Sermons

【Chapter 22-2】 < Khaûi huyeàn 22:1-21 > Haõy Vui Möøng Vaø Beàn Vöõng Troâng Ñôïi Söï Vinh Hieån< Khaûi huyeàn 22:1-21 > 


Khaûi huyeàn 22:6-21 chæ cho chuùng ta hy voïng veà Thieân ñaøng. Ñoaïn 22, ñoaïn keát luaän cuûa Saùch Khaûi huyeàn, xaùc nhaän veà söï thaønh tín cuûa nhöõng lôøi tieân tri trong Kinh thaùnh vaø lôøi môøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñoái vôùi Gieâ-ru-sa-lem Môùi. Ñoaïn naøy noùi vôùi chuùng ta raèng Gieâ-ru-sa-lem Môùi laø söï ban cho cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho caùc tín ñoà ñaõ ñöôïc taùi sanh bôûi tin Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. 

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ khieán caùc tín ñoà taùi sanh ngôïi khen Ngaøi trong Nhaø cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Vì ñieàu naøy, toâi voâ cuøng caûm taï Chuùa. Ngoân töø khoâng theå dieãn taû heát söï bieát ôn cuûa chuùng ta vì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ cho pheùp chuùng ta trôû thaønh nhöõng tín ñoà, laø nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc tha thöù moïi toäi loãi cuûa chuùng ta tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. Coù ai treân ñaát naøy coù theå nhaän ñöôïc moät ôn phöôùc lôùn hôn ôn maø chuùng ta ñaõ ñöôïc nhaän? Khoâng ai caû!

Phaân ñoaïn chính hoâm nay laø ñoaïn cuoái cuøng cuûa saùch Khaûi huyeàn. Trong saùch Saùng-theá-kyù, chuùng ta thaáy Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laäp keá hoaïch cho con ngöôøi vaø trong Saùch Khaûi huyeàn, chuùng ta thaáy raèng Chuùa ñaõ laøm troïn moïi chöông trình naøy. Lôøi Khaûi huyeàn coù theå ñöôïc mieâu taû nhö laø moät quaù trình huûy dieät theá gian ñeå hoaøn thaønh moïi coâng vieäc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñoái vôùi con ngöôøi theo nhö döï kieán cuûa Ngaøi. Qua Lôøi Khaûi huyeàn, chuùng ta coù theå thaáy tröôùc Nöôùc Trôøi nhö ñaõ ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi tieát loä. Hình Daïng Thaønh Vaø Vöôøn Cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi 


Ñoaïn 21 noùi veà Thaønh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Caâu 17-21 noùi vôùi chuùng ta raèng: “Ngöôøi laïi ño töôøng thaønh: ñöôïc moät traêm boán möôi boán cu-ñeâ, laø thöôùc ño cuûa loaøi ngöôøi, vaø cuõng laø thöôùc ño cuûa thieân söù. Töôøng thì xaây baèng bính ngoïc, thaønh thì xaây baèng vaøng roøng, tôï nhö thuûy tinh trong vaét. Nhöõng neàn töôøng thaønh thì trang söùc ñuû thöù ngoïc. Neàn thöù nhaát, baèng bích ngoïc; neàn thöù nhì, baèng ñaù lam böûu; neàn thöù ba, baèng luïc maõ naõo; neàn thöù tö, baèng ñaù luïc caåm; neàn thöù naêm, baèng hoàng maõ naõo; neàn thöù saùu, baèng ñaù hoaøng ngoïc; neàn thöù baûy baèng ngoïc hoaøng bích, neàn thöù taùm, baèng ngoïc thuûy thöông; neàn thöù chín, baèng ngoïc hoàng bích; neàn thöù möôøi, baèng ngoïc phæ tuùy; neàn thöù möôøi moät, baèng ñaù hoàng böûu; neàn thöù möôøi hai, baèng ñaù töû böûu. Möôøi hai cöûa thì laøm baèng möôøi hai hoät chaâu; moãi cöûa baèng moät hoät chaâu nguyeân khoái laøm thaønh. Ñöôøng trong thaønh laøm baèng vaøng roøng, gioáng nhö thuûy tinh trong suoát.”

Lôøi Khaûi huyeàn mieâu taû Gieâ-ru-sa-lem Môùi maø Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ban cho daân söï taùi sanh cuûa Ngaøi. Thaønh Gieâ-ru-sa-lem nôi Thieân ñaøng naøy, nhö chuùng ta ñöôïc bieát, ñöôïc xaây bôûi möôøi hai loaïi ñaù quyù, cuøng vôùi möôøi hai cöûa laøm baèng ngoïc trai. 

Sau ñoù chöông 22 noùi veà thieân nhieân ôû trong khu vöôøn cuûa Thaønh Gieâ-ru-sa-lem. Caâu 1 noùi “Thieân söù chæ cho toâi xem soâng nöôùc söï soáng, trong nhö löu ly, töø ngoâi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø Chieân Con chaûy ra.” Trong Thaønh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, moät con soâng löu ly chaûy xuyeân qua khu vöôøn cuûa Thaønh, cuõng nhö Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laøm boán con soâng chaûy trong Vöôøn EÂ-ñen luùc ban ñaàu. Ñöùc Chuùa Trôøi noùi vôùi chuùng ta raèng ñaây laø khu vöôøn maø nhöõng ngöôøi coâng chính seõ ñöôïc höôûng trong töông lai. 

Phaân ñoaïn chính cuõng noùi vôùi chuùng ta raèng caây söï soáng ñöùng trong khu vöôøn naøy; noù mang möôøi hai loaïi traùi vaø ra traùi moãi thaùng; vaø laù cuûa noù duøng ñeå chöõa beänh cho caùc daân. Ñoái vôùi toâi noù coù veû nhö thieân nhieân cuûa Thieân ñaøng khoâng chæ traùi cuûa noù coù theå aên, nhöng laù cuûa noù nöõa, vì laù cuûa noù coù quyeàn naêng chöõa beänh. Nhöõng Ôn Phöôùc Ngöôøi Coâng Chính Ñöôïc Nhaän!


Kinh thaùnh noùi vôùi chuùng ta raèng trong Thaønh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, “Chaúng coøn coù söï nguyeàn ruûa nöõa; ngoâi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø Chieân Con seõ ôû trong thaønh; caùc toâi tôù Ngaøi seõ haàu haï Ngaøi; chuùng seõ ñöôïc thaáy maët Chuùa, vaø danh Chuùa seõ ôû treân traùn mình.” Noù noùi vôùi chuùng ta raèng nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc tha thöù moïi toäi loãi seõ cuøng cai trò vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi, laø Ñaáng ñaõ cöùu chuùng ta. 

Nhöõng ngöôøi coù toäi ñaõ ñöôïc taåy saïch bôûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh trong khi ôû treân ñaát naøy khoâng chæ ñöôïc nhaän ôn laø moïi toäi loãi cuûa hoï bieán maát, nhöng hoï cuõng seõ ñöôïc laøm con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, ñöôïc nhieàu thieân söù phuïc vuï khi hoï ñi ñeán Nöôùc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø cai trò vôùi Chuùa ñôøi ñôøi. Phaân ñoaïn naøy noùi vôùi chuùng ta raèng nhöõng ngöôøi coâng chính seõ nhaän nhöõng ôn phöôùc ñôøi ñôøi töø Ñöùc Chuùa Trôøi nhö: ñöùng tröôùc con soâng söï soáng vaø aên traùi caây söï soáng, vaø moät phaàn cuûa nhöõng ôn phöôùc naøy laø seõ khoâng coøn beänh taät nöõa. 

Noù cuõng noùi vôùi chuùng ta raèng hoï seõ khoâng caàn aùnh saùng cuûa theá gian naøy hay aùnh saùng cuûa maët traêng nöõa, vì nôi Nöôùc vinh quang cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi hoï seõ soáng ñôøi ñôøi vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi, laø aùnh saùng Nöôùc ñoù. Noùi caùch khaùc, con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, laø nhöõng ngöôøi ñaõ nhaän ñöôïc söï tha thöù toäi loãi qua Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh seõ soáng nhö Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñaây laø nhöõng ôn phöôùc maø ngöôøi coâng chính ñöôïc nhaän. 

Söù ñoà Giaêng, moät trong möôøi hai söù ñoà cuûa Chuùa Jeâsus, laø ngöôøi vieát saùch Khaûi huyeàn, cuõng vieát saùch Phuùc aâm Giaêng vaø ba thö tín cuûa Taân öôùc – Giaêng I, II vaø III. OÂng ñaõ bò ñaøy ñeán ñaûo Baùt-moâ vì töø choái coâng nhaän hoaøng ñeá La-maõ laø chuùa. Trong thôøi gian bò ñaøy naøy, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ sai thieân söù cuûa Ngaøi ñeán vôùi Giaêng vaø chæ cho oâng nhöõng ñieàu seõ xaûy ra treân ñaát naøy, tieát loä cho oâng söï huûy dieät cuûa theá giôùi vaø chæ cho oâng nôi maø caùc tín ñoà chaéc chaén seõ vaøo vaø soáng ôû ñoù. 

Neáu chuùng ta mieâu taû saùch Saùng-theá-kyù laø baûn keá hoaïch cuûa söï saùng taïo, thì chuùng ta coù theå mieâu taû saùch Khaûi huyeàn nhö laø böùc tieåu hoïa hoaøn taát cuûa baûn keá hoaïch. Trong 4000 naêm, Chuùa chuùng ta ñaõ noùi vôùi nhaân loaïi raèng Ngaøi seõ khieán moïi toäi loãi cuûa hoï ñöôïc saïch qua Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Vaø trong thôøi ñaïi Taân öôùc, khi thôøi gian ñeán, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laøm troïn moïi lôøi höùa cuûa Ngaøi, raèng Ngaøi seõ sai Cöùu Chuùa Jeâsus ñeán theá gian naøy, Ngaøi seõ khieán Chuùa Jeâsus chòu Baùp-tem bôûi Giaêng, vaø Ngaøi seõ khieán toäi loãi cuûa theá gian bieán maát qua huyeát cuûa Chuùa Jeâsus treân Thaäp töï giaù. 

Khi con ngöôøi rôi vaøo trong söï löøa gaït cuûa Ma-quyû vaø bò vöôùng vaøo trong söï huûy dieät cuûa hoï vì toäi loãi, Chuùa chuùng ta ñaõ höùa raèng Ngaøi seõ giaûi cöùu hoï khoûi toäi loãi cuûa hoï. Thì Ngaøi ñaõ sai Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, ñeå Ngöôøi chòu Baùp-tem vaø ñoå huyeát, vaø bôûi ñoù ñaõ cöùu nhaân loaïi hoaøn toaøn ra khoûi toäi loãi cuûa hoï. 

Qua Lôøi Khaûi huyeàn, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ghi cheùp caùch chi tieát loaïi vinh hieån ñang chôø ñôïi nhöõng ngöôøi ñaõ nhaän ñöôïc söï tha toäi cuûa hoï, vaø loaïi hình phaït naøo chôø ñôïi nhöõng toäi nhaân. Noùi caùch khaùc, Ñöùc Chuùa Trôøi noùi vôùi chuùng ta raèng seõ coù nhieàu ngöôøi seõ bò keát cuoäc nôi hoûa nguïc cho duø hoï noùi raèng hoï tin nôi Ngaøi caùch trung tín (Ma-thi-ô 7:21-23).

Chuùa chuùng ta ñaõ cöùu nhöõng toäi nhaân khoûi toäi loãi cuûa hoï, vaø Ngaøi baûo chuùng ta khoâng ñöôïc nieâm phong Lôøi ôn phöôùc maø Ngaøi ñaõ chuaån bò cho nhöõng ngöôøi coâng chính. Ai Laø Ngöôøi Khoâng Coâng Bình Vaø OÂ Ueá?


Caâu 11 cheùp, “Keû naøo khoâng coâng bình, cöù khoâng coâng bình nöõa; keû naøo oâ ueá, cöù coøn oâ ueá nöõa; keû naøo coâng bình, cöù laøm ñieàu coâng bình nöõa; keû naøo laø thaùnh, cöù laøm neân thaùnh nöõa!” Ai laø “ngöôøi khoâng coâng chính” ôû ñaây? Nhöõng ngöôøi khoâng coâng chính khoâng ai khaùc hôn laø nhöõng ngöôøi khoâng tin nôi tình yeâu cuûa Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh do Chuùa ban cho. Bôûi vì ngöôøi ta luoân luoân phaïm toäi, neân hoï phaûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh maø Chuùa ñaõ ban cho hoï ñeå nhôø ñoù soáng cuoäc soáng vinh hieån cho Ñöùc Chuùa Trôøi. Bôûi vì chæ Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng ñaùng nhaän söï vinh hieån töø con ngöôøi, vaø chæ Ngaøi laø Ñaáng bao phuû chuùng ta trong aân ñieån cöùu roãi cuûa Ngaøi, neân taát caû chuùng ta phaûi soáng cuoäc soáng quy moïi vinh hieån veà cho Ñöùc Chuùa Trôøi. Ai khoâng vaâng phuïc Ñöùc Chuùa Trôøi laø ngöôøi oâ ueá, vì hoï luoân luoân khoâng tin nôi Lôøi Ngaøi. 

Trong Ma-thi-ô 7:23, Chuùa ñaõ noùi vôùi nhöõng ngöôøi toân giaùo, laø nhöõng ngöôøi chæ xöng nhaän baèng moâi mieáng raèng hoï tin nôi Ngaøi, “Khi aáy, ta seõ phaùn roõ raøng cuøng hoï raèng: Hôõi keû laøm gian aùc, ta chaúng bieát caùc ngöôi bao giôø, haõy lui ra khoûi ta!” Chuùa chuùng ta goïi hoï laø “keû voâ luaät phaùp.” Ngaøi quôû traùch hoï vì nhöõng ngöôøi naøy chæ tin nôi Chuùa Jeâsus qua nhöõng vieäc laøm cuûa hoï, thay vì heát loøng tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. Voâ luaät phaùp laø toäi, vaø laø khoâng tin nôi Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi trong loøng. Vì theá khi ngöôøi ta laøm gian aùc tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi coù nghóa laø hoï khoâng tin nôi tình yeâu vaø söï cöùu roãi cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho hoï. Voâ luaät phaùp khoâng gì khaùc hôn laø thay ñoåi Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi theo yù cuûa ngöôøi naøo ñoù vaø töï yù tin theo caùch maø hoï caûm thaáy thích. 

Nhöõng ngöôøi thöïc söï tin nôi Chuùa Jeâsus phaûi coâng nhaän nhöõng ñieàu maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ thieát laäp y nhö vaäy. Chuùng ta tin Chuùa Jeâsus, nhöng ñieàu naøy khoâng cho pheùp chuùng ta thay ñoåi chöông trình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø haønh ñoäng hoaøn thaønh söï coâng chính cuûa Ngaøi. Thoâng ñieäp cuûa phaân ñoaïn chính naøy laø Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ban söï soáng ñôøi ñôøi cho nhöõng ai tin nôi söï cöùu roãi cuûa Ngaøi, nhöng Ngaøi seõ ñaøy xuoáng hoûa nguïc nhöõng ngöôøi thay ñoåi Luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø tin theo caùch rieâng phuø hôïp vôùi sôû thích cuûa hoï. 

“Ai khoâng coâng chính, cöù ñeå hoï khoâng coâng chính.” Ñieàu naøy noùi raèng nhöõng ngöôøi nhö theá, ngoan coá khoâng tin nôi söï cöùu roãi do Ñöùc Chuùa Trôøi ñaët ñeå. Hoï laø nhöõng ngöôøi khoâng coâng chính. Vaø ñaáây laø taïi sao nhöõng toäi nhaân luoân luoân khoâng coâng chính. 

Caâu treân tieáp tuïc raèng, “Ai oâ ueá, haõy ñeå hoï cöù oâ ueá.” Ñieàu naøy töôïng tröng cho nhöõng ngöôøi, maëc duø laø toäi loãi, vaø baát chaáp vieäc Chuùa Jeâsus ñaõ khieán toäi loãi cuûa hoï bieán maát cuøng vôùi Nöôùc vaø Thaùnh linh, khoâng coù yù ñònh naøo ñeå taåy saïch toäi loãi cuûa hoï vôùi ñöùc tin. Nhö theá, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñeå maëc nhöõng ngöôøi khoâng coù ñöùc tin naøy nhö theá, vaø sau ñoù hình phaït hoï. Bôûi ban cho con ngöôøi löông taâm, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ khieán cho hoï coù theå nhaän bieát toäi loãi trong loøng hoï caùch roõ raøng. Nhöng hoï vaãn khoâng coù yù ñònh taåy saïch toäi loãi trong loøng hoï, cuõng nhö khoâng muoán bieát veà Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. Ñöùc Chuùa Trôøi noùi vôùi chuùng ta raèng Ngaøi seõ ñeå maëc nhöõng ngöôøi naøy nhö theá. 

Chaâm ngoân 30:12 noùi, “Coù moät doøng doõi tö töôûng mình thaùnh saïch, Song chöa ñöôïc röûa saïch nhô baån mình.” Nhöõng Cô-ñoác-nhaân cuoàng tín ngaøy nay, laø nhöõng ngöôøi nhö theá, khoâng heà muoán taåy saïch toäi loãi cuûa hoï. Tuy nhieân, Chuùa Jeâsus, chính laø Ñöùc Chuùa Trôøi, ñeán theá gian naøy ñeå cöùu toäi nhaân, ñaõ taåy saïch moïi toäi loãi cuûa hoï baèng caùch gaùnh toäi loãi cuûa con ngöôøi treân mình Ngaøi vôùi Baùp-tem cuûa Ngaøi moät laàn ñuû caû, ñaõ moät laàn chòu ñoaùn phaït vì moïi toäi loãi naøy baèng caùch chòu ñoùng ñinh, vaø bôûi ñoù ñaõ cöùu nhöõng ngöôøi tin chuùng ta khoûi toäi loãi. 

Ñoái vôùi ai bieát vaø tin nôi Lôøi cuûa Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, laø Phuùc aâm maø qua ñoù Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñaõ cöùu nhöõng toâäi nhaân, thì Chuùa chuùng ta cho pheùp ngöôøi naøy ñöôïc tha moïi toäi loãi cuûa ngöôøi aáy, baát keå ngöôøi ñoù laø loaïi toäi nhaân gì. Nhöng vaãn coù nhöõng ngöôøi chöa nhaän ñöôïc söï tha toäi qua ñöùc tin. Nhöõng ngöôøi naøy laø nhöõng ngöôøi töï kieân quyeát thaäm chí khoâng tìm caùch laøm cho toäi loãi cuûa hoï ñöôïc taåy saïch. Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñeå maëc hoï nhö vaäy. 

Ñaáy laø ñeå laøm troïn söï coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Noù baøy toû raèng Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa söï coâng bình. Nhöõng ngöôøi naøy seõ bò quaêng vaøo hoà löûa coù dieâm chaùy ñôøi ñôøi. Sau ñoù hoï seõ nhaän ra Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa söï coâng bình thöïc söï laø ai. Maëc duø hoï xöng nhaän Chuùa Jeâsus laø Cöùu Chuùa cuûa hoï, nhöng hoï khoâng chæ töï löøa doái löông taâm cuûa hoï, nhöng hoï ñoàng thôøi laøm dô baån löông taâm cuûa ngöôøi khaùc nöõa. Bôûi vì hoï ñaõ baùc boû Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, neân Ñöùc Chuùa Trôøi seõ hoaøn traû cho hoï theo nhöõng ñieàu hoï ñaõ laøm. Khi ngaøy ñoù ñeán, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñoå côn thònh noä cuûa Ngaøi leân nhöõng ngöôøi ñaùng nhaän côn thònh noä ñoù. Ban Cho Moïi Ngöôøi Tuøy Theo Coâng Vieäc Cuûa Ngöôøi Ñoù 


Coù hai loaïi ngöôøi treân theá gian naøy: nhöõng ngöôøi ñaõ gaëp Chuùa, vaø nhöõng ngöôøi chöa gaëp Ngaøi. Chuùa chuùng ta seõ hoaøn traû moïi ngöôøi tuøy theo coâng vieäc cuûa ngöôøi ñoù. 

Khoâng ai coù theå töï bieän hoä cho mình, nhöng söï bieän hoä ñeán töø Chuùa Jeâsus. Ngaøi ñaõ gaùnh moïi toäi loãi cuûa nhaân loaïi treân mình Ngaøi vôùi Baùp-tem cuûa Ngaøi moät laàn ñuû caû, Ngaøi ñaõ mang toäi loãi cuûa theá gian ñeán Thaäp töï giaù, vaø treân Thaäp töï giaù Ngaøi ñaõ ñoái dieän vôùi moïi hình phaït toäi loãi maø ñaùng leõ ra con ngöôøi phaûi ñoái dieän. Con ngöôøi coù theå trôû neân coâng chính bôûi tin nôi leõ thaät naøy. Nhöõng ngöôøi tin nôi leõ thaät naøy laø nhöõng ngöôøi ñaõ gaëp ñöôïc Chuùa. 

Ñöùc Chuùa Trôøi baûo nhöõng ngöôøi ñaõ saïch toäi, nhöõng ngöôøi bieát vaø tin nôi leõ thaät naøy, giaûng daïy Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh treân ñaát naøy vaø gìn giöõ Lôøi thaùnh cuûa Ngaøi trong khi hoï ñang soáng. Ñöùc Chuùa Trôøi noùi “Ai neân thaùnh, haõy cöù neân thaùnh.” Chuùng ta phaûi giöõ meänh leänh naøy trong loøng chuùng ta, baûo veä ñöùc tin thaùnh cuûa chuùng ta vaø luoân luoân giaûng daïy Phuùc aâm hoaøn haûo naøy. Taïi sao? Vì quaù nhieàu ngöôøi treân theá giôùi naøy vaãn chöa bieát Phuùc aâm thaät naøy, vaø keát quaû laø ñöùc tin cuûa hoï hoaøn toaøn sai. 

Coù nhöõng ngöôøi treân theá gian naøy uûng hoä giaùo lyù neân thaùnh töø töø caùch voâ ñieàu kieän. Maëc duø Chuùa chuùng ta ñaõ khieán toäi loãi cuûa con ngöôøi maát ñi, nhöõng ngöôøi naøy vaãn cöù caàu nguyeän xin tha toäi moãi ngaøy, thaäm chí ngay caû hieän nay. Bôûi caàu nguyeän aên naên moãi ngaøy, hoï coá gaéng taåy ñi toäi loãi cuûa hoï, ñeå ñöôïc thaùnh hoùa hôn haàu cho cuoái cuøng hoï coù theå trôû thaønh coâng chính, khoâng coøn phaïm toäi naøo nöõa, vaø ñeå vì theá trôû neân xöùng hôïp vôùi Chuùa Jeâsus. Nhöng Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, Con Ñöùc Chuùa Trôøi, laø Vua, Tieân tri, vaø Thaày Teá Leã Thöôïng Phaåm. 

Nhöõng toâi tôù thaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng chæ thöïc hieän nghóa vuï cuûa hoï trong vieäc baûo ñaûm raèng moïi ngöôøi thöïc söï ñöôïc tha thöù toäi loãi, nhöng hoï cuõng daãn ngöôøi ta ñeán vôùi leõ thaät nhö nhöõng ngöôøi cuøng laøm vieäc vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñaày tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø nhöõng ngöôøi, qua Lôøi ñöôïc cheùp, coù söï hieåu bieát ñuùng ñaén veà nhöõng vieäc seõ xaûy ñeán. 

Caâu 12-13 noùi, “Naày, ta ñeán mau choùng, vaø ñem phaàn thöôûng theo vôùi ta, ñeå traû cho moãi ngöôøi tuøy theo coâng vieäc hoï laøm. Ta laø An-pha vaø OÂ-meâ-ga, laø thöù nhaát vaø laø sau choùt, laø ñaàu vaø laø roát.” Chuùa chuùng ta thaät laø An-pha vaø OÂ-meâ-ga, laø baét ñaàu vaø keát thuùc, laø ñaàu tieân vaø sau cuøng. Chuùng ta phaûi tin nôi moïi ñieàu maø Ñöùc Chuùa Trôøi noùi vôùi chuùng ta trong söï kính sôï. 

Chuùa chuùng ta seõ töôûng thöôûng cho caùc tín ñoà nhöõng ôn phöôùc to lôùn hôn caû nhöõng coâng vieäc cuûa hoï, vì Ngaøi laø vinh hieån vaø nhaân töø. Ngaøi laø Ñaáng nhaân töø vaø thöông xoùt, laø Ñaáng ñaõ cöùu chuùng ta khoûi moïi toäi loãi cuûa chuùng ta, vaø nhö Lôøi Khaûi huyeàn noùi vôùi chuùng ta raèng, Ñöùc Chuùa Trôøi quyeàn naêng vaø coâng bình, laø Ñaáng seõ laøm troïn coâng taùc cuûa Ngaøi. Vaø söï cöùu roãi hoaøn taát naøy, laø ñieàu seõ sôùm ñeán, cho pheùp caùc tín ñoà ñöôïc vinh döï vaøo Thaønh Gieâ-ru-sa-lem, laø nhöõng phaàn thöôûng ñaày ñuû vaø haøo phoùng cuûa Chuùa chuùng ta ñoái vôùi nhöõng coâng vieäc cuûa hoï. Phöôùc Cho Nhöõng Ngöôøi Laøm Theo Nhöõng Ñieàu Raên Cuûa Ngaøi 


Phaân ñoaïn naøy ñöôïc tieáp tuïc trong caâu 14 noùi vôùi chuùng ta raèng, “Phöôùc thay cho nhöõng keû giaët aùo mình ñaëng coù pheùp ñeán nôi caây söï soáng vaø bôûi caùc cöûa maø vaøo trong thaønh!” Coù nhieàu ngöôøi döïa treân caâu naøy cho raèng söï cöùu roãi ñeán bôûi nhöõng vieäc laøm – noùi caùch khaùc, coù nghóa laø gìn giöõ ñieàu raên cuûa Ngaøi. 

Nhöng thöïc ra, “thöïc hieän nhöõng ñieàu raên cuûa Ngaøi” coù nghóa laø tin vaø gìn giöõ moïi Lôøi ñöôïc cheùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi ñöùc tin. Söù ñoà Giaêng vieát, “Vaû, naày laø ñieàu raên cuûa Ngaøi: laø chuùng ta phaûi tin ñeán danh Con Ngaøi, töùc laø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, vaø chuùng ta phaûi yeâu meán laãn nhau nhö Ngaøi ñaõ truyeàn daïy ta.” (1 Giaêng 3:23). Vì theá, khi chuùng ta tin nôi Phuùc aâm thaät cuûa Nöôùc vaø Thaùnh linh, vaø daâng mình giaûng daïy Phuùc aâm ñeå cöùu taát caû nhöõng linh hoàn hö maát treân toaøn caû theá giôùi, coù nghóa laø chuùng ta ñang thöïc hieän nhöõng ñieàu raên cuûa Ngaøi trong söï hieän dieän cuûa Ngaøi. 

Söï thaät laø taát caû nhöõng toäi loãi maø chuùng ta ñaõ phaïm trong suoát caû cuoäc ñôøi cuûa chuùng ta ñaõ ñöôïc taåy saïch qua Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus ñaõ nhaän töø Giaêng Baùp-tít. Noái tieáp sau Baùp-tem naøy laø huyeát cuûa Chuùa chuùng ta treân Thaäp töï giaù, söï phuïc sinh vaø söï thaêng thieân cuûa Ngaøi ñaõ khieán chuùng ta ñöôïc taùi sanh vaø cho pheùp chuùng ta soáng cuoäc soáng môùi trong leõ thaät cuûa Ngaøi. 

Sau khi ñöôïc taùi sanh, baát cöù khi naøo chuùng ta rôi vaøo trong toäi loãi, chuùng ta phaûi trôû laïi vôùi Lôøi leõ thaät ñaõ taåy saïch moïi toäi loãi cuûa chuùng ta, nhaän bieát raèng coäi reå cuûa chuùng ta laø nhö theá, chuùng ta khoâng theå khoâng phaïm toäi; vaø moät laàn nöõa trôû laïi vôùi ñöùc tin cuûa soâng Gioâ-ñanh, laø nôi maø Chuùa chuùng ta ñaõ gaùnh moïi söï yeáu ñuoái, baát toaøn vaø toäi loãi cuûa chuùng ta, ñeå chòu baùp tem cuøng vôùi Chuùa Jeâsus vaø chòu choân vôùi Ñaáng Christ, laø Ñaáng ñaõ cheát treân Thaäp töï giaù. Khi chuùng ta laøm nhö theá, chuùng ta coù theå ñöôïc giaûi thoaùt khoûi toäi loãi ñaõ phaïm sau khi ñaõ taùi sanh, vaø ñöôïc taåy saïch. Naém laáy söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi baèng caùch xaùc nhaän laàn nöõa söï cöuù roãi mua chuoäc ñôøi ñôøi cuûa chuùng ta vaø taï ôn Ngaøi vì söï cöùu roãi troïn veïn vaø vónh cöûu cuûa Ngaøi. 

Chuùa Jeâsus ñaõ taåy ñi moïi toäi loãi cuûa theá gian. Vaán ñeà naøy ñöôïc tìm thaáy trong löông taâm cuûa chuùng ta. Maëc duø Chuùa chuùng ta ñaõ giaûi quyeát toäi loãi cuûa theá gian qua Baùp-tem cuûa Ngaøi, nhöng bôûi vì con ngöôøi chuùng ta khoâng nhaän bieát raèng Chuùa ñaõ taåy ñi moïi toäi loãi cuûa chuùng ta vôùi Baùp-tem vaø söï ñoùng ñinh cuûa Ngaøi, neân löông taâm cuûa chuùng ta vaãn bò lo laéng nhö nhöõng toäi nhaân. Vì theá chuùng ta deã bò caûm giaùc raèng toäi loãi vaãn coøn ôû trong chuùng ta, khi thöïc ra ñieàu chuùng ta caàn phaûi laøm laø chæ caàn tin raèng moïi toäi loãi cuûa chuùng ta ñaõ thöïc söï ñöôïc taåy ñi roài qua Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh do Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ban cho. 

Neáu loøng chuùng ta töøng bò toån thöông vì toäi loãi cuûa chuùng ta, vaäy thì vôùi leõ thaät naøo maø chuùng ta coù theå laøm laønh veát thöông toäi loãi naøy cuûa chuùng ta? 

Nhöõng veát thöông naøy cuõng coù theå ñöôïc chöõa laønh bôûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh – coù nghóa laø, bôûi tin raèng Chuùa chuùng ta ñaõ gaùnh moïi toäi loãi cuûa theá gian treân mình Ngaøi bôûi chòu Baùp-tem nôi Giaêng taïi soâng Gioâ-ñanh, vaø tin raèng Ngaøi ñaõ khieán moïi toäi loãi naøy maát ñi bôûi mang chuùng ñeán Thaäp töï giaù treân ñoài Goâ-goâ-tha vaø ñoå huyeát Ngaøi treân ñoù. Noùi caùch khaùc, nhöõng vieäc laøm toäi loãi maø chuùng ta ñaõ phaïm sau khi nhaän ñöôïc söï tha toäi cuõng coù theå ñöôïc taåy ñi khi chuùng ta moät laàn nöõa xaùc nhaän ñöùc tin cuûa chuùng ta nôi Phuùc aâm raèng Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñaõ taåy ñi moïi toäi loãi cuûa chuùng ta, bao goàm caû toäi loãi cuûa nhöõng vieäc laøm naøy. 

Toäi loãi cuûa theá gian ñaõ ñöôïc taåy ñi moät laàn ñuû caû khi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ nhaän Baùp-tem cuûa Ngaøi vaø chòu ñoùng ñinh. Nhö theá, toäi loãi cuûa theá gian cuõng nhö toäi loãi caù nhaân cuûa chuùng ta khoâng caàn phaûi taåy saïch hai laàn hay ba laàn, y nhö theå chuùng phaûi ñöôïc lieân tuïc taåy saïch vaäy. Neáu ai ñoù daïy raèng söï tha toäi phaûi ñöôïc thöïc hieän töøng chuùt töøng chuùt, thì Phuùc aâm maø ngöôøi aáy ñang giaûng daïy laø Phuùc aâm giaû. 

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ khieán toäi loãi cuûa theá gian maát ñi moät laàn ñuû caû. Heâ-bô-rô 9:27 noùi vôùi chuùng ta raèng, “Vì ñaõ ñònh cho con ngöôøi phaûi cheát moät laàn roài chòu phaùn xeùt.” Vì chuùng ta cheát moät laàn vì toäi loãi cuûa chuùng ta, thì yù muoán cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø neân chuùng ta cuõng neân moät laàn nhaän ñöôïc söï tha toäi. Bôûi ñeán theâá gian naøy, Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñaõ moät laàn gaùnh taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta treân mình Ngaøi, ñaõ cheát moät laàn, cuõng nhö chòu ñoaùn xeùt moät laàn thay cho chuùng ta. Ngaøi ñaõ khoâng thöïc hieän nhöõng ñieàu naøy vaøi ba laàn. 

Khi chuùng ta nhaän ñöôïc söï tha toäi bôûi tin nôi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ baèng taám loøng cuûa chuùng ta, thì chuùng ta cuõng phaûi tin vaø nhaän söï tha thöù moïi toäi loãi cuûa chuùng ta moät laàn ñuû caû. Vì toäi loãi maø chuùng ta phaïm töø ñoù ñoâi khi laøm trôû ñi toån thöông loøng chuùng ta, neân ñieàu chuùng ta caàn laøm laø ñi ñeán tröôùc Lôøi cuûa söï cöùu roãi naøy, raèng Chuùa chuùng ta ñaõ taåy saïch moïi toäi loãi cuûa chuùng ta moät laàn ñuû caû, ñeå taåy saïch vaø chöõa laønh taám loøng oâ ueá cuûa chuùng ta bôûi ñöùc tin raèng: “Laïy Chuùa, con ñaày söï thieáu soùt. Con ñaõ phaïm toäi laàn nöõa. Con khoâng theå soáng caû cuoäc ñôøi theo yù muoán cuûa Ngaøi. Nhöng khi Ngaøi chòu baùp tem bôûi Giaêng taïi soâng Gioâ-ñanh vaø ñaõ ñoå huyeát treân Thaäp töï giaù, chaúng phaûi Ngaøi cuõng ñaõ giaûi quyeát moïi toäi loãi naøy cuûa con sao? Ha-leâ-lu-gia! Con ngôïi khen Ngaøi, Chuùa ôi!” 

Vôùi ñöùc tin nhö theá, chuùng ta coù theå xaùc nhaän söï tha toäi cuûa chuùng ta laàn nöõa vaø luoân luoân taï ôn Chuùa. Ñoaïn cuoái cuøng cuûa Khaûi huyeàn noùi vôùi chuùng ta raèng bôûi ñi ñeán tröôùc maët Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, caây cuûa söï soáng, vaø bôûi tin raèng Chuùa ñaõ taåy ñi moïi toäi loãi cuûa theá gian, neân nhöõng ngöôøi ñaõ nhaän ñöôïc söï tha toäi ñöôïc höôûng quyeàn böôùc vaøo Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi, Thaønh Thaùnh, qua ñöùc tin cuûa hoï. 

Ai muoán vaøo thaønh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi phaûi tin raèng Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñaõ mua chuoäc toäi loãi cuûa con ngöôøi ñôøi ñôøi bôûi moät laàn nhaän Baùp-tem cuûa Ngaì vaø ñoå maùu Ngaøi ra. Cho duø chuùng ta coù nhieàu haønh ñoäng baát toaøn, nhöng bôûi tin nôi Baùp-tem vaø huyeát cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ Cöùu Chuùa chuùng ta, ñöùc tin cuûa chuùng ta coù theå ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi coâng nhaän laø thaät, vaø chuùng ta coù theå ñi ñeán tröôùc caây söï soáng. 

Chæ bôûi tin nôi Baùp-tem vaø huyeát cuûa Ñaáng Christ thì chuùng ta môùi coù theå coù quyeàn uoáng nöôùc söï soáng chaûy töø thaønh Gieâ-ru-sa-lem Môùi vaø aên traùi caây söï soáng. Bôûi vì ñieàu kieän ñeå vaøo Trôøi môùi vaø Ñaát môùi, laø ñieàu khoâng bao giôø ñöôïc cho pheùp bôûi baát cöù ai, chæ ñeán töø Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, neân chuùng ta phaûi baûo veä ñöùc tin cuûa chuùng ta vaø ñoàng thôøi giaûng daïy Phuùc aâm ñoù cho nhieàu ngöôøi khaùc nöõa. Cuõng vaäy, cuïm töø “thöïc hieän nhöõng ñieàu raên cuûa Ngaøi” coù nghóa raèng chuùng ta phaûi chieán thaéng theá gian bôûi ñöùc tin – ñoù laø tin vaø gìn giöõ Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, vaø daâng mình ñeå giaûng daïy Phuùc aâm thaät treân toaøn caû theá giôùi. 

Trong Ma-thi-ô ñoaïn 22, Chuùa Jeâsus noùi vôùi chuùng ta veà “caâu chuyeän veà tieäc cöôùi.” Keát luaän cuûa caâu chuyeän naøy laø nhöõng ngöôøi khoâng maëc ñoà cöôùi cuûa hoï seõ bò quaêng ra ngoaøi nôi toái taêm (Ma-thi-ô 22:11-13). Laøm sao chuùng ta coù theå maëc ñoà cöôùi ñeå döï tieäc cöôùi Chieân Con, vaø ñoà leã cöôùi laø gì? Ñoà cöôùi khieâán cho chuùng ta coù theå vaøo döï tieäc cöôùi Chieân Con laø söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho chuùng ta qua Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh. Baïn coù tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh khoâng? Neáu coù thì baïn ñang maëc söï ñeïp ñeõ trong söï coâng chính cuûa Ngaøi nhôø ñoù maø baïn coù theå vaøo Thieân ñaøng nhö laø moät coâ daâu trong saïch cuûa Con. 

Nhöõng ngöôøi taùi sanh chuùng ta cuõng phaïm toäi moãi ngaøy. Tuy nhieân, chæ nhöõng ngöôøi coâng chính, laø nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc tha thöù toäi loãi cuûa hoï tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi môùi coù ñuû tieâu chuaån ñöôïc taåy ñi toäi loãi haèng ngaøy cuûa hoï baèng aùo coâng chính cuûa hoï bôûi ñöùc tin. Bôûi vì nhöõng ngöôøi chöa ñöôïc tha toäi khoâng ñuû tieâu chuaån ñeå taåy ñi toäi loãi cuûa hoï, neân hoï seõ khoâng bao giôø coù theå töï taåy saïch toäi loãi cuûa hoï vôùi söï caàu nguyeän aên naên moãi ngaøy. Vieäc chuùng ta ñaõ ñöôïc cöùu khoûi toäi loãi cuûa theá gian bôûi tin nôi Chuùa ñöôïc thöïc hieän baèng caùch chuùng ta bieát vaø tin raèng Chuùa ñaõ taåy ñi moïi toäi loãi cuûa theá gian do ñeán trong theá gian naøy, chòu Baùp-tem vaø ñoå huyeát Ngaøi ra. 

Noùi caùch khaùc, chuùng ta coù theå xaùc nhaän raèng toäi loãi haèng ngaøy cuûa chuùng ta ñaõ ñöôïc taåy ñi chæ bôûi Phuùc aâm thaät cuûa Ngaøi. Nhöõng ngöôøi ñaõ nhaän ñöôïc söï tha toäi töø Chuùa qua Lôøi cuûa Nöôùc vaø Huyeát cuõng coù theå coù söï tin chaéc nôi söï cöùu roãi khoûi toäi loãi maø hoï ñaõ phaïm trong khi hoï ñang soáng moãi ngaøy. 

Bôûi vì Chuùa chuùng ta ñaõ khieán toäi loãi cuûa chuùng ta saïch ñi moät laàn ñuû caû neân chuùng ta cuõng coù theå taåy ñi toäi maø chuùng ta phaïm bôûi nhöõng haønh ñoäng cuûa rieâng chuùng ta bôûi tin nôi söï cöùu roãi ñôøi ñôøi naøy. Noùi caùch khaùc, neáu ñieàu naøy khoâng ñuùng, thì laøm sao chuùng ta coù theå trôû neân voâ toäi? 

Laøm sao chuùng ta coù theå vaøo ñöôïc Thaønh Thaùnh cuûa Thieân ñaøng? Laøm sao chuùng ta coù theå ñeán tröôùc Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, caây cuûa söï soáng? Bôûi tin nôi Chuùa chuùng ta, laø Ñaáng ñaõ khieán moïi toäi loãi cuûa chuùng ta maát ñi, thì chuùng ta coù theå vaøo Nöôùc Trôøi nhö nhöõng ngöôøi trong saïch khoâng tì vít; vaø khi naøo chuùng ta phaïm toäi trong cuoäc soáng, bôûi ñeán tröôùc Chuùa chuùng ta vaø xaùc nhaän raèng Ngaøi cuõng ñaõ khieán nhöõng toäi loãi naøy maát ñi, thì chuùng ta coù theå ñöôïc giaûi thoaùt khoûi nhöõng toäi loãi ñoù. Ñoù laø taïi sao toâi noùi vôùi baïn raèng chæ coù nhöõng ngöôøi taùi sanh môùi coù ñaëc quyeàn ñöôïc tha toäi haèng ngaøy cuûa hoï bôûi ñöùc tin. 

Vua Ña-vít ñaõ phaïm toäi troïng tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi, cho duø oâng laø moät ñaày tôù cuûa Ngaøi. OÂng ñaõ phaïm toäi taø daâm vôùi moät ngöôøi ñaøn baø coù choàng, vaø ñaõ gieát choàng baø, moät thaàn daân trung thaønh cuûa oâng. Tuy nhieân, oâng ñaõ ngôïi khen Ñöùc Chuùa Trôøi vì söï tha thöù nhaân töø cuûa Ngaøi nhö theá naøy:

“Phöôùc thay cho ngöôøi naøo ñöôïc tha söï vi phaïm mình! Ñöôïc khoûa laáp toäi loãi mình! Phöôùc thay cho ngöôøi naøo Ñöùc Gieâ-hoâ-va khoâng keå gian aùc cho, Vaø trong loøng khoâng coù söï giaû doái! (Thi-thieân 32:1-2). 

Ai laø ngöôøi ñöôïc phöôùc nhaát trong theá gian vaø tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi? Ngöôøi ñöôïc phöôùc khoâng ai khaùc hôn laø nhöõng ngöôøi taùi sanh; nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc cöùu; vaø nhöõng ngöôøi khi naøo phaïm toäi trong cuoäc soáng, tin raèng Chuùa ñaõ khieán moïi toäi loãi cuûa chuùng ta bieán maát, moãi ngaøy ñi ñeán suoái söï soáng taåy ñi taám loøng oâ ueá cuûa chuùng ta. Ñaây laø söï suy gaãm veà söï giaûi cöùu cuûa chuùng ta vaø xaùc ñònh aân ñieån cöùu roãi vó ñaïi cuûa Chuùa chuùng ta. 

Chæ coù nhöõng ngöôøi coâng chính ñaõ nhaän ñöôïc söï tha toäi, khieán moïi söï baát toaøn cuûa hoï trôû neân troïn veïn. Haønh ñoäng cuûa hoï laø troïn veïn vaø loøng hoï cuõng vaäy. Bôûi trôû neân nhöõng ngöôøi coâng chính trong saïch, chuùng ta coù theå vaøo Nöôùc maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ saém saün cho chuùng ta. Neáu chuùng ta chæ caàn tieáp nhaän nhöõng ñieàu Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, laø caùnh cöûa cuûa söï cöùu roãi vaø laø caây söï soáng, ñaõ laøm cho chuùng ta, thì quyeàn naêng cuûa Ngaøi seõ ñöôïc baøy toû, vaø vì theá taát caû chuùng ta seõ nhaän ñöôïc söï tha toäi vaø ñöôïc vaøo Thieân ñaøng. Nhöõng Ngöôøi Ñeán Tröôùc Caây Söï Soáng 


Lyù do maø chuùng ta, nhöõng ngöôøi ñaõ nhaän ñöôïc söï tha toäi, luoân luoân ñeán tröôùc Chuùa laø ñeå xaùc nhaän raèng Chuùa chuùng ta ñaõ khieán moïi toäi loãi cuûa chuùng ta bieán maát, ñeå suy gaãm veà aân ñieån söï cöùu roãi laàn nöõa, ñeå ghi nhôù ñieàu ñoù vaø ñeå ngôïi khen Ñöùc Chuùa Trôøi, haàu cho chuùng ta coù theå dö khaû naêng vaøo Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñaây laø taïi sao chuùng ta giaûng daïy Phuùc aâm. 

Voâ soá Cô-ñoác-nhaân, khoâng theå gaëp gôõ toâi tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, laø nhöõng ngöôøi coù theå höôùng daãn hoï bôûi daïy hoï veà Kinh thaùnh caùch chính xaùc, bò vöôùng trong söï hieåu sai Lôøi Chuùa vaø tin caùch sai laïc. Ngay caû hieän nay, coù nhöõng ngöôøi lo laéng vì nhöõng vieäc laøm cuûa hoï, hoï caàu nguyeän aên naên moãi saùng vaø moãi toái. Taïi sao hoï laøm nhöõng vieäc naøy? Bôûi vì hoï tin raèng bôûi laøm nhö theá, toäi loãi cuûa hoï seõ ñöôïc tha. Vaø hoï tin nhö vaäy vì hoï ñaõ ñöôïc daïy doã veà nhöõng hoïc thuyeát sai laïc. Nhöng ñaây laø nhöõng haønh ñoäng khoâng coâng chính tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöõng ngöôøi nhö theá laø nhöõng ngöôøi ñaùng thöông, hoï khoâng bieát veà söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cuõng nhö tình yeâu voâ ñieàu kieän cuûa Ngaøi. 

Kinh thaùnh khoâng phaûi laø moät ñieàu gì ñoù maø coù theå naém laáy caùch nheï nhaøng, gioáng nhö laø Kinh thaùnh coù theå ñöôïc giaûi thích trong baát cöù caùch naøo maø ngöôøi ñoù muoán. Nhöng vì ngöôøi ta ñaõ giaûi thích, daïy doã vaø tin nôi ñoù döïa treân nhöõng yù nghó do con ngöôøi taïo ra, neân keát quaû laø nhö ôû treân – nghóa laø hoï vaãn khoâng bieát söï coâng chính vaø tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Moãi caâu trong Kinh thaùnh ñeàu coù yù nghóa chính xaùc cuûa noù, vaø ñieàu naøy chæ coù theå ñöôïc giaûi thích caùch ñuùng ñaén bôûi nhöõng tieân tri cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, laø nhöõng ngöôøi ñaõ nhaän söï tha toäi. 

Ñi ñeán caây söï soáng laø ñeå chuùng ta tin nôi Chuùa trong khi ôû treân ñaát naøy, ñeå moãi ngaøy ghi nhôù raèng Chuùa chuùng ta ñaõ khieán toäi loãi cuûa chuùng ta maát ñi, ñeå ngôïi khen Ngaøi vaø ñeå giaûng daïy Phuùc aâm naøy. Nhöõng ngöôøi taùi sanh chuùng ta, cuõng ghi nhôù raèng Ngaøi ñaõ gaùnh toäi loãi cuûa chuùng ta treân mình Ngaøi, xaùc nhaän leõ thaät naøy moãi ngaøy, thôø phöôïng Ngaøi vôùi söï vui möøng caûm taï, vaø ñi ñeán tröôùc Chuùa chuùng ta. 

Tuy nhieân, khoâng phaûi quaù ñaùng khi noùi raèng Cô-ñoác-nhaân treân toaøn caû theá giôùi ñaõ giaûi nghóa sai caâu naøy vaø tin sai raèng hoï coù theå vaøo Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi taåy ñi toäi loãi cuûa hoï moãi ngaøy qua söï caàu nguyeän aên naên. Nhöng ñaây khoâng phaûi laø yù cuûa phaân ñoaïn naøy. 

Sau khi nhaän ñöôïc söï tha toäi, loøng chuùng ta coù theå vaãn bình an bôûi xaùc nhaän raèng Chuùa chuùng ta ñaõ khieán moïi toäi loãi maø chuùng ta ñaõ phaïm bôûi nhöõng vieäc laøm cuûa chuùng ta bieán maát. Bôûi xaùc nhaän raèng söï tha thöù moïi toäi loãi cuûa chuùng ta, chuùng ta khoâng coøn bò naëng neà bôûi toäi loãi nöõa. Ñaây laø con ñöôøng ñeå ñeán caây söï soáng trong Thieân ñaøng. 

Kinh thaùnh laø moät khía caïnh hoaøn toaøn khaùc haún vôùi nhöõng yù nghó cuûa con ngöôøi. Nhö theá, ñeå hieåu bieát leõ thaät, tröôùc nhaát chuùng ta phaûi hoïc hoûi vaø laéng nghe leõ thaät töø nhöõng toâi tôù taùi sanh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöõng Ngöôøi ÔÛ Ngoaøi Thaønh


Caâu 15 noùi, “Nhöõng loaøi choù, nhöõng thuaät só, nhöõng keû taø daâm, nhöõng keû gieát ngöôøi, nhöõng keû thôø hình töôïng, vaø nhöõng keû öa thích cuøng laøm söï giaû doái ñeàu ôû ngoaøi heát thaûy.” Lôøi naøy töôïng tröng cho taát caû ngöôøi cuûa thôøi kyø cuoái cuøng, laø nhöõng ngöôøi chöa ñöôïc taùi sanh. Thaät tuyeät laø Chuùa chuùng ta mieâu taû nhöõng ngöôøi naøy chính xaùc nhö theá. 

Moät ñaëc tính cuûa nhöõng con choù laø chuùng möûa ra – nghóa laø, chuùng möûa ra nhöõng gì chuùng ta ñaõ aên, aên laïi laàn nöõa vaø sau ñoù möûa ra nöõa vaø roài sau ñoù aên laïi nhöõng gì chuùng vöøa möõa ra ñoù. Chuùa chuùng ta noùi ôû ñaây raèng “nhöõng con choù” naøy seõ khoâng theå vaøo trong Thaønh. 

Vaäy thì nhöõng con choù naøy aùm chæ ñeán ai? Coù nhöõng ngöôøi khoùc la raèng, “Chuùa ôi, con laø moät toäi nhaân; xin taåy ñi toäi loãi cuûa con,” vaø sau ñoù haùt ngôïi khen Ñöùc Chuùa Trôøi raèng, “Toâi ñaõ ñöôïc tha toäi, baïn ñaõ ñöôïc tha toäi, taát caû chuùng ta ñaõ ñöôïc tha toäi!” Nhöng ngay sau ñoù, nhöõng ngöôøi naøy laïi khoùc la raèng, “Chuùa ôi, con laø moät toäi nhaân, neáu Ngaøi coù theå, xin tha thöù cho con laàn nöõa. Sau ñoù hoï laïi haùt laàn nöõa raèng, “Toâi ñaõ ñöôïc tha toäi bôûi Huyeát nôi Goâ-goâ-tha!” 

Nhöõng ngöôøi naøy cöù laäp ñi laäp laïi nhieàu laàn maø khoâng ai chaéc raèøng hoï coù thöïc söï ñöôïc tha toäi hay chöa. Khoâng ai khaùc hôn loaïi ngöôøi naøy laø “nhöõng con choù” maø Kinh thaùnh ñeà caäp ñeán. Choù suûa moãi ngaøy. Chuùng suûa vaøo buoåi saùng, buoåi chieàu, vaø buoåi toái. Nhöõng ngöôøi naøy khoâng suûa y nhö theá, nhöng hoï khoùc la raèng hoï laø toäi nhaân, cho duø hoï ñaõ ñöôïc tha thöù toäi loãi cuûa hoï. Hoï trôû neân coâng chính trong moät phuùt, phuùt keá hoï trôû thaønh toäi nhaân. 

Trong caùch naøy, hoï laø nhöõng con choù, nhöõng con choù möûa ra nhöõng gì trong buïng vaø aên laïi, roài sau ñoù möûa ra laàn nöõa vaø laïi aên laïi laàn nöõa. Toùm laïi, Kinh thaùnh ví nhöõng keû theo Chuùa Jeâsus vaãn coøn toäi trong loøng hoï nhö laø “nhöõng con choù.” Nhöõng con choù naøy khoâng bao giôø coù theå vaøo Thieân ñaøng, nhöng phaûi ôû beân ngoaøi Thaønh. 

Keá ñeán, “nhöõng keû phuø pheùp” laø ai? Ñaây laø nhöõng ngöôøi, lôïi duïng tình caûm trong saùng cuûa nhöõng ngöôøi ñi nhaø thôø, cöôùp tieàn cuûa hoï baèng nhöõng lôøi noùi ngoït ngaøo, vaø laø nhöõng ngöôøi gaït gaãm ngöôøi ta vôùi nhöõng daáu kyø pheùp laïi giaû, laø nhöõng ñieàu maø hoï cho laø chöõa beänh cuûa hoï. Bôûi vì hoï duøng danh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi caùch baát kính neân hoï khoâng theå vaøo Thaønh Thaùnh. 

Cuõng vaäy, nhöõng keû daâm loaïn, thôø thaàn töôïng vaø nhöõng keû yeâu thích cuøng laøm söï giaû doái khoâng theå vaøo Thaønh. Khi thôøi kyø cuoái cuøng ñeán, nhöõng con choù vaø nhöõng keû phuø pheùp seõ duï doã ngöôøi ta, vaø Anti-christ seõ xuaát hieän. Anti-christ laø keû duï doã nhieàu ngöôøi vôùi nhöõng daáu kyø vaø pheùp laï giaû, cöôùp ñi linh hoàn cuûa hoï, choáng nghòch laïi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø tìm caùch töï naâng mình leân cao hôn caû Ñöùc Chuùa Trôøi ñeå ñöôïc ngöôøi ta thôø phöôïng, vaø taát caû nhöõng ngöôøi theo haén khoâng bao giôø coù theå vaøo Thaønh. 

Nhö theá, neáu chuùng ta rôi vaøo trong söï caùm doã cuûa nhöõng ngöôøi cho raèng chuùng ta vaãn coù toäi, hay neáu chuùng ta rôi vaøo trong söï caùm doã cuûa nhöõng daáu kyø pheùp laï maø coù theå kích thích caûm xuùc cuûa chuùng ta, thì cuoái cuøng chuùng ta seõ ôû beân ngoaøi Thaønh cuøng vôùi Anti-christ vaø Sa-tan, than khoùc vaø nghieán raêng, nhö Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ caûnh baùo chuùng ta. 

Caâu 16-17 noùi, “Ta laø Jeâsus, ñaõ sai thieân söù ta ñeán laøm chöùng veà nhöõng söï ñoù cho caùc ngöôi tröôùc maët caùc Hoäi thaùnh. Ta laø choài vaø haäu töï cuûa Ña-vít, laø sao mai saùng choùi. Thaùnh Linh vaø vôï môùi cuøng noùi: Haõy ñeán! Keû naøo nghe cuõng haõy noùi raèng: Haõy ñeán! Ai khaùt, khaù ñeán. Keû naøo muoán, khaù nhaän laáy nöôùc söï soáng caùch nhöng khoâng.” 

Baïn ñaõ nhaän ñöôïc söï tha thöù toâäi loãi baïn chöa? Qua Ñöùc Thaùnh Linh vaø Hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, Chuùa chuùng ta ñaõ ban cho chuùng ta Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, laø Phuùc aâm coù theå khieán cho chuùng ta ñöôïc uoáng nöôùc söï soáng. Nhöõng ai ñoùi söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöõng ai khaùt Lôøi cuûa leõ thaät, vaø nhöõng ai voâ cuøng muoán nhaän ñöôïc söï tha toäi – ñoái vôùi nhöõng ngöôøi nhö theá, Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho hoï ñöôïc bao phuû trong söï nhaân töø cuûa Ngaøi vaø ñöa ra lôøi môøi vaøo trong Lôøi cuûa Ngaøi, laø nöôùc söï soáng cöùu roãi cuûa Ngaøi. Nhaän ñöôïc söï tha toäi laø con ñöôøng duy nhaát ñeå ñaùp laïi lôøi môøi vaøo Trôøi môùi Ñaát môùi naøy, laø nôi coù nöôùc söï soáng tuoân chaûy. Laïy Chuùa Xin Haõy Ñeán, A-Men! 


Caâu 19 noùi, “Vaø keû naøo bôùt ñieàu gì trong nhöõng lôøi ôû saùch tieân tri naày, thì Ñöùc Chuùa Trôøi seõ caát laáy phaàn hoï veà caây söï soáng vaø thaønh thaùnh, maø ñaõ cheùp ra trong saùch naày.” 

Tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi, chuùng ta khoâng theå tin nôi baát cöù caùch naøo maø chuùng ta muoán döïa treân yù nghó cuûa rieâng chuùng ta. Neáu nhö noù ñöôïc cheùp trong Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, ñieàu chuùng ta coù theå noùi chæ laø “Vaâng ñuùng,” vì neáu ai noùi “khoâng” vôùi Lôøi Kinh thaùnh, thì Chuùa chuùng ta cuõng seõ ñuoåi anh/chò ñoù ñi, Ngaøi noùi raèng, “Ngöôi khoâng phaûi laø con caùi cuûa Ta.” Ñaây laø taïi sao chuùng ta phaûi tin Ngaøi theo nhö Lôøi. Chuùng ta khoâng theå theâm hay bôùt töø baát cöù Lôøi naøo cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöng chuùng ta phaûi tin nôi ñoù y nhö ñöôïc cheùp. 

Naém laáy caùc toâi tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø tin nôi nhöõng ñieàu maø Ñöùc Thaùnh Linh phaùn qua Hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi chính laø ñöùc tin thaät. Nhöng nhieàu ngöôøi, vì hoï loaïi tröø Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh khoûi ñöùc tin cuûa hoï, neân hoï vaãn coøn toäi loãi trong loøng. Cho duø Lôøi Chuùa phaùn vôùi chuùng ta nhieàu laàn raèng chæ coù nhöõng ngöôøi saïch toäi môùi coù theå vaøo Thaønh Thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöng hoï vaãn boû Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus ra khoûi nieàm tin cuûa hoï, vaø ngöôïc laïi hoï khaêng khaêng theâm vaøo ñoù nhöõng haønh ñoäng cuûa hoï nhö laø caàu nguyeän aên naên vaø daâng hieán vaät chaát. 

Nhöõng ngöôøi tin Chuùa Jeâsus laø Cöùu Chuùa cuûa hoï phaûi coù theå xöng nhaän vôùi ñöùc tin cuûa hoï raèng taát caû toäi loãi cuûa con ngöôøi ñaõ chuyeån sang Chuùa Jeâsus qua Baùp-tem maø Ngaøi ñaõ nhaän nôi Giaêng Baùp-tít taïi soâng Gioâ-ñanh. Neáu baïn boû ñi Baùp-tem cuûa Chuùa Jeâsus thì thöïc ra baïn ñang töø boû nieàm tin cuûa chính baïn. Noùi caùch khaùc, neáu baïn khoâng tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, thì ngay caû huyeát cuûa Thaäp töï giaù cuõng trôû neân voâ nghóa, vaø söï soáng laïi cuûa Ñaáng Christ cuõng khoâng lieân quan gì ñeán baïn. Chæ coù nhöõng ngöôøi tin raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ khieán moïi toäi loãi cuûa hoï saïch ñi laø thích hôïp vôùi söï soáng laïi cuûa Chuùa Jeâsus vaø chæ hoï môùi coù theå loan baùo veà söï ñeán laàn hai cuûa Chuùa Jeâsus, nhö söù ñoà Giaêng ñaõ laøm trong caâu 20. 

Caâu 20 noùi, “Ñaáng laøm chöùng cho nhöõng ñieàu aáy, phaùn raèng: Phaûi, ta ñeán mau choùng. A-men, laïy Ñöùc Chuùa Jeâsus, xin haõy ñeán!” Chæ coù nhöõng ngöôøi coâng chính môùi coù theå noùi nhö vaäy. Chuùa chuùng ta seõ sôùm trôû laïi theá gian naøy, theo nhö söï caàu nguyeän cuûa nhöõng ngöôøi coâng chính. Chæ nhöõng ngöôøi coâng chính, laø ngöôøi ñaõ nhaän ñöôïc söï tha toäi troïn veïn bôûi tin nôi Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh, môùi coù theå vui möøng vaø haêm hôû troâng mong söï Chuùa trôû laïi mau choùng. Ñaây laø bôûi vì nhöõng ngöôøi chuaån bò ñeå ñoùn Chuùa chæ laø nhöõng ngöôøi ñöôïc maëc aùo Phuùc aâm Nöôùc vaø Thaùnh linh – nghóa laø nhöõng ngöôøi voâ toäi. 

Chuùa chuùng ta ñang chôø ñôïi ngaøy maø Ngaøi seõ ñaùp laïi söï mong ñôïi cuûa nhöõng ngöôøi coâng chính, ngaøy Ngaøi trôû laïi theá gian. Ngaøi seõ töôûng thöôûng chuùng ta Vöông Quoác Ngaøn Naêm vaø maëc cho nhöõng ngöôøi coâng chính chuùng ta ôn lôùn vaøo Trôøi môùi Ñaát môùi cuûa Ngaøi, laø nôi nöôùc söï soáng tuoân chaûy. Söï chôø ñôïi naøy cuûa Chuùa chuùng ta khoâng coøn laâu nöõa. Nhö theá, moïi ñieàu chuùng ta coù theå laøm laø chæ noùi, “A-men, laïy Chuùa Jeâsus, xin haõy ñeán!” Vaø, vôùi ñöùc tin cuøng söï caûm taï, chuùng ta haêm hôû troâng ñôïi ngaøy Chuùa trôû laïi. 

Cuoái cuøng, caâu 21 noùi, “Nguyeàn xin aân ñieån cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus ôû vôùi moïi ngöôøi!” Söù ñoà Giaêng ñaõ keát thuùc saùch Khaûi huyeàn baèng lôøi caàu nguyeän chuùc phöôùc cuûa oâng ñoái vôùi moïi ngöôøi. OÂng daâng lôøi caàu nguyeän vaøo luùc cuoái cuøng, vôùi loøng hy voïng moïi ngöôøi tin nôi Chuùa Jeâsus, ñöôïc cöùu vaø ñöôïc vaøo thaønh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

Hôõi caùc tín ñoà yeâu daáu cuûa toâi, vieäc chuùng ta ñaõ ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi cöùu coù nghóa raèng Ngaøi yeâu chuùng ta, ñaõ giaûi cöùu chuùng ta khoûi moïi toäi loãi, vaø ñaõ khieán chuùng ta trôû neân daân söï Ngaøi. Vì theá thaät laø tuyeät vôøi vaø caûm taï Ñöùc Chuùa Trôøi vì ñaõ khieán chuùng ta trôû neân coâng chính haàu cho chuùng ta coù theå vaøo Nöôùc Ngaøi. 

Ñaây laø ñieàu coát loõi maø Kinh thaùnh noùi vôùi chuùng ta. Ñeå khieán chuùng ta soáng ñôøi ñôøi trong Nöôùc Ngaøi, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ cho pheùp baïn vaø toâi ñöôïc taùi sanh bôûi nghe Phuùc aâm thaät naøy, vaø Ngaøi ñaõ giaûi cöùu chuùng ta khoûi moïi toäi loãi vaø söï ñoaùn phaït cuûa chuùng ta. Toâi ngôïi khen vaø caûm taï Chuùa chuùng ta vì söï cöùu roãi cuûa Ngaøi. 

Thaät may maén laø chuùng ta ñaõ chaéc chaén nhaän ñöôïc söï tha toäi. Chuùng ta laø nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc phöôùc lôùn bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta laø nhöõng tieân tri cuûa Ngaøi. Nhö theá, chuùng ta phaûi rao truyeàn Phuùc aâm cuûa söï tha toäi cho taát caû nhöõng linh hoàn chöa ñöôïc nghe ñeán Phuùc aâm naøy, vaø cuõng daïy hoï Lôøi Khaûi huyeàn, söï laøm troïn cuûa Phuùc aâm. 

Toâi hy voïng vaø caàu nguyeän raèng moïi ngöôøi seõ tin nôi Chuùa Jeâsus, laø Ñaáng Saùng Taïo, laø Cöùu Chuùa vaø laø Quan AÙn, vaø khi thôøi kyø cuoái cuøng ñeán, chuùng ta ñöôïc vaøo trong nôi thaùnh cuûa Trôøi vaø Ñaát môùi do Chuùa ban cho. Nguyeàn aân ñieån cuûa Chuùa Jeâsus chuùng ta ôû cuøng vôùi taát caû caùc baïn.