Sermons

【Chapter 22-1】 < Khaûi huyeàn 22:1-21 > Trôøi Vaø Ñaát Môùi Laø Nôi Nöôùc Söï S oáng Tuoân Chaûy< Khaûi huyeàn 22:1-21 >

"Thieân söù chæ cho toâi xem soâng nöôùc söï soáng, trong nhö löu ly, töø ngoâi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø Chieân Con chaûy ra. ÔÛ giöõa phoá thaønh vaø treân hai bôø soâng coù caây söï soáng troå möôøi hai muøa, moãi thaùng moät laàn ra traùi; vaø nhöõng laù caây ñoù duøng ñeå chöõa laønh cho caùc daân. Chaúng coøn coù söï nguyeàn ruûa nöõa; ngoâi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø Chieân Con seõ ôû trong thaønh; caùc toâi tôù Ngaøi seõ haàu haï Ngaøi; chuùng seõ ñöôïc thaáy maët Chuùa, vaø danh Chuùa seõ ôû treân traùn mình. Ñeâm khoâng coøn coù nöõa, vaø chuùng seõ khoâng caàn ñeán aùnh saùng ñeøn hay aùnh saùng maët trôøi, vì Chuùa laø Ñöùc Chuùa Trôøi seõ soi saùng cho; vaø chuùng seõ trò vì ñôøi ñôøi. Baáy giôø thieân söù noùi vôùi toâi raèng: Nhöõng lôøi naày laø trung tín vaø chaân thaät, Chuùa laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa thaàn caùc ñaáng tieân tri, ñaõ sai thieân söù mình ñaëng toû cuøng caùc toâi tôù Ngaøi nhöõng ñieàu kíp phaûi xaûy ra. Kìa, ta ñeán mau choùng. Phöôùc thay cho keû naøo giöõ nhöõng lôøi tieân tri trong saùch naày! Chính toâi laø Giaêng ñaõ thaáy vaø nghe nhöõng ñieàu ñoù. Khi nghe vaø thaáy ñoaïn, toâi saáp mình xuoáng döôùi chaân thieân söù ñaõ toû nhöõng ñieàu aáy cho toâi, ñeå thôø laïy. Song ngöôøi phaùn raèng: Chôù laøm vaäy! Ta laø baïn toâi tôù vôùi ngöôi, vôùi anh em ngöôi, laø caùc ñaáng tieân tri, vaø vôùi nhöõng keû giöõ caùc lôøi trong saùch naày. Haõy thôø phöôïng Ñöùc Chuùa Trôøi! Roài ngöôøi laïi phaùn cuøng toâi raèng: Chôù nieâm phong nhöõng lôøi tieân tri trong saùch naày; vì thì giôø ñaõ gaàn ñeán. Keû naøo khoâng coâng bình, cöù khoâng coâng bình nöõa; keû naøo oâ ueá, cöù coøn oâ ueá nöõa; keû naøo coâng bình, cöù laøm ñieàu coâng bình nöõa; keû naøo laø thaùnh, cöù laøm neân thaùnh nöõa! Naày, ta ñeán mau choùng, vaø ñem phaàn thöôûng theo vôùi ta, ñeå traû cho moãi ngöôøi tuøy theo coâng vieäc hoï laøm. Ta laø An-pha vaø OÂ-meâ-ga, laø thöù nhaát vaø laø sau choùt, laø ñaàu vaø laø roát. Phöôùc thay cho nhöõng keû giaët aùo mình ñaëng coù pheùp ñeán nôi caây söï soáng vaø bôûi caùc cöûa maø vaøo trong thaønh! Nhöõng loaøi choù, nhöõng thuaät só, nhöõng keû taø daâm, nhöõng keû gieát ngöôøi, nhöõng keû thôø hình töôïng, vaø nhöõng keû öa thích cuøng laøm söï giaû doái ñeàu ôû ngoaøi heát thaûy. Ta laø Jeâsus, ñaõ sai thieân söù ta ñeán laøm chöùng veà nhöõng söï ñoù cho caùc ngöôi tröôùc maët caùc Hoäi thaùnh. Ta laø choài vaø haäu töï cuûa Ña-vít, laø sao mai saùng choùi. Thaùnh Linh vaø vôï môùi cuøng noùi: Haõy ñeán! Keû naøo nghe cuõng haõy noùi raèng: Haõy ñeán! Ai khaùt, khaù ñeán. Keû naøo muoán, khaù nhaän laáy nöôùc söï soáng caùch nhöng khoâng. Toâi ngoû cho keû naøo nghe lôøi tieân tri trong saùch naày: neáu ai theâm vaøo saùch tieân tri naày ñieàu gì, thì Ñöùc Chuùa Trôøi seõ theâm cho ngöôøi aáy tai naïn ñaõ ghi cheùp trong saùch naày. Vaø keû naøo bôùt ñieàu gì trong nhöõng lôøi ôû saùch tieân tri naày, thì Ñöùc Chuùa Trôøi seõ caát laáy phaàn hoï veà caây söï soáng vaø thaønh thaùnh, maø ñaõ cheùp ra trong saùch naày. Ñaáng laøm chöùng cho nhöõng ñieàu aáy, phaùn raèng: Phaûi, ta ñeán mau choùng. A-men, laïy Ñöùc Chuùa Jeâsus, xin haõy ñeán! Nguyeàn xin aân ñieån cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus ôû vôùi moïi ngöôøi!"Giaûi thích


Caâu 1: Thieân söù chæ cho toâi xem soâng nöôùc söï soáng, trong nhö löu ly, töø ngoâi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø Chieân Con chaûy ra.

ÔÛ ñaây noùi raèng Giaêng ñöôïc thaáy “moät con soâng nöôùc söï soáng, trong nhö löu ly.” Töø nöôùc duøng trong theá gian naøy ñoàng nghóa vôùi söï soáng. ÔÛ ñaây caâu naøy noùi vôùi chuùng ta raèng nöôùc söï soáng naøy chaûy ra töø Trôøi vaø Ñaát môùi, laø nôi caùc tín ñoà seõ soáng ñôøi ñôøi. Chaûy ra töø ngoâi Chieân con, soâng nöôùc söï soáng laøm aåm öôùt Nöôùc Trôøi vaø laøm môùi moïi söï. Cuïm töø, “ngoâi cuûa Chieân Con,” töôïng tröng cho Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, laø Ñaáng ñaõ cöùu nhaân loaïi bôûi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh trong khi Ngaøi ôû treân ñaát naøy. 

Trôøi môùi Ñaát môùi maø Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho caùc tín ñoà cuûa Ngaøi, laø nôi nöôùc söï soáng tuoân chaûy. Vì khu vöôøn naøy tinh saïch nhö moät böùc tranh nöôùc ñeïp ñeõ, noù chæ coù theå ñöôïc mieâu taû laø tuyeät vôøi. Nöôùc söï soáng maø Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho chuùng khoâng phaûi laø moät con soâng taàm thöôøng, nhöng noù laø nöôùc ban söï soáng cho moïi thöù soáng ôû ñoù. Nhö theá, söï soáng phaùt trieån khi noù tieáp xuùc vôùi con soâng söï soáng naøy. Nhöõng tín ñoà soáng beân bôø soâng nöôùc söï soáng naøy seõ uoáng nöôùc naøy, höôûng söï soáng ñôøi ñôøi vaø soáng ñôøi ñôøi. 

Soâng söï soáng chaûy ra töø ngoâi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø ngoâi Chieân Con. Caùc tín ñoà khoâng theå khoâng ngôïi khen aân ñieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø cuûa Chieân Con trong Nöôùc Trôøi môùi, vì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho hoï aân ñieån söï soáng cuûa Ngaøi. Toâi caûm taï Chuùa vì moïi aân ñieån cuûa söï soáng môùi naøy tuoân chaûy töø ngoâi cuûa Ngaøi. 


Caâu 2: ÔÛ giöõa phoá thaønh vaø treân hai bôø soâng coù caây söï soáng troå möôøi hai muøa, moãi thaùng moät laàn ra traùi; vaø nhöõng laù caây ñoù duøng ñeå chöõa laønh cho caùc daân.

Nhöõng ôn phöôùc tuyeät vôøi cuûa Chuùa treân caùc tín ñoà cuûa Ngaøi trong Thieân ñaøng vaãn tieáp tuïc, vì ôû ñaây noùi vôùi chuùng ta raèng Chuùa seõ ban cho chuùng ta caây söï soáng ôû phía beân kia soâng vaø cho pheùp chuùng ta aên traùi cuûa caây ñoù. Caây söï soáng, laø caây mang möôøi hai loaïi traùi, ra traùi môùi moãi thaùng, ñem söùc maïnh cho söï soáng môùi. ÔÛ ñaây noù cuõng noùi raèng laù cuûa noù duøng ñeå chöõa beänh cho caùc daân. 

Vì aân ñieån maø Chuùa ñaõ ban cho caùc tín ñoà cuûa Ngaøi thaät laø to lôùn vaø ñaùng bieát ôn, neân moïi ñieàu chuùng ta coù theå laøm laø ngôïi khen Ngaøi vaø Ñöùc Chuùa Cha. Hieän nay, taát caû caùc tín ñoà neân laøm laø ñöøng töï tìm caùch laøm ñieàu gì quyù giaù cho Chuùa caû, nhöng chæ ngôïi khen Chuùa vôùi taám loøng bieát ôn vì Ngaøi ban cho hoï Trôøi môùi Ñaát môùi vaø söï soáng môùi. Toâi caûm taï Chuùa vì ñaõ khieán loøng caùc tín ñoà keâu leân raèng, “Chuùa ôi, caûm taï Ngaøi! Ha-leâ-lu-gia!” 


Caâu 3: Chaúng coøn coù söï nguyeàn ruûa nöõa; ngoâi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø Chieân Con seõ ôû trong thaønh; caùc toâi tôù Ngaøi seõ haàu haï Ngaøi;

Ñoái vôùi caùc tín ñoà soáng trong Nöôùc Trôøi, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban ôn traùnh khoûi söï ruûa saû cho ñeán ñôøi ñôøi. Vieäc ngoâi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø ngoâi Chieân Con ôû trong voøng caùc tín ñoà baøy toû cho chuùng ta raèng caùc tín ñoà soáng trong Nöôùc Thieân ñaøng ñaët Chieân Con ôû giöõa loøng hoï. Vì theá, loøng caùc tín ñoà luoân luoân ngaäp traøn söï ñeïp ñeõ vaø leõ thaät, vaø cuoäc soáng cuûa hoï ñöôïc ñaày daãy söï vui möøng. 

Töø caâu, “Toâi tôù Ngaøi seõ haàu vieäc Ngaøi,” chuùng ta thaáy raèng caùc tín ñoà soáng trong Nöôùc Trôøi ñöôïc ôû trong söï vinh hieån cuûa vieäc phuïc vuï Chuùa raát gaàn guõi vôùi Ngaøi. Nöôùc Thieân ñaøng, laø nôi Chuùa chuùng ta soáng, laø Nöôùc ñeïp ñeõ vaø huy hoaøng nhaát. 

Nhö theá, nhöõng ñaày tôù cuûa Chuùa, laø nhöõng ngöôøi phuïc vuï ngay beân caïnh Chuùa coù theå höôûng moïi söï vinh hieån cuûa Ngaøi. Ñieàu naøy noùi vôùi chuùng ta raèng trong Nöôùc Trôøi cuõng seõ coù nhöõng toâi tôù cuûa Chuùa. Töø toâi tôù laø moät töø bieåu thò söï thaáp heøn, nhöng nhöõng toâi tôù coù theå phuïc vuï Chuùa vinh hieån cuûa chuùng ta ñöôïc ôû gaàn Ngaøi laø phöôùc haïnh nhaát trong Nöôùc Trôøi, vì hoï ñöôïc ôû trong söï vinh quang to lôùn khoâng theå dieãn taû baèng lôøi. Nhöõng ngöôøi ñaõ trôû thaønh toâi tôù cuûa Chuùa trong Thieân ñaøng vaø treân ñaát naøy laø nhöõng ngöôøi seõ ñöôïc bao phuû trong moïi söï vinh hieån cuûa Thieân ñaøng vaø laø nhöõng ngöôøi haïnh phuùc nhaát trong taát caû. 


Caâu 4: chuùng seõ ñöôïc thaáy maët Chuùa, vaø danh Chuùa seõ ôû treân traùn mình. Ñeâm khoâng coøn coù nöõa,

Taát caû nhöõng tín ñoà vaø toâi tôù cuûa Chuùa thuoäc veà ai? Hoï thuoäc veà Chuùa. Hoï laø daân söï cuûa Chuùa vaø laø con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Hoï laø nhöõng ngöôøi phuïc vuï Chuùa trong Nöôùc Trôøi, vì theá teân cuûa Chuùa ñöôïc ghi treân traùn hoï. Chuùa luoân luoân baûo veä vaø ban phöôùc cho hoï, vì hoï ñaõ thuoäc veà Ngaøi. Vieäc caùc tín ñoà thuoäc veà Ngaøi coù nghóa hoï laø moät trong nhöõng ngöôøi haïnh phuùc nhaát vaø ñöôïc bao phuû trong söï huy hoaøng tuyeät vôøi nhaát. Nhöõng ngöôøi xaáu hoå vì thuoäc veà Ngaøi vaø xaáu hoå laø toâi tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø nhöõng ngöôøi baùc boû söï huy hoaøng cuûa Ngaøi, vaø hoï khoâng bao giôø coù theå trôû thaønh coâng daân cuûa Thieân ñaøng. 

Treân traùn cuûa caùc tín ñoà soáng trong Thieân ñaøng coù ghi danh Chuùa. Ñaây laø moät ôn phöôùc do Chuùa ban cho. Töø ñoù trôû ñi, caùc tín ñoà thuoäc veà Ngaøi. Nhö theá, ngay caû Sa-tan cuõng khoâng theå haõm haïi nhöõng ngöôøi ñaõ thuoäc veà Chuùa. Caùc tín ñoà seõ ñöôïc soáng vôùi Chuùa ñôøi ñôøi trong moïi söï huy hoaøng cuûa Thieân ñaøng. Vieäc caùc tín ñoà seõ nhìn thaáy vinh quang cuûa Chuùa moãi ngaøy coù nghóa laø hoï seõ ñöôïc soáng trong tình yeâu vaø nhöõng ôn phöôùc tuyeät vôøi cuûa Ngaøi cho ñeán ñôøi ñôøi. 

Coù moät ñieàu nöõa maø caùc tín ñoâà caàn phaûi bieát: cuøng vôùi Chuùa Jeâsus, Ñöùc Chuùa Cha vaø Ñöùc Thaùnh Linh seõ ôû vôùi hoï, seõ laø gia ñình hoï. Chuùng ta khoâng ñöôïc queân raèng nôi Nöôùc Thieân ñaøng, Ñöùc Chuùa Cha, Chuùa Jeâsus, Ñöùc Thaùnh Linh, caùc tín ñoà, caùc thieân söù vaø moïi söï seõ soáng vôùi nhau nhö moät gia ñình vaø trong söï hoøa thuaän troïn veïn. Toâi caûm taï Chuùa vì ñaõ khieán chuùng ta thuoäc veà Ngaøi. 

Caâu 5: vaø chuùng seõ khoâng caàn ñeán aùnh saùng ñeøn hay aùnh saùng maët trôøi, vì Chuùa laø Ñöùc Chuùa Trôøi seõ soi saùng cho; vaø chuùng seõ trò vì ñôøi ñôøi.

Kinh thaùnh noùi vôùi chuùng ta ôû ñaây, caùc tín ñoà seõ cai trò Trôøi môùi Ñaát môùi cuøng vôùi Chuùa. Nhöõng ngöôøi ñaõ trôû thaønh tín ñoà cuûa Ngaøi bôûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh nhaän ñöôïc söï cöùu roãi coù theå khieán hoï ñöôïc cai trò nôi Thieân ñaøng cuøng vôùi Chuùa vaø soáng trong söï giaøu coù, huy hoaøng vaø cai trò cuûa Ngaøi ñôøi ñôøi. Chuùng ta moät laàn nöõa bò kinh ngaïc vôùi Phuùc aâm naøy, vì ñuùng laø chuùng ta coù moät Phuùc aâm quyeàn naêng vaø phöôùc haïnh tuyeät vôøi! 

Toâi ngôïi khen Ñöùc Chuùa Trôøi Ba Ngoâi cuûa chuùng ta vì taát caû nhöõng phöôùc haïnh vaø söï vinh hieån naøy. Caùc tín ñoà ñaõ tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh trong khi ôû treân ñaát naøy seõ cai trò Nöôùc Trôøi. Ôn phöôùc naøy tuyeät vôøi laøm sao! Chuùng ta khoâng theå khoâng ngôïi khen Chuùa. Ñieàu toát vaø ñuùng ñaén duy nhaát maø chuùng ta neân laøm laø ngôïi khen Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Trong Trôøi vaø Ñaát môùi, laø nôi caùc tín ñoà seõ soáng, khoâng coù boùng ñeøn ñieän hay maët trôøi. Taïi sao? Vì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ trôû thaønh söï saùng cuûa Trôøi môùi Ñaát môùi, vaø ôû ñoù seõ khoâng coù boùng ñeâm. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ cho pheùp caùc tín ñoà ñöôïc cai trò ôû ñoù ñôøi ñôøi nhö laø con caùi cuûa Ngaøi. Phöôùc haïnh naøy nhaéc nhôû chuùng ta moät laàn nöõa aân ñieån maø caùc tín ñoà ñaõ nhaän töø Ñöùc Chuùa Trôøi laø to lôùn döôøng bao. 

Caùc tín ñoà chuùng ta phaûi nhaän bieát ôn phöôùc cuûa Thieân ñaøng ban cho chuùng ta sau söï cöùu roãi cuûa chuùng ta laø to lôùn nhö theá naøo. AÂn ñieån maø Chuùa chuùng ta ñaõ ban cho caùc tín ñoà cuûa Ngaøi cao hôn vaø lôùn hôn caû baàu trôøi. Caùc tín ñoà khoâng ñöôïc ñeå ôn phöôùc tuyeät vôøi maø Chuùa ñaõ ban cho hoï maát ñi. Caùc tín ñoà chæ coù theå daâng söï caûm taï vaø ngôïi khen ñôøi ñôøi leân cho Chuùa vì söï cao quyù cuûa Ngaøi, söï vinh hieån, vaø ôn phöôùc maø Ngaøi ñaõ ban cho hoï, vaø soáng trong söï giaøu coù vaø huy hoaøng cho ñeán ñôøi ñôøi. A-men! Ha-leâ-lu-gia! Toâi ngôïi khen Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng ta! 


Caâu 6: Baáy giôø thieân söù noùi vôùi toâi raèng: Nhöõng lôøi naày laø trung tín vaø chaân thaät, Chuùa laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa thaàn caùc ñaáng tieân tri, ñaõ sai thieân söù mình ñaëng toû cuøng caùc toâi tôù Ngaøi nhöõng ñieàu kíp phaûi xaûy ra.

“Nhöõng lôøi naøy laø trung tín vaø chaân thaät.” Chuùa chaéc chaén seõ laøm troïn moïi lôøi höùa maø Ngaøi ñaõ baøy toû vôùi caùc tín ñoà qua Khaûi huyeàn. Ñoù laø lyù do taïi sao Chuùa chuùng ta ñaõ noùi tröôùc moïi söï vôùi taát caû caùc tín ñoà cuûa Ngaøi bôûi Ñöùc Thaùnh Linh phaùn qua nhöõng toâi tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Lôøi ôn phöôùc nhaát trong Saùch Khaûi huyeàn laø gì? Coù nhieàu Lôøi ôn phöôùc trong Khaûi huyeàn, nhöng Lôøi phöôùc haïnh nhaát laø vieäc Ñöùc Chuùa Trôøi seõ cho pheùp caùc tín ñoà ñoàng cai trò vôùi Chuùa trong Trôøi môùi Ñaát môùi vaø soáng trong quyeàn löïc vaø vinh hieån. 

Vì Ñöùc Chuùa Trôøi chaéc chaén seõ sôùm laøm troïn coâng vieäc naøy, neân caùc tín ñoà khoâng bao giôø ñeå ñöùc tin cuûa hoï tan raõ hay bò rôi vaøo trong söï tuyeät voïng. Caùc tín ñoà phaûi chieán thaéng moïi thöû thaùch vaø khoù khaên bôûi ñöùc tin hy voïng cuûa hoï. Chuùa chuùng ta seõ thöïc hieän nhöõng lôøi tieân tri vaø lôøi höùa maø Ngaøi ñaõ laøm vôùi caùc tín ñoà vaø Hoäi thaùnh cuûa Ngaøi trôû thaønh söï thaät. Chuùa chuùng ta ñaõ sai ñaày tôù cuûa Ngaøi ñeán theá gian naøy ñeå khieán hoï noùi Lôøi tieân tri, ñeå vì theá Ngaøi coù theå noùi vôùi caùc tín ñoà vaø Hoäi thaùnh veà taát caû nhöõng phöôùc haïnh naøy. 


Caâu 7: Kìa, ta ñeán mau choùng. Phöôùc thay cho keû naøo giöõ nhöõng lôøi tieân tri trong saùch naày!

Vì Lôøi tieân tri cuûa Saùch Khaûi huyeàn noùi vôùi chuùng ta veà söï töû ñaïo trong töông lai cuûa caùc tín ñoà, noù baøy toû cho chuùng ta thaáy raèng thôøi gian caùc tín ñoà bò baét bôù bôûi Anti-christ seõ ñeán vaø hoï seõ ñöôïc baûo veä ñöùc tin cuûa hoï cho ñeán cheát. Vì ñoù laø yù muoán cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, neân caùc tín ñoà seõ nhaän chòu söï töû ñaïo. Sau ñoù hoï seõ tham döï trong söï phuïc sinh vaø thaêng thieân, hoï seõ cai trò trong Nöôùc Ñaáng Christ trong moät ngaøn naêm saép ñeán vaø sau ñoù soáng ñôøi ñôøi trong Trôøi môùi vaø Ñaát môùi. Nhö theá, caùc tín ñoà phaûi tin moïi Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi maø Chuùa chuùng ta ñaõ phaùn vôùi hoï vaø gìn giöõ ñöùc tin cuûa hoï. Ngöôøi ñöôïc phöôùc nhaát trong thôøi kyø cuoái cuøng laø ngöôøi tin nôi Lôøi cuûa Chuùa chuùng ta vaø soáng bôûi ñöùc tin. 

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ phaùn vôùi caùc tín ñoà cuûa Ngaøi raèng Ngaøi seõ ñeán mau choùng. Chuùa seõ khoâng heà chaäm treã ñeán vôùi chuùng ta. Ñeå laøm troïn moïi ôn phöôùc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi chaûy ra töø Lôøi cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh, laø Lôøi mang ñeán cho caùc tín ñoà söï cöùu roãi khoûi toäi loãi cuûa hoï, Chuùa chuùng ta seõ mau choùng ñeán theá gian naøy. 

Sau khi ñöôïc cöùu, caùc tín ñoà phaûi naém chaët laáy Lôøi ôn phöôùc maø Chuùa ñaõ höùa vôùi hoï, vaø gìn giöõ ñöùc tin cuûa hoï. Neáu bao giôø loøng hoï maát ñi ñöùc tin nôi Lôøi cuûa Chuùa, thì hoï seõ maát heát moïi thöù, vaø ñoù laø lyù do taïi sao hoï phaûi baûo veä ñöùc tin cuûa hoï nôi Lôøi Chuùa. Noùi caùch khaùc, Ñöùc Chuùa Trôøi baûo caùc tín ñoà phaûi gìn giöõ ñöùc tin cuûa hoï nôi Chuùa. 


Caâu 8: Chính toâi laø Giaêng ñaõ thaáy vaø nghe nhöõng ñieàu ñoù. Khi nghe vaø thaáy ñoaïn, toâi saáp mình xuoáng döôùi chaân thieân söù ñaõ toû nhöõng ñieàu aáy cho toâi, ñeå thôø laïy.

Nhöõng tieân tri vaø tín ñoà laø nhöõng ngöôøi rao truyeàn Lôøi tieân tri cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Vì theá chuùng ta phaûi ngôïi khen Ñöùc Chuùa Trôøi, Ñaáng ñaõ haønh ñoäng nhö Ngaøi ñaõ phaùn vôùi hoï, vaø chuùng ta phaûi thôø phöôïng chæ mình Ngaøi maø thoâi. Ñoâi khi moät soá ngöôøi tìm caùch naâng cao hoï leân nhö Ñöùc Chuùa Trôøi vaø ñöôïc ñoái ñaõi nhö theá. Hoï laøm vaäy vì hoï laø nhöõng keû giaû doái hay laø nhöõng tieân tri giaû. Chæ coù Ñöùc Chuùa Trôøi môùi ñaùng nhaän moïi söï ngôïi khen, thôø phöôïng, vinh hieån vaø phuïng söï. 

Caâu 9: Song ngöôøi phaùn raèng: Chôù laøm vaäy! Ta laø baïn toâi tôù vôùi ngöôi, vôùi anh em ngöôi, laø caùc ñaáng tieân tri, vaø vôùi nhöõng keû giöõ caùc lôøi trong saùch naày. Haõy thôø phöôïng Ñöùc Chuùa Trôøi!

Chuùng ta phaûi laøm gì ñeå trôû thaønh nhöõng tieân tri thaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi? Tröôùc nhaát chuùng ta phaûi tin söï huyeàn nhieäm cuûa Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh do Chuùa ban cho. Sau ñoù chuùng ta seõ trôû neân daân söï, tín ñoà cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø anh chò em vôùi nhau. Chæ nhö theá Ñöùc Chuùa Trôøi môùi coù theå giao phoù nhöõng coâng vieäc cuûa Ngaøi cho chuùng ta. Nhöõng ngöôøi ñaõ trôû thaønh toâi tôù cuûa Chuùa cuõng phaûi tin nôi Lôøi Ngaøi vaø gìn giöõ Lôøi ñoù vôùi ñöùc tin cuûa hoï. Nhöõng ngöôøi naøy laø nhöõng ngöôøi daâng moïi söï vinh hieån cho Ñöùc Chuùa Trôøi thay vì giöõ söï vinh hieån ñoù cho rieâng hoï. Chuùa chuùng ta ñaùng nhaän ñöôïc taát caû söï vinh hieån vaø thôø phöôïng töø moãi ngöôøi trong theá giôùi naøy. Ha-leâ-lu-gia! 


Caâu 10: Roài ngöôøi laïi phaùn cuøng toâi raèng: Chôù nieâm phong nhöõng lôøi tieân tri trong saùch naày; vì thì giôø ñaõ gaàn ñeán.

Lôøi höùa ñöôïc cheùp trong Khaûi huyeàn khoâng ñöôïc giaáu nheïm. Bôûi vì noù seõ sôùm ñöôïc laøm troïn, noù phaûi ñöôïc laøm chöùng cho moïi ngöôøi. A-men! Taát caû chuùng ta haõy tin nôi Lôøi tieân tri cuûa Saùch Khaûi huyeàn vaø giaûng daïy noù. 


Caâu 11: Keû naøo khoâng coâng bình, cöù khoâng coâng bình nöõa; keû naøo oâ ueá, cöù coøn oâ ueá nöõa; keû naøo coâng bình, cöù laøm ñieàu coâng bình nöõa; keû naøo laø thaùnh, cöù laøm neân thaùnh nöõa!

Khi ngaøy Chuùa trôû laïi gaàn ñeán, Ngaøi seõ ñeå cho nhöõng ngöôøi tìm kieám toäi loãi tieáp tuïc tìm kieám toäi loãi, nhöõng ngöôøi naøo thaùnh cöù neân thaùnh vaø nhöõng ngöôøi naøo xaáu xa cöù tieáp tuïc xaáu xa. Khi thôøi kyø cuoái cuøng ñeán, nhöõng ngöôøi coù taám loøng ñöôïc saïch toäi bôûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh cuûa Chuùa trong khi ôû treân ñaát naøy, vaø nhöõng ngöôøi naøo ñaõ gìn giöõ söï thaùnh khieát cuûa hoï do Chuùa ban cho vaø soáng cuoäc soáng ñöùc tin seõ tieáp tuïc soáng nhö theá. Chuùa chuùng ta khuyeân chuùng ta gìn giöõ ñöùc tin maø chuùng ta ñang coù hieän nay. 


Caâu 12: Naày, ta ñeán mau choùng, vaø ñem phaàn thöôûng theo vôùi ta, ñeå traû cho moãi ngöôøi tuøy theo coâng vieäc hoï laøm.

Noùi caùch khaùc, Chuùa chuùng ta seõ sôùm ñeán vaø ban Thieân ñöôøng treân ñaát vaø Trôøi môùi Ñaát môùi cho nhöõng tín ñoà naøo ñaõ phuïc vuï vaø khoù nhoïc truyeàn baù Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, ñeå töôûng thöôûng cho hoï vì nhöõng söï hy sinh cuûa hoï. Khi caùc tín ñoà tin nôi Lôøi tieân tri trong Khaûi huyeàn, hoï seõ coù theå baûo veä ñöùc tin cuûa hoï cho ñeán cuoái cuøng, vì hoï seõ ñaët hy voïng cuûa hoï nôi Chuùa. Chuùng ta phaûi nhaän bieát vaø tin raèng Chuùa seõ töôûng thöôûng cho coâng khoù cuûa caùc tín ñoà vôùi nhöõng ôn phöôùc coøn lôùn nhieàu hôn nöõa, vì Chuùa chuùng ta laø vinh quang vaø nhaân töø.


Caâu 13: Ta laø An-pha vaø OÂ-meâ-ga, laø thöù nhaát vaø laø sau choùt, laø ñaàu vaø laø roát.

Chuùa chuùng ta laø ñaàu vaø laø roát cuûa moïi thöù. Ngaøi laø Cöùu Chuùa cuûa chuùng ta vaø laø Ñöùc Chuùa Trôøi, Ñaáng seõ mang cho chuùng ta söï hoaøn taát cuûa söï cöùu roãi maø chæ coù Ngaøi môùi coù theå ban cho chuùng ta. Taát caû lòch söû trong toaøn caû vuõ truï, lòch söû cuûa Trôøi laãn ñaát, baét ñaàu töø Chuùa vaø seõ keát thuùc bôûi Ngaøi. 


Caâu 14: Phöôùc thay cho nhöõng keû giaët aùo mình ñaëng coù pheùp ñeán nôi caây söï soáng vaø bôûi caùc cöûa maø vaøo trong thaønh!

Vì ñieàu maø Chuùa ñaõ noùi vôùi chuùng ta hoaøn toaøn laø söï soáng, neân caùc tín ñoà phaûi tin nôi Lôøi Ngaøi, giaûng daïy vaø baûo veä Lôøi ñoù. Hoï laøm nhö theá vì Lôøi maø Chuùa chuùng ta ñaõ noùi vôùi caùc tín ñoà cuûa Ngaøi vaø moïi vaät treân vuõ truï naøy ñeàu laø thaät. Ñoù laø lyù do taïi sao tín ñoà vaø toâi tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi gìn giöõ Lôøi Chuùa trong taâm trí hoï. Hoï baûo veä ñöùc tin cuûa hoï bôûi tin Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi caùch maïnh meõ hôn, ñeå vì theá maø hoï coù quyeàn aên traùi cuûa caây söï soáng troàng trong Trôøi môùi Ñaát môùi. 

Caùc tín ñoà, laø nhöõng ngöôøi ñaõ trôû neân saïch toäi bôûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh do Chuùa ban cho coá gaéng baûo veä ñöùc tin cuûa hoï, ñeå hoï coù quyeàn aên traùi cuûa caây söï soáng trong Thieân ñaøng.


Caâu 15: Nhöõng loaøi choù, nhöõng thuaät só, nhöõng keû taø daâm, nhöõng keû gieát ngöôøi, nhöõng keû thôø hình töôïng, vaø nhöõng keû öa thích cuøng laøm söï giaû doái ñeàu ôû ngoaøi heát thaûy 

Nhöõng ngöôøi ñöôïc nhaéc ñeán trong caâu treân laø nhöõng ngöôøi khoâng tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, vaø vì theá khoâng ñöôïc taùi sanh cho ñeán thôøi kyø cuoái cuøng. Anti-christ vaø nhöõng keû theo haén, laøm meâ muoäi hoï bôûi nhöõng daáu kyø vaø pheùp laï cuûa haén, ñaõ caùm doã hoï heát laàn naøy ñeán laàn khaùc baèng caùch coâng boá caùch giaû doái raèng Anti-christ laø Cöùu Chuùa. Hoï ñaõ daãn ngöôøi ta ñeán söï huûy dieät baèng caùch khieán hoï thôø phöôïng töôïng cuûa Anti-christ. Chuùa chuùng ta giöõ nhöõng ngöôøi nhö theá beân ngoaøi cöûa cuûa Thaønh Thaùnh, ñeå hoï khoâng bao giôø coù theå vaøo ñöôïc Trôøi môùi vaø Ñaát môùi. Cöûa thaønh cuûa Chuùa chæ môû cho nhöõng tín ñoà naøo ñaõ baûo veä ñöùc tin cuûa hoï, laø ñöùc tin tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. 


Caâu 16: Ta laø Jeâsus, ñaõ sai thieân söù ta ñeán laøm chöùng veà nhöõng söï ñoù cho caùc ngöôi tröôùc maët caùc Hoäi thaùnh. Ta laø choài vaø haäu töï cuûa Ña-vít, laø sao mai saùng choùi.

Vì Hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø caùc tín ñoà cuûa Ngaøi, Chuùa chuùng ta ñaõ sai chuùng ta, nhöõng toâi tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø Ngaøi ñaõ khieán hoï laøm chöùng moïi vieäc seõ traûi qua. Ñaáng khieán hoï laøm chöùng moïi vieäc naøy laø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, Ñöùc Chuùa Trôøi Ñaáng ñaõ trôû thaønh Cöùu Chuùa cuûa caùc tín ñoà. 


Caâu 17: Thaùnh Linh vaø vôï môùi cuøng noùi: Haõy ñeán! Keû naøo nghe cuõng haõy noùi raèng: Haõy ñeán! Ai khaùt, khaù ñeán. Keû naøo muoán, khaù nhaän laáy nöôùc söï soáng caùch nhöng khoâng.

Ñoái vôùi taát caû nhöõng ngöôøi ñoùi vaø khaùt söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, Chuùa chuùng ta ñaõ môøi hoï vaøo trong Lôøi cuûa nöôùc söï soáng. Ai khaùt vaø ñoùi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc ban cho ôn ñeán vôùi Chuùa, tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh do Ngaøi ban cho vaø nhôø ñoù ñöôïc uoáng nöôùc söï soáng. Ñoù laø lyù do taïi sao Chuùa chuùng ta noùi vôùi nhöõng ai ñeán vôùi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Baát cöù ai cuõng coù theå nhaän ñöôïc leõ thaät cuûa Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh caùch nhöng khoâng. Nhöng nöôùc söï soáng khoâng ñöôïc ban cho nhöõng ai khoâng muoán noù. Neáu baïn muoán, baïn cuõng coù theå uoáng nöôùc söï soáng do Chuùa ban cho baèng caùch tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. 


Caâu 18: Toâi ngoû cho keû naøo nghe lôøi tieân tri trong saùch naày: neáu ai theâm vaøo saùch tieân tri naày ñieàu gì, thì Ñöùc Chuùa Trôøi seõ theâm cho ngöôøi aáy tai naïn ñaõ ghi cheùp trong saùch naày.

Kinh thaùnh laø Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhö theá, khi chuùng ta tin nôi Lôøi naøy, chuùng ta khoâng theå theâm hay bôùt gì vaøo trong ñoù. Caâu naøy noùi vôùi chuùng ta raèng vì Lôøi Kinh thaùnh laø Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi neân khoâng ai coù theå tin nôi ñoù baèng caùch theâm hay bôùt töø Lôøi ñöôïc cheùp cuûa Leõ thaät, cuõng nhö khoâng ñöôïc tin bôûi boû soùt leõ thaät ñöôïc cheùp. Vì theá chuùng ta phaûi caån thaän. Moïi lôøi do Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn laø quan troïng; khoâng coù Lôøi naøo ñöôïc xem laø khoâng quan troïng caû. 

Nhöng ngöôøi ta vaãn tieáp tuïc thôø ô vôùi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh do Chuùa ban cho. Ñoù laø lyù do taïi sao ngöôøi ta chöa ñöôïc giaûi cöùu khoûi toäi loãi cuûa hoï, taïi sao hoï vaãn laø toäi nhaân, vaø taïi sao hoï vaãn ñang ñi vaøo söï huûy dieät – cho duø hoï noùi raèng hoï tin Chuùa Jeâsus laø Cöùu Chuùa cuûa hoï. Ñeå ñöôïc giaûi cöùu khoûi toäi loãi, Chuùa chuùng ta ñaõ ban cho hoï Nöôùc vaø Huyeát cuûa Ngaøi (I Giaêng 5:4-5, Giaêng 3:3-7). Nhöng nhieàu ngöôøi vaãn chæ quan troïng huyeát cuûa Chuùa Jeâsus treân Thaäp töï giaù; nhö theá, hoï vaãn chöa ñöôïc giaûi cöùu khoûi toäi loãi cuûa hoï, vaø vì theá hoï seõ ñoái dieän vôùi taát caû nhöõng tai hoïa ñöôïc cheùp trong Saùch Khaûi huyeàn. 

Nhöõng ngöôøi noùi raèng hoï tin Chuùa Jeâsus nhöng tieáp tuïc baùc boû leõ thaät raèng Ñaáng Christ ñaõ giaûi quyeát moïi toäi loãi cuûa theá gian bôûi Baùp-tem cuûa Ngaøi nôi Giaêng seõ phaûi ñoái dieän vôùi söï hình phaït ñaùng sôï hôn cuûa hoûa nguïc. Taïi sao? Bôûi vì hoï khoâng tin Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh maø Chuùa ñaõ ban cho hoï, vaø vì theá hoï chöa ñöôïc taùi sanh. Ai baùc boû Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh do Chuùa ban cho seõ vaøo trong hoà löûa chaùy böøng böøng cho ñeán ñôøi ñôøi vaø ñoái dieän vôùi söï ñau ñôùn ñôøi ñôøi – ngaøy hoái haän chaéc chaén seõ ñeán vôùi taát caû nhöõng ngöôøi naøy.


Caâu 19: Vaø keû naøo bôùt ñieàu gì trong nhöõng lôøi ôû saùch tieân tri naày, thì Ñöùc Chuùa Trôøi seõ caát laáy phaàn hoï veà caây söï soáng vaø thaønh thaùnh, maø ñaõ cheùp ra trong saùch naày.

Coù ai trong voøng nhöõng Cô-ñoác-nhaân coù ñöùc tin ngoaøi Lôøi cuûa leõ thaät naøy, raèng Chuùa Jeâsus ñaõ gaùnh moïi toäi loãi cuûa nhaân loaïi treân Ngaøi bôûi nhaän Baùp- tem nôi Giaêng, vaø ñaõ laäp töùc taåy saïch moïi toäi loãi bôûi chòu ñoùng ñinh khoâng? Neáu nhö theá, ngöôøi ñoù chaéc chaén seõ maát ñi moïi quyeàn vaøo trong Thaønh Thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vì hoï khoâng tin nôi Baùp-tem maø Chuùa ñaõ nhaän töø Giaêng ñeå gaùnh toäi loãi cuûa nhaân loaïi treân mình Ngaøi moät laàn ñuû caû. Cuoái cuøng hoï seõ phaïm toäi baùc boû Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh do Chuùa ban cho. 

Nhö theá, Cô-ñoác-nhaân phaûi nhaän vaøo loøng hoï leõ thaät raèng Chuùa Jeâsus ñaõ gaùnh toäi loãi cuûa nhaân loaïi bôûi Baùp-tem maø Ngaøi ñaõ nhaän nôi Giaêng. Tröø khi hoï laøm nhö theá, neáu khoâng hoï seõ hoaøn toaøn bò loaïi khoûi söï vinh hieån vaøo Thaønh Thaùnh do Chuùa ban cho. Neáu baïn tin raèng Chuùa Jeâsus laø Cöùu Chuùa cuûa baïn, thì baïn phaûi ñöôïc taåy saïch moïi toäi loãi cuûa baïn bôûi heát loøng tin raèng Chuùa Jeâsus ñaõ ñeán theá gian naøy, ñaõ chòu Baùp-tem bôûi Giaêng taïi soâng Gioâ-ñanh ñeå hoaøn toaøn cöùu taát caû nhaân loaïi khoûi toäi loãi cuûa theá gian, vaø raèng nhôø ñoù Ngaøi ñaõ taåy ñi moïi toäi loãi maø con ngöôøi ñaõ phaïm baèng caùch nhaän laáy chuùng treân mình Ngaøi. Caên nguyeân khieán baïn coù theå ñöôïc taåy saïch moïi toäi loãi cuûa baïn laø Baùp-tem maø Chuùa chuùng ta ñaõ nhaän. Sau khi gaùnh toäi loãi theá gian cuûa chuùng ta treân mình Ngaøi, Chuùa chuùng ta ñaõ ñoå huyeát Ngaøi vaø cheát treân Thaäp töï giaù ñeå traû giaù cho moïi toäi loãi cuûa chuùng ta bôûi söï cheát cuûa Ngaøi. 

Baùp-tem maø Chuùa Jeâsus ñaõ nhaän töø Giaêng laø chöùng côù vöõng vaøng cuûa söï cöùu roãi khoûi toäi loãi cuûa chuùng ta. I Phi-e-rô 3:21 noùi vôùi chuùng ta raèng, chuùng ta phaûi nhaän bieát raèng Chuùa Jeâsus ñaõ mang toäi loãi cuûa theá gian ñeán Thaäp töï giaù vaø ñaõ ñoå huyeát Ngaøi ra ñeå traû giaù toäi loãi cuûa con ngöôøi vôùi söï cheát cuûa Ngaøi, taát caû laø vì chuùng ta. 

Ñoù laø lyù do taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi moät laàn nöõa ban Lôøi caûnh baùo cuûa Ngaøi cho toaøn theå nhaân loaïi trong caâu 19. Chuùng ta phaûi tin nôi Lôøi cuûa Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, khoâng ñöôïc theâm hay bôùt gì vaøo trong ñoù. 


Caâu 20: Ñaáng laøm chöùng cho nhöõng ñieàu aáy, phaùn raèng: Phaûi, ta ñeán mau choùng. A-men, laïy Ñöùc Chuùa Jeâsus, xin haõy ñeán!

Chuùa chuùng ta seõ sôùm ñeán theá gian naøy laàn nöõa. Vaø caùc tín ñoà, laø nhöõng ngöôøi ñaõ nhaän söï tha toäi bôûi tin nôi Chuùa vaø ñöôïc ôû trong söï vinh hieån cuûa Thieân ñaøng, ñang noân naû mong chôø laàn ñeán thöù hai cuûa Chuùa. Vì nhöõng ngöôøi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh thaäm chí hieän nay ñaõ hoaøn toaøn chuaån bò ñeå gaëp Chuùa saép ñeán, neân hoï ñang chôø ñôïi Chuùa trôû laïi vaø bao phuû hoï trong nhöõng ôn phöôùc maø Ngaøi ñaõ höùa vôùi caùc tín ñoà. Nhö theá, caùc tín ñoà ñang noân naû troâng chôø laàn ñeán thöù hai cuûa Chuùa trong ñöùc tin vaø söï caûm taï. 


Caâu 21: Nguyeàn xin aân ñieån cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus ôû vôùi moïi ngöôøi!

Söù ñoà Giaêng ñaõ keát thuùc Saùch Khaûi huyeàn vôùi moät lôøi caàu nguyeän chuùc phöôùc ñeå aân ñieån cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ Chuùa chuùng ta ôû cuøng nhöõng ngöôøi mong muoán vaøo Thaønh Thaùnh do Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho. Chuùng ta cuõng haõy trôû thaønh nhöõng tín ñoà vaøo Thaønh Thaùnh do Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ban cho qua ñöùc tin chaéc chaén.