Sermons

【Chapter 21-2】 < Khaûi huyeàn 21:1-27 > Chuùng Ta Phaûi Coù Loaïi Ñöùc Tin Ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi Coâng Nhaän< Khaûi huyeàn 21:1-27 >


Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho chuùng ta Trôøi vaø Ñaát môùi. Ñöùc Chuùa Trôøi noùi vôùi chuùng ta raèng nhöõng ñieàu chuùng ta thaáy hieän nay laø trôøi vaø ñaát ñaàu tieân, vaø moïi thöù thuoäc veà noù seõ hoaøn toaøn bieán maát, vaø Ngaøi seõ ban cho chuùng ta moät trôøi môùi, ñaát môùi, moät bieån môùi, vaø laøm môùi moïi söï ôû trong vuõ truï môùi taïo döïng naøy. Ñieàu naøy coù nghóa laø Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ban Trôøi môùi Ñaát môùi nhö laø söï ban cho cuûa Ngaøi ñoái vôùi caùc tín ñoà ñaõ döï phaàn trong söï phuïc sinh ñaàu tieân. Ôn phöôùc naøy laø söï ban cho töø Ñöùc Chuùa Trôøi maø Ngaøi seõ ban cho caùc tín ñoà cuûa Ngaøi, laø nhöõng ngöôøi ñaõ nhaän ñöôïc söï tha toäi. 

Vì theá Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ban ôn naøy cho caùc tín ñoà ñaõ döï phaàn trong söï soáng laïi ñaàu tieân. Ôn naøy chæ ban cho nhöõng tín ñoà ñaõ nhaän ñöôïc söï tha toäi bôûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh do Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ban cho. Vì theá Chuùa chuùng ta ñaõ trôû thaønh Chuù Reå. Töø ñoù, ñieàu coøn laïi ñoái vôùi nhöõng coâ daâu laø ñöôïc ôû trong söï baûo veä, phöôùc haïnh vaø quyeàn naêng cuûa Chuù Reå nhö laø nhöõng ngöôøi vôï cuûa Chieân Con, vaø ñöôïc soáng trong söï vinh hieån ôû Nöôùc huy hoaøng cuûa Ngaøi ñôøi ñôøi. 

Caâu naøy cuõng noùi vôùi chuùng ta raèng Thaønh Thaùnh, Gieâ-ru-sa-lem môùi, ngöï xuoáng töø Thieân ñaøng. Ñaây khoâng phaûi laø moät thaønh phoá thöôøng, vì ôû ñaây noùi raèng Thaønh naøy ñeïp gioáng nhö moät coâ daâu söûa soaïn cho choàng mình, ñeán töø Thieân ñaøng. 

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ chuaån bò moät thaønh thaùnh cho caùc tín ñoà. Thaønh naøy laø thaønh Gieâ-ru-sa-lem, Ñeàn thôø cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñeàn thôø naøy chæ ñöôïc döï bò saün cho nhöõng tín ñoà cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Vaø noù ñaõ ñöôïc döï bò saün cho caùc tín ñoà trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, ngay caû tröôùc khi Ñöùc Chuùa Trôøi taïo döïng neân vuõ truï naøy. Vì theá caùc tín ñoà khoâng khoûi taï ôn Ñöùc Chuùa Trôøi vaø daâng söï vinh hieån cho Ngaøi vì söï ban cho aân ñieån naøy. 

Moïi ñieàu naøy – nghóa laø, caùc tín ñoà ñöôïc trôû neân daân söï cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø Ngaøi ñaõ trôû thaønh Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa hoï – laø aân ñieån do Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho vaø laø moät söï ban cho maø caùc tín ñoà ñöôïc nhaän töø Ngaøi vì tin nôi Lôøi cöùu roãi cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh. 

Vì theá, taát caû nhöõng ngöôøi ñöôïc phöôùc vaøo trong Ñeàn thôø cuûa Chuùa vaø soáng vôùi Ngaøi seõ daâng söï caûm taï vaø vinh hieån cho Ñöùc Chuùa Trôøi ñôøi ñôøi, vì Kinh thaùnh noùi vôùi chuùng ta raèng Ñöùc Chuùa Trôøi seõ lau raùu nöôùc maét cuûa hoï, seõ khoâng coøn söï cheát, than khoùc hay ñau khoå nöõa, vaø nhöõng ñieàu cuõ seõ qua ñi. Maëc duø, ñau ñôùn, than khoùc, vaø buoàn baõ trong theá giôùi hieän nay, nhöng trong Trôøi môùi Ñaát môùi, moïi söï ñoù seõ qua ñi. Nhöõng ngöôøi soáng trong Trôøi môùi Ñaát môùi do Chuùa ban cho khoâng bao giôø coøn ñoå nöôùc maét hay khoùc than trong söï ñau ñôùn vì maát ngöôøi thaân cuûa hoï nöõa. 

Khi thôøi kyø caùc tín ñoà tieán vaøo Trôøi môùi Ñaát môùi ñeán, trôøi ñaát ñaàu tieân vaø moïi söï ñau khoå cuûa hoï seõ bieán maát, vaø ñieàu ñang chôø ñôïi caùc tín ñoà seõ laø soáng cuoäc soáng vinh hieån vaø phöôùc haïnh vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi trong Trôøi môùi Ñaát môùi cho ñeán ñôøi ñôøi. Ñöùc Chuùa Trôøi seõ caát ñi moïi söï khoâng troïn veïn cuûa theá giôùi ñaàu tieân vaø taïo döïng theá giôùi môùi troïn veïn. 

Phaân ñoaïn chính cuûa ñoaïn 21 noùi vôùi chuùng ta veà Trôøi môùi vaø Ñaát môùi, laø ñieàu noái tieáp sau söï huûy dieät hoaøn toaøn cuûa theá giôùi naøy, sau Vöông Quoác Ngaøn Naêm ñöôïc mieâu taû trong ñoaïn 20 vöøa qua. Vôùi ñoaïn 20, baát cöù ñieàu gì lieân quan ñeán theá gian naøy, cho duø laø chuùt ít, seõ bò hoaøn toaøn keát thuùc. Thôøi ñaïi Anti-christ (Con thuù), tieân tri giaû, nhöõng ngöôøi ñi theo haén, vaø nhöõng ngöôøi ñaõ khoâng tin nôi Ñöùc Chuùa Trôøi nhöng choáng nghòch laïi Ngaøi trong theá giôùi naøy, taát caû seõ qua ñi. Vì taát caû boïn hoï bò quaêng vaøo trong hoà löûa khi Vöông Quoác Ngaøn Naêm gaàn ñeán, baáy giôø nôi duy nhaát hoï thaáy laø hoûa nguïc. 

Vì theá, trong ñoaïn 21, Ñöùc Chuùa Trôøi noùi vôùi chuùng ta veà Trôøi môùi Ñaát môùi maø Ngaøi seõ ban cho caùc tín ñoà, moät nôi troïn veïn, laø nôi khoâng bao giôø tìm thaáy toäi nhaân ôû ñoù. Cuõng nhö khi baïn muoán nhìn thaáy thuù hoang, baïn phaûi ñi vaøo trong moät sôû thuù vaäy, khi thôøi gian ñeán, ai muoán nhìn thaáy Sa-tan vaø nhöõng keû ñi theo haén seõ phaûi ñi moät chuyeán ñeán hoûa nguïc. 

Trong nôi maø Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ban cho chuùng ta Trôøi môùi Ñaát môùi, Chuùa chuùng ta cuõng seõ soáng vôùi chuùng ta ôû ñoù. Ñöùc Chuùa Trôøi cuõng laøm cho chuùng ta moät Thaønh Thaùnh vôùi thieân nhieân ñeïp ñeõ vaø nhöõng khu vöôøn xanh töôi röïc rôõ. Khi Trôøi vaø Ñaát môùi ñeán, moïi vaät trong theá giôùi ñaàu tieân vaø moïi ñieàu khoâng troïn veïn seõ bieán maát, chæ coù leõ thaät laø toàn taïi, vaø nhöõng tín ñoà troïn veïn seõ cai trò caû Nöôùc Trôøi cho ñeán ñôøi ñôøi. Ñöøng Naûn Loøng Vôùi Hoaøn Caûnh Hieän Taïi Cuûa Baïn 


Thôøi ñaïi hieän taïi laø moät thôøi ñaïi toái taêm vaø voâ voïng. Khoâng theå tìm thaáy hi voïng ôû baát cöù nôi naøo trong thôøi ñaïi naøy, töông lai cuûa ngöôøi ta chæ phuû ñaày nhöõng ñieàu khoâng chaéc chaén. Ñoù laø lyù do taïi sao ñoâi khi chuùng ta caûm thaáy naûn loøng vaø yeáu ñuoái maëc duø chuùng ta ñang giaûng daïy Phuùc aâm. Ñoái vôùi toâi, loøng toâi thöôøng bò chaùn naûn vì ñieàu naøy, nhöng trong luùc ñoïc Lôøi Khaûi huyeàn vaø phaân tích noù, toâi nhaän ra raèng caùc tín ñoà vaø ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñoái dieän vôùi thôøi kyø cuoái cuøng chaúng coù gì phaûi buoàn baõ caû. Bôûi noù khieán toâi nhaän ra raèng nhöõng söï thöû thaùch vaø ñau khoå cuûa hieän taïi chæ laø phuø du, vaø moät theá giôùi môùi saùng laïng ñang ôû tröôùc maét toâi, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ theâm söùc cho loøng toâi ñeå toâi khoâng bao giôø bò buoàn baõ nöõa. 

Neáu chuùng ta chæ nhìn vaøo hoaøn caûnh hieän taïi cuûa chuùng ta thì cuoäc soáng cuûa chuùng ta chaéc chaén seõ chaùn naûn, buoàn baõ, khoâng thuù vò vaø chuùng ta bò naûn loøng bôûi nhöõng khoù khaên khoâng ngöøng thaêm vieáng chuùng ta trong khi chuùng ta ñang phuïc vuï Phuùc aâm. Nhöng vì moïi ôn phöôùc cuûa Chuùa ñang ñeán gaàn vôùi chuùng ta, maëc duø chuùng ta khoâng theå nhìn thaáy baèng maét xaùc thòt, nhöng loøng chuùng ta ñöôïc giaûi thoaùt khoûi moïi söï boái roái, vaø ngöôïc laïi ñöôïc ñaày daãy hi voïng vaø vui möøng lôùn. Lyù do taïi sao chuùng ta chaéc chaén khoâng caàn phaûi soáng trong söï buoàn baõ vì Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa chuùng ta ñaõ ban cho chuùng ta Trôøi vaø Ñaát môùi cuûa Ngaøi. 

Baïn coù tin nôi Trôøi vaø Ñaát môùi khoâng? Maëc duø baïn chöa kinh nghieäm ñöôïc noù, nhöng coù bao giôø baïn chôø ñôïi noù khoâng? 

Theá giôùi naøy cuõng coù moät vaøi nôi ñeïp ñeõ. Khi chuùng ta ñang noùi veà moät moâi tröôøng soáng toát ñeïp trong theá gian naøy, chuùng ta thöôøng noùi veà caây coái, nhöõng baõi coû xanh beân nhöõng doøng soâng, nhöõng boâng hoa treân nhöõng caùnh ñoàng, vaø nhöõng ngöôøi toát. Ñoàng thôøi cuõng coù nhöõng doøng nöôùc trong saïch chaûy, vaø noù phaûi khoâng coù baát cöù ngöôøi xaáu naøo, cuõng nhö khoâng thieáu thöù gì trong ñoù. Khi chuùng ta gaëp nhöõng ñieàu kieän nhö theá, chuùng ta noùi raèng noù laø moät moâi tröôøng tuyeät vôøi nhaát. Nhöng trong Thieân ñaøng, moïi thöù ñeàu hoaøn haûo, toát ñeïp hôn nhieàu so vôùi nôi toát nhaát maø theá giôùi coù theå khoe khoang. 

Vaäy thì caâu hoûi laø, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ chuaån bò vaø mang Thaønh Thaùnh ñöôïc xaây thaät hoaøn haûo naøy töø Thieân ñaøng xuoáng cho ai. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laøm Thaønh naøy khoâng cho ai khaùc hôn laø nhöõng tín ñoà. Ñoù laø lyù do taïi sao chuùng ta coù theå hoaøn toaøn queân ñi moïi ñieàu veà traùi ñaát ñaàu tieân. Tuy theá chuùng ta seõ soáng trong söï vinh hieån nôi Vöông Quoác Ngaøn Naêm trong theá giôùi keá tieáp, nôi Trôøi môùi Ñaát môùi ñöôïc mieâu taû trong ñoaïn 21, laø ñieàu Ñöùc Chuùa Trôøi thöïc söï muoán ban cho chuùng ta, thaäm chí chuùng ta coøn seõ soáng vôùi Chuùa trong söï vinh hieån lôùn hôn. Ñeå laøm nhö theá, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ cöùu chuùng ta bôûi gôûi cho chuùng ta Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, vaø seõ phuïc sinh, thaêng thieân chuùng ta. Soáng vôùi Chuùa trong thaân theå ñöôïc laøm troïn veïn nhö Thaân theå phuïc sinh cuûa Chuùa Jeâsus laø moät hình aûnh hoaøn haûo cuûa cuoäc soáng sung söôùng vaø phöôùc haïnh ñang chôø ñôïi chuùng ta. 

Ñeå ban cho chuùng ta Vöông quoác Trôøi môùi Ñaát môùi, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ khieán baïn vaø toâi ñöôïc sanh ra trong theá gian naøy, vaø Ngaøi ñaõ cöùu chuùng ta. Neáu caùc tín ñoà soáng trong theá gian naøy thaáy roõ söï quan phoøng uyeân thaâm cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, thì hoï coù theå hoaøn toaøn soáng toát maø khoâng phaûi ñoái dieän vôùi baát cöù söï khoù khaên, buoàn baõ ñau khoå hay ñoái dieän vôùi söï chaùn naûn ngaõ loøng naøo caû. Bôûi nhìn vaøo nhöõng vieäc maø Chuùa ñaõ laøm vaø nhöõng vieäc Ngaøi seõ laøm cho chuùng ta trong töông lai, chuùng ta coù theå soáng caùch maïnh daïn vaø tích cöïc. 

Nhöng neáu chuùng ta nhìn vaøo baûn thaân chuùng ta vaø tình traïng voâ voïng cuûa chính trò, kinh teá, vaø xaõ hoäi cuûa theá gian naøy, thì chuùng ta khoâng coù choïn löïa naøo khaùc ngoaøi vieäc rôi vaøo trong söï tuyeät voïng. Baïn vaø toâi khoâng bao giôø ñöôïc queân raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho chuùng ta Trôøi môùi Ñaát môùi, vaø khoâng ñöôïc queân raèng Thieân ñaøng laø cuûa chuùng ta. Ñoù laø söï thaät. Cho duø theá giôùi naøy tìm caùch laøm cho baïn buoàn baõ, cuõng ñöøng bao giôø buoàn vì noù, cuõng nhö ñöøng giaän döõ, nhöng chæ troâng mong Chuùa. Vaø soáng cuoäc soáng cuûa baïn trong hi voïng, tin raèng Chuùa chaéc chaén seõ ban Trôøi môùi Ñaát môùi cho caùc tín ñoà cuûa Ngaøi. 

Ñöùc Chuùa Trôøi noùi raèng Ngaøi seõ khieán moïi söï trôû neân môùi. Ngaøi baûo Giaêng vieát nhöõng Lôøi naøy, raèng Ngaøi seõ khieán moïi söï trôû neân môùi, “vì nhöõng lôøi naøy laø thaät vaø thaønh tín.” Ai döï phaàn trong söï phuïc sinh ñaàu tieân cuõng seõ döï phaàn trong ôn soáng ôû nôi maø Ñöùc Chuùa Trôøi seõ khieán moïi thöù trôû neân môùi. Ñaây laø ñieàu maø chuùng ta thaäm chí khoâng theå mô vôùi nhöõng yù nghó cuûa con ngöôøi, nhöng laø ñieàu maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ chuaån bò cho caùc tín ñoà. Vì theá caùc tín ñoà vaø moïi ngöôøi seõ daâng moïi söï vinh hieån, ngôïi khen, toân quyù cho Ñöùc Chuùa Trôøi ñôøi ñôøi vì ñaõ laøm troïn coâng vieäc vó ñaïi naøy. 

Kinh thaùnh noùi raèng, “Ñöùc tin laø söï bieát chaéc vöõng vaøng cuûa nhöõng ñieàu mình ñang troâng mong, laø baèng côù cuûa nhöõng ñieàu mình chaúng xem thaáy” (Heâ-bô-rô 11:1). Noùi caùch khaùc, maëc duø chuùng ta khoâng theå nhìn thaáy moïi söï naøy baèng maét chuùng ta, tuy nhieân chuùng ñeàu laø söï thaät. Chuùng ta ñaõ hi voïng ñöôïc cöùu khoûi moïi toäi loãi cuûa chuùng ta vaø bôûi tin nôi söï cöùu roãi, chuùng ta quaû thaät ñaõ ñöôïc cöùu. Vaø sau khi ñöôïc cöùu, chuùng ta ñaõ mong muoán vaø troâng ñôïi ñöôïc soáng ñôøi ñôøi trong moät theá giôùi troïn veïn vaø hoaøn haûo khoâng thieáu thöù gì, neân Ñöùc Chuùa Trôøi chaéc chaén seõ laøm troøn hi voïng naøy cho chuùng ta. Moïi söï chuùng ta mong muoán vaø troâng ñôïi seõ hoaøn toaøn trôû thaønh söï thaät, vì taát caû moïi troâng mong cuûa chuùng ta laø thaät. 

Trong Khaûi huyeàn ñoaïn 10, khi Chuùa noùi vôùi Giaêng qua thieân söù cuûa Ngaøi, laø ngöôøi ñöùng treân bieån vaø ñaát, vaø khi Giaêng tìm caùch vieát nhöõng ñieàu ñoù xuoáng, thì Ñöùc Chuùa Trôøi baûo oâng ñöøng vieát. Trong voøng nhöõng ñieàu maø Chuùa ñaõ noùi, coù nhöõng ñieàu naøo ñoù maø Ngaøi khoâng cho pheùp vieát laïi, vì nhöõng ñieàu naøy laø söï huyeàn bí maø Ngaøi seõ chæ baøy toû cho nhöõng tín ñoà chuùng ta maø thoâi. 

Söï maàu nhieäm naøy khoâng gì khaùc hôn laø söï thaêng thieân cuûa chuùng ta. Ñeå bieát chính xaùc luùc naøo söï thaêng thieân cuûa chuùng ta seõ xaûy ra, tröôùc nhaát chuùng ta phaûi nhaän bieát raèng oáng loa thöù baûy cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø ñaàu moái quyeát ñònh ñeå giaûi quyeát söï huyeàn bí naøy. Vaäy thì khi naøo oáng loa thöù baûy ñöôïc thoåi leân? OÁng loa thöù 7 seõ thoåi leân khi ba naêm röôõi ñaàu tieân cuûa 7 naêm Ñaïi Naïn vöøa môùi qua. Ñoù laø khi söï phuïc sinh vaø thaêng thieân cuûa caùc tín ñoà seõ ñeán. Vaø khi söï thaêng thieân keát thuùc, tai hoïa 7 caùi baùt seõ sôùm ñöôïc noái tieáp. 

Vaøi naêm tröôùc ñaây, toâi ñaõ toå chöùc moät buoåi leã phuïc höng vôùi chuû ñeà “Baûy Hoäi thaùnh cuûa Xöù A-si.” Toâi cuõng ñaõ vieát moät quyeån saùch veà baûy hoäi thaùnh cuûa xöù A-si naøy, vaø noäi dung cuûa noù töông xöùng vôùi ñieàu maø toâi ñaõ giaûi thích trong phaân ñoaïn ôû ñaây. Nhìn vaøo nhöõng baøi giaûng trong quyeån saùch, toâi coù theå caûm thaáy raèng maëc duø thôøi gian ñaõ thay ñoåi khaù nhieàu, nhöng Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi chaúng thay ñoåi chuùt naøo, cho duø thôøi gian ñaõ troâi qua ñi. 

Baïn coù muoán soáng nôi Trôøi vaø Ñaát môùi, trong nôi maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ chuaån bò cho baïn vaø toâi khoâng? Söï thieáu soùt cuûa theá giôùi naøy khoâng coøn ñöôïc tìm thaáy ôû ñoù nöõa. Khi Ñöùc Chuùa Trôøi noùi raèng Ngaøi seõ khieán moïi söï ñeàu trôû neân môùi, moät soá ngöôøi giaûi thích ñieàu naøy raèng Ngaøi seõ thay ñoåi nhöõng ñieàu ñaõ coù, gioáng nhö taùi taïo vaäy. Nhöng töø ñoaïn 21 trôû ñi, noù hoaøn toaøn laø moät theá giôùi môùi, hoaøn toaøn khaùc vôùi theá giôùi cuõ. Nhöõng ngöôøi taùi sanh seõ döï phaàn trong Trôùi môùi Ñaát môùi ñaõ ñöôïc taïo döïng hoaøn toaøn môùi naøy bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi, bôûi vì hoï laø nhöõng ngöôøi ñaõ döï phaàn trong thaùnh tính. Noùi caùch khaùc, ñoù laø bôûi vì hoï ñaõ trôû neân nhöõng ngöôøi döï phaàn trong lónh vöïc thaùnh. 

Thay vì döïa moïi yù nghó cuûa chuùng ta treân nhöõng khaùi nieäm vaät chaát, chuùng ta phaûi suy nghó treân nhöõng khía caïnh thuoäc linh. Toâi caàu nguyeän raèng taát caû caùc baïn seõ laø loaïi tín ñoà vaø ñaày tôù tin nôi nhöõng ñieàu Ñöùc Chuùa Trôøi chaéc chaén seõ ban cho linh hoàn chuùng ta vaø tin trong ñöùc tin raèng moïi vieäc naøy seõ ñöôïc thaønh söï thaät maëc duø nhöõng ñieàu ñoù chöa ñöôïc laøm troøn. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho chuùng ta nhöõng ôn phöôùc lôùn. 

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ noùi raèng Ngaøi seõ ban nguoàn nöôùc söï soáng caùch nhöng khoâng cho nhöõng ai khaùt. Lôøi naøy khoâng phaûi töôïng tröng cho Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. Khi ngöôøi ta tin raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ giaûi cöùu hoï khoûi côn khaùt cuûa hoï bôûi ban cho hoï Phuùc aâm cuûa Ngaøi treân ñaát naøy vaø ñaõ cöùu hoï khoûi toäi loãi cuûa hoï, thì ñieàu naøy cuõng gioáng nhö uoáng nöôùc söï soáng vaäy. Nhöng caâu Kinh thaùnh ôû ñaây khoâng chæ töôïng tröng cho ñieàu naøy, nhöng noù töôïng tröng cho nöôùc söï soáng thaät seõ ñöôïc uoáng trong Trôøi môùi Ñaát môùi, baát cöù khi naøo ngöôøi ta uoáng nöôùc söï soáng naøy thì seõ khoâng bao giôø cheát, thaân theå cuûa hoï seõ trôû neân gioáng nhö Chuùa, vaø hoï seõ soáng vôùi Ngaøi ñôøi ñôøi. 

Ñöùc Chuùa Trôøi Chuùa chuùng ta ñaõ döï tính vaø laøm troïn moïi ñieàu naøy, töø buoåi ban ñaàu cho ñeán khi keát thuùc. Moïi ñieàu maø Chuùa ñaõ laøm naøy, Ngaøi laøm cho chính Ngaøi vaø cho caùc tín ñoà cuûa Ngaøi. Nhö theá, caùc tín ñoà Ñöùc Chuùa Trôøi goïi laø nhöõng ngöôøi thuoäc veà Ñaáng Christ, vaø ñöôïc trôû neân con caùi thaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi theo nhö chöông trình cuûa Ngaøi. Nhöõng ngöôøi ñaõ trôû thaønh tín ñoà bôûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh baáy giôø coù theå nhaän bieát töø ñöùc tin cuûa hoï nôi tình yeâu vó ñaïi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø nhöõng coâng vieäc tuyeät vôøi cuûa Ngaøi raèng chaúng thieáu lyù do naøo ñeå cho hoï daâng söï caûm taï vaø ngôïi khen leân Chuùa ñôøi ñôøi. 

Nhö Chuùa ñaõ noùi, “Ta seõ ban nguoàn nöôùc söï soáng cho nhöõng ai khaùt caùch nhöng khoâng.” Quaû thaät Ngaøi ñaõ ban nguoàn nöôùc söï soáng cho caùc tín ñoà cuûa Ngaøi vaø ñaõ cho hoï höôûng söï soáng ñôøi ñôøi. Ñaây laø söï ban cho lôùn nhaát maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho caùc tín ñoà cuûa Ngaøi. Baáy giôø caùc tín ñoà seõ ñöôïc soáng ñôøi ñôøi trong Trôøi môùi Ñaát môí vaø ñöôïc uoáng töø nguoàn nöôùc söï soáng, töø nguoàn nöôùc ñoù hoï seõ khoâng bao giôø khaùt nöõa. Noùi caùch khaùc, baáy giôø caùc tín ñoà seõ trôû thaønh con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, laø nhöõng ngöôøi seõ ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi, cuõng nhö Ñöùc Chuùa Trôøi vaäy, vaø ñöôïc soáng trong söï vinh hieån. Toâi daâng söï caûm taï vaø vinh hieån cho Chuùa moät laàn nöõa vì ñaõ ban cho chuùng ta ôn phöôùc lôùn naøy. Ñöùc Tin Nôi Phuùc AÂm Thaät Coù Theå Khieán Chuùng Ta Chieán Thaéng Theá Gian 


Baây giôø söù ñoà Giaêng trôû laïi thôøi gian hieän taïi cuûa oâng. Caâu 7 noùi, “Keû naøo thaéng seõ ñöôïc nhöõng söï aáy laøm cô nghieäp, ta seõ laøm Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôøi vaø ngöôøi seõ laøm con ta.” “Ai chieán thaéng” ôû ñaây töôïng tröng cho nhöõng ngöôøi baûo veä ñöùc tin cuûa hoï do Chuùa ban cho. Ñöùc tin naøy cho pheùp taát caû caùc tín ñoà chieán thaéng moïi nan ñeà vaø söï caùm doã. Ñöùc tin cuûa chuùng ta nôi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø nôi tình yeâu thaät cuûa Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh do Ngaøi ban cho laø ñieàu mang ñeán cho chuùng ta söï chieán thaéng treân taát caû nhöõng toäi loãi cuûa theá gian, thoaùt khoûi söï ñoaùn phaït cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, chieán thaéng keû thuø cuûa chuùng ta, chieán thaéng söï yeáu ñuoái cuûa chính chuùng ta, vaø chieán thaéng söï baét bôù cuûa Anti-christ. 

Toâi daâng söï caûm taï vaø vinh hieån leân Ñöùc Chuùa Trôøi Chuùa chuùng ta vì ñaõ ban cho chuùng ta söï chieán thaéng moïi söï. Caùc tín ñoà tin nôi Ñöùc Chuùa Trôøi coù theå chieán thaéng Anti-christ bôûi ñöùc tin cuûa hoï, vì moãi moät ngöôøi trong boïn hoï, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho ñöùc tin naøy, laø ñöùc tin khieán hoï coù theå chieán thaéng trong cuoäc chieán vôùi taát caû keû thuø cuûa hoï. Baáy giôø Ñöùc Chuùa Trôøi seõ cho pheùp caùc tín ñoà, nhöõng ngöôøi ñaõ chieán thaéng theá gian vaø Anti-christ vôùi ñöùc tin cuûa hoï, cai trò Trôøi vaø Ñaát môùi cuûa Ngaøi. Toâi daâng söï caûm taï vaø ngôïi khen leân Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng ta vì ñaõ ban cho chuùng ta ñöùc tin maïnh meõ naøy. 

Ñöùc Chuùa Trôøi noùi raèng ñoái vôùi nhöõng ngöôøi chieán thaéng Ngaøi seõ ban cho hoï söï cai trò Trôøi môùi Ñaát môùi cuûa Ngaøi, laø nôi khoâng coù nöôùc maét, ñau buoàn vaø lo laéng. Chæ coù nhöõng ngöôøi chieán thaéng môùi ñaùng nhaän ñöôïc ñieàu ñoù. Ñöùc tin chieán thaéng naøy laø ñöùc tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh maø Chuùa ñaõ ban cho chuùng ta. Ñaây laø ñöùc tin maø bôûi ñoù chuùng ta coù theå chieán thaéng theá gian, chieán thaéng toäi loãi, söï yeáu ñuoái cuûa chuùng ta vaø chieán thaéng Anti-christ. 

Nhö laø phaàn thöôûng cho ñöùc tin chieán thaéng Anti-christ cuûa chuùng ta, chuùng ta seõ sôùm nhaän ñöôïc Trôøi môùi Ñaát môùi töø Ñöùc Chuùa Trôøi. Bôûi vì chuùng ta seõ nhaän ñöôïc moïi ôn phöôùc naøy vì ñöùc tin cuûa chuùng ta neân khi Anti-christ choáng nghòch cuøng chuùng ta vaø tìm caùch laáy ñi ñöùc tin cuûa chuùng ta, chuùng ta coù theå chieán thaéng moïi aâm möu cuûa keû thuø chuùng ta bôûi ñöùc tin. Nhöõng ngöôøi chieán thaéng tin nôi Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi baát keå nhöõng ngöôøi khaùc noùi vôùi hoï ñieàu gì, vaø baûo veä ñöùc tin cuûa hoï nôi Leõ thaät raèng Chuùa ñaõ caát ñi moïi toäi loãi cuûa hoï. Ñoái vôùi chuùng ta, nhöõng ngöôøi ñang soáng trong thôøi kyø cuoái cuøng sau khi ñaõ nhaän ñöôïc söï tha thöù toäi loãi vaø ñöôïc taùi sanh, phaûi chieán thaéng nhöõng aâm möu cuûa Anti-christ baèng ñöùc tin. 

Chuùng ta coù theå chieán thaéng nhöõng thöû thaùch ngaén haïn baèng ñöùc tin cuûa chuùng ta nôi leõ thaät laø Chuùa seõ ban cho chuùng ta Trôøi vaø Ñaát môùi cuûa Ngaøi, cuõng nhö moïi söï giaøu coù, huy hoaøng vaø vinh hieån. Trong khi moät theá giôùi toát ñeïp hôn ñang chôø ñôïi chuùng ta, chuùng ta coù theå naøo phaûn boäi Phuùc aâm cuûa ñöùc tin naøy khoâng? Trong khi ngaøy mai nhöõng ñieàu toát ñeïp hôn seõ ñeán vôùi chuùng ta, khi nhöõng ñieàu tuyeät vôøi laï luøng ñang chôø ñôïi chuùng ta neáu chuùng ta chæ caàn kieân nhaãn qua chæ moät ngaøy, coù theå naøo chuùng ta khoâng chòu ñöïng ñöôïc nhöõng gian khoå ngaøy hoâm nay sao? Taát caû chuùng ta coù theå kieân nhaãn beàn chí. 

Kinh thaùnh thöôøng noùi vôùi chuùng ta veà ‘ñöùc tin, hi voïng vaø tình yeâu’ nhö nhöõng ñöùc tính caàn thieát maø caùc tín ñoà neân ghi nhôù. Nhöõng ngöôøi coù ñöùc tin coù ñuû söùc ñeå vöôït qua nhöõng thöû thaùch hieän taïi bôûi tin raèng moïi ôn phöôùc maø Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ban cho hoï laø thaät. Vaø bôûi vì nhöõng tai hoïa cuûa thôøi kyø cuoái cuøng chæ toàn taïi trong moät thôøi gian ngaén, vaø vì Ñöùc Chuùa Trôøi cuõng seõ ban cho caùc tín ñoà cuûa Ngaøi nhöõng con ñöôøng ñeå thoaùt khoûi chuùng, neân chuùng ta hoaøn toaøn coù theå beàn chí vöôït qua. Toâi hi voïng raèng baïn seõ, töø ngay giaây phuùt naøy trôû ñi, saün saøng ñeå böôùc vaøo Trôøi môùi Ñaát môùi vaø soâáng nôi ñoù trong lónh vöïc ñöùc tin. 

Trong lónh vöïc ñöùc tin, moïi Lôøi naøy phaûi chaïm loøng baïn qua ñöùc tin, hôn laø chaïm vaøo da, vaøo xaùc thòt cuûa baïn. Khi Lôøi chaïm vaøo loøng baïn, loøng baïn seõ trôû neân maïnh meõ vì noù tìm ñöôïc söùc maïnh môùi vaø noù seõ coù hi voïng. 

Nhieàu tín ñoà seõ chòu töû ñaïo trong thôøi kyø cuoái cuøng. Nhìn vaøo hi voïng raèng chuùng ta ñöôïc ôû trong Trôøi môùi Ñaát môùi, chuùng ta coù dö khaû naêng ñeå nhaän chòu söï töû ñaïo vôùi söùc maïnh môùi. 

Trong thöïc chaát cuûa Ngaøi, Ñöùc Chuùa Trôøi Chuùa chuùng ta laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa Leõ thaät vaø laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa tình yeâu. Vaäy thì, ai laø ngöôøi voán heøn nhaùt tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi? Nhöõng ngöôøi naøy laø nhöõng ngöôøi sanh ra trong nguyeân toäi vaø laø nhöõng ngöôøi khoâng ñöôïc taåy saïch moïi toäi loãi cuûa hoï vôùi Lôøi cuûa Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh do Chuùa ban cho. Vì trong baûn chaát cuûa hoï, hoï thôø phöôïng ma quyû hôn laø thôø phöôïng Ñöùc Chuùa Trôøi, hoï roõ raøng ñaõ trôû thaønh ñaày tôù cuûa Sa-tan. Bôûi vì hoï thôø phöôïng ma-quyû tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø vì hoï yeâu cuõng nhö ñi theo söï toái taêm hôn laø söï saùng, neân hoï laø nhöõng ngöôøi heøn nhaùt tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi. Taát caû nhöõng ngöôøi heøn nhaùt tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi seõ döï phaàn trong hoà löûa vôùi dieâm chaùy böøng böøng. 

Ñoù laø moät söï thaät ñaõ ñöôïc thieát laäp cho nhöõng ngöôøi naøy, laø nhöõng ngöôøi toái taêm vì toäi loãi trong loøng hoï, khoâng coù caùch naøo hôn laø sôï haõi Ñöùc Chuùa Trôøi. Vì linh hoàn cuûa nhöõng ngöôøi thuoäc veà Sa-tan yeâu thích söï toái taêm, neân hoï laø nhöõng keû heøn nhaùt tröôùc maët Chuùa Jeâsus, Ñaáng ñaõ trôû neân söï saùng. Ñoù laø lyù do taïi sao hoï phaûi mang söï gian aùc vaø toäi loãi cuûa hoï ñeán tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi ñeå nhaän ñöôïc söï tha toäi töø nôi Ngaøi. Nhöõng ngöôøi khoâng tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh do Chuùa ban cho laø nhöõng toäi nhaân naëng neà nhaát tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi vaø laø keû thuø cuûa Ngaøi. 

Vì linh hoàn cuûa hoï thuoäc veà söï xaáu xa, vaø vì hoï choáng nghòch laïi Ñöùc Chuùa Trôøi, hoï yeâu thích vaø phaïm moïi toäi loãi nhö laø: ñi theo nhöõng daáu hieäu giaû, thôø phöôïng ñuû loaïi thaàn töôïng, vaø noùi ñuû moïi lôøi doái traù, bôûi söï ñoaùn phaït coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi taát caû boïn hoï seõ bò quaêng vaøo trong hoà löûa vaø dieâm chaùy böøng böøng. Ñoù laø hình phaït cuûa laàn cheát thöù hai. 

Söï cheát thöù hai ñöôïc phaùn cho nhöõng ngöôøi seõ bò quaêng vaøo hoûa nguïc, vaø nhöõng ngöôøi naøy laø nhöõng keû heøn nhaùt, keû khoâng tin, keû gieát ngöôøi, keû daâm loaïn, keû phuø pheùp, keû thôø thaàn töôïng, ngöôøi ñi cuøng vôùi Anti-christ vaø nhöõng keû theo haén, nhöõng keû hieän nay khoâng tieáp nhaän tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöõng ngöôøi khoâng tin nôi Ngaøi laø nhöõng ngöôøi xaáu xa nhaát. Kinh thaùnh noùi vôùi chuùng ta raèng taát caû nhöõng keû xaáu xa naøy seõ bò quaêng vaøo hoà löûa cuøng vôùi dieâm chaùy böøng böøng. Ñoù laø lyù do taïi sao Kinh thaùnh goïi ñoù laø laàn cheát thöù hai. 

Nhöõng ngöôøi döï phaàn trong söï soáng laïi laàn thöù hai seõ khoâng cheát thaäm chí ngay khi hoï bò quaêng vaøo löûa, vaø vì ñaây chính laø muïc ñích cuûa vieäc bò quaêng hoà löûa, neân hoï seõ ñöôïc soáng laïi trong thaân xaùc soáng ñôøi ñôøi. 

Nhöõng ngöôøi khoâng tin Ñöùc Chuùa Trôøi seõ soáng laïi laàn nöõa ñeå bò quaêng vaøo hoà löûa vaø dieâm chaùy. Söï soáng laïi laàn thöù hai seõ mang hoï vaøo trong söï ñau khoå ñôøi ñôøi nôi hoûa nguïc maø khoâng theå cheát, laø ñieàu ñöôïc daønh cho taát caû nhöõng ngöôøi khoâng tin. 

Ngay sau khi ñoå 7 caùi baùt chöùa ñöïng 7 tai hoïa xuoáng, Vöông Quoác Ngaøn Naêm seõ ñöôïc thöïc hieän, vaø khi moät ngaøn naêm cuûa noù qua ñi, caùc tín ñoà seõ di dôøi ñeán Trôøi môùi Ñaát môùi. Trong caâu, “Ta seõ chæ cho ngöôi coâ daâu, laø vôï cuûa Chieân Con,” vôï cuûa Chieân Con ôû ñaây töôïng tröng cho nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc cöùu bôûi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh do Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ban cho vaø bôûi tin nôi ñoù. Söï Vinh Hieån Vaø Veõ Ñeïp Cuûa Thaønh Thaùnh Hôn Caû Söï Mieâu Taû 


Thaønh Gieâ-ru-sa-lem töôïng tröng cho Thaønh Thaùnh maø caùc tín ñoà seõ soáng vôùi Chuù Reå cuûa hoï. Thaønh maø Giaêng ñaõ nhìn thaáy naøy ñeïp tuyeät vôøi. Noù coù kích thöôùc khoång loà, ñöôïc toâ ñieåm bôûi nhöõng vieân ñaù quyù töø trong ra ngoaøi, tinh saïch vaø saùng laùng. Thieân söù chæ cho Giaêng nôi caùc coâ daâu cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ seõ soáng vôùi Chuù Reå cuûa hoï. 

Haõy töôûng töôïng ñöôïc soáng trong moät cung ñieän xaây baèng nhöõng vieân ñaù quyù. Trong thaønh phoá ñöôïc xaây döïng vôùi möôøi hai loaïi ñaù quyù naøy, nhöõng ngöôøi seõ trôû thaønh coâ daâu cuûa Chieân Con seõ soáng ôû ñoù ñôøi ñôøi. Thaønh naøy laø söï ban cho cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi maø Ngaøi seõ ban cho coâ daâu cuûa Chieân Con. Phaân ñoaïn naøy noùi vôùi chuùng ta raèng thaønh Gieâ-ru-sa-lem saùng röïc rôõ, vaø aùnh saùng cuûa noù gioáng nhö vieân ñaù quyù baùu nhaát, saùng nhö böûu thaïch, trong nhö pha leâ. 

Vì theá söï vinh hieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø Thaønh naøy vaø taát caû nhöõng ngöôøi soáng trong ñoù. Laõnh thoå cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi coù söï saùng nhö theá ñoù, vì theá chæ coù nhöõng ngöôøi ñaõ taåy saïch moïi söï toái taêm, yeáu ñuoái, vaø toäi loãi cuûa hoï môùi coù theå ñöôïc vaøo Thaønh naøy vaø soáng nôi ñoù. Nhö theá, ñeå vaøo ñöôïc Thaønh Thaùnh, chuùng ta phaûi hoaøn toaøn chæ tin nôi Lôøi thaät cuûa Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh maø Chuùa ñaõ ban cho chuùng ta. 

Phaân ñoaïn naøy noùi raèng Thaønh coù moät caùi töôøng cao lôùn vôùi möôøi hai cöûa. Nhöõng coång naøy ñöôïc khaéc teân treân ñoù, teân möôøi hai chi phaùi cuûa con chaùu I-sô-ra-eân. Ñöùc Chuùa Trôøi noùi vôùi chuùng ta raèng Ngaøi quaû thaät ñaõ chuaån bò Thaønh naøy cho caùc tín ñoà cuûa Ngaøi, Thaønh ñöôïc bao phuû bôûi moät böùc töôøng cao lôùn. 

Ñaây laø moät daáu hieäu thuoäc linh cho thaáy raèng con ñöôøng vaøo Thaønh Thaùnh naøy khoù khaên nhö theá naøo. Noùi caùch khaùc, noù noùi vôùi chuùng ta raèng ñöôïc cöùu khoûi toäi loãi cuûa chuùng ta tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi laø ñieàu khoâng theå xaûy ra baèng nhöõng noå löïc cuûa con ngöôøi hay nhöõng thöù vaät chaát cuûa theá gian do Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ taïo döïng. Ñeå ñöôïc giaûi cöùu khoûi moïi toäi loãi cuûa chuùng ta vaø ñeå ñöôïc vaøo Thaønh Thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, ñieàu ñoøi hoûi chaéc chaén laø chuùng ta phaûi coù cuøng ñöùc tin vôùi möôøi hai moân ñoà cuûa Chuùa Jeâsus, ñöùc tin tin nôi leõ thaät cuûa Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. Vì theá, khoâng moät ai laø ngöôøi khoâng coù ñöùc tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh maø coù theå vaøo Thaønh Thaùnh naøy ñöôïc. 

Thaønh ñöôïc möôøi hai thieân söù canh giöõ nhö nhöõng ngöôøi giöõ coång do Ñöùc Chuùa Trôøi choïn löïa. Maët khaùc, cuïm töø, “nhöõng teân ñöôïc ghi treân chuùng [nhöõng caùnh coång],” noùi vôùi chuùng ta raèng nhöõng chuû nhaân cuûa Thaønh naøy ñaõ ñöôïc choïn löïa, vì chuû nhaân cuûa noù khoâng ai khaùc hôn laø Ñöùc Chuùa Trôøi vaø daân söï cuûa Ngaøi, vaø Thaønh naøy thuoäc veà daân söï cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, laø nhöõng ngöôøi ñaõ trôû neân con caùi cuûa Ngaøi. 

Thaønh Thaùnh naøy coù ba cöûa ôû moãi höôùng ñoâng, taây, nam, baéc. Toâi chaéc raèng Chuùa nhaéc ñeán ba cöûa caùch ñaët tröng ôû ñaây ñeå noùi vôùi chuùng ta raèng chuùng quan heä ñaëc bieät vôùi Phuùc aâm maø chuùng ta tin. I Giaêng 5:7-8 cheùp raèng coù ba laøm chöùng veà Phuùc aâm ôû caû Trôøi laãn ñaát. Chæ nhöõng ngöôøi tin nôi ba chöùng naøy, caû nôi Trôøi laãn ñaát, môùi coù theå vaøo Thieân ñaøng. Nhöõng ngöôøi taùi sanh tin Ñöùc Chuùa Trôøi Ba Ngoâi vaø tin nôi haønh ñoäng coâng chính cuûa vieäc cöùu chuùng ta qua nöôùc, huyeát vaø Thaùnh linh. 

Vieäc teân cuûa möôùi hai söù ñoà ñöôïc vieát treân möôøi hai neàn cuûa böùc töôøng Thaønh noùi vôùi chuùng ta raèng Chuùa ñaõ laøm y nhö Ngaøi ñaõ höùa, raèng Ngaøi seõ khoâng xoùa teân cuûa hoï khoûi Saùch Söï Soáng nhöng Ngaøi vieát chuùng vaøo. 

Moät fu-long, “EÁch-ta-ñô” trong tieáng Gôø-reùc, laø moät ñôn vò ñeå ño ñoä daøi, khoaûng 185 meùt ñôn vò ngaøy nay. Kinh thaùnh cho chuùng ta bieát raèng moãi maët hình vuoâng cuûa Thaønh trong Thieân ñaøng daøi 12 ngaøn fu-long, noùi vôùi chuùng ta raèng moãi maët cuûa noù daøi khoaûng 2.220 kí-loâ-meùt. Chuùng ta cuõng ñöôïc bieát beà daøi, beà roäng vaø beà ngang cuûa noù ñeàu baèng nhau. Kích thöôùc khoång loà cuûa Thaønh naøy noùi vôùi chuùng ta Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi to lôùn vaø huy hoaøng nhö theá naøo. 

YÙ nghóa kinh thaùnh cuûa soá 4 laø söï chòu ñöïng. Ñöùc tin maø Chuùa ñoøi hoûi ôû chuùng ta khoâng phaûi laø ñieàu maø ai cuõng coù theå coù, nhöng ñöùc tin naøy chæ coù theå coù bôûi nhöõng ai tieáp nhaän Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñuùng y nhö nhöõng gì maø noù baøy toû, cho duø hoï khoâng hoaøn toaøn lónh hoäi ñöôïc vôùi nhöõng suy nghó con ngöôøi cuûa rieâng hoï. 

Laø moät Cô-ñoác-nhaân, khoâng theå vaøo Thaønh Thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi chæ bôûi tin nôi Thaäp töï giaù cuûa Chuùa Jeâsus, vaø tin raèng Chuùa laø Ñöùc Chuùa Trôøi, laø Cöùu Chuùa. Cuõng nhö Chuùa chuùng ta ñaõ noùi, khoâng ai coù theå vaøo Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi tröø phi ngöôøi ñoù ñöôïc taùi sanh bôûi Nöôùc vaø Thaùnh linh. Ngöôøi ta chæ coù theå taùi sanh khi hoï tin raèng moïi toäi loãi cuûa theá gian ñaõ chuyeån sang Chuùa Jeâsus khi Ngaøi chòu Baùp-tem bôûi Giaêng Baùp-tít, vaø raèng Ngaøi ñaõ mua chuoäc toäi loãi cuûa hoï baèng caùch ñoå huyeát Ngaøi vaø cheát treân Thaäp töï giaù thay cho hoï. 

Cuïm töø, “thaønh ñöôïc xaây baèng vaøng roøng, töïa thuûy tinh trong vaét,” noùi vôùi chuùng ta raèng chæ coù nhöõng ngöôøi coù ñöùc tin gioáng nhö vaøng – nghóa laø, chæ nhöõng ngöôøi thöïc söï tin nôi Ñöùc Chuùa Trôøi – môùi coù theå vaøo trong ñoù. Noù noùi vôùi chuùng ta raèng ñöùc tin cho pheùp ngöôøi ta vaøo Thaønh Thaùnh cuûa Chuùa laø loaïi ñöùc tin tin y nhö Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn daïy laø ngöôøi trong saïch vaø khoâng vöôùng baän moïi ñieàu thuoäc veà theá gian. Noùi caùch khaùc, noù noùi vôùi chuùng ta raèng ngöôøi ta phaûi tieáp nhaän Lôøi ñeå ñöôïc taùi sanh bôûi Nöôùc vaø Thaùnh Linh trong söï tinh khieát cuûa noù, thaät söï tin nôi Lôøi naøy, vaø tinh loïc ñöùc tin cuûa anh/chò aáy. 

Neàn cuûa töôøng Thaønh ñöôïc toâ ñieåm ñuû moïi loaïi ñaù quyù, noùi vôùi chuùng ta raèng chuùng ta coù theå ñöôïc nuoâi döôõng vôùi ñuû khía caïnh khaùc nhau cuûa ñöùc tin töø Lôøi cuûa Chuùa chuùng ta. Chuùng ta phaûi coù ñöùc tin vaâng phuïc, chöù khoâng phaûi chæ coù ñöùc tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh hoaëc khoâng phaûi chæ coù ñöùc tin cuûa söï troâng mong veà Thieân ñaøng vaø Vöông Quoác Ngaøn Naêm. Ñöùc tin ñöôïc toâi luyeän naøy cuõng ñeán töø Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi trong khi chuùng ta ñang nhaãn naïi chòu ñöïng nhöõng söï ñau khoå hieän taïi. 

Chuùa ñaõ khoâng chæ ban cho caùc tín ñoà ôn tha thöù toäi loãi nhöng Ngaøi cuõng ban cho hoï ôn laøm troïn hi voïng cuûa hoï, raèng nhöõng ai ñaõ ñöôïc tha thöù toäi loãi cuûa hoï seõ ñöôïc vaøo Vöông Quoác Ngaøn Naêm vaø Thieân ñaøng. Nhöõng tín ñoà chuùng ta chæ coù theå caûm taï Ñöùc Chuùa Trôøi vì ñaõ cho chuùng ta ñuû ñieàu kieän vaøo Trôøi môùi Ñaát môùi, laø nôi khoâng bao giôø tìm thaáy söï buoàn baõ hay ñau khoå. 

Caùc tín ñoà seõ ñöôïc vaøo Thaønh Thaùnh caàn nhieàu söï kieân nhaãn trong khi ôû treân ñaát naøy, neo chaéc vaøo trung taâm cuûa ñöùc tin hoï. Noùi caùch khaùc, nhöõng ngöôøi tin nôi Lôøi leõ thaät do Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn baûo caàn phaûi coù moät söï beàn chí lôùn ñeå giöõ vöõng ñöùc tin cuûa hoï. Khi thôøi gian cuoái cuøng ñeán, thì thôøi ñaïi Anti-christ, thôøi ñaïi ñoái laäp cuûa ñöùc tin seõ ñeán. 

Anti-christ, laø ñaày tôù cuûa Sa-tan, seõ mang nhöõng söï baét bôù lôùn ñeán cho nhieàu daân söï ñöùc tin, tìm caùch khieán hoï phaûn boäi ñöùc tin cuûa hoï. Neáu ngöôøi ta ñöùng veà phía Anti-christ vaø töø boû ñöùc tin cuûa hoï, thì hoï khoâng chæ khoâng ñaït ñeán ñöôïc Vöông Quoác Ngaøn Naêm vaø Thieân ñaøng maø hoï cuõng seõ bò quaêng vaøo hoûa nguïc cuøng vôùi Sa-tan. 

Vì theá, giöõa nhöõng söï thöû thaùch, baét bôù vaø nhöõng tai hoïa cuûa thôøi kyø cuoái cuøng, taát caû chuùng ta caàn söï beàn chí khieán cho chuùng ta coù theå giöõ ñöùc tin cuûa chuùng ta caùch kieân quyeát, vì söï beàn chí vöõng vaøng naøy laø ñieàu khieán Trôøi môùi Ñaát môùi thuoäc veà chuùng ta. 

Soáng trong Trôøi môùi Ñaát môùi gioáng nhö soáng trong voøng tay cuûa Chuùa. Vì Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, Ñaáng ñaõ trôû neân aùnh saùng cuûa theá giôùi, toûa saùng treân ñaát thaùnh naøy nhö laø söï saùng cuûa noù, khoâng caàn maët trôøi hay maët traêng soi saùng noù. Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ laø Cöùu Chuùa, Ñaáng Saùng taïo, Quan AÙn cuûa chuùng ta vaø trong Trôøi môùi Ñaát môùi Ngaøi laø Ñöùc Chuùa Trôøi, laø Ñaáng seõ soáng vôùi chuùng ta. Bôûi Ngaøi chuùng ta vaøo Thieân ñaøng, vaø töø Ngaøi moïi ôn phöôùc tuoân chaûy. Nhöõng tín ñoà seõ khoâng phaûi laøm gì khaùc ngoaøi vieäc luoân luoân ngôïi khen Chuùa. 

Trong baûn dòch King James, caâu 24 ñöôïc cheùp nhö sau: “Caùc daân seõ ñi giöõa söï saùng thaønh ñoù vaø caùc vua treân ñaát seõ ñem vinh hieån mình vaøo ñoù.” ÔÛ ñaây noùi raèng söï vinh hieån cuûa ñaát ñöôïc mang töø Trôøi, ñieàu naøy khoâng coù nghóa raèng nhöõng ngöôøi ñaõ cai trò trong theá giôùi ñaàu tieân, vì hoï giaøu coù, seõ ñem söï giaøu coù cuûa hoï vaøo trong Trôøi vaø Ñaát môùi. Ñaát ôû ñaây töôïng tröng cho ñaát cuûa Vöông Quoác Ngaøn Naêm. 

Maëc duø caùc tín ñoà ñaõ ñöôïc cöùu vaø seõ vaøo Vöông Quoác Ngaøn Naêm laø trong cuøng moät caùch, tuy nhieân hoï seõ ñöôïc ban cho nhöõng quyeàn khaùc nhau, moät soá cai trò möôøi thaønh, soá khaùc cai trò naêm thaønh, tuøy theo söï noå löïc giaûng daïy Phuùc aâm cuûa hoï trong khi soáng trong theá gian ñaàu tieân. 

Ñieàu maø caâu 24 ôû ñaây noùi vôùi chuùng ta laø caùc vua coù quyeàn khaùc nhau seõ dôøi ñeán Trôøi môùi vaø Ñaát môùi. Noùi caùch khaùc, nhöõng ngöôøi ñaõ cai trò Vöông Quoác Ngaøn Naêm seõ vaøo Trôøi môí Ñaát môùi nhö laø caùc vua mang theo vôùi hoï ñöùc tin nôi Chuùa vaø moïi söï vinh hieån, toân quyù cuûa hoï. Vì theá, noù chaúng coù lieân quan gì ñeán theá giôùi ñaàu tieân, laø nôi taát caû chuùng ta hieän ñang soáng. 

Vì Trôøi vaø Ñaát môùi, laø nôi Thaønh Thaùnh ngöï, ñaõ ñöôïc ñaày daãy aùnh saùng thaùnh, neân seõ khoâng coù ban ñeâm cuõng nhö khoâng coù nhöõng söï xaáu xa. Trong voøng Cô-ñoác-nhaân laãn ngoaøi Cô-ñoác-nhaân trong theá giôùi naøy ñeàu nhö nhau, taát caû nhöõng ngöôøi khoâng bieát leõ thaät cuûa Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh laø nhöõng ngöôøi oâ ueá, xaáu xa vaø giaû doái. Vì theá hoï khoâng theå vaøo Thaønh Thaùnh. Vì baát cöù ai tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh ñeàu coù theå ñeán Thieân ñaøng, neân Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh naøy laø chìa khoùa cuûa Thieân ñaøng vaø laø chìa khoùa cuûa söï tha toäi. Baïn phaûi bieát raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho baïn chìa khoùa naøy, thì teân cuûa baïn seõ ñöôïc cheùp vaøo Saùch Söï Soáng. Vaø khi baïn tieáp nhaän leõ thaät cuûa Phuùc aâm naøy, thì baïn seõ ñöôïc ôû trong ôn vaøo Thaønh Thaùnh naøy. 

Haõy tin raèng Thaønh Thaùnh ñaõ ñöôïc ban cho chuùng ta. Vaø soáng cuoäc soáng cuûa baïn caùch xöùng hôïp, vôùi hi voïng vaøo töông lai. 

Vì moïi thöù maø chuùng ta ñang ñoái dieän trong thôøi gian hieän taïi ñöôïc ño löôøng bôûi heä thoáng tieâu chuaån cuûa theá gian naøy neân chuùng ta khoâng theå thöïc söï bieát ñöôïc haïnh phuùc thaät laø gì. Nhöng khi chuùng ta ño löôøng baèng caây saäy ño cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thì chuùng ta hoaøn toaøn coù theå nhaän bieát raèng ai coù ñöôïc Thieân ñaøng nhö cuûa caûi cuûa hoï laø nhöõng ngöôøi haïnh phuùc thaät söï. Taïi sao? Bôûi vì sôùm hay muoän, moïi thöù cuûa theá gian naøy seõ hoaøn toaøn bieán maát. Laøm cho chuùng ta khoâng coù nôi naøo ñeå ñaët hi voïng cuûa chuùng ta, chuùng seõ hoaøn toaøn bieán maát khi nhöõng thöû thaùch vaø tai hoïa ñöôïc mang ñeán theo nhö chöông trình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Khoâng coù gì ngu daïi hôn laø ñaët hi voïng vaøo nhöõng ñieàu xaùc thòt deå daøng muïc röõa vaø tan thaønh tro buïi. 

Nhöng ngöôïc laïi, nhöõng ai ñaët hi voïng cuûa hoï nôi Nöôùc Trôøi ñôøi ñôøi seõ khoâng bao giôø muïc röõa hay tan thaønh tro buïi laø nhöõng ngöôøi phöôùc haïnh. Chæ coù nhöõng ngöôøi saïch toäi môùi coù theå vaøo trong Thaønh Thaùnh Gieâ-ru-sa-lem ñaõ ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi saém saün. Nhöõng ngöôøi haïnh phuùc nhaát treân theá gian naøy laø nhöõng ngöôøi coù ñöôïc Thieân ñaøng trong cuûa caûi cuûa hoï, laø nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc tha thöù toäi loãi vaø ñaõ ñöôïc saïch toäi. 

Chuùng ta phaûi soáng cuoäc soáng ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi ban phöôùc, laø nhöõng ngöôøi daâng söï vinh hieån cho Ngaøi vì ñaõ ban cho chuùng ta Trôøi môùi Ñaát môùi, vaø laø nhöõng ngöôøi daâng mình ñeå giaûng daïy Phuùc aâm thaät, laø Phuùc aâm khieán moãi moät linh hoàn coù theå vaøo Thieân ñaøng. 

Taát caû chuùng ta haõy soáng trong nhöõng ôn phöôùc ñoù, chuùng ta haõy ñeå Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu, vaø khi chuùng ta ñöùng tröôùc söï hieän dieän cuûa Chuùa chuùng ta, taát caû chuùng ta haõy soáng maõi maõi trong voøng tay cuûa Ngaøi.