Sermons

[11-1] < Eksodo 27:9-21 > Chipulumutso Cha Ochimwa Cho Mbvumbulutsidwa Mu Chihema< Eksodo 27:9-21 >

“Upangenso bwalo la cihema pa mbali yace ya kumwela pakhale nsaru ya bafuta wathonje losansinta m`bwalo, mikono zana utali wace ndi nsici zace makumi awiri akhale amkuwa. Zokowera za nsici ndi mitanda yace zikhale zasiliva. Momwemonso pa mbali ya kumpoto m`utali mwace pakhala nsaru zocingira za mikono zanu limodzi ndi nssici zace makumi awiri ndi makamwa ao akhale amkuwa; zokowera za nsicizo ndi mutanda yace zikhale zasiliva. Ndipo m`kupingasa kwa bwaloli pa mbali ya kumadzulo mukhale nsalu zocingira za mikono makumi asanu, nsicic zace zikhale khumi, ndi makamwa aao khumi. Ndipo m`kupingisa kwace kwa bwalo pa mbali yak um`mawa mukhale mikono makumi asanu. Nai nsaru zocingira za pambali imodzi ya kucipata zikhale za mikono khumi ndi isanu. Nsici zace zikhale zitatu, ndi makamwa ao atatu. Ndi pa mbali yina zace zikhale nsaru zocingira za mikono khumi ndid isanu. Nsici zace zikhale zitatu, ndi makamwa ao atatu. Ndipo pa cipata ca bwalolo pakhale nsaru yotsekera ya mikono makhumi awiri ya lamadzi, ndi lofiira, ndi loffiira ndi bafuta wathonje losansita nchito ya wopikula. Nsici zace zikhale zapanja ndi mm zace zikhale zitatu, ndi makamwa ao atatu, Ndi pakliale yina pakhale nsaru zoeing za mikani khumi ndi makumwa ao khumi. Ndipo m`kupiugasa kwace bwalo pa mbali yak um`mawa mukhale mikono kakumi asanu. Ndi nsaru zocigira za pa mbali imodzi kucipata zikhale za mikono kkumi ndi isanu, nsici zace zakhale zitatu, ndi makamwa ao atatu. Ndipo pa cihpata ca bwalolo paklialansani yotsekera ya mikamo mikama wairi, ya lamadzi ndi lofirira ndi lofiira ndi bafita wathonye losansita, Nchito ya wopikulula ilicizace zikhale zanani Nchito ya wopikulula ilsicizace zilkhale zanani ndi makhmwa ao anali, Nsici zonse za pabwalo pozunguliira zimaugika pamodzi ndi mitanda yasiliva, zokowera zao zosiliva, ndi makamwa ao amkuma. Utali wace wa bwalolo ukhale wa mukumi zana limodzi, ndi kupingasa kwace makumi asanu mosrsemo, ndi msinkkhn wace wa mpanda mikono a nsicizo akhale amkuwa. Zipngiza zones za kacisi m`maictidwa ace onse, ndi zicin zace zones za ndi ziciri zones za bwalo lace, Zikhale zamkuwa. Ndipo uuze ana Israyeli akutengere mafuta a azitona oyera opera akulnikira, kuti awalitse nyali koselekza. Aron ndi ana ace aikonze m`cihema cokomanako, kunjo kwa nsanu yocimo yokhale kumboni, kuyambira madawo kufikwa m`maw, likkale lemba losatha mwa mibadwo yao, alisunge ana a Israyeli.”Mpanda wa bwalo la cihema chipimidwa miono zana limodzi m`uuitali wace m`buku la patulilo m`baibbulo mkono unaikidwa kutalitu wace ngati mkono kufika kucala, ngati 45cm 13 inches mukapuniidwa koma masiku ano. Motero, mpanda wa bwlao la cihema unali mikono zana limodzi m`utali cimene citatauzila kuti 45m 159feet. Ndipo mkupingasta wase ndi mikono m`akumi asanu kumasunlira 22.5 75feet kukula kwale Telo uku kukula kwace kwa ny`umba ya umene Mulungu anakhale pakati pa ana Israyeli muthawi ya cipangano caifale.Kunja Kwa Bwalo La Cihema Inazungulidwa Ndi Mpamda 


Kodi munaonapo mamangidwe a ciheme muchithunzi-thunzi kapena utoto Wace, Kunena mwakuya cihema cinali cogawidwa mabwalo ndi cihema, Nyumba ya Mulungu. Mnyumbai ya Mulungu cihema munali cipinda cocedwa bwalo oyera. Malo oyera anaphimbidwa ndi nsaru zosiyana zinal. Cophimba ca bafuta wathonje losansinta ndi lamadzi lifiira ndi yofiira ndina ya ubweya wa mbuzi ndi cikumba ca mwana wankhosa wa muna copakidwa utoto wofiira ndi zikumba za katumbu.

Kum`mawa kwa bwalo la cihema kunapezeka cipata cace, bafuta wa ta madzi, lofiirira ndi lofiira ndi bafuta losansinta polowa pachipata, tikadaona guwa la nsembe ndi mkhate kupyola mkhate tikadaona hema. Cihema cinagawidwa malo oyera ndi malo oyeretsetsa mene likasa la umboni la Mulungu inali kupezeka. Mponda wa bwalo la cihema linamangidwa ndi nsici makumi asanu ndi limodzi ndi bafuta yoyera losansita. Cihema njira ina cinamingidwa ndid matabwa 48 ndi nsici 9. Tiyenera kukhala ndi zithunzi-thunzi coyenare ca kunja kwa hema kuti timvesetse cimene Mulungu alankhula kupyolera mu mapangidwew ace a cihema.

Mulungu anakhala mukati mwa cihema comangidwa ndi matabwa. Mulungu anaonetsera kupezekapo kwace kwa ana aIsrayeli mumtambo mu mansaru ndi mtambo wa moto utsiku pa mwamba pa cihema. M’malo oyera, mmene Mulungu iye anakhala uremelelo wa Mulungu unadzala malowo. Mukati mwa malo oyera munali gome ya mkate poyika nyali, ndi guwa yofikizira mpanda wa cifundo. Izi zinali ndi malire ku anathu wamba amuna Israyeli. Ansembe ndi akulu ansembe okha analoledwa kulowa malowo kulinga ndi malamulo amu cihema. Kwalembedwa tsopano pamene izi zinthu zinakonzedwa wansembe nthawi zones amalowa malo oyamba mucihema ndi kungira nchito. Koma mumalo aciwiri mkulu wansembe analowa yekha kamodzi pacaka ndi wmazi umene anapeleka ca macimo aiye yekha ndi anthu onse anacita mosanzindikira (Aheberi 9:6-7). Ici citiuza kuti mbadwo uno, okhao amene ali ndi cikhulupiriro ca golide amene akhulupirira muuthenga wabmino wa manzi ndi mzimu akhoza kukhala ndi moyo wa Mulungu pamene amtumikira iye.

Kodi tanthauzo lace la mkate waikidwa pa gome loikapo nmkate? Citanthauza mau a Mulungu. Kodi guwa lofukirira inali ku tathauza ciani ntahwi imeneyi? Itiuza ife mapemphero. Mkati mwa malo oyeretsetsa m unali likasa ya umboni, ndi mpando wa cifundo wopangudwa ndi golkide woyengeka unaikidwa pamwamba pa likasa. A kerubi anatambassula mapiko pa mwamba. Anaphimba mpandod wachifundo ndi mapiko ao, ndipo unapenyana mulunjika mpando wacifundo. Uwu unali mpando wacifundo malo amene cisomo ca Mulungu cinaikidwa mkatimu likasa la mboni miyala iwiri m`mene malamulo khumi anagombedwa ndondo yomera ya Aroni, ndi mtsuko wadzala ndi mana unaikidwa. Likasa linakutidwa ndi golide (Mpando wa cifumu) ndi pamwamba pace akarebe anapenya pansi molunjika mpando wacifundo.Kodi Iwo Analandira Chikhukiro Camacimo Ao Okhala Kuti?


Malo omwe iwo analandira cikhulukiro camacimo ao akhala mkati m`malo oyera. Malo oyera anamangidwa ndi matabwa 48, makhimi anai ndi pambu zisanu ndiu zitatu zonsse zinaphakizidwa golidi. Ganizirani pamene munayangana pacipupaco golide osati Tung`ono koma golide wa matabwa, mowala motani?

Guwa la nsembe yopsesreza ndi mosambila kwa bwalo la cihema zonse zamapangidwe ndi mkuwa ndipo mpando wa bwalo unapangidwa ndi nsici zophakidwa ndi siiwa ndi nsaru yoyera. Mosiyana zonse za malo oyera zinapangidwa ndi golide. Coyikapo nyali cinali ca golide cimodzi–modzi gome 10 kuikapo mkate. Zipangizo zones za malo oyera ndi linga ngodya zitatu zinapangidwa ndi golide oyengeka, mkati mwake mumalo moyera muwala naoneka maonekedwe a golide.

Motero mkati mwa malo oyera mu nawala maonekedwe agolide zitiuza ife kuti oyera mtima opulumutsidwa akhala umoyo okongola wacikhulupiriro mkati mwa mpuyo wa Mulungu. Oyera mtima omwe akhala mcikhulupiriro ca uthengs wabwino wa madzi ndi mzimu ali ngati golide oyengeka umene upezeka malo oyera. Umoyo umane oyera mtima akhala mkati mwamalo oyera ndi moyo wotsautsika umene ukhala mkacisi akudya mau Mulungu kupemphera ndi kumulemekeza iye ndi kupita ku mpando waufumu wa Mulungu ndi kumbvekedwa muulemelero eace masiku onse, mzonse kupyolera makacisi. Uyu ndi moyo wacikhulupiriro mkati malo oyera. Muyenera kutenga mitima yanu kuti okhao olungama amene amaphunzinsidwa kupyolera muthenga wamadzi ndi mzimu okhoza kukhala umoyo wopambana wacikhulupiriro mkati m`malo oyela.Mulungu Anapatulo Mkati Ndi Kubwalo Mwa Malo Opatulika Mooneka Bwino


Monga manyumba athu ambiri ali ndi mipando bwalo la cihema linali ndi mpando wopangidwa ndi nsici makhimi asanu ndi limodzi (60) ndi kuzzungululidwa ndi cokowekera za nsaru yoyera. Kumawa kwace kwa bwalo, khoma lopangidwa ndi lamadzi lofiira ndi lofiira ndi bafuta wathonje lansansitsa ndi nsaru yopikira zinaikidwa kuti o nses aone. Kutalika kwace 9m (30 feet) kupingitsa kwace.

Mkuphunzira za cihema, tiyenerea kuzindikira bwino kuti chikhulupiriro ceni-ceni cimene Mulungu afuna kucokera kwaife ndi cikhulupiriro cotani? Ndi cikhulupiriro ca opulumustidwa ndi kopyolera mzipangizo anasewenzetsa pakumanga cihema, m`mene Ambuye anatipulumutsira ife. Kuti ife tiphunzire koposa ndi kupambana kwace kwa chikhulupiriro cinapezeka mkati mwa Kachisi tiyenera coyamba, kuyang’ana mosamala pa mosambila, guwa ya nsembe yopyereza ndi mpanda umene unaikidwa kunja kwa bwalo ya cihema, ndi zipangizo anasewewnzetsa pa izo. Pakutero tikhoza kupeza mtundu wachikulupiriro cimene tingalowe naco malo oyera owala ndi mtundu wa golide wonyizimira.

Kodi ndiciani imene cinali kunja kwa bwalo la cihema? Kunali mosambila ndi guwa la nsembe yopsereza. Ndipo inazungulidwa ndi nssici nza matabwa makumi asanu ndi limodzi (60) ndi pa nsicizo zokoloweka za bafuta losansitsa zinaikidwa ngati mpando wa bwalo. Nsici za mpando zinapangidwa ndi matabwa amtengo wa kusitya. Umene ngaskhale kulimba kwace unalui opepuka. Nsanamira zinapangidwa ndi mtengowo zanali moyerekeza 2.25m (7.5 feet) musinkhu mwace cinapangitsa cobvuta kuti anhtu aone zamkati mwace mcihema kucokera kubwalo kwa mpando kunja kwa bwalo. Ngati mwadala cithu cina caikidwa kupondapo wina akhoza kuona za bwalo, koma kopanda cotere cinali cosatheka kuona mkati. Ici citiuza ife kuti kupyolera mphamvu zathy siotikhoza kulowa mufumu wa Mulungu.

Pansi pa nsici za matabwa za kunja kwa bwalo makamwa amkuwa zina zinaikidwa ndi za pamwamba zace zinamangidwa ndi ndalama za siliva monga nsici zinaima pazokha. Zomangira za silve zinamangidwa mopenyana ndi nsici. Ndi kuthandizira nsici mwaphabvu m`malo mosiyana zokobwekara za silva zinaikidwa mcophimba ca siliva ca nsici ziinamangidwa vku ziciri za mkuwa ndi nthambo (exodo 35: 18)Kodi Ndi Zipangizo Zotani Anasewenzatsa Pa Cipata Ca Bwalo La Cihema?


Zipangizo anasewenzetsa pa cipata la cihema zinali lamadzi, lifiira ndi lofiirira ndi bafuta losansitha. Msinkhu wa cipata unali 2.25 m (7.25 feet), ndi kupangasa kwace kunali 9m (30 feet). Inali nsaru ya lamodzi, lofiira ndi lofiirira ndi bafuta losansitsa, umane unapacikidwa nsici zinai (4) motero paliponse wini anayesa kulowa mubwalo la cihema, mwamuna kapena mkazi mosavbuta kupeza cipata cace.

Zipangizom za lamadzi lofiira ndi lofiirira ndi bafuta wa thonje losansitsa anasewenzetsa pa cipata ca cihema cinaoneka kuti Mulungu azatipulumutsa kumacimo athu onse kupyerela mchito zace zinai mwana wace Yesu. Nsici zones makumi asanu ndi limodzi (60) camatabwa ndi bafuta losansitsa la mpando wa bwalo la cihema zinaoneka bwino kupyolera mnjira imene Mulungu adzapulumutsilainu ndine kucockera ku malimo athu kupyolera mwa mwana wace Yesu.

Kupyolera ku cipata ca kunja kwa bwalo la cihema mnjira ina, Mulungu ali kubvumbulutsa cinsinsi ca cipulumutso kwa ife moonekera bwino. Tiyeni tionenso bwino pa zipangizo zinasewenzetsedwa pa cicpata cabwalo la cihema. Lamadzi lofiira ndi lofira ndi bafuta lonsatsitsa. Izi zithu zinali zom phikidwa zirir zofgunikira kwa ife pakupulumutsidwa pa kukhulupirira mwa Yesu, ngati zipangizo izi zinali zopanda pace. Buku lopatrulika sizikanalembedwa mwakuya tere.

Zipangizo zones zinasewezedwa cpa cipata cembalo la cihema zinali zofunikira kutit Mulungu apulumutsa ine idi ndi in e. Motrero coona cakuti cipata cinapangidwa ndi lamadzi lofiira ndi lifira ndi bafuta lonsantsa kopanda kulephera cili cofunikira kwambiri kuti Mulungu apulumutse ochimwa cifukwa cipangizo zimene zinali cibvumbulutso la Mulungu pa cipulumutso cangwiro. Umu ndimo mmene Mulungu anazikira. Cifukwa cace Mulungu anaonetsa Mose mapangidwe ace a cihema pa Phiri la Sinai ndi kummuza a pange cipata ca bwalo la cihema molingana ndimene anamuuzira.Kodi Tathauzo Lace Ciani Lamadzi, Lofiirira Ndi Lofira Ndi Bafuta Blosansitsa?


Cipata camalo oyera cinapangidwa ndi nsaru ya lamadzi, lofiirira ndo lofira ndi bafuta wathonje ndi nsaru pakata pa malo oyera ndi malo oyerestetsa zinapangidwa ndi zimenezi zinai. Osati izo zokha koma epha ndi cipasifuwa ca mkulum wansemba zinapangidwa ndi lamadzi lofiira ndi lofira ndi bafuta eathonje losansitsa. Ciani cimene lamadzi lofiirira ndi lofira ndo bafuta wa thonje losansitsa, cimene cinali cofunikira Ambuye kuti atipuliumutse ife kunena kwa ife. Tiyenera kuyetsa nkhani iyi mwapafupi.

Coyamba. Lamadzi litiuza ife zaubatizo wa Yesu Christu. Kwa iwo amene ali osadziwa kufunikira kwa ubatizo sadziwa kuti lamadzi litisonyeza kuubatizo wa Yesu Christu. Motero iwow amene sanabadwe mwatsopano anena kuti tathauzo lace lamadzi ndi Yesu Chrstu nai Mulungug iye yekha, ndipo anadza mdziko lapansi mthupi la munthu, ena mnjira ina anena` lamadzi litathauza mau. Motero buku lopatulika litiuza kuti lamadzi litathauza Yesu ubatizo umene anaubvomereza macimo adziko lapansi kwa iye yekha pakubwera mdziko lapansi. Malemba ationetsa ife bwino kuti lamadzi liyelakezedwaizzo umene Yesu analandira kucokera kwa Yohane Mbatizi. Kuwerenga mau pa za cihema ndinazindikira AHA Mulungu afuna kuonetsa kufunikira kwace pacikhulupiriro cathu muubatizo wa Yesu.

Zobvala anabvala mkulu wansemba popereka zopereka zinali zopangidwaclamadzi. Mbale ya golide ina pacikdwa pa cosotica mkulku wansembe anabvala pamutu wace ndi comangira cinamangidwa v mbali ku cisosti cinali c lamadzi. Ndipo pa mbali iyi ya golidi mau 16. Ciyero kwa Ambuye. Zinasemedwa. Tikhoza kuona kuti cinawesa lamadzi cinamanga ya golidi pa cisoti ca wa mkulu wansembe cionetsera ubatizo wa Yesu umene utipatsa ciyero kwa Ambuye.

Mnjira iyi, kupyolera m`cingwe lamadzi cinamanga mbale ya golide ya cisoti, Mulungu alankhula kwa ife pa cipulumutso coona. Mmau ene cithu cina fundo zina imene itipatsa ife ciyero ndi lamadzi ndi[o uyu ndiye Yesu ubatizo Ngakhale mtundu wa lamadzi itikumbutsa za mitambo ya lamadzi, lamadziz siliyekezakwa Mulungu cabe. Ya lamadzi lofiirira, lofira ndi bafuta wathonje losansitsa, lamadzi inde litathauza ubatizo wa Yesu Khistu. Zoiikidwa mosiyana ya lamadzi litiuza ife kuti Yesu Khistu anatenga macimo aocimwa onses andiko lino lapansi pakubatizidwa ife okhulupirira sitili sanatenge macimo ya aliyense pakubatizidwa ife okhulupirira sitili oyenera kupereka ciyero kwa Amb uye. Ngati suunali ubatizo umene Yesu analandira, sinakanabvekedwa ciyero pamaso pa Mulungu.

Kodi mudziwa tathauzo lace la uzimu Mulungu kulamulira kuti aphimbe cipata ca bwalo la cihema ndi lamadziz kulingana ndi njira imene inaonetsedwa kwa onse? Cipata ca bwalo lopita ku cihema kumene Mulungug anakhala kuonetsa Yesu Khristu. Kulibe angalowe ufumu wa kumwamba, koma kupitira mwa Yesu Khristu. Cipata ca bwalo cimene ciyerekeza Yesu zina sokedwa mu lamadzi lofiirira ndi lofira ndi bafuta wathonje losansitsa, moonekara. Cifukwa Mulungu anafuna kubvumbulutsa coonadi cimene cititsogolera ife kucipulumutso cathu. Lofiirira iyerekezedwa ku mzimu oyera, “kutiuza ife Yesu ndi mfumu ya mafumu.” Lofira iyerekezedwa mwazi wa Yesu unakhesedwa paMtanda. Lamadzi ichulidwa iyerekezedwa ubatizo umene Yesu analindira kucokera Kwa Yohene Mbatizi.

Lamadzi, lofiirira ndi lofira zitiuza ife za Yesu, Ubatizo kuonekera kwa Mulungu ndi infa yace paMtanda Zinchito za Yesu zionekera mtundu itatu itipasa ife cikhulupiriror citipasisa ife kupita pamaso pa Yehova ndi ciyero. Kuti Yesu Mulungu yekha anadza padziko lapansi mthupi la muthu anatenga zoipa zaochimwa pathupi lace pakubatizidwa ndi molimba anasenza ciweruzo camacimo athu onse ndi matemberero pakukhetsa mwazi Wace. Ici ndi cinsinsi cauzimu pa lamadzi lofiira ndi lofira.

Mwina mwace munaganizirapo pa lamadzi ngati kaonetsera Mulungu kapena mau ace. Koma muyenera kudziwa bwwino kuti lamadzi zonadi iyerekedza ubatizo wa Yesu Khristu. Ubatizo umane Yesu anbvomera macimo athu onse anaperekedwa pa iye ndi chofunikira kwambiri ndipo sizingasiyadwe ndi zinchito zace. Motero kucokera kucihema ca mchipangano cakale, Mulungu atauza ife zakufunukira kwace.Ubatizo Wa Yesu Inali Njira Imene Anasezera Macimo Athu


Nsici za mpanda wa cihema zinapangidwa ndi matabwa ya mtengo wa kisisya. Zokolowekera za mkuwa pansi pace pa nsicizo zotsekera za siliva zinaikidwa pamwamba pa izo. Ici citiuza ife coyamba kuti ochimwa ayenera kuweruzidwa cifukwa ca machismo ao. Ndi okhawo amene anaweruzidwa kamodzi chifukwa ca macimo ao angapulumutsidwe. Iwo amene akalibe kuwerudzidwa ndipo sanapulumutsudwe sangathe kupewa koma kuweruzidwa kulandira cilango cosatha cifukwa camachimo aoa pamene apita pamaso pa Mulungu. 

Monga kwalembedwa “Mphoton ya ucimo ndid infa.” (Aroma 6:23) ocimwa adzaperekedwa kuciweruzo cowopsa ca Mulungu cifukwa camachimo ao. Ocimwa ayenera kuweruzidwa kamodzi cifikwa camachimo ao, ndipo nakhalanso ndo moyo pakubvekedwa ndi ulemelero Wace. Uku ndiko kubadwa kwatsopano. Cikhulupiriro ca lamadzi kuti Yesu anatenga machismo athu paiye yekha kupyolera muubatizo ndi cikhulupiriro ca lofiira kuti Yesu anaombola ochimwa onse pakuweruzidwa paMtanda. Kulibe cikhulupiriro cina coposa ici citiopanga ife kufa kam odzi kumachimo athu ndi kubadwa mwatsopano. Tiyenera kuzindikira kuti ndi ciweruzo cosatha ciyembekeza iwo amene, cifukwa kusakhulupirira kwao sangapite mkuweruzidwa mchikhulupiriromo.

Ubatizo wa Yesu ndi njira imene Yesu Khristu ananyamula machimo athu onse kutipulumutsa kumachimo athu. Yesu anabatizidwa ndi Yohane Mbatizo kuti atenge machimo athu pa iye yekha. Yesu ndi Mulungu iye yekha. Ndipo kutipulumutsa anadza mdziko lapansi mthupi la muthu natenga zoipa zaochimwa za iye yekha pakubatizidwa ndi Yohane Mbatizi. Woimilira cilengedwe ca muthu kuweruzidwa moipa malo mwa ochimwa kupereka thupi lace paMtanda ndi kukhetsa mwazi ndi madzi. Cipata ca bwalo la cihema litauza mozama zinchito zimene Yesu anakhanilitsa ngati mpulumutsi bwathu. Kupyolera mchipata ca bwalo la cihema, Mulungu atiuza ife mobveka kuti Yesu wakhala mpulutsi wa ocimwa.

Bafuta wathonje lasatsitsa ayerekedwa kumau acipangano ca kale ndi catsopano amene ali ozama (akuya) ndipo alingana. Kodi ncobvuta kotani popanga bafuta lasatsitsa? Kupyolera mumafuta lonsetsaMulungu alimbikitsa ife mazama mmene iye anatipulumutsila ife.

Pamene tiona zoyala pansi tiona kuti zinapikilidwa nsaru zosiyana-siyana. Motero Mulungu anauza aIsrayeli kuti apange cipata cabwalo la cihema pakuika lamadzi, lofiirira ndi lofira ndi bafuta losansita wathonje. Ici citiuza ife kuti Yesu amene anadza mwamadzi (ubatizo) Wmazi (Mtanda) ndi Mzimu oyera (Yesu ndi Mulungu), Zimene zobisika mumau a Mulungu ndilo khomo lachipulumutso cathu. Pakukhala naco cikhulupiriro mwa Yesu Khristu amene abvumbulutsadwa mu mau a Mulungu ndi kubvekedwa mcikondi cace tsopano tapulumitsidwa motheratu mcikhulupiriro.

Yesu Khristu sanatipulumutse ife mwangozi. Tikhoza kuona ici pamene tiyangana pa cihema. Yesu anapulumutsa ocimwa momasulira bwiwno. Tikhoza kuona mmene momasulira bwino anatipulumutsila pamene tiona pa nsici za mpanda cifukwa ninji? Pamanambala onse n di ciwerengero ca nsici za mpanda ziri makumi asanu ndi limodzi (60) ici ndi cifukwa cakuti nambala 6 iyerekezedwa kwa munthu pamene nambala 3 iyerekezedwa kwa Mulungu. Mwacibvombolutso 13 cizzindikiro ca 666 cionekera, ndipo Mulungu atiuza ife kuti nambala iyi ndi nambala ya cirombo, nddipo Mulungu atiuza ife kuti nambala iyi ndi nambala ya cirombo, ndipo kuti anzeru nadziwa cinsinsi canambala iyi. Motero nambala 666 citathauza kuti muthu naziika malo aMulungu. Kodi colinga mtundud wa muthu ciani? Sikuti afuna kukhala ngati Mulungu? Ngati tifuna kukhala ngati Mulungu tiyenera kubadwanso mwatsopano pakukhulupirira mwa Yesu ndi kukhala ana a Mulungu. Nsici makumi asanu ndi cimodzi ziyekedwa kucozama ici camasulidwa.

Motero, koposa kukhala ndi cikhulupiriro anthu amazitukumura ndi macitidwe oipa pakutengako mbali pacikhalidwe coyera kupyola mu mphambu zao. Palibe cifukwa cina anthu amasuliranso mau onse kulingana ndiri lako-lako za anthu ndikukhulupirira maganizo ao-ao, pakuti alibe cikhulupiriro koma zzilako–lako zimene ziztsana ndi Mulungu. Cifukwa ca zilako-lako zathupi zimene ziyesa kukhala zamphamvu pa iwo okha ndid kukhala zimene ziyesa kukhala zamphumphu paiwo okha ndi kukhala angiro mathupi ao, malekezero ao akhala kutali ndi mau a Mulungu.Mau Acipulutso Abvumbulutsidwa Mzipangizo Zonse Za Mcihema


Kuti Yesu Khristu apulumutse ocimwa ndiku akokera iwo m’kachisi. Kupyorera mwa Mose Mulungu anapereka Lamulo ndi malamilo ku anthu a Israyeli, ndiponso anawauza kuti amange cihema. M`cihema, cikondi ca Mulungu ndi cifundo cimene coona cinauluza macimo ya a Israyeli cinabvumulutsidwa kupyolera ya cihema, Mulungu anapereko Lamulo ndi malamilo ku anthu a Israyeli ndiponso anawauza kuti amanga cihema.

Mu zinthu zonse, cikondi ca Mulungu ndi cifundo cimene coona cinauluza macimo ya asrayeli cinabvumulutsidwa kuyorera mu njira ya nsembe yopsyereza. Kupyorera mnjira ya nsembe yopsereza ya cihema, Mulungu anaperekanso ciyeretso ca macimo ku makolo ndipo iye anatsuka amcimo ku onse kuti asaperewera cinthu anapakukhala anthu a Mulungu. Mulungu anaatsa anthu a Israyeli mibulu awiri ya miyala ndi malamulo Ace khumi otsulidwa m`menemo. Mlamulo kumi anali wa pakati pa Mulungu ndi mtundu wa anthu, ndipo munsi munali malamulo Ace khumi otsulidwa m`menemo asanu ndi cimodzi amene anali kusungidwa mu ubale anthu. Pambuyo pa malamulo khumi amenewa, Mulungu anapatsanso anthu a Israyeli malamulo mazana amene anayorenra kusunga mu umoyo wao wa tsiku ndi tsiku. 

Cifukwa cace Mulungu anapasa a Israyeli malamulo ambiri cinali kuonetsa m`mtima mwao kuti Mulungu yekhandiye wein-wein ndi wapadera. Ku anthu anzimua Israyeli awa, ndi amene akhulupirira mwa Yesu monga Mpulumutsi–kuti kusakhaleso kucosapo Mulungu mwa poyera kuphuzitsa anthu a Israyeli akalibe kulowa mdziko la kanani la coonadi kuti ndiye Yehova, Mulungu analankhula ndi mose m`phiri la Sinai kuwapatsa iwo Lamulo lace. Ndipo anapanga iwo, paliponse akacimwa pakuononga malaulo a Mulungu, adzakhululukidwa macimo ao onse pa kupereka nsembe yopereza m`cihema mwandondomeko ya njira kaperedwe ka nembe anawaikira iye.

Mwaici, mau a Mulungu amene Mose anaperka ku anthu a Israyeli onse anali kukhulupiridwa mokwana ndiaIsrayeli monga mau eni-eni amene Mulungu analankhula kwa iwo. Ndipo, pakutenga mose pamwamba kwambiri, anthu a Israyeli anapanga kulakwa kwa kukwa posabvomera Yesu CKristu Ambuye m`mitima mwao monga mphulumitsi wao, a Israyeli analihera kuzindikkra Ambuye asanu ndi cimodzi mpambu khumi ndi ziatu, ndipo m`dzanja lina, anapanga iwo kuti amango cihema.

Pamenepo, ngati a Israyeli sakhulupirira mwa Yesu CKristu amene anabwera monga Ambuye, ayenera kulaa ndi kukhulupirira mwa iye ndi mitima yao yonse. Yesu amene ali cida coperekeeramo umcimo mnjira ya nsembe yopserera ya m`cihema, inatsuka macimo ao onse ndi ubatizo wace analandina kwa Yohane ndi mwazi pa matenda. Mwaicianthu a Israyeli ayenera mwathunthu kubvomera coonodi amene Mulungu anapanga iwo kukhala anthu Ace pa kuwabweretsa iwo pfuko la Abrahamu, kukuluka mu aigupto, ndipo pakutsuka macimo ao onse kupyoreli pa nseme ya m`ciheme. Panthamiyo cifukwa a Israyeli sankwanisa kusunga Lamulo la Mulungu anali kukhululukidwa macimo ao pakuereka nsembe yopsyereza kwwa Mulungu mwandondo yanjria yakaperedwae kansembe inaikidwa ndi iye. Nsembezi zopsereza zinali cifanizino ca Yesu CKristu, Mpululmutsi amene tsopano, anapulumutsa mtundu wa anthu kumacimo ace.

Ngakhale tsopano a Israyeli anagwira Mose maonga mene opambana onse. Ali okhoza pa ici, koma cifukwa snanli kulullirira mwa Yesu CKristu monga Ambuye amnen anawapulumutsa ku amcimo ao onse, anasindikkira cipangano catsopano monga mau a Mulungu, ndipo mwaici, anangozindikira cabe cipangano cakale monga mau a Mulungu. Koma tiyenera kukumbukira kuti Yesu iwo moyenera, ndipo anatsiiriza ndi kukana cikondi cace ca cipulumutso. Tsopano ali nako kupanilkizidwa koambana ngakhale mose, m`mera Yesu Khristu amene anali mneneri opambana ngakhale mose, m`mtima mwaomonga mpulumutsi iwo.

Kupyorera mujira yansembe ya copereka imene Mulungu anapatsa Mose, anaoetsa anthu a Israyelikuti cipulumutso caonetsa anthu a Israyeli kuti cipululmutsa cao pamacimo aonse athaka cabe ndi cikhulupirira cao mu ciyeretso ca macimo ao kupyorera m`nsembe yauele.

Pamenetipenreka kwa Mulungu akhulupiriro cimene cikhulupirira mnsembe ya copereka inailidwa ndi iye, Adalandira cikhulupirirra cathu ndi kutipulumutsa ife kumacimo athu onse. Cifukwa?

Cifukwa cace Mulungu anapulumutsa kale mtundu wa anthu la macimo ao, ndipo kwaiwo ao onse. Mulungu anatipatsa ife danga lakuti ife tidziwe Lamulo la cipulumutso. Ngati wina adziwa kapenakukhulupirira mu coonadi kuti Yesu CKristu anatsuka macimo a ace kotheratu kupyorera mu ubatizo ndi mwazi wace pa mtand, zoonadi adzazuzulidwa. Tiyenera tonse kukhulupirira cikondi ca Mulungu ndi cifundo.

Mulungu anatipulumutsa ife kupyorera mjira ya nsembe ya copereka mu cihema, imene mcitidwe wace wa cipulumutso inali kupyoresa macimo athu mcopkereka pa kusanjka manja athu pamutu pace. Mwaici, tonse tiyerera kukhulupirira mu uthenga wa cifundo umene unaloza onse okhulupiriramcoonadi cimenci adzasmbitisidwa kumacimo ao. Ao amene sazindikira Lamulo ndi njiraya nsembe ya copereka pamass pa Mulungu sanglandirae cijeretso ca macimo cotheratu, koma amene akhulupirira muthenga wa cifundo ca Mulungu onse adzalandira ciyeretso camacimo ao onse kwamuyaya.

Nsembe ya ucimo imene a Israyeli anali kupatsa Mulungu inatenga ndondomeeko yosanjika manja pamutu pa copereka, kupyoretsa macimo ao kupyora pamenepo, kutunga mwazi wace pa Gulua ndi ya Nsembe Yopsereza, ndi kuika mnofu wace pa Gulu ndi kuocha ndimoto. Kukhulupirira ndi mtima wonse mu Lamulo la cipulumutso inaperetedwa ndi Mulungu inali kucitika pamene afuna kupereka copereka cotere. Copereka comene Mulungu anali kufuna sicinali mcitidwe cabe, koma cinali ciungomo comene imapyoresa macimo ao onse mcopereka caulele mcikhulupiriro, pakulkhulupirira kuti inde ali omangidwa kupita kun g`anjo cimenesicinali cisomo ca Mulungu.

Mulungu sanatipulumutsa cabe kupyolera mumwazi ndi mzimu woyera. Chifukwa ninji? Chifukwa Mulungu mombveka alankhula kwa ife mtundu wa lamadzi, lofiirira ndi lofiira ndipo kupyolera munsaru izi zitatu atiuza ife mene Yesu anatipulumutsira ife. Kupyolera mchihema, Mulungu ataonetsa ife zinchito zaYesu za cipulumutso mozama. Pambuyo pakulamulira Mose kuti amange cihema ndi kupyolera mucihemaci, Mulungu analonjeza kuti adaztipulumutsa ife mnjira iyi. Monga mwa lonjezo Yesu Khristu anadza mthupi la munthu ndi kutitengera machimo athu pa iye yekha pakubatizidwa mmadzi (lamadzi) ya musinje wa yordan. Kupyolera mubatizo Wace, Yesu indeed anapulumutsa ocimwa kucoikera ku machimo ao onse. Kusamara kwace, kulunjika molingana, ndi mosimikiza cipulumutso cathu motero.

Pamene ilowa m`malo oyera tikhoza kuona coyikapo nyali, gome yoikapo mkate, ndi guwa yofikizirapo. Musanalowe mato oyeretsa tilowa ndi kukhala mwakanthawi mmalo oyerawa amene anyezimira ndi golide. Pamene tikudya mkate wa mau kukhutisa mitima yathu. Kodi ndi madalitso otani awa? Tisanalowe mu umu wa Mulungu, tikhala mimpinho wace monga iwo anapulumutsidwa kotheratu pakubadwa mwatsopano kupyolera muuthenga wabwino wa madzi ndi mzimu. Mpingo waMulungu umene utipasa ife mkate wamoyo ndi malo oyera.

Mmalo Oyera–m’mene ndimo, Mpingo wa Mulungu–munali coikapo nyali, mukate ndi zonunkhira za maluwa, zinapangidwa ndi ciduswa ndi umisiri wa golidi mnjira yotere iutiuza ife kuti ife olungama tiyenera kulumikizidwa ndi mpingo wa Mulungu.

Pagome yoikapo mkate, mkate wopanda cotupitsa unaikidwapo, kuonetsera mkate woona wamau a Mulungu amene alibe coipa ndi ziphunzitso zonyasa za dziko lino lokhotetsedwa. Malo oyera a Mulungu–amene ali mmpingo woyera-ulalikira mau awa agwiro a Mulungu amene alibe cotupitsa, ndi kukhala ndi cikhulupiro ca ngiro osacita coipa pamaso pa Mulungu.

Patsogolo pa nsaru ya malo oyeretsetsa, guwa yofukizira imaikidwa. Guwa yoyofukira ndipo panali popelekera mapemphero kwa Mulungu. Kupyolera (Muziwiya) za mmalo oyare. Milungu atiuza ife kuti pamene Tifika pamaso ace, tiyenera kukhala ndi umodzi cikhulupiriro mu mau ace angwiro, ndi mapemphero. Ndi olungamo okha anga pemphero, pakuti Mulungu amambva mapephero a wolungama (Yesaya 59:1-2, Yakobo 5:16). Sionse angakumane ndi iye cifukwa amapepemhpera mozipereka pamaso pa Mulungu.

Motero malo oyera atiuza iufe ulemerero zakupulumutsidwa mumpingo wa Mulungu. Pfungulo ya katundu unasewetsedwa pa cihema nsaru macimo athu onse pa iye yekha kupyolera muubatizo wace Yesu anafa paMtanda. Ndi kutisewenzera ciweruzo ca macimo athu, nsi nsaru lofiira (Yesu ndi Mulungu) kuyerekezera kucikhulupiriro cimene sitingalephere kukhala naco. Zitatu izi zimangirira cikhulupirira cathu conse. Pamene tikhulupirira kuti Yesu ndi mwana waMulungu ndipo Mulungu ite Yekha mkuonjezera ndipo kuti anatipulumutsa ife, tingathe kulowa malo oyera onyezimira a golidi mmene Mulungu akhala. Ngati sitikhulupirira mizinchito za Yesu zimene zinaonekera mu nsaru zitatu izi, tero sitikhoza kulowa mmalo oyera ngakhale tilimbika motani kukhulupirira mwaYesu. Si akhristu angathe mmalo oyeretsetsa onse.Iwo Amene Akhala Mu Bwalo La Cihema Ndi Cikhulupiriro Cosarakwika


Lero pali akhristu ambiri amene Sali oyera kulowa malo oyera ngakhale anene za cikhulupiriro cao. Pali mmau ena, anthu ambiri amene ayetsetsa kuti cipulumutsidwa ndi chikhulupiriro cosadziwika. Ndiwo aja amene aganiza kuti akhoza kupulumutsidwa cabe pakukhulupirira mmwazi wa Yesu Khristu, ndikuti iye ndiye Mulungu iye yekha ndipo Mfumu ya mafumu, awo ndiwo anthu otero. Akhulupirira mwaYesu mwa pamwamba cabe. Kukhulupirira cabe mumwazi wa Yesu aimirira pa guwa yopyereza na pemphero mosadziwa “Ambuye, ndikali ocimwa lero. Ndikhululukireni ine, Ambuye. Ndipereka mwa inu mayamiko yanga yonse, Ambuye pakupacikidwa ndikundifera mmalo mwanga. Oh Ambuye ndikukondani inu.”

Pambuyo pakucita isi mmawa abweleranso kumoyo wawao ndipo abwereranso pa guwa yo pyelezera ndipo madzulonso apemphera pemphero imodzi modzi mopitiliza. Anthu amene afuna afuna guwa yopyereza mmawa mulimonse mmadzulo muli monse ndi mwazi uli wonse sakhara kubadwa mwatsopano, koma kugwa mcikulupiriro cosoceretsedwa kulingana ndi maganizo yao.

Aika nsembe yaulere pa guwa yopyeleza kuocha ndi malawa ndikuperaka zaulere ndi moto. Cifukwa thupi yaochedwa mu lawi, pfungo ya nyama yopyereza inanveka ndi utsi wakuda ndi oyera unapitirira kukwala. Pa guwa ya nsembe yopyelesa simalo amene tilira ndi kufunsa Mulungu kuti aticotseew macimo athu, koma ndi malo amene atikumbutsa ife zamoto oopyta wa gehane.

Motero anthu apita kumalo awa mmawa muli monse ndi madzulo muli monse ndikunena Am buye ndi cimo. Ndipempha cikhululukiro cama cimo anga onse. Motero abwerera kunyumba wokhutitsidwa mwa iwo okha monga ngati aakhululukidwa macimo aao. Akhala wokondera ndi kuikmba ndakhululukidwa, mwakhululukidwa, tonse takhululukidwa, koma zamvera zotero ziri koma zakanthawi. Palibe nthawi ocimwanso ndiku miliranso paguwa ya nsem, be yopyereza kenanso, kumbvomelezeka Ambuye ndine ocimwa. Iwo amene abwera ndi kupitra kuguwa ya nsembe yopyereza tsiku liri yonse ali, ngakhale abvomereza cikhulupiriro cao maw Yesu, akali ocimwa. Anthu otero sakhoza kulowa ufumu oyera wa Mulungu.

Ndani amene angalandire cikhululukiro ca macimo ao ndi kulowa mmalo oyera a Mulungu? Ndi iwo amene adziwa kukhulupirira mu cinsinsi nsaru a ca lamadzi lofiirira ndi lifiira imene inaikidwa ndi Mulungu. Iwo amene akhulupirira mwa ici akhoza kupitirira guwa ya nsembe yopyeleza ndi cikhulupiriro cao muifa ya Yesu amane anambvomeleza macimo ao onse amene anaikidwa pa iye, asambitsa manja ndi mapazi ao pa dishi yosambilamo ndi kuzikumbutsa wokha kuti macimo ao anaikidwa pa Yesu kupyolera muubatizo wace ndipo kulowa mmalo oyera ya Mulungu. Iwo amene akhulupirira muuthenga wabwino wa madzi andi mzimu ndipo alandira cikhulupiriro camacimo ao akhoza kulowa mu Ufumu wa kumwamba ndi cikhulupiriro cao, pakuti cikhulupiriro cao casimikizidwa ndi Mulungu.

Ndiri nfi ciyembekezo kuti tizindikira ndi kukhulupirira ton se kuti tanthauzo ya nsaru ya lamadzi ndi ubatizo wa Yesu. Pali ambiri amene azinenelela kuti akhulupirira mwa Yesu lero, koma ocepa amene akhulupirira mu madzi (nsaru ya lamadzi), ubatizo wa Yesu. Koma ici ndi cinthu cokhulupirira cikhulupirira caubatizo kucokera ku chikhulupiriro ca cikhristu cao, Ngakhale pamene Yesu sanadza cabe pano padziko lapansi ngati Mulungu ndi kufa pa Mtanda. Ndiyembekeza ndi kupempera kuti ngakhale tsopano muyenera kudziwa ndi kukhulupirira mcikhulupiriro ca nsaru ya lamadzi, lofiirira ndi lofiira ndi motero akhala wao amene alowa mu Ufumu wa Mulungu.Tiyenera Kukhulupirira Mwa Ambuye Anaonekera Mu Nsaru Ya Lamadzi, Lofiira, Ndi Lofira Ya Cihema, Mphamvu Yace Yeni –Yeni Imene Inatipulumutsa Ife.


Ambuye wathu anapulumutsidwa inu ndi ine kotheratu mwanthunthu. Pamene tiona pa cihema, tikhoza kupeza njira imene Ambuye moona anatipulumutsa ife. Sitikhoza kumuyamika iye mokwera cifukwa ca ici. Ndife osangalala kuti Ambuyre anatipulumutsa ife kupyelera mu nsaru ya lamadzi lofiirira ndi lofiira ndikuti anatipasa ife cikhulipiriro cimene tikhulupirira mu izi nsaru ya lamadzi lofirira ndi lofiira.

Ocimwa sakhoza kulowa malo oyera kopanda kumbvekedwa mcisoni ca Mulungu ndi kupita kupyolera mciweruzo cifukwa camacimo ao. Kodi ndi motani wina amene sanaweruzidwa chifukwa ca mach imo ao akhoza kutsegula khoma ya cihema ndi kulowa maalo oyera? Sangathe, pamene anthu otero alowa malo oyera, adzatembeleredwa ndi kukhala a khungu mkunyezimira wowa ndi malo owala ano. “Uh–Oh, zitheka bwinji kuti sindikhoza kuona ciri conse? Pamene ndinali kubwalo. Ndinaganiza kuti ndikhoza kuona zonse mmalo oyera pamene kungolowa mmalo. Cifukwa ninji sindikhoza kuona cirri–conse ndi cifukwa ninji pali mdima pa malo ano? Ndinali kuona bwino pamene ndinali kuya kwa malo Oyera… Anandiulaa kuti malo oyera ali owala chifukwa ninji pali mdima pano?” Sakhoza kuona cifukwa akhala akhungu mu mzimu pakuti ali ndi cikhulupiriro mu nsaru ya lamadzi lofiirira, ndi lofiirea. Motero ocimwa sakhoza kulowa mmalo oyera.

Ambuye anthu amatiyenera ife kuti tisacititsedwe khungu nmu malo oyera koma kulamdira dalitso ya kukhala mumalo oyera nthawi zonse. Kupyolera msanru ya lamadzi lifiirira ndi lofiira ndi bafuta a thonje losantistsa zinapezeka mu mbali iri-yonse ya Chihema Mulungu anatiuza ife njira ya cipulumutso cathu nfi kulingana ndi mau auneneri, ndedi anatiombola ife ku machimo athu onse.

Ambuye athu anatipulumutsa ife kupyolera mu madzi mwazi ndi mzimu oyera (1 Yohane 5:4-8) kotero kuti tisakhale akhungu koma kukhala mthawi zonse mcisoni cace cowala. Anatipulumutsa ife kupyolera mu nsaru ya lamadzi lofirira ndi lofiira ndi bafuta wathonje losansitsa. Ambuye wathu anatilonjeza ife ndi mau opambana ya Mulungu ndipo anatiuza ife kuti anatipulumutsa ife pakukwanilitsa lonjezoiri.

Kodi mukhulupirira kuti muli ndi ine tinapulumutsidwa kupyolera muzinchito za Yesu zinaonetsedwa mu nsaru ya lamadzi lofiirira ndi lofiira ndi bafuta wathonje losansitsa? Inde Kodi tinapulumutsidwa mwazi–dzi? Ai sitikhoza kupulumutsidwa kopanda kukhulupirira mnsaru ya lamadzi, lofiirira ndi lofiira.

Nsaru ya lamadzi siyerekezedwa kwa Mulungu. Iyenekezedwa ku ubatizo wa Yesu umene anacosera macimo onse a ochimwa mdziko lino mumsinje wa yordano.

Ncotheka mwangozi kuimirira pa guwala nsembe yopyeleza kopanda kukhulupirira mu nsaru ya lamadzi ubatizo wa Yesu. Anthu akhoza kufika posambila pafupi ndi guwa ya nsembe yo pyelereza. Koma sakhoza kulowammalo oyera mmene Mulungu akhala. Iwo amene atsegula khomo ya cihema ndi kulowa mmau oyera ndi iwo amene ali ana eni-eni a Mulungu amene analandira cikhulupiriro ca cimo pakukhulupirira kotheratu mu uthenga wabwino wa madzi ndi mzimu. Koma ocimwa ngakhale alingana sakhoza kulowa mmalo oyera. Ndi motani mmene tingalowele ndi kufika ku cipulumutso cathu? Sitinapulumutsidwe pamene titangolowamu bwalo la cihema, koima pamene tilowa mmalo oyera mmene Mulungu ali.

Mulungu ananenera kuti Ambuye adza ombola anthu amene anacilimika ndi iye kumacimo ao inde kumacimo a dziko lonse lapansi monga m’mene zinanenedwa. Yesu inde anabwera pansi pano monaga Ambuye ameneyu ndithu anapita mzipsyinjo ndi kuombola inu ndi ine kumacimo athu ndi cidzudzulo ca macimo athu, nakhesa mwazi wacewo pa Mtanda.

Tsopano kuti taoboledwa ku macimo ndi cidzulo ca macimo pakukulupira mwa Ambuye sangabwere palibe malipilo ya mtengo wa nsembe. Yesu Kristu anabwera pansi pano ndi kukumane ndi zi psyinjo zonse kuti tsopano tikakhale opanda cimo, ndipo Ambuye ameneyu anaweruzidwa pamacimo athu kuti ife pakukulupira cabe ndi mtima yathu, tizalandila cipulumuso ndi cimasulo ca ucimo ndikulandila ana a Mulungu. Cifukwa ca Ambuye ameneyu tinakhala anthu okondwa. 

Tiyenera kumuonga Messsiya pakutipatsa ife cikondwelero ubwino ndi madaliso. Cipulumusto cimene Ambuye anatipatsa cimabwera kwaife ndi cikulupiliro, ngakhale sitinampatsa iye nsembe yathu. Ambuye iye yekha anadzipereka kwa Mulungu Atate. Tiyenera kukhulupirira kuti Mulungu yekha anatiombila ife mwakunzunzika muzipsyinjo zonse, ninji susandustsa mwala uyu kukhala mkate? Ngati ndiwe mwana wa Mulungu, tionetse cizindikiro! Tionetse chizindikiro kuti tikulupira. Ngati ulephera kucita cimeneco, ndiwe mbuye wotani. Kusiyana Kwa Cikhulupiriro Mkati Mwa Cihema Ndi Cikhulupiriro Kunja Kwa Cihema


Guwa ya nsembe yo pyereza ndi posambila mubwalo loyambaya cihema zinapangidwa zonse ndi mkuwa ndi mpanda unapangidwa ndi matrabwa, sillva ndi mkuwa. Koma pamene tilowa mu cihema zipangizo ndi zosiyana kotheratu. Pfungulo ya zocitika mu cihema ndi cakuti ndi nyumba ya golidi mbali zitatu za zipupa zinamangidwa ndi matabwa makumi anai ndi pambu zisanu ndi zitatu (48), zonse zopakidwa ndi golide. Gome ya ikapo mkate ndi guwa yopfukizira mapangidwanso ndi akasiya ndi kyupakidewa ndi golidid ndi coikapo nyali cina panapasidwa ndi aluso a golide. Motero ziwiya zonse mkati mwa malo oyera zinapangidwa ndi kapena kupakudwa ndi golidi wangwiro.

Mdzanja lina, zokoloweka pansi pa matabwa zinapangidwa ndi? Zinapangidwa ndi siliva. Pamene zokoloweka za nsici za mpanda wa bwalo la cihema zinapangidwa ndi mkuwa zokoloweka za matabwa zinapangidwa ndi silive. Pamene nsici za mpanda wa bwalo zinapangidwa matabwa matabwa ya cihema mapangidwe ndi mtengo wa kusiya ndi kuya cihema mapangisdwa ndi mtengo wa kusiya ndi kupakidwa ndi golidi. Koma zokoloweka za nsici zisanu zakhomo la cihema zinapangidwa ndi mkuwa.

Ngakhale zokoloweka zamatabwa a cihema zinapangidwa ndi silive zokoloweka za nsici yak homo ya cihema zinapakadwa ndi mkuwa. Kodi ici citanthauza ciani? Ici citathauzo kuti ali yense amene abwera pamaso pa Mulungu ayenera kuwerudzidwa cifukwa ca macimo ao. Kodi ndi motani mmene tingadzele pamaso pa Mulungu pamene taweruzidwa ndi ku perekedwa kuifa? Ngati ife eni tafa sitinkhoza kuimirira pa masopa Mulungu. 

Kupyolera mzokoloweka za mkuwa za nsici zisanu za khomo la cihema, Mulungu motero atiuza kuti ngakhale tinaweruzidwa cifukwa camacimo athu. Koma wina Wace anasesenza ciweruzo ca pa macimo athu onse mmalo mwathu. Malo mwathu wina Wace anatifera ife. Iye amene moipa anaweruzidwa ndi kutifera mmalo mwathu siwina koma Yesu Khristu.

Cikhulupiriro cimene cinaonekera mu nsaru ya lamadzi ndi cikhulupiriro cimene cikhulupiriro kuti Yesu Khristu anabvomera macimo athu onse amene anaperekedwa kwa iye kupyolera mu ubatizo ce ndipo motero anatikhulupirira macimo athu onse. Motero Mulungu anatenga umoyo wa Yesu Khristu paciweruzo camacimo athu onse amene anaperekadwa pa iye kupyolera mu ubatizo ndipo motero anaticotsera machimo athu onse, sitilkinso oyenera kulandira ciweruzo cifukwa camachimo athu onse tilisinso oyenera kulandira ciweruzo cifukwa camacimo anthu. Chukhulupiriro cinaonekera mu nsaru yofiira ndi cikhulupiriro mu mwazi umene Yesu anakhesa pa Mtanda. Ici ndi cikhulupiriro cimene mwazi umene Yesu anakhesa pa Mtanda. Ici ndi cikhulupiriro cimene cikhulupiriro kuti Yesu Khristu mopambana anasenza ciweruzo camacimo athu cimene ife tinaliu oyenera kulandira.

Ndi iwo okha aja amene anapereka mmwazi wa Yesu umene anaukhetsa pa Mtanda ndi infa ya thupi yace cifukwa ca macimo onseo, akhoza kulowa mmalo oyera. Nchifukwa cace zokoloweka za khomo la cihema zinapangidwa ndi mkuwa. Motero tiyenera kukhulupirira mu mwazi wa Khristu amene anatenga macimo athu onse pa iye yakha kupyolera mu ubatizo wace ndi kuweruzidwa mmalo mwathu.

Mulungu anaciyika kuti okhao amene anatsusidwa kuti Yesu Khristu amene anawapulumutsa iwo ndi Mulungu iye yekha (nsaru yofiirira) ya ubatizo wa Yesu (Nsaru ya lamadzi) ndi coonadi kuti Yesu moipa anaweruzidwa cifukwa camacimo ao ndi mmalo mwao (nsaru yofiira) kukhala oyenera kulowa kumachimo ao onse pakukhulupirira mwa Yesu ndi amene akhulupirira kuti Yesui anawapulumutsa iwo kucokera kumacimo ao onse kuti alowe mmalo oyera.

Zokoloweka za nsici za khomo la cihema zinapangidwa ndi mkuwa. Zokoloweka za mkuwa ziri ndi tanthauzo la uzimu kuti Mulungu analola ocimwa anadadwa ngati ana a adumu malo oyera mmene iye akhala ndi pamene iwo palibe kanthu ndani oyera mmene iye akhala ndi pamene iwo palibe kanthu ndani khalani ndi cikhulupiriro ca nsaru ya lamadzi (Ubatizo wa Yesu) Nsaru yofiira (Yesu aweruzidwa mmalo mwa ocimwa) ndi nsaru yofiirira (Yesu ndi Mulungu iye yekha). Ndi zokoloweka zisanu za nsici za khomo zinapangidwa ndi mkuwa zitiuza ife za uthenga wabwino wa Mulungu umene unalembedwa mu Aroma 6:23 “pakuti mphoto yace ya ucimo ndi infa, koma mphatso yaulere ya Mulungu ndiyo moyowosatha wamwa Khristu Yesu Ambuye wathu”, Yesu anatikhulukira machimo athu onse ndi madzi, mwazi ndi mzimu.Tisaiwale Dala Koma Ku Khulupirira Mu Mau Ndi Mulungu


Ku khulupirira mwa Yesu sicitathauza kuti munapulumutsidwa kopanda ndondomeko. Ngakhale ku mpingo kutantauza kuti munabadwa mwatsopano kopanda ndondomeko. Ambuye amene mu Yohane 3 kuti ndi okhao anabadwa mwatsopano mu madzi ndi mzimu okhoza kuona ndi kulowa ufumu wa Mulungu. Yesu anauza Nikodemo, mtsogoleri wa Ayuda ndi okhulupirira Mulungu, “Ndiwe mphunzitsi wa a Yuda, koma sudziwa kubadwa mwatsopano? Ndipamene wina wabadwa mwatsopano mwa madzi ndi mzimu okhoza kuona ndi kulowa mwatsopano pamene ali ndi cikhulupiriro ca nsaru ya lamadzi (Yesu anatengenga macimo athu onse pa iye yekha pamene iye anabatizidwa) nsaru yofiira (Yesu anafa cifukwa ca macimo athu), nsaru yofiira (Yesu ndi mpulumutsi, Mulungu iye yekha ndi mwana wa Mulungu). Motero kupyolera mu nsaru ya lamadzi lofiirira ndi lofiira kupezeka mbali iliyonse ya cihema ocimwa onse ayenera. 

Kukhulupirira kuti Yesu ndi Mpulumutsi wa ocimwa. Ncifukwa cakuti anthu ambiri akhulupirira mwa Yesu kopanda kukhulupirira mcoonadi ici kuti siali oyenera kubadwa mwatsopano ngakhale kudziwa liwu lakuti kubadwa mwatsopano. Ambuye athu anatiuza kuti ngakhale tinene kuti sitingathe kulowammalo oyera, ufumu waAtate, ngakhale kukhala umoyo wabwino wacikhulupiriro.

Mu maganizo athu tikhoza kudabwa kukoma kwace ngati a Khristu onse anagtiskizidwe kuti ndiwobadwa mwatsopano ngakhale akhulipirira motani. Siziri motere? Ngati tingapulumutsidwe pakuitana cabe pa dzina la Yesu ndi kunena za cikhulupiriro cathu mwa iye mu mau cabe kopanda kudziwa zamkati zimene anacita kupulumutsa mtundu wa munthu, anthu anakacipeza cosabvuta kukhulupirira mwa Yesu. Tikhoza kumuyamika iye pamene pali onse tikumana ndi Mkhristu watsopano, ndi kuimba, ndina khulupirukidwa, minakhululukidwa, Tinakhululukidwa tonse, pakuti pali okhulipirira ambiri cifukwa ninji ku citira umboni? Zinthu ziri bwino monga ziliri. Kuti ici sicabwino?” Ngati ici cinali motere anthu amakayamika zachipulumutso mwa pafupi pakuti ali yense amene aitana padzina la Ambuye angapulumutsidwe ndipo cipulumutso cao cikhoza kubwera ngakhale kuti akhala umoyo ulionse umene iwo akhalila. Koma Mulungu anatuza ife kuti sitikhoza kubadwa mwatsopanmo ndi cilkulupiriro ca khungu cotero. Mosiyana anatiuza ife kuti iwo amene anene kuti anapulumutsidwa kopanda ngakhale kudwiwa uthenga wabwino wa madzi ndi mzimu apwanya lamulo.Kubadwa Mwatsopano Ndi Mzimu Wanu Osati Thupi Yanu


Yesu anakhala muntu anadza pa dziko lino lapansi ndi kuti anatipulumutsa ife kupyolera mu uthenga wabwino wa madzi ndi mzimu. Yosefe atate Wace a Yesu mthupi anati misiri wa matabwa (mateo 13:35) ndipo Yesu anatumikira banja yace pansipa tate misiri, koma iye anasewenza ngati misiri kwa zaka zace zoyamba makumi awiri mpambu zisanu and zinai (29) za moyo wace. Koma anakhala ndi zaka makumi atatu (30) anayamba nchito zace zapadera kumene kuti kucita nchito ya utumiki wace moonekera.

Pamene Yesu anali maonekedwe awiri ya UMulungu ndi ya umunthu, ife wobadwa mwatsopano olungama tiri ndi maonekedwe awiri. Tiri ndi maonekedwe wiri mhtipi ndi mzimu. Ngakhale wina anena kuti cikhulupiriro mwa Yesu koma mzimu Wace si uli wobadwa mwatsopano, tero munthu uyu si wobadwa mwatsopano. Ndiko kuti alibe mzimu wobadwa mwatsopano. Ngati wina ayeda kukhulupirira mwa Yesu koma asanabadwe mwatsopano mu mzimu wao, tero muntu uyu afuna kukhala wobadwa mwatsopano mu thupi ngati nikodemo, ndipo siali wiwna wace amene anabadwa mwatsopano moona. Ngakhale kuiot Yesu anali Mulungu iye nyekha mu mphamvu yace koma analinso mthupi lamunthu adzala ndi zofeka. Motero pamene tinene kuti tinabwera mwatsopano odzala ndi zofoka. Motero, pemana tinene kuti tinabadwa mwatsopano citanthauzo kuti mzimu yathu inabadwamwatsopano osati mthupi yathu.

Ngati wa onse amene anena kuti akhulupirira mwa Yesu mwina mwace anali wobadwa mwatsopano ndinakayesatsa kudziwika ngati mbusa wabwino. Cifukwa ninji cifukwa sindinga payulidwa ndi iwo amene sakhulupirira mcoonadi, ndipo motero sindikakhala cete mu uthenga wanga kuyembekeza kuti adzace ku dziwa coonadi. Ndikanadziwika ngati mbusa wa khalidwe yabwino woyenera wabwino, wacifundo ndi mtendera kumasulira mmene anhu angakhalire woyera mhtupi yao. Inde ndingakongothesa cithunzi–thunzi kukhala motere, koma sindizacita cimeneco. Sikuti cifukwa cakuti thupi lamunthu siringasinthe pakuti ali wa cifundo pang`ono wabwino ndi wachifundo mthupi ssicitanthauza kuti munthu uyu ali wabadwa mwatsopano munhtu wolungama. Kulibe amene angabadwe mwatsopano mthupi, ndi mzimu uyenera kubadwa mwatsopano pakukhulupirira mu mau a Mulungu.

Pamene ukhulupirira mwa Yesu muyenera kudziwa coonadi “Mudzadziaw coonadi ndipo coonadi cidzakumasulani” (Yohane 8:32) ndi coonadi cokha ca Mulungu cimatipangisa ife kubadwa mwatsopano cimasula miyoyo yathu kucokera kusinga zaucimo, ndi kuipanga ife kubadwa mwatsoipano ngati olungama. Ndipokhapo ife tidziwa tikhulupirira ndi kulalikira Baibulo bwino tikhoza kulowammalo oyera ndi kukhala miyoyo yathu ya chikhulupiriro coona, ndikupitranso ku mpando wa cifundo wa mmalo oyeretsesa. Uthenga wabwino wamadzi ndi bwa mzimu umene unapangitsamiyoyo yathu kubadwa mwatsopano ndi coonadi, ndipo chikhulupiriro cathu mwaici watikhululukira ife macimo athu ones ndi kutilora ife kukhala mcikhulupiriro ndi Mulungu. Uthenga wabwino wa madzi ndi wa mzima umene uli mu mtima wathu watiyenerera ife ngati awa wobadwa atsopana a Mulungu mu uzimu ndi mkuwala ndi Ambuye mucikondwelero.

Kukhulupirira mwa Yesu mwakhungu sicikhulupiriro cabwino koma kucokera kwa munhtu ndiri ndi zopelewerw zambiri. Sindinena cabe ndi milomo yanga, koma paliponse ndi cita cinthu cina, ndizindikira kuti ndiri ndi zoperawera zambiri. Mwa cisanzo pamene ine ndikonzekera za msokhano wa Baibulo kotero kuti oyera mtima ndi alendo kuti akambve mau mwa mtendera, kuti akalimbitsidwa mu mitima yao ndi cisomo ca Mulungu kulandira dalitso pa kubadwa mwatsopano ndi kubwerera matupi ndi mitima yao atapuluka, ndipeza kuti pali zinthu zambiri zimene ndalephera kuganizirapo ndiku konzekera bwino zinthu zimene tikadazisamalira pakuperekapo maganizo ocepa ndipo msonkhano uli pafupi kuyamba. Ndi dabwa kwa ine ndekha ndikuti nchifukwa ninji sindinaganizire zinthu zotero ndi kukonzekera nthawi yisanafike pamene ngati ndikada cheru ndi kusamala mcikonzekero ca msonkhano wabaibulo oyera mitim a ndi miyoyo yatsopano akadambva mau bwino kupulumutsidwa, ndi kukhala ndi nthawi ya bwino. Ngakhalenso pamene ndi guwa nchito tsiku lonse cifukwa cikonzekero cao cosakhumira kumiri yanga. Pali nthawi zambiri pamene zotuluka cizilingana bwino kuti ndimi ndi zoperewera zambiri.

“Cifukwa ninji sindingacite ici? Cifukwa ninji sindiganizere za ici? Zonse zimene ndiyenera kucita ndi kukhala wochera ndipoi cifukwa ninji kuti sindicita ici?” Pamene ine ndiri wotumikira uthenga wabwino ndima kumbukira zoperewera zanga pafupi–pafupi. Tero ndi zindikira ine ndekha ndi kubvomereza “kuti ndimo milomo yanga cabe, ndipo sindiyeserera kuti ndiri wa pakati–kati, koma ndiri coonadi wina amene sangathe kumanga zomasuka ngakhale zobvala zing`ono koma ocita mwadzi-dzi-dzi. Kuyang`ana pa ine ndekha indedi ndibvera zoperewera zanga zambiri.Tilandira Chiyero Kupyolera Mchikhulupirito Mu Nsaru Ya Lamadzi


Pamene anthu aganiza za iwo okha, uganiza kuti angacite zonse bwino kopanda kulakwitsa. Koma pamene afu na ku cita cimene apasidwa kucita, kukwanitsa kwao ndi zoperewera zimabvumbulutsidwa. Apeza kuti ali woperewera ndi kuti sangatha ndize koma ocimwa ndi kulakwisa. Komanso pamene anthu aganiza kuti acita bwino azipereka iwo okha kuganiza kuti ali kupita mu ufumu wa Mulungu cifukwa ca kukoma kwa cikhulupiriro cao cirri.

Koma thupi silisitha. Pakuti palibe thupiu iribe zoperewera, ndipo nthawi zonse acita zolakwa ndi kubvumbulutsza zopereka zace. Ngati mwa mwai, muganiza kuti mukhoza kupita ku ufumu wa Ambuye wathu chifukwa ca zinthu zabwino zimene thupi yako yacita, muyenera kuzindikira kuti ngakhale zimene thupi kucita bwino, ziri zopanda pace pamaso pa Mulungu. Cinthiu cokhaco cimene cingatiyenereze ife kulowa nu ufumu wa Ambuye ndi cikhulupiriro cathiu mu mau a coonadi ya mu nsaru ya lamadzi lofiirira ndi yofiira ndi zimenezo Ambuye anatipulumutsa ife. Cifukwa Ambuye anatipulumutsa ife kupyolera mu nsaru ya lamadzi lofiirira ndi lofiira btikhoza kulowa mu mmalo oyera paku khulupirira mu ici.

Kuti Mulungu sanatipulumutsekupyolera mu nsaru ya lamadzi, fofiirira ndi yofiira toinse tikadakhala osayenera kulowa malo oyera. Ngakhale kuti cikhulupiriro cathu colimba bwanji sitingathe kulowamo. Cifukwa ninji? Ngati ici cinali otere cikadatathauza kuti cikhulupiriro cathu mthupi ciyenera kukhala cabwino masiku onse kuti ife tikalowemo. Ngati tingalowe mu ufumu wa Mulungu pokhapo pamene cikhulupiriro cathu cirri bwino masiku onse, tingatero bwanji, amene tiri ndi matupi ofoka nthawi zonse kupanga cikhulupiriro bwino masiku onse ndikukhala oyenera kulowamo? Pamene palibe njira kwa ife kulandira cikhulukiro ca macimo athu mwa ife tokha. Ndipo pamene tiribe chikhulupiriro kusintha tsiku liri lonse pali ponse ticimwa, tikhoza bwanji kupanga chikhulupiriro cathu bwino masiku onse tingatero bwanji amene tiri ndi matupi ofoka, nthawi aonse kupanga cikhulupiriro bwino masiku onse ndi kukhala oyenera kulowama? Pamene palibe njira kwaife kulandira cikhulupiriro ca amchimo athu amwa ife tokha ndipo pamene tiribe cikhulupiriro kusintha tsiku liri lonse pali ponse ticimwa tikhoza bwanji kupanga chikhulupiriro chatu bwino kuti tilowe ufumu wa Mulungu? Mathupi athu anakakhala mathupi oyera kuti osachimwa coyamba kapena kuti tikadapareka mamphero akulapa ndi kusala kudya masiku onse, kodi ndi thupi la yani limene liri loyera masiku onse ndipo ndani amene angakwanitse ici?

Kuti Mulungu samatipulumutse kupyolera mu nsaru ya lamadzi yofiirira, ndi yofiira sipakadakhala mmozi mwa ife woyenera kulowa mu ufumu wa kumwamba. Tiri motero kuti cikhulupiriro cathu cingakhale bwino nthawi yocepa ndipo nthawi ying`ono cisowekera. Pamene cikhulupiriro Catha cikhala cabwino ndikupitanso posacedwa mobweleza-bweleza, anakhala wosokonozeka kapena tiribe olo tili ndi cikhulupiriro ndipo potsiuliza titaya cikhulupiriro cimene tinali naco poyamba. Motero tikhala ocimwa koposa poyamba kukhulupirira mwa Yesu. Koma Yesu unatipulumutsa ife bwino, ocimwa woperewera kulinga ndi lingaliro zacipulumutso cinaonekera mu nsaru lamadzi, yofiirira ndi yofiira ndi thonje wabafuta losansitsa. Anatipasa ife cikhululukiro ca amcimo athu.

Ndipokhapo pamene tiri ndi cisimikizo ici tikhoza kuika mbale ya golide, ciyero kwa Ambuye ku cisote cathu monga mkulu wa nsembe (Eksodo 28:36-38). Tikhoza motero kucita nchito ya nsembe. Iwo amene angacitire umboni za, ciyero cao kwa Ambuye ku anthu pamene atumikira iye ngati Ansembe ace ndi iwo amene ali ndi cisimikizo mumitima yao kuti analandira cikhulukiro ca macimo kupyolera mu uthenga wa bwino wa madzi ndi mzimu.

Mbale ya golidi inalumukizidwa ku cisoti ca wamkulu wansembe. Ndipo cinamanga mbale yagolide ndi cigwa calamadzi. Cifukwa ninji Mulungu ananena kuti cisoti cimangidwe ndi cingwe ca lamadzi. Cinali colinga cace ca Ambuye wathu kuti atipulumutse ife mau a nsaru ya lamadzi, ndipo nsaru ya lamadzi, ndipo nsaru ya lamadzi iyerekezedwaku ubatizo umene Yesu analandira kutingera macimo athu onse pa iye yekha. Ngati Ambuye sadaticosere macimo athu pakuwatenga pa iye yekha mcipangano catsopano cakale paa ubatizo, njira imodzi–modzi monga mcipangano cakale pakuika manja, sitikhoza kulandira ciyero kucokera kwa Yehova ngakhale motani tikhulupirira maw Yesu. Cifukwa cace mbale ya golide inamangidwa kucisoti ndi cigwe ca lamadzi. Ndipo aliyense amene aona mkulu wansembe ali mbale ya golidi mwa ico. Ciyero kwa Ambuye kucidwako anga zikumbutse wokha kuti ayenera kukhala woyera pamaso pa Mulungu pakulandira cikhulupiriro ca macimo ao. Ndipo cimapangisa anthu kuti ndi motani mmene angakhalire woyera pa maso pa Mulungu. 

Ifenso tiyenera kukumbukira mmene takhalira olungama. Kodi tinakhala bwanji olungama? Tiyeni tiwerenge Mateyo 3:15. Ndipo Yesu anayankha ndikuti kwa iye (Yohane) alora tsopano pakuti kuyenera ife kukwanilitsa cilungamo anhtu onse pakubatizidwa tero anamulola iye. Chifukwa Yesu anatenga machimo atgu paiye yekha ndi ubatizo Wace, iwo amene akhulupirira mwa ici ali wopanda cimo. Kuti Yesu sadabatizidwa ndi motani mmene tikadanenera kuti tiri opanda cimo? Kodi munalandira cikhulupiriro camacimo pamene munabvomera za cikhulupiriro mu ifa ya HYesuy paMtanda ndi Misozi yamu mwaso? Pali anthu ambiri amene acipezacobvuta kukkunisidwa ndi infa ya Yesu amene iye alibe naye ubale ulionse, pakutulutsidwamisozi pakuganizira imfa ya ambuye wao, zobvuta pamene anadwala, kapena zoimba ndi zobvuta zao zakale. Ngakhale iyetsetsa kulira motere kapena muli wokhudwimutsidwadi ndi pa cikhidwa kwa Yesu macimo anu sangacotsedwamnjira iyi ngakhale ziri motero.

Monga mbale za golidi ciyero kwa Ambuye zinamangidwa ndi cingwe calamadzi kucisoti cawamkulu wansembe, cimene cicotsa macimo athu nalandira chikhulupiriro camacimo cifukwa Yesu anatenga macimo athu one pa iye yekha ndi ubatizo wace pakuti Yehova anaika machimo athu onse pa iye ndi cifukwa macimo onse adziko lapansi anaperekedwa kwa Yesu kupyolera mu ubatizo wace ngakhale zobvala mtima cathu zingakhalire ndipo ngakhale kupoerewera mau a nsaru ya lamadzi yolembedwa mu Baibolo. Pamene tiona pa thupi lathu sitngalemekezedwe, koma cifukwa cikhulupiriro ici ca nsaru lamadzi lofifira ndi lifira ili mumtima yathu. Ndiko kuti cifukwa tili ndi uthenga wabwino wa lamadzi ndi mzimu umene utiuza ife kuti Yesu anatenga machimo athu onse pa iye yekha kupyolera mu ubatizo wace ndi kusenza ciweruzo cathu paMtanda–molimba ndi mopanda mantha kuyankhula za uthanga wabwino. Chifukwa cakuti tiri ndi uthenga wabwino wamadzi ndi mzimu kuti tingakhale ndi cikulupiriro colongana ku anthu.

Sitangathe kuyamika mokwanira cisomo ca Ambuye. Chifukwa cipulumutso cathu sinadze kwa ife mwadzi–dzi, tiri womikira koposa cifukwa ca ico. Cipulumutso cimene tinalandira si cirri kuitanira pa dzina la Amuye payekha–payekha ndi kunena “Ambuye, Ambuye” sicitathauza kuti amene an acita motero ongapulumutsidwa. Cifukwa tiri ndi cisimikizo mumtima mwathu, kuti macimo athu anacoka kupyelera mu uthenga wabwino wa wandi ndi mzimu kuti Amb uye anatipulumutsa ife momasurira bwino ndi nsaru yalamadzi loffirira ndi loffira ndi bafuta wathonje losaantsitsa tiri woyamika cifukwa ca cikhulupiriro ca cikulu.

Baibulo itiuza ife kuti aliyense amene akhulupirira mwa Yesu Khristu mwana waMulungu ali ndi mboni mu mtima wace (1 Yohane 5:10). Ngati tiribe mboni mu mtima yathu timuyetsa Mulungu wa boza, motero tiyenera kukhala ndi cisikizo cokwanira mu mtima mwathu. Motero palibe cifukwa ca kubvutitsidwa. Nenani kuti pamene anthu alandira cikhulupiriro ca machimo alandira Mzimu woyera ngati mphatso ndi kuti pali cisimikizo ca cipulumutso. Ndionetse cizindikiro, mphatso ndi kuti pali cisimikizo ca cipulumutso. “Ndionetse cizindikiro mukhoza kumuonetsa cisimikizo mopanda mantha motere ndiri ndi uthengs wabwino wa madzi ndi mzimu umene Yesu anandipulumutsa kotheratu chifukwa ndinapulumutsidwa mwangiro ndi iye, ndipo ndiribe cimo.”

Ngati mulibe cisimikizo cacipulumutso canu mu mitima yanu, tero simuli wopulumutsidwa. Ngakhale anthu molimba angakhulupirire mwa Yesu ici mwa ico cokha sicingabweretse cipulumutso. Ici ndi cikondi cosatheka kuletsedwa. Ndi cikondi cimene sicipenya wina akunvanbanji? Pamene wina amene sitimkonda ali ndi mtima iwo shyshyalika, kuyembekezera cinthu cina kwa ife akumbva cikondi, ndi kuyang`ana kwa ife ngati munthu mkubwezera. Cimodzi–modzi Mulungu sakumbatira mmanja mwace iwo amene sadalandira cikhulukiro ao cifukwa milima yao (ifuna) iye. Palibe monga ici cikindi cosaleseka ca wocimwa kwa Mulungu. 

Pamene tikonda Mulungu, tiyenera kumkonda iye pakukhulupirira mu mau ace mu coonadi. Cikonda cathu kwa iy siciyenra kukhala mbali imodzi. Tiyenera kumunza iye za cikonda cathu kwa iye, ndi tiyenera kupeza coyamba ngati zoonadi, iye atikonda ife kapene ali tisanayamba ku mkonda iye. Ngati tipasa cikonda cathu conse kwa wina amene satikonda ife, zonse zimene tizapeza posiliziri ndi kusweka mtima.

Ambuye wathu anatibveka ife mu ulemerero wa cipulumutso kucokera kumacimo athu kotero kuti tisaweruzidwa cifukwa ca iwo. Anatilora ife kulowa mu ufumu wa Mulungu ndi kukhala ndi Mulungu, ndipo anatipasa ife mphatso umene itiyenerza ife kulandira cikhulupiro ca macimo kopyelora mcisomo ca Mulungu. Cipulumutso ca Mulungu cina bweretsa madlitso a uziniu wosawereugeka kucokera kumwamba. Cipulumutso ici cokha cimene Mulungu anatipasa ife, mu mau ena anatiyenere ife kuti tilandire madslitso onse kucokera kwa iye


.

Cipulumutso Cimene Yesu Iye Yekha Anabweretsa Kwa Ife


Ambuye analipulumutsa ife kupyolera mu nsaru ya lamadzi, lofiirira, ndi lofiira. Anatipaba ife cipulumutso yopangidwa ndi nsaru zitatu zosiyana. Cipulumutso ici ca nsaru lamadzi, lofiira ndi lofiira sicina koma mphatsi ya cipulumutso inapasidwa ndi Mulungu. Ndi mphatso iyi ya cipulumutso itiyenereza ife kulowa ndi kukhala mummalo woyera.

Uthenga wabwino wa madzi ndi mzimu unatisintha inu ndi ine kucilungano. Unatiola ife kulowa mumpango wa Mulungu ndi kukhala umoyo wa ngwiro. Ndipo uthenga uwu wabwino. unatiyenerezanso ife kudya pa mau auzimu a Mulungu ndi kulandira cisimo cace. Unati lolanso ife kupita ku mpando wacisomo waMulungu ndi kupempera ndipo motero anatipasa ife cikhulupiriro cakutyi tikhoza kutenga cisomo cocuruka cinapelekedwa ndi Mulungu ngati cithu. Ndi cipulumutso cathu cabe Mulungu anapanga madalitso akulu otere kuti akhale anthu. Chifukwa cace cipulumutso ndica mtango Wace wapatali.

Yesu anatiuza ife kumanga manyumba athu acikhulupiriro thanthwe (Mateyo 7:24). Thanthwe iri sicitucina cace koma cipulumutso cathu cinabwera kupyolera mu uthenga wabwino wa madzi ndi mzimu. Motero tiyenera kukhala umoyo wa cikhulupiriro pakupulumutsidwa kukhala wolungama pakupulumutsidwa kusangalala umoyo wosatha pakupulumutsidwa, ndi kulowa kumwamba pakupulumutsidwa.

Cimaliziro ca nthawi ya dziko lino lapqnsi citiyandikira ife. Pa mbadwo uyu, motero athu ali ndi zifukwa zambiri kuti apulumutsidwe ndi mau eni–eni. Pali anthu ena amene anena kuti wina adzapulumutsidwe pakukhulupirira mwa Yesu mosasamara kopanda kidziwa cikhulupiriro ca nsaru ya lamadzi lofiirira di lofiira ndio kuti palibe cofunikira kukamba zaumoyo wa cikhulupiriro pakuti ciyenera kupulumutsidwa mnjira iyi.

Ngakhale ziri tero nchifukwa cace ndabwelera-bwelera kunena ici chifukwa ndi iwo okha amene analandira cikhululukiro camacimo mu mitima yao akhoza kukhala umoyo wacikhulupiriro umene Mulungu abvomeleza. Pakuti mtima wawoyera mtima aliyense amene analandira cikhululukiro ca macimo ndi kacisi woyera mmene mzimu woyera akhala woyera mtima wobadwamwastopano ayenera kukhala myoyo ya cikhulupiriro kuti asadetse ciyero ici.

Mmene olungama akhalira miyoyo yao ziri yosiyana ndi mmene ocimwa akhulire. Kucokera pa muyeso wa Mulungu, mmene ocimwa akhalira ali pansi pa muyeso wace. Moyo wao ndi wadzala ndi cinyengo. Ayesetse kukhala monga mwa lamulo. Aika muyeso wao mene angayendere mmene angakhalire moyo wao, amene angakambire ndi umene anga sekere.

Koma ici cinacosedwa kale mu moyo wacikhulupiriro umene wolungamo akhala. Mulungu auzawolungama mwakuya. Konda Ambuye Mulungu wako monga ukonda thupi lako. Uyu ndi mkhalidwe wamoyo umene Mulungu anapatsa wolungama. Ndi cabwino kwa ife wolungama kukhala moyo wathu pakukonda Mulungu ndi mtima yathu onse, ndi kusatira kufuna kwace ndi mphanvu zathu zonse ndi kufuna. Kupulumutsa abale athu tiyenera kuikiza Cuma katun du wathu mu nchito zace. Uyu ndi umoyo wa khristu.

Ngati tingakhale pamuyeso umene ainganiza kuti zonse zimene zifunika ndikuti ife tokha siticimwa, kotero sitikhoza kusatira umoyo wokhulupirira wa a khristu wobadwa mwatsopano. Ndisanabadwe mwatsopana, ndanakhala umoyo wa cikhupiriro cacilamulo mu mpingo wa conservative Presbyterian monga moyo wacilamuro unali ndina yetsetsa kusamala. MMasiku ano, athu tsopano sacita ici, koma pakuti ndinakhala umoyo wa cipembezo kucokera kale, ndinali ofunisika kusanga malamulo mu umoyo wanga wa tsiku ndi tsiku ndinali osamala ndi kubwera bwino lamuro kuti sindinagwere nchito patsiku la Ambuye monga lamulo linena kuti tiyenera kukumbukira ndi kulisunga sabata loyera kufikira pamuyeso wakuti sindanalowe mugalimoto ngakhale mmasiku a sondo. Ngati ndikadakufunsani kuti mukhale monga ndinakhalira pakadakhala palibe ngakhale mmodzi angakhale umoyo wa cilamuro. Umu ndimo moyo wanga unaliri wacilamuno ndisanabadwe mwatsopano. Ngakhale ndinakhala moyo wanga wa cipembezo wolimbikira masiku awo moyo otere unalibe cirri conse ndi cifuniro ca Mulungu ndipo, unalibe tathauzo iriyonse.

Wowerenga muli ndi cikhulupirira ca nsaru ya lamadzi, loffirira ndi lofiira. Pakuti cipulumutso ca Yesu cirri mu izi nsaru zitatu, tingalowe mu mmalo woyera ndi cikhulupiriro cathu. Cipulumutso cathu cina kwanilitsidwa zaka 2,000 zapita. Yesu Khrstu ngakhale pamene sitidamziwe iye, anatingeta kale macimo athu onse pa iye yekha pakubatizidwandi kuti senzera bciweru zo ca macimo athu pakutifera pa Mtanda.Cipulumutso Kucokera Kumacimo Kuli Mwa Yesu Khristu


Pemene iwo amene sanabadwe mwatsopano alowa mcihema. Salowera pa cipata ca bwalo lace, koma akwera pamwamba pa mpando ndi woytera ndi katundu wolema. Akada phaka ndi mtundu wofira ndi lamadzi. Ciri cinthu cimene cingakonzedwe masiku ano. Koma palibe cismikizo coonika kuti angapulumutsidwa ndi kudalitsidwa pakukhulupirira motere. Ndipemene ife tiri ndi cikhulupirira mu ullewga wabwino wa madiz ndi mzimu tingalandine cisimucikizo ca Mulungu ndi cisomo cackuru ndi madlitso a Mulungu ya cipulumutso. Colinga ca cikhulupiriro mu uthenga wa bwino wa madzi ndi kuti bveka ife cisomo ca Mulungu.

Kodi mutenga cihema ngati citali bwalo ndi nyumba kuimirira mmenemo? Ici sicingabwerse phundu inyonse kucikhulupiriro canu. Cihema citizo ife za cikhulupiriro conse, ndipo tiyenera kudziwa cikhulupirirro ici ciani.

Posadziwa cihema bwino mungaganize kuti kutalika kwace kwa cihema ndi kutialika kwace mpanda wace 2.25m. Koma izi siziritere. Ngakhale kuti sitinalowa mubwalo, koma kuona pa cihema kunja kwa mpanda, tikhoza kuona kuti cihema cinali kawiri citani monga mpanda. Ngakhala kuti sigingaouna munsimwa cihema tikhoza kuona khoma lace bwino, kukiuza ife kuti cihema cacitani kuposa mpanda wa bwalo cace.

Paku badwadi mwatsopano, ayenera kupita mcipata ca bwalo ya cihema ayenera kusikiza cikhulupiriro cao coyenera pa guwa yansemba yopseleza ndi posambila ndi pemenepo akaza kulowa mmalo woyera. Kolowa mmalo woyera, payenera kukhala kuzikamakosalephera. Zosewerezere za mkati mwa mmalo woyera ndi zonsenera za kubwalo kwa mmalo woyera ziyenera kusiyana.

Kodi mwadziwa cimene satana akonda koposa? Safima kuti malire aikidwa pakuti pa mkati ndi kubalo kwa mmalo woyera. Pakuti Mulungu asewera pakuti pa iwo amene apatula mkati ndi kubwalo kwa mmalo woyera, satana akukda malira asaildwa ndipo ayesetsa kucinjiriza anthu kuyika malira awa. Koma kumbuirani ici, Mulungu agwina nchito kupyokera mwa iwo amene alike malireoci khulupiriro. Mulungu ali wokondwa ndi anthu otero amene alike mzere pakati ndipo aika madalitso ace pa iwo kotero kuti akakhala mkati mwa malo woyera ndi cikhiulupiriro cao coyenera.

Khulupirirani kuti zosewnzera zonse bwalo la kunja yacihema ndi zipangizo zonse zinasewe zesedwa pa 120 zinakonzedwa ndi kuikidwa Ndi Mulungu kutero kuti anthu akalandre cikhululukno camacimo ao. Ndipo pamene mulowa mwalo woyera pakukhulupirira mwici Mulungu adzaika inde cisoma ca cikuru ndi madalitso.Mpando Wacifundo Ndi Malo Mmene Cisomo ca Cipulumutso Cimalandiridwa


Mu malo woyeretsa, akheruba awiri wotambasula mapiko ao napenga pansi kucokera pamwamba pa cophimba calikasa ya umboni. Mpata wapakati pa akhembi awiri achedwa mpando wa cifundo. Pa mpanda wacifundo ndiye pamene Mulungu aika cisomo cake pa ife. Cophimba ca paliksas ya umboni cinapkhenmbi ndi mwazi, pamene wamsembe wamkulu ana awa za mwazi nsembe maperekedwa cifukwa ca anthu Aisrayeli pa mpando uwu wa wacifundo kasanu ndi kawiri.Kotero Mulungu anatsika pa mpando wacifundo ndi kuika cifundo cace pa anthu Aiserayeli. Kwa iwo amene akhulupirira ici, madalitso Mulungu, citetezo, ndi utsogoreri uyamba. Kuyambira pamenpo, alianthu ace eni-eni Mulungu ndipo ali woyenera kulowa mmalo woyera.

Pakati pa akhristu ambiri amu dziko lino lapansi, ali ena amen cikhulupiriro cao cinawalola kulowa mmalo. Kodi muli ndi cikhulupiriro cotani? Tifunikira cikhulupiriro cimene tikhoza kulemba mzere wacikhulupiriro ndi kulow malo woyera a Mulungu ndi pakuchita cokhaci tikhoza kudalitsidwa ndi Mulungu.

Koma sicapafupi kukhala cikhulupiriro cotere. Cifukwa satana akuda pamene anthu alemba mzere wa cipulumutso, nthawi zonse ayetsetsa kufaaniza mzere uyu. “Simuyenera kukhulupirira munjira iyi. Sialiyense akhulupirirs motere, tero ncifukwa ninji muika kufunikira kwace kwambirir ndi kupitliza kubwerera bwerera inu nokha? Citengani mopepuka, patani monga ziyendera” kwana zinthu zovero, Stana aijesa kufaniza mzere wacipulumutso. Ndiponso, satana ambvulutsa zofoko zathu zathupi ndi kuzitembenula kukhala mabvuto. Kodi ndinu amodzi amene mubvera mau alinyengo satana kuyesa kutipatula kucokera kwa Mulungu? Kapena mazakhala moyo wanu kudzikubutsa inu nokha za cipulumutso canu masiku onse, kuzilumikiza ndi mpingo, kutsatira mau a Mulungu, kukhala umoyo wa mapemphero, ndi kulandira cisomo cimene Mulungu aika pa inu?

Inde iwo amene analandira cikhululukiriro ca macimo akonda kulingalira pa uthanga wabwino wa madzi ndi mzimu mwa pafupi-pafupi. Kulmgalira pa uthenga wabwino ndi cabwino ndi cofunikira kwa inu. Kodi simuli otero? “Gosh, ndi nkhoniso ija, ndi liti pamene tinpulutsidwa? Nkhani iripo ndi malo zikhoza kukhala zosiyana, koma iri ndithu nkhani yakale. Ndilemetsedwa ndi ico!”

Kodi pali wina awene anganene ici? Ndingakhale wocitisa monyazi ngati ndi nakakunzani za nkhani modzi–modzi ya ine masiku onse, koma pamene Bibulo itiua ife kuti tiyenera kukumbukira pa cipulumutso cathu masiku onse ndi cite ciani? Pamene cipangano cakale ndi catsopano zonse zinene kwa ife za uthenga wabwino wa madzi ndi mzimu, cimene cirri coipa pamaso pa Mulungu ndi anthu indedi kulirkira zina zace kaposa ici. Mau onse amu Baibulo ayankula za uthenga wabwino wa madzi ndi mzimu “Cipulumutso, umoyo wa cikhululupiro cikhulupiro umoyo wa umimu, mumenyana ndi satana, kumamba, ulemerero, cisomo, madalitso, ciukilira moyo wosathu ciyembekezo ndi mzimu woyerena-pfundo zonseizi za woyera mtima ziri zolingana ndi uthenga wabwino woona. Kuyankhula zina zace kusiyara ndi zinthu izi sicina koma citaiko ndi zipembezo zonyenga.

Mauthenga a zipembezo zonyenga Nkokoma onani kuti mpingo wa Mulungu ufalitso mau a Mulungu masiku onse, osati mau a cinyengo ca zipembezo zonyengo? Ndi mdalitso kuti tinalamikizidwa ndi mpmed wa Mulungu, kumbva ndi kukulupima mu mau angwiro a Mulungu. Pakuululikira nkhani zone uthenga wabwino wa madzi ndi mzimu mpingo wa Mulungu yenerra woyera mtima kuganizira pa cisomo ca Mulungu masiku onse, kupemhera kwa iye, ndi kukwera iye, ndi kukhala moyo umene sutsatira coipa. Kodi simuli wokondwa kuti munabvanso ndi kukulupira mu mau a coonadi amene alore inu kulandira cikhululukwo ca macimo? Ndirinso wokondwa kwabiri.

Ngati ndina kakamizidwa kulalikira cina chace koposa uthenga uwuwa madzi ndi mzimu ndikadabvtika kwambiri. Ngati ndmalakanizidwa osafalitsa mau acipulumutso koma ziphunitso zina za anthu, ndikadauna kuthawa, sikuti inde cifukwa cakuti ndinbe zinthu zina zace kuyankhlapo. Pali zinthu zambiri zaumunthu zinene ndikhoza kumenepo, koma izi zonse ziri zosafunikira ndi ziri cabe ziphunzitso za citaiko kwa ife amene tinabadwa mwatsoamo.

Ndi uthenga wabwono uwu wa madzi ndi Mzimu kupyorera mmene Yesu, Mulungu iye yekha, anatipulumutsa ife mau a Mulungu a mtengo wapatali amene apereka kukoma kwace gakhala pamene ife titafuna nthawi ndi nthawi. Pali nkhani Zambia zimene ndikhoza kukuruzan inu, koma ndikonda koposa pamene ndiyahkula za uthenga madzi ndi mzimu umene utipulumutsa utipulumutsa ife. Ndikhala olimbikisidwa pamenepo. Ndikhala, okondwera ndiyankhula za cipulumutso ici, paici ndipamene ndi kumbukira za kale, kuzikumbusa inardekha mene Ambeyu inandapulumutira ine, muyamikemiso iye, ndi kuduyanbo pa mkate wa cipulumutso.

Ndine osimikiza kuti inunso mumakonda kwambiri pamene mukubva mau awa acipulumutso. Mwibamwace mudanddaula kuti ndi nkhani modzi-modzi masiku onse, koma mkuti, muganiza. “Tsopano kuti ndinawabvanso, ziirbwino. Poyamba, sicinali cacikulu, koma pamene ndi pitilira kumbela, ndiklora kuti nkhani kuti palibe, nkani yoyenera kumbvera monga uwu. Ndinagamza kuti nkhani ya lero ikhola kukhala yabwino, koma kutsiliza kwace, Ndiri osimikiza ine kuti inalinso nkhani ija.” Komabe, ndiri wokondwa, Ndiri osimikiza kuti ndino mitma yanu imbvera.

Abale ndi alongo, cimene ndilalikra pano ndi mau a Yesu. Alaiki ayenera kulalikera mau a Yesu. Kulalikira cimene Yesu anacita kopyolera mau olembedwa a madzi ndi mzimu sicinthu cina koma cimenempingo wa Mulungu uyenera kucita. Tsopano tikhala moyo wathu wa cilkhulupuno mumipngo. Kulowa mu malo woyera, kumikira pansi pa soyikapo nyali ndi nthambi zopangidwandi amsiri agoldi kudya mkate muyunba ya golidi woyengeka, kupemphera pa guwa ya fukirira, kupita kukuisiwa Mulungu, kumupembera iye, ndi kukhala mu nyunba iyi ya golidi–koposa izi ndi mu myoyo yathu yacikhulupiriro.

Inu ndi ine tsopano timi umoyo wa cikhulupiri copasidwa ndio Mulungu. Kulanhira cikhulukom ca macimo ndi kukhala ndi umoyo wa cikhulupirio ndiye cimene moyo uwu mkati muyunba ya golidi ya Mulungu mmene ulili. “Ngakhala umunthu wathu wakunja ubvuuda, koma wa m`kati mwathu ukoaredwa kwa tsopano tsiku ndi tsiku” (2 Akorinto 4:16). Ndi cikhulupiriro cathu munsaru ya lamadzi, lofiirira ndi lofiira ndi bafuta wathonje losansitsa maonekera mucihema, miyoyo yathu ikhala muuyamba ya Mulungu wonyuziura mu golidi.

Ndipereka mayamiko anga kwa Mulungu nthawi zonse pakuti pulumutsa ife kucokera kumacimo athu onse ndi ciweruzo. Hallelujah!