Sermons

[3-7] < ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ 7:1-28 > ಬದಲಾಗಿರುವ ಯಾಜಕ ಉದ್ಯೋಗ< ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ 7:1-28 >

“ಈ ಮೆಲ್ಕಿಜೆದೇಕನು ಸಾಲೇಮಿನ ಅರಸನೂ ಪರಾತ್ಪರನಾದ ದೇವರ ಯಾಜಕನೂ ಆಗಿದ್ದನು; ರಾಜರನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ಎದುರುಗೊಂಡು ಅವನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದನು; ಅವನಿಗೆ ಅಬ್ರಹಾಮನು ತಾನು ಜಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ಅವನ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥವು ನೀತಿ ರಾಜ ಎಂಬುದು; ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಸಾಲೇಮಿನರಾಜ ಅಂದರೆ ಸಮಾಧಾನ ರಾಜ; ಅವನಿಗೆ ತಂದೆಯೂ ತಾಯಿಯೂ ವಂಶಾವಳಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಜನ್ಮದ ಆರಂಭವೂ ಆಯುಷ್ಯದ ಅಂತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ದೇವರ ಮಗನಿಗೆ ಸಮಾನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯಾಜಕನಾಗಿರುವವನು. ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮ ಮೂಲಪಿತೃ ವಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನು ತಾನು ಸುಲುಕೊಂಡು ಬಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲಾ. ಲೇವಿ ಕುಲದವರಲ್ಲಿ ಯಾಜಕೋದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹೊಂದುವವರು ಜನರಿಂದ ಅಂದರೆ ಅಬ್ರಹಾಮ ನ ವಂಶಸ್ಥರಾಗಿರುವ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಂದಲೇ ದಶಮ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಉಂಟು. ಆದರೆ ಅವರ ವಂಶಾವಳಿಗೆ ಸೇರದೆ ಇರುವ ಮೆಲ್ಕಿಜೆದೇಕನು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಂದಲೇ ದಶಮ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡದ್ದಲ್ಲದೆ ದೇವರಿಂದ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದವ ನಾದ ಅವನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟನು. ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದುವವನಿಗಿಂತ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವವನು ದೊಡ್ಡವನು ಎಂಬುದು ವಿವಾದವಿಲ್ಲದ ಮಾತಷ್ಟೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಲೇವಿಯರ ಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆಚಿದು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೊಂದಿರುವವನು ತಕ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದಶಮಭಾಗ ಗಳನ್ನು ತಕ್ಕೊಳ್ಳುವ ಲೇವಿಯೂ ಕೊಡ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಮೂಲಕ ದಶಮಭಾಗ ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗಾಯಿತೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು; ಹೇಗಂದರೆ ಮಲ್ಕಿಜೆ ದೇಕನು ಲೇವಿಯು ಮೂಲಪುರಷನನ್ನು ಎದುರುಗೊಂಡಾಗ ಲೇವಿಯು ತತ್ವ  

ರೂಪವಾಗಿ ಇವನೊಳಗೆ ಇದ್ದನು. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಧರ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಲೇವಿಕ ಯಾಜಕತ್ವದ ಮೇಲಿಯೇ ಆಧಾರಗೊಂಡಿದೆಯಷ್ಟೆ. ಆ ಯಾಜಕತ್ವದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರೆ ಆರೋನನ ತರಹ ದವನಾಗಿರದೆ ಮೇಲ್ಕಿಜೆದೇಕನ ತರಹದ ಬೇರೊಬ್ಬ ಯಾಜಕನು ಬರುವದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವೇನಿತ್ತು? ಯಾಜಕತ್ವವು ಬೇರೆಯಾದರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಕೂಡ ಬೇರೆಯಾಗುವದು ಅಗತ್ಯ. ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮಾತು ಯಾವಾತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆಯೋ ಆತನು ಬೇರೊಂದು ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟದವನು; ಆ ಕುಲದವ ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೂ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಯೆಹೂದ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಸಿದವನೆಂಬದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗದೆಯಷ್ಟೆ; ಈ ಕುಲದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೋಶೆಯು ಯಾಜಕರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತ ನ್ನಾದರೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ಬೇರೊಬ್ಬ ಯಾಜಕನು ಶರೀರಥರ್ಮ ವಿಷಯವಾದ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರದೆ ಮೇಲ್ಕಿಜೆದೇಕನ ಸಾದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಯವಾದ ಜೀವದ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದು ಬರಬೇಕಾದದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ವಾಂತ ಮತ್ತೂ ಸ್ವಷ್ಟವಾಯಿತು. ಆತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ-ನೀನು ಸದಾ ಕಾಲವೂ ಮೆಲ್ಕಿಜೆದೇಕನ ತರಹದ ಯಾಜಕನಾಗಿದ್ದೀ ಎಂದು ಹೇಳಿಯದೆ ಯಲ್ಲಾ. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಯಾವದನ್ನೂ ಸಿದ್ಧಿಗೆತಾರದೆ ಇರುವದರಿಂದ ಮೊದಲಿದ್ದ ನಿಯಮವು ನಿರ್ಬಲವಾಗಿಯೂ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿಯೂ ಇದ್ದು ರದ್ದಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷಾಧಾರವು ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಸೇರಿಸುವಂಥದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಲೇವಿಯವರು ಆಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಯಾಜಕರಾದರು; ಆತನಾದರೋ ಆಣೆಯೊಡನೆ ಯಾಜಕನಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟನು. ದೇವರು ಆತನಿಗೆ-ನೀನು ಸದಾಕಾಲವೂ ಯಾಜಕನಾಗಿದ್ದೀ ಎಂದು ಕರ್ತನೆಂಬ ನಾನು ಆಣೆಯಿಟ್ಟು ನುಡಿದೆನು; ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಡುವದಿಲ್ಲ ಎಂಬದಾಗಿ ಹೇಳಿದನೆಲ್ಲಾ. ಯೇಸು ಆಣೆಯೊಡನೆ ಯೇ ಯಾಜಕನಾದದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಹೊಣೆಗಾರ ನಾದನು. ಲೇವಿಯರು ಶಾಶ್ವಾತವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗನಡಿಸುವದಕ್ಕೆ ಮರಣವು ಅಡ್ಡಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾಜಕರಾದವರು ಅನೇಕರು; ಆತ ನಾದರೋ ಸದಾಕಾಲ ವಿರುವದರಿಂದ ಆತನ ಯಾಜಕತ್ವವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೋಗು ವಂಥದಲ್ಲ. ಆದಕಾರಣ ಆತನು ತನ್ನ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬರುವವ ರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸುವದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ; ಅವರಿ ಗೋಸ್ಕರ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬದುಕುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಂಥ ವನೇ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಮಹಾಯಾಜಕನು. ಈತನು ಪರುಶುದ್ಧನೂ ನಿರ್ದೋಷಿಯೂ ನಿಷ್ಕಳಂಕನೂ ಪಾಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರದೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರು  

ವವನೂ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲಗಳಿಗಿಂತ ಉನ್ನತದಲ್ಲಿರುವವನೂ ಆಗಿರುವನು. ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಮೇಲೆ ಜನರ ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಲೇವಿಕ ಮಹಾಯಾಜಕರಂತೆ ಈತನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಮುಗಿಸಿದನು. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ನಿರ್ಬಲರಾದ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಮಹಾಯಾಜಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸುತ್ತದೆ; ಆದರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ತರುವಾಯ ಆಣೆಯೊಡನೆ ಉಂಟಾದ ವಾಕ್ಯವು ಸದಾಕಾಲಕ್ಕೂ ಸರ್ವಸಂಪೂರ್ಣನಾಗಿರುವ ಮಗನನ್ನೇ ನೇಮಿಸು ತ್ತದೆ.”ಯೇಸು ಪರಲೋಕ ಯಾಜಕೋದ್ಯೋಗ ಸೇವೆಮಾಡಿದನು 


 • ಯಾರು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಮಹಾ ಯಾಜಕನಾದ
 • ಮೆಲ್ಕಿಜೆದೇಕನೊ ಅಥವಾ ಆರೋನನ ವಂಶದಿಂದ 
 • ಬಂದ ಲೋಕದ ಮಹಾಯಜಕನೊ?
 • ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ ಮೆಲ್ಕಿಜೆದೇಕನೇ

ಹಳೇ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಮೆಲ್ಕಿಜೆದೇಕ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಮಹಾಯಾಜನು ಇದ್ದನು. ಅಬ್ರಹಾಮನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಕೆದೊರ್ಲಗೋಮರನು ಮತ್ತು ಅರಸರು ಆತ ನೋಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಸೊದೋಮಮಿನ ಹಾಗೂ ಗೊಮೋರದ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಅಬ್ರಹಾಮನ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಆತನ ಸೇವಕರನ್ನು ಅಂದರೆ, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಆತನ ತರಬೇತು ಹೊಂದಿದ ಆತನ ಸೇವಕರನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಡೆಸಿದ್ದನು.

ಅಲ್ಲಿ, ಆತನು ಗೋಯಿಮದ ಅರಸನಾದ, ಕೆದೊರ್ಲಗೋಮರನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದನು, ಮತ್ತು ಅರಸರು ಆತನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಆತನ ಸಹೋದರನ ಮಗನಾದ ಲೋಟನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡುಬಂದರು ಮತ್ತು ಆತನ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಯನ್ನು ತಂದರು. ಅಬ್ರಹಾಮನು ಆತನ ವಿರೋಧಿಯರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ನಂತರ, ಸಾಲೇಮಿನ ಅರಸನೂ ಪರಾತ್ಪರನಾದ ದೇವರ ಯಾಜಕನೂ ಆಗಿದ್ದ, ಮೆಲ್ಕಿಜೆ  

ದೇಕನು, ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನು ಮತ್ತು ಧನ್ಯನಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ತಂದನು. ಮತ್ತು ಅಬ್ರಹಾಮನು ಆತನು ಜಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತು ಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು (ಆದಿಕಾಂಡ 14 ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ).

ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ, ಮೆಲ್ಕಿಜೆದೇಕನು ಪರಾತ್ಪರನಾದ ದೇವರ ಯಾಜಕನೂ ಆಗಿದ್ದನು ಇದನ್ನು ಕುರಿತು ಆತನ ಸರತಿಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸ್ವಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಾತ್ಪರನಾದ ಮೆಲ್ಕಿಜೆದೇಕನು ತಾಯಿಯೂ, ತಂದೆಯೂ, ವಂಶಾವಳಿಯೂ ಇಲ್ಲದಿ ರುವ “ಸಮಾಧಾನದ ಅರಸನು” ಆಗಿದ್ದನು, “ನೀತಿರಾಜ” ಆಗಿದ್ದನು. ಜನ್ಮದ ಆರಂಭವೂ ಅಥವಾ ಆಯುಷದ ಅಂತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವನು ದೇವರ ಮಗನಿಗೆ ಸಮಾನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯಾಜಕನಾಗಿರು ವವನು. 

ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ನೆರವೇರಿಸಿದ  ಯಾಜಕೋದ್ಯೋಗ ವನ್ನು ಹಾಗೂ ಹಳೇ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಯಾಜಕನಾದ ಆರೋನನನ ಯಾಜಕೋದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡುವರಿಂದ, ಮೆಲ್ಕಿಜೆದೇಕನ ಮಾರ್ಗ ದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪರಾತ್ಪರನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ, ಮಾತನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಲೋಚಿಸ ಬೇಕು ಎಂದು ಸತ್ಯವೇದವು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಲೇವಿಕರ ಸಂತಾನ ಅಂದರೆ, ಅವರ ಸಹೋದರರು, ಅಬ್ರಹಾಮನ ಸಂತಾನವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅವರು ಯಾಜಕರನ್ನಾಗಿ ಜನರಿಂದ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಪರಾತ್ಪರನಾದ ದೇವರ ಯಾಜಕನೂ ಆಗಿದ್ದ ಮೆಲ್ಕಿಜೆದೇಕನಿಗೆ ಅಬ್ರಹಾಮನು ದಶವಾಂಶವನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ, ಲೇವಿ ಇನ್ನೂ ಆತನ ತಂದೆಯ ಮಡಿಲುನಲ್ಲಿ ಇದ್ದನು. 

ಹಳೇ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಯಾಜಕರು ಯೇಸುವಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರೋ? ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾಯಾಜಕರಿಗಿಂತ ಯೇಸು ದೊಡ್ಡವರು. ಎಂದು ಸತ್ಯವೇದವು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆಯೋ? ಯಾರು ಯಾರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು? ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಆರಂಭದಿಂದ ಇದನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನ್ನಾಡಿದ್ದಾನೆ. “ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದುವವನಿಗಿಂತ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವವನು ದೊಡ್ಡವನು ಎಂಬುದು ವಿವಾದ ವಿಲ್ಲದ ಮಾತಷ್ಟೆ.” ಮಹಾಯಾಜಕನ್ನಾದ ಮೆಲ್ಕಿಜೆದೇಕನ ಮೂಲಕ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಆಶಿರ್ವಾದ ಪಡೆದನು. 

ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಹಳೇ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪವಿತ್ರವಾದ ಗುಡಾರದ ಬಲಿಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೂಲಕ ಕರ್ತನ ದೈವಾಜ್ಞೆಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸವಿಡಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನೀರು ಮತ್ತು ಆತ್ಮನ ಬಲಿಯ ಮೂಲಕ ಪರಲೋಕದ ಮಹಾ ಯಾಜಕನಾಗಿ ಬಂದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ವಿಡಿಬೇಕೋ? 

ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೋ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಖಂಡನಾರ್ಹವಾಗುತ್ತೇವೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುತಿದ್ದೀವೊ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ಪಶುಯಜ್ಞ ಅರ್ಪಿಸುತಿ ದ್ದೀವೋ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಯೇಸು ತನ್ನನ್ನೇ ಆತನ ನೀರು ಹಾಗೂ ಆತನ ರಕ್ತ ದಿಂದ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಮಾಡು ಕೊಳ್ಳುವಿರೋ? ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 

ಹಳೇ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ಜನರು ಆರೋನ ಮತ್ತು ಲೇವಿಯ ಸಂತಾನವನ್ನು ಬಹಳ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು, ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ದೊಡ್ಡವರು ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ, ಅಂದರೆ ಯೇಸು ಅಥವಾ ಆರೋನನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಯಾಜಕರೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ, ಆಗ, ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆವಿಲ್ಲದೆ, ಯೇಸು ದೊಡ್ಡವರು ಎಂದು ನಾವು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಜನರು ಸ್ವಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಕೆಲವರು ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನೇ  ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಸತ್ಯವೇದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸ್ವಷ್ಟವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಯಜ್ಞ ವೇದಿಯ ಸೇವೆಮಾಡದಂತ ಬೇರೆ ಕುಲದಿಂದ ಬಂದ ಯೇಸು, ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ಯಾಜಕೋದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸೇವೆಮಾಡಿದರು. “ಯಾಜಕತ್ವವು ಬೇರೆಯಾದರೆ ಧರ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಕೂಡ ಬೇರೆಯಾಗುವದು ಅಗತ್ಯ.”

ಕರ್ತನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ಜನರಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 613 ನಿಯಮದ ಸ್ವಷ್ಟವಾದ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮೋಶೆಯ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟನು. ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು ಮೋಶೆ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು, ಜನರು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.


 • ಮೊದಲನೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು 
 • ಒಂದು  ಕಡೆಗೆ ಇಟ್ಟು ಎರಡನೆಯೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
 • ಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಏತಕ್ಕೆ?
 • ಕಾರಣ ಮೊದಲನೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ 
 • ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನು ತುಂಬಾ 
 • ಬಲಹೀನವಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದಲೇ.


ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ, ಪೆನ್‍ತಿಯೋಕಿನಲ್ಲಿ: ಆದಿಕಾಂಡ, ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ, ಯಾಜಕಕಾಂಡ, ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ, ಮತ್ತು ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯ ಜನರು ಕರ್ತನ ದೈವಾಜ್ಞೆಯಿಂದ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿದರು. ಕರ್ತನು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ದೈವಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅವರು ಪ್ರತಿ ದೈವಾಜ್ಞೆಗೆ “ಹೌದು” ಎಂದು ಹಿಂಜರಿದರೆ ಹೇಳಿದರು.

ಆದರೆ ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡದ ನಂತರ ಯೆಹೋಶುವನಿಂದ, ಅವರು ಕರ್ತನ ದೈವಾಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರಿಂದ 1 ಅರಸುಗಳು ಮತ್ತು 2 ಅರಸುಗಳುವರೆಗೆ, ಅವರು ಅವರ ನಾಯಕರನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ಮತ್ತು ನಂತರ ಪವಿತ್ರ ವಾದ ಗುಡಾರದ ಯಜ್ಞದ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವ ತನಕ ಅವರು ಮೋಸವಾದರು.

ಕೊನೆಗೆ ಮಲಾಕಿನಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ ಬೇಕೆಂದು ಕರ್ತನು ಅವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದರೂ ಸಹ ಅವರು ಯೋಗ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವ ಪಶುಗಳನ್ನು ತಂದರು. ದಯೆವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸಿದರು. “ದಯೆವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊ,”ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರವಾದಿಯರನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಕರ್ತನ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ವಾಗಿ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಬದಲು ಅವರು ಅದನ್ನು ಇಚ್ಛಾನುಸಾರವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. 

ಹಳೇ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿಯಾದರೂ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ಜನರು ಕರ್ತನ ನಿಯಮವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಮರೆತು ಪದ್ಧತಿ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಿರುವ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಆದದರಿಂದ ಕರ್ತನು ಯಜ್ಞೆಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಯೆರೆಮಾಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ನಾನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ ವಂಶದವರೊಂದಿಗೂ ಯೆಹೂದ ವಂಶದವ ರೊಂದಿಗೂ ಹೊಸದಾಗಿರುವ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದಿನ ಗಳು ಬರುವವು.”

ನಾವು ಯೆರೆಮಾಯ 31:31-34 ನ್ನು ನೊಡೋಣ. “ಕರ್ತನು ಇಂತೆನ್ನು ತ್ತಾನೆ-ಇಗೋ, ನಾನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ವಂಶದವರೊಂದಿಗೂ ಯೆಹೂದ ವಂಶದವ ರೊಂದಿಗೂ ಹೊಸದಾಗಿರುವ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದಿನ ಗಳು ಬರುವವು; ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ನಾನು ಇವರ ಪಿತೃಗಳನ್ನು ಕೈಹಿಡಿದು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಕರತಂದಾಗ ಅವರ ಸಂಗಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಯಂಥದಲ್ಲ; ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಪತಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಆ ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಮೀರಿದರಷ್ಟೆ. ಕರ್ತನು ಇಂತೆನ್ನುತಾನೆ-ಆ ದಿನಗಳು ಬಂದಮೇಲೆ ನಾನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ ವಂಶದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಹೀಗಿರುವದು- ನನ್ನ ಧರ್ಮೋಪದೇಶವನ್ನು ಅವರ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಇಡುವೆನು, ಅವರ ಹೃದಯ ದೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ಬರೆಯುವೆನು; ನಾನು ಅವರಿಗೆ ದೇವರಾಗಿರುವೆನು, ಅವರು ನನಗೆ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರುವರು; ನೆರೆಹೊರೆಯವರೂ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು-ಕರ್ತನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ ಎಂದು ಇನ್ನೂ ಮೇಲೆ ಬೋಧಿಸ ಬೇಕಾಗಿರು ವದಿಲ್ಲ; ಚಿಕ್ಕವರು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ದೊಡ್ಡವರ ತನಕ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಜ್ಞಾನ ವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವರು; ನಾನು ಅವರ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅವರ ಪಾಪವನ್ನು ನನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ತರುವದಿಲ್ಲ. ಇದುಕರ್ತನ ನುಡಿ.” 

ಹೊಸದಾಗಿರುವ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದಿನಗಳು ಬರುವವು ಎಂದು ಕರ್ತನು ಹೇಳಿದನು. ಆತನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ಜನರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದದರಿಂದ, ಆತನು ಆತನ ಜನರಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿರುವ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರು.

“ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ದೈವಾಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವಿಸುತ್ತೇವೆ,” ಎಂದು ಅವರು ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಮಾಡಿದರು. ನಾನಲ್ಲದೆ ನಿನಗೆ ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳು ಇರಬಾರದು,” ಎಂದು ಕರ್ತನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ಜನರು, “ಖಂಡಿತ ವಾಗಿಯೂ, ನಾವು ಯಾವ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿವೋಬ್ಬರೇ ನಮಗೆ ಕರ್ತನು. ನಮಗೆ ಬೇರೆಯಾವ ದೇವರುಗಳು ಕರ್ತನ್ನಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ವಿಲ್ಲ, ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.” ಆದರೆ ಅವರ ಆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳು ವುದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. 

ದೇವರ ಮುಂದಣ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೊಟ್ಟನು: “ನೀನು ದಾಸತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಐಗುಪ್ತದೇಶದೊಳಗಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಕರ್ತನು ಎಂಬ ನಿನ್ನ ದೇವರು ನಾನೇ. ನಾನಲ್ಲದೆ ನಿನಗೆ ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳು ಇರಬಾರದು. ಯಾವ ಮೂರ್ತಿ ಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಆಕಾಶದಲ್ಲಾಗಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗಣ ನೀರಿನಲ್ಲಾಗಲಿ ಇರುವ ಯಾವದರ ರೂಪವನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಬಾರದು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳಲೂ ಬಾರದು ಪೂಜೆಮಾಡಲೂ ಬಾರದು. ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನೆಂಬ ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲತಕ್ಕ ಗೌರವವನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಗೆ ಸಲ್ಲಗೊಡಿಸದವ ನಾದ್ದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆಗಳ ದೋಷಫಲವನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಮೂರು ತಲೆಗಳವರೆಗೆ ಬರಮಾಡುವವನಾಗಿಯೂ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೋ ಸಾವಿರ ತಲೆಗಳವರೆಗೆ ದಯೆತೋರಿಸು ವವನಾಗಿಯೂ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನು ಹೆಸರನ್ನು ಅಯೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಕ್ಕಾಗಿ ಎತ್ತಬಾರದು. ಕರ್ತನು ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಆಯೋಗ್ಯಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎತ್ತುವವ ನನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸದೆ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ. ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನ್ನು ದೇವರ ದಿನವೆಂದು ಆಚರಣೆಗೆ ತರುವದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆರು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ದುಡಿದು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಏಳನೆಯ ದಿನವು ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ವಿಶ್ರಾಂತಿದಿನವಾಗಿದೆ; ಅದರಲ್ಲಿ ನೀನು ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ ಬಾರದು. ನಿನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಗಂಡಾಳು ಹೆಣ್ಣಾಳು ಪಶುಗಳು ನಿನ್ನ ಊರಲ್ಲಿರುವ ಅನ್ಯದೇಶದವರು ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮಾಡಬಾರದು. ಆರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಭೂಮ್ಯಾಕಾಶಗಳನ್ನೂ ಸಮುದ್ರವನ್ನೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ತವನ್ನೂ ನಿರ್ಮಾಣಮಾಡಿ ಏಳನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆದದ ರಿಂದ ಕರ್ತನು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನ್ನು ತನ ಸಿನವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದನು. ನಿನ್ನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕು; ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರೆ ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನು ನಿನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಹುಕಾಲ ಇರುವಿ. ನರಹತ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು. ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಬಾರದು. ಕದಿಯ ಬಾರದು. ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿಹೇಳ ಬಾರದು. ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಮನೆಯನ್ನು ಆಶಿಸಬಾರದು; ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡಾಳು ಹೆಣ್ಣಾಳು ಎತ್ತು ಕತ್ತೆ ಮುಂತಾದ ಯಾವದನ್ನೂ ಆಶಿಸ ಬಾರದು” (ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 20). 

ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಅವರು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ 613 ಪ್ರಮಾಣ ಷರತುಗಳಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಭಾಗವಾಯಿತು. “ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡಬಾರದು ಮತ್ತು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡಬಾರದು, ಮಲತಾಯಿಯರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು.” ಕರ್ತನ ನಿಯಮವು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ದುಷ್ಕ್ರತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇವೇ 10 ದೈವಾಜ್ಞೆಗಳು ಮತ್ತು 613 ಪ್ರಮಾಣ ಷರತುಗಳು.

ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬನಾದರೂ ಆತನ ನಿಯಮದ ಎಲ್ಲಾ ಷರತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾಪ ಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕರ್ತನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಬೇಕಾಯಿತು. 

ಯಾಜಕತ್ವವು ಯವಾಗ ಬದಲಾವಣೆಯಾಯಿತು? ಯೇಸು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಯಾಜಕತ್ವವು ಬದಲಾವಣೆ ಯಾಯಿತು. ಆರೋನನ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಎಲ್ಲಾ ಯಾಜಕರಿಂದ ಯಾಜಕತ್ವವನ್ನು ಯೇಸು ತಕ್ಕೊಂಡರು. ಇದು ಲೇವಿಯ ಕ್ರಮದಿಂದ ಬಂದ ಯಾಜಕರಿಗೆ ಸ್ವಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬಂದ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾಗಿರುವ ಗುಡಾರದ ಯಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಆತನು ಇಟ್ಟನು. ಅತನು ಮಾತ್ರವೇ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾ ಯಾಜಕನಿಗೆ ಸೇವೆಮಾಡಿದನು. 

ಆರೋನನ ವಂಶದಿಂದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯೂದನ ವಂಶದಿಂದ, ಅರಸುಗಳ ಮನೆಯಿಂದ, ಆತನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಆತನು ತನನ್ನೇ ಆತನ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ದಿಂದ ಮತ್ತು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಆತನ ರಕ್ತದಿಂದ ಬಲಿಪಶುವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ಕೊಂಡನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಅವರ ಪಾಪಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದನು.

ಆತನನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ, ಪಾಪದ ಸಮಸ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಪರಿಹರಿಸು ವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಆತನ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಹಾಗೂ ಆತನ ರಕ್ತದ ಬಲಿಯ ಮೂಲಕ ಮನುಷ್ಯರ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಆತನು ನಿವಾರಣೆಮಾಡಿದನು. ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ನಿತ್ಯಬಲಿಯನ್ನು ಆತನು ಅರ್ಪಿಸಿದನು.ಯಾಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಯೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟು 


 • ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿರುವ 
 • ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ರಕ್ಷಣೆಯಾವುದು?
 • ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಿತ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಣೆಯೇ


ಪ್ರಿಯವಾದ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಹಳೇ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾಜಕತ್ವವು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಯಾಗಿದೆ. ಹಳೇ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಆರೋನನ ವಂಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಾ ಯಾಜಕನು, ಲೇವಿಯ ಮನೆಯ ಮಹಾ ಯಾಜಕನು, ಹೋದ ವರುಷ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಕೊಡು ವುದಕ್ಕೆ ಯಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದನು. ಅತ್ಯಂತ ಮಹಾಪವಿತ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಹಾ ಯಾಜಕನು ಪ್ರವೇಶಮಾಡಿದನು. ಆತನು ಕೃಪಾಸನದ ಎದುರು ಹೋರಿಯ ರಕ್ತ ವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಮಹಾಪವಿತ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಹಾ ಯಾಜಕನಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಮುಸುಕಿನ ಮುಂದೆಯು ಸಹ, ಅಂದರೆ ಮಹಾಪವಿತ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವು ದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ.

ಆದರೆ ಯೇಸು ಬಂದ ನಂತರ, ಆರೋನನ ಯಾಜಕತ್ವವು ಆತನ ಮೇಲೆ ಹೋಯಿತು. ಯೇಸು ನಿತ್ಯಯಾಜಕತ್ವವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರು ಅವರ ಪಾಪಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಆತನನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸಿದರಿಂದ ಆತನು ನಿತ್ಯಯಾಜಕತ್ವವನ್ನು ಸೇವೆಮಾಡಿದನು.

ಹಳೇ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಮಹಾಯಾಜಕನೂ ಕೂಡ ಆತನು ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಆತನು ತನಗೋಸ್ಕರ ದೋಷಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಿಯ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟ್ಟು ದೋಷಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಿಡುವುದರಿಂದ ಆತನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಆ ಹೋರಿಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ, ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, “ಕರ್ತನೇ, ನಾನು ಪಾಪಮಾಡಿ ದ್ದೇನೆ.” ನಂತರ ಆತನು ಆ ದೋಷಪರಿಹಾರ ಯಜ್ಞದ ಹೋತವನ್ನು ವಧಿಸಿ ಆ ಹೋರಿಯ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೃಪಾಸನದ ಪೂರ್ವಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಚಿಮುಕಿಸಿ ಕೃಪಾಸನದ ಎದುರಾಗಿಯೂ ಏಳು ಸಾರಿ ಚಿಮುಕಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಮಹಾ ಯಾಜಕನ್ನಾದ ಆರೋನನನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದೇಳು ವಾಗ, ಜನರು ಅದೇಷ್ಟು ದೃಡವಿಲ್ಲದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಊಹಿಸ ಬಹುದು. ಲೇವಿಯ ಮಗನು, ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ ಆರೋನನನ್ನೇ ಪಾಪಿಯಾಗಿದ್ದ ರಿಂದ ಆತನು ತನಗೋಸ್ಕಕರವಾಗಿ ತಂದ ಹೋರಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ತನಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಮನೆತನದವರಿಗೋಸ್ಕರವೂ ದೋಷಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು.

ಯೆರೆಮಾಯ 31 ರಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಾನು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಆ ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಮೀರಿದ್ದೀರಿ. ಆದದರಿಂದ ನೀವು ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಇಟ್ಟು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಾದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನುಮುಂದೆ ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಆತ್ಮನ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುವೆನು.

ಕರ್ತನು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಮನುಷ್ಯನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವುದರಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆತನನ್ನೇ ಆತನು ಅರ್ಪಿಸಿ ದನು ಮತ್ತು ಆತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿರುವವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿದನು. ಆತನ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನದ ಮೂಲಕ ಮನುಷ್ಯನ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಆತನು ನಿವಾರಣೆಮಾಡಿದನು.

ಕರ್ತನ ನಿಯಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಬೇರೆ ಒಂದನ್ನು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕೊಡ ಲಾಯಿತು. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ಜನರು ಕರ್ತನ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಜೀವಿಸಿರುವಲ್ಲಿ ಅವರು ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುವರು, ಆದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. “ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಪಾಪದ ಅರುಹು ಉಂಟಾಗುತ್ತದಷ್ಟೆ” (ರೋಮಾ 3:20).

ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ಜನರು ಅವರು ಪಾಪಿಗಳೇಂದು ಮತ್ತು ನಿಯಮವು ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳಬೇಕೆಂದು ಕರ್ತನು ಆಶಿಸ ದನು. ಅವರ ಕೃತ್ಯಗಳ ಮೂಲಕವಲ್ಲ, ನೀರು ಮತ್ತು ಆತ್ಮನ ರಕ್ಷಣೆಯ ನಿಯಮದ ಮೂಲಕ ಆತನು ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದನು. ಆತನ ಅಪಾರವಾದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಕರ್ತನು ನಮಗೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ಇದರಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮತ್ತು ಆತನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳಿಂದ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. 

ಯೇಸುವಿನ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಹಾಗೂ ಆತನ ರಕ್ತದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ನೀವು ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ನಂಬಿಕೆ ವ್ಯರ್ಥ. ಅದನ್ನು ಮಾಡು ವಾಗ ನೀವು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡದೆ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಪಡುವಿರಿ. 

ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಅವರ ಪಾಪಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಯನ್ನು ಆತನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಕರ್ತನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆದದರಿಂದ, ನಾವು ಈಗ ಕೃತ್ಯಗಳ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ರಕ್ಷಣೆಯ ನೀತಿ ಯ ನಿಯಮದ ಮೂಲಕದಿಂದ ನೀರು ಹಾಗೂ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕದಿಂದಲೇ.

ಆತನು ಅದನ್ನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದನು ಮತ್ತು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿರುವ ನಮಗೆ ಆತನ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದನು. ಮತ್ತು ಆತನು ಯೇಸುವಿನ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಆತನನ್ನು ಹಳೇ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋನ ನಿಂದ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಂದ ಯಾಜಕರನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ಆತನು ಎಷ್ಟು ಮಹಾತ್ಮನು ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಆತನು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದನು.  ಯೇಸುವಿನ ನೀರು ಹಾಗೂ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಂಬುವುದ ರಿಂದ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾದವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಪಾದ್ರಿ ಅದೇಷ್ಟು ವಿಧ್ಯಾವಂತನಾಗಿರಲಿ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನ್ನಾಡುವನ್ನಾಗಿರಲಿ, ಆತನು ಹೇಗೆ ಯೇಸುಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನ್ನಾಗಬಹುದು? ಹಾಗೆ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ದಾರಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಕರ್ತನ ದೈವಾಜ್ಞಾಧಾರಕರಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಆತ್ಮನ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವೇ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಯಾಜಕತ್ವವು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ರಕ್ಷಣೆಯ ನಿಯಮ ಸಹ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು. ಕರ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ


 • ಯಾವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ, ಕರ್ತನ ಪ್ರೀತಿ
 • ಅಥವಾ ಕರ್ತನ ನಿಯವೋ?
 • ಕರ್ತನ ಪ್ರೀತಿ


ಯೇಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸಿದನು, ನಮಗೆ ಕರ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, ನಾವು ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬು ವಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುತ್ತೇವೆ. ಆಗ ದೈವಾಜ್ಞೆಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಹಾತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯ ನಡುವೆ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?

ಕಾನೂನು ಪಂಡಿತರು ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲದೆ ಅವರ ಸ್ವಂತ ವರ್ಗದ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಅನುಭವಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವರು. ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಕವಾದ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂದರೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕ ನೆರವೇರಿಸಿದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮಹಾತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡುವುದೇ.

ಈವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ, ಅನೇಕ ಜನರು ಅವರ ಹುಟ್ಟುನಿಂದ ಬಂದ ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಆಯಿತು, ಆದರೆ ಅವರ ಪ್ರತಿ ದಿನದ ಪಾಪಗಳಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಆವತ್ತಿನ ದಿನ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಇದನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹಳೇ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ದೈವಾಜ್ಞೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸು ತ್ತಾರೆ. ನೀರು ಮತ್ತು ಆತ್ಮನಿಂದ ಬಂದ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಅವರು ಇನ್ನೂ ಅರಿವಿಲ್ಲದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಹಳೇ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ಅವರ ಪಾಪಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಯಾಗಬೇಕೆಂದರೆ ಅವರು ಕರ್ತನ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವಿಸಬೇಕು, ಆದರೆ ಅವರು ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಕಾರಣ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆ ಮತ್ತು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವುದು ತಿಳಿದಿದ್ದರಿಂದ, ಆತನು ಆತನ ದೈವಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಪಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟನು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೃತ್ಯ ಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನೀರು ಮತ್ತು ಆತ್ಮನ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. “ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡುತ್ತೇನೆ,” ಎಂದು ಆತನು ಹೇಳಿದನು. ಕರ್ತನು ಇದನ್ನು ಆದಿಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದನು. 

“ಈಕೆಯ ಸಂತಾನವು ನಿನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಜಜ್ಜುವದು, ನೀನು ಅದರ ಹಿಮ್ಮಡಿಯನ್ನು ಕಚ್ಚುವಿ”(ಆದಿಕಾಂಡ 3:15). ಆದಾಮನು ಮತ್ತು ಅವ್ವ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಅಂಜೂರದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಲಿದು ಉಟ್ಟುಕೊಂಡರು.

ಆದರೆ ಕರ್ತನು ಅವರನ್ನು ಕರೆದು ರಕ್ಷಣೆಯ ಗುರುತಾಗಿ ಶರೀರದ ವಸ್ತ್ರ ಗಳನ್ನು ಹೊಲೆದರು. ಆದಿಕಾಂಡವು ಎರಡು ತರದ ರಕ್ಷಣೆಯ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನ್ನಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಅಂಜೂರದ ಎಲೆಗಳು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೋಂದು ಶರೀರ ದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು. ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ? ಹೌದು, ಶರೀರದ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಉತ್ತಮ ಕಾರಣ ಪಶುವಿನ ಜೀವ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರಿಂದಲೇ. 

ಅಂಜೂರದ ಎಲೆಗಳು ತುಂಬಾ ಬೇಗನೆ ಒಣಗಿಹೋಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿ ರುವ ಹಾಗೆ, ಅಂಜೂರದ ಎಲೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕೈಬೆರಲಿನ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಆದದ ರಿಂದ, ಅಂಜೂರದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಉಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬನ ಪಾಪಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳ ಹಿಂದೆ ಮುಚ್ಚಿಡುವುದು ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಅಂಜೂರದ ಎಲೆ ಗಳನ್ನು ಹೊಲೆದು ಉಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೂತರೆ, ಆ ಎಲೆಗಳು ಬೇಗನೆ ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಹರಿದುಬಿಡುತ್ತದೆ.

ನಾನು ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ಆಟವಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎದೆಕವಚವನ್ನು ಬಾಣಗಡ್ಡೆ ಗಿಡದಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಅವು ಗಳನ್ನು ಉಟ್ಟುಕೊಂಡರೂ ಸಹ, ಅವು ಕೊನೆಗೆ ತುಂಡಾಗಿ ಹರಿದುಹೋಗುತಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯನ ನಾಜೂಕಿನ ಶರೀರವು ಪವಿತ್ರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ. 

ಆದರೆ ಕರ್ತನ ಮಹಾತ್ವವನ್ನು ಪಾಪಿಯರು ಸಾಕ್ಷಿಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಗೂ ರಕ್ತ, ಯೇಸುವಿನ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮತ್ತು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಮರಣದ ರಕ್ಷಣೆಯು ಪಾಪಿಯರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು. ಕರ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯು ಕರ್ತನ ನಿಯಮಕ್ಕಿಂತ ಹೀಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ.ಕರ್ತನ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ವಿಶ್ವಾಸವಿರುವ ಜನರು


 • ಕಾನೂನು ಪಂಡಿತರು ಪ್ರತಿದಿನ ಅವರ
 • ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ ಯಾಕೆ ಹೊಸ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು
 • ಹೊಲೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ?
 • ಅವರ ಕೃತ್ಯಗಳು ಅವರನ್ನು ನೀತಿವಂತವರನ್ನಾಗಿ
 • ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ
 • ತಿಳಿಯದಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ.


ಅಂಜೂರದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಲೆದುಕೊಳ್ಳುವವರು ಕಾನೂನು ಪಂಡಿತ ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತರು ಅವರ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬದಲಾಯಿಸ ಬೇಕೆಂದು ಇದು ಭಕ್ತರನ್ನು ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆ ಎಳೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಭಾನು

ವಾರ ಅವರು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರು ಹೊಸ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಲೆಯ

ಬೇಕು. 

“ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರೇ, ಕಳೆದವಾರ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ದೇವರೇ, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ದೇವರೇ, ದಯೆವಿಟ್ಟು ನೀವು ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಶಿಲುಬೆಯ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ.” ಅವರು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಆಗ ಹೊಸ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಲೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. “ಓ, ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ!” 

ಆದರೆ ಅವರು ಬೇಗನೆ ಇನ್ನೋಂದು ಜತೆಯ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಲೆದು ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಕಾರಣ ಹಳೆದು ನಿತ್ರಾಣವಾಗಿದ್ದರಿಂದಲೇ. “ಪ್ರಿಯ ದೇವರೇ, ಕಳೆದ ಮೂರು ವರುಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಪಾಪಮಾಡಿದೆ. ದಯೆವಿಟ್ಟು ನನ್ನನು ಕ್ಷಮಿಸು.” ಅವರು ಹೊಸ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಲೆದು ಉಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಆದಿಯಲ್ಲಿ, ವಸ್ತ್ರಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಕಾಲವಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಂತರ, ಪ್ರತಿ ದಿನ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಕರ್ತನ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗದಿರುವದರಿಂದ, ಅವರು ಅವರನ್ನೇ ಕಂಡು ಮುಖಭಂಗಿವಾಗಿರು ತ್ತಾರೆ.

ಓ, ಇದು ಅದೇಷ್ಟು ನಾಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ದೇವರೇ, ಓ, ದೇವರೇ, ನಾನು ಪಾಪಮಾಡಿದೆ.” ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಹೊಸ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅವರು ಉಟ್ಟುಕೊಳಬೇಕು. “ಓ, ದೇವರೇ, ಈ ದಿನ ಅಂಜೂರದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಲೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ,” ಒಂದು ಜೊತೆ ಹೊಲೆದುಕೊಳುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡು ತ್ತಾರೆ. 

ದೇವರಿಗೆ ಇಂತ ಜನರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರುವಾಗೆಲ್ಲಾ, ಅವರು ಅವರ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅವರ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ, “ದೇವರೇ!” ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ಅವರು ಹೊಸ ವಸ್ತ್ರ ಗಳನ್ನು ಉಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆಗ, ಅವರಿಗೆ ಆಯಾಸವಾದರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? 

ಅವರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದುಸಾರಿ ಅಥವಾ ಎರಡುಸಾರಿ, ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗು ತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಉಪವಾಸವಿರುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ಮೇಲಿನ ಬಲವುಳ್ಳ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅವರು ಉಟ್ಟುಕ್ಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ದೇವರೇ, “ದಯೆವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿ. ದಯೆವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಹೊಸವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ. ನಾನು ನಿಮಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ವಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ದೇವರೆ.” 

ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥನೆಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಅವರು ಯೋಚಿಸು ತ್ತಾರೆ. ಆದದರಿಂದ, ಅವರು ಹಗಲಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ಅಥವಾ ಕತ್ತಲೆಯುಳ ಗುಹೆ ಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರು ಕರ್ತನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ.

“ದೇವರೇ, ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ!” “♪ನಾನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಹೃದಯವನ್ನು ನೊಂದ ಬೆಂದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ♪” ಅವರು ಕಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಾರೆ, “ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ.” ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕಾಲಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಶಿಸಿ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾದ ವಸ್ತ್ರ ಗಳನ್ನು ಉಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 

ಓ, ಬೆಟ್ಟದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆದ ನಂತರ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಎಂತಹ ಬಲ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಚೈತನ್ಯವಾದ ಮಲುಗಾಳಿಯ ಹಾಗೆ, ಅಥವಾ ಊಟೆಯ ಮಳೆಬೀಳು ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿಮುಕುಸುವ ಹಾಗಿಯೇ ಅವರ ಆತ್ಮಗಳು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕರ್ತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. 

ಅವರಿಗೆ ಬೆಟ್ಟದ ಉತ್ಯಾಹಕ್ಕಿಂತ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾದ ಹೊಸ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಉಟ್ಟುಕೊಂಡು ಲೋಕವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆದರೆ ಅವರು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹಾಗೂ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಜೀವಿಸುವು ದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸುವಾಗ, ಅವರ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಹೊಲಸಾಗಿ ಸವೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ. 

ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವರನ್ನು ಹೀಗೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, “ನೀನು ಎಲ್ಲಿಹೋಗಿದ್ದೇ?”

“ಅದುಸರಿ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋರಟೆ.”

“ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ!”

“ಅದುಸರಿ, ಹೌದು, ಆದರೆ ಅದು ಇನ್ನೋಂದು ಕಥೆ.” 

ಅವರು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗ ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ದೇವಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿತ್ತಾರೆ. “ಸ್ತ್ರಿಯನ್ನು ಕಾಮತೃಷ್ಣೆಯಿಂದ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ.ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ನೆರೆಯವನ ಮನೆಯನ್ನು ನಾನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಜನರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ.”

ಆದರೆ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಸುಂದರವಾದ ತೆಳ್ಳನೆಯ ಕಾಲಿನ ಸ್ತ್ರಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ, ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಆ ಪವಿತ್ರತೆ ಸ್ವಷ್ಟವಾದ ಕಾಮ ತೃಷ್ಣೆಯಾಗಿ ಮಾರುತ್ತದೆ. “ಅದೇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕವಾದ ಲಂಗಾ ನೋಡಿ! ಲಂಗಾಗಳು ಚಿಕ್ಕಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ! ನಾನು ಆ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಪುನಃ ನೋಡಬೇಕು! ಓ! ಇಲ್ಲ, ದೇವರೇ! ನಾನು ಮತ್ತೆ ಪಾಪಮಾಡಿದೆ.” 

ಕಾನೂನು ಪಂಡಿತರು ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಉಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದು ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂಜೂರದ ಎಲೆಗಳ ವಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸವೇ ಕಾನೂನು ಪಂಡಿತರ ಅರ್ಥವು ತಪ್ಪಾದ ವಿಶ್ವಾಸ.

ಕರ್ತನ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಧರ್ಮಶ್ರದ್ಧೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ಜೀವಿಸುವು ದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಮೇಲಾಗಿ ಕಿರುಚಿ ಗುಟುರುಹಾಕುವುದರಿಂದ ಅವರ ಸ್ವರ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳದಂತೆ ಶಬ್ದಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕಾನೂನು ಪಂಡಿತರು ಅವರು ದೇವಾಲಯದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ತೋರುತ್ತಾರೆ. “ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಪವಿತ್ರವಾದ ತಂದೆಯೇ. ಈ ಕಳೆದವಾರ ನಾವು ಪಾಪಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ದಯೆವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಷಮಿಸಿರಿ.” ಅವರು ಅಳುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರುವ ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲಾರು ಅಳುತ್ತಾರೆ.

ಅವರಿಗವರೇ ಹೀಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ, “ಆತನು ಬಹಳ ಸಮಯ ಬೆಟ್ಟದ ಮೆಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಉಪವಾಸಮಾಡುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆತನು ಅದೇಷ್ಟು ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರು ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಾಸವುಳ್ಳವನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.” ಆದರೆ ಆತನ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಾನೂನು ಪಾಂಡಿತ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಗಿಯುವದಕ್ಕಿಂತ ಮುನ್ನವೇ, ಕಾನೂನು ಪಂಡಿತರ ಹೃದಯಗಳು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಮತ್ತು ಪಾಪ ದಿಂದ ತುಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. 

ಅಂಜೂರದ ಎಲೆಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಜನರು ಹೊಲೆದು ಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಅವು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬೇಗನೆ ಅಥವಾ ನಂತರ, ಆ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಚಿಂದಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಜೊತೆಯ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಲೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರು ಅವರ ವೇಷದಾರಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ನಿಯದ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಕಾನೂನು ಪಂಡಿತರ ಜೀವನ ಇದಿಯೇ. ಅವರು ಬಿಡುವಿಲ್ಲದೆ ಅಂಜೂರದ ಎಲೆಗಳ ಹೊಸ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಲೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 

ಕಾನೂನು ಪಂಡಿತ ಅಂದರೆ ಅಂಜೂರದ ಎಲೆಗಳ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂದು. ಕಾನೂನು ಪಂಡಿತರು ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ನಿವೇಲ್ಲಾರು ಕಳೆದವಾರ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಮಾಡಿಲ್ಲವೇ? ಆಗ ಪಶ್ಚತ್ತಾಪ ಪಡಿಯಿರಿ.”

ಅವರು ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸ್ವರದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಗುತ್ತಾರೆ. “ಪಶ್ಚಾ ತ್ತಾಪ ಪಡಿಯಿರಿ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ.”

ಕಾನೂನು ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಅವರ ಸ್ವರಗಳು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವು ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. “ದೇವರೇ! ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ನಾನು ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ವಾಗಿ ನಾನು ಜೀವಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದೈವಾಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ದೇವರೇ, ನನ್ನನ್ನು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ.” 

ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೌದು ಅವರು ಕರ್ತನ ನಿಯಮವನ್ನು ಹಾಗೂ ಕರ್ತನನ್ನೇ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ದಿಂದ ಇರುವ ಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚುಡಲ್ ಬೇಯನ ಹಾಗೆ ಇರುವವರು


 • ಕರ್ತನು ಯಾಕೆ ನಿಯವನ್ನು 
 • ಒಚಿದು ಕಡೆಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ?
 • ಕಾರಣ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಪದಿಂದ
 • ರಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ.


ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚುಡಲ್ ಬೇ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಯೌವನದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದನು. 1950 ರಲ್ಲಿ, ಕೊರಿಯಾದ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುವಾಗ, ಸಮುದಾಯದ ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಆತನನ್ನು ಆತನ ದೃಡವಾದ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆತನನ್ನು ಸಮುದಾಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಭಾನುವಾರದಲ್ಲಿ ತೋಟವನ್ನು ಗೂಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದರು.

ಆದರೆ ಈ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಯೌವನದ ಮನುಷ್ಯನು ಅವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದನು. ಅವರು ಹಠಹಿಡಿದರು, ಆದರೆ ಈ ಯೌವನದ ಮನುಷ್ಯ ನಿರಾಕರಿಸಿದನು.

ಕೊನೆಗೆ. ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಆತನನ್ನು ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಾಕಿದರು ಮತ್ತು ಬಂದೂಕು ಗಳನ್ನು ಆತನಿಗೆ ತೋರಿಸಿದರು. “ಯಾವುದು ನಿನಗೆ ಬೇಕು, ತೋಟವನ್ನು ಗೂಡಿಸು ವುದೋ ಅಥವಾ ಸಾಯುವುದೋ?”

ಆತನನ್ನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ, “ಪವಿತ್ರವಾದ ಭಾನುವಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಸಾಯುತ್ತೇನೆ,” ಎಂದು ಆತನು ಹೇಳಿದನು. “ನೀನು ನಿನ್ನ ಅಯ್ಕೆಯಂತೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇವೆ.” 

ಆತನಿಗೆ ಗುಂಡು ಹೊಡೆದರು. ನಂತರ, ದೇವಾಲಯದ ಹಿರಿಯರು ಆತ ನನ್ನು ಆತನ ಕದಲಿಸಲಾಗದ ಆತನ ಭಕ್ತಿಯ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆತನನ್ನು ಕ್ರೈಸ್ತಮತದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದರು. 

ಅದರೆ ಆತನ ಭಕ್ತಿಪರವಾದ ವಿಶ್ವಾಸವು ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆ ಎಳೆಯಿತು. ಆ ತೋಟವನ್ನು ಗುಡಿಸಿ ಸಿಪಾಯಿಯರಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಆತನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಬಾರದು? ಆತನು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಮೊಂಡಾಗಿ ಇದ್ದು ಸಾಯಬೇಕು? ಭಾನು ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಮಾಡದಿರುವದರಿಂದ ಕರ್ತನು ಆತನನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾನೋ? ಇಲ್ಲ.

ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲ ಆದರೆ ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ದೇವಾಲಯದ ಹಿರಿಯರು ಚುಡಲ್ ಬೇನ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಶಿಸುತ್ತಾರೆ ಕಾರಣ ಅವರ ಸ್ವಂತವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ. ಇದು ಯೇಸುವನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ ವೇಷಧಾರಿಯ ಫರಿಸಾಯರಂತೆಯೇ ಆಗಿದೆ. 

ನಾವು ಕಾನೂನು ಪಂಡಿತರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಯೇಸು ಯಾಕೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡನು ಹಾಗೂ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ವಿಮರ್ಶಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನೀರು ಮತ್ತು ಆತ್ಮನ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು, ನಂತರ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರು ವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದರಿಂದ, ಅವರು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವರು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು.

“ಈ ಯೌವನದ ಚುಡಲ್ ಬೇಯನ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು. ಭಾನುವಾರದ ದಿನ ಪವಿತ್ರವಾಗಿಡಬೇಕು.”ಎಂದು ಬೋಧಕರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ಆತನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸು ತ್ತಾನೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋಂದು ಕಥೆಯಿದೆ. ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರಿ ಇದ್ದಳು. ಆಕೆಯ ಅತ್ತೆಮಾವ ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲ, ಅವರು ಆಕೆಯನ್ನು ದೇವಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಆಕೆಯಗೆ ಭಾನುವಾರದ ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು. 

ಆದರೆ ಆಕೆಯು ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿಯೇ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಕೆಳೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆಕೆಯ ಪರಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ದೇವಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವು ದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕೆ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿಯೇ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದರು.

ಹೌದು, ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಮುಖ್ಯ, ಆದರೆ ಕೇವಲ ಎಂತಹ ಪವಿತ್ರವಾದ ಜನರು ನಾವು ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕೆ? ನೀರಿನಿಂದಲೂ ಆತ್ಮನಿಂದಲೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದೇ ನಿಜವಾದ ನಂಬಿಕೆ. ಒಬ್ಬನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ನಿಜವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಕರ್ತನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಂದ ನೀವು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೋ? ಇಲ್ಲ. ನಿಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಮಗೇಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. 

ಯಕೋಬನು 2:10ರಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, “ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವನಾದರೂ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೇಲ್ಲಾ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆದು ಒಂದೇ ಒಂದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅಪರಾಧಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ.” ಆದದರಿಂದ ನೀರು ಮತ್ತು ಆತ್ಮನ ಸುವಾರ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದು ಮೊದಲು ಯೋಚಿಸಿರಿ.

ಆಗ, ನೀವು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳುವ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ. ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳ ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆಗ, ದೇವರು ಕರೆಯುವಾಗ, ಆತನ ಮುಂದೆ ನೀವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. 

ಸುಳ್ಳು ದೇವಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥಮಾಡಿಬೇಡಿರಿ, ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲದ ಕಾಣಿಕೆಕೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥಮಾಡಬೇಡಿರಿ. ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾಧಿಗೆ ನೀವು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗದ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲಿಗೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಆತ್ಮನ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು. 

ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಬಂದ ಕಾರಣವನ್ನು ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸಿರಿ. ಧರ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಜೀವಿಸಿದರಿಂದ ನಾವು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ, ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆತನು ಬರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

ಆತನು ಬಂದ ನಂತರ, ಯಾಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿತು. ಪ್ರಮಾಣ ವು ಕಳೆದುಹೋದ ವಿಷಯವಾಯಿತು. ನಾವು ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ, ನಾವು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸಿದರೆ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಾವು ಯೋಚಿಸಿದೆವು. ಆದರೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ನಿಜವಾದ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಇದು ಗುರುತಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

ಯೇಸು ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಆತನ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನದ ನೀರಿನಿಂದ, ಆತನ ರಕ್ತದಿಂದ ಮತ್ತು ಆತನ ಆತ್ಮನಿಂದ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿದನು. ಯುರ್ದಾನ್ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನದಿಂದ, ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ರಕ್ತದಿಂದ ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನದಿಂದ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿದನು.

ಹಿಂದಿನ ನಿಯಮಗಳು ಬಲಹೀನವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಕರ್ತನು ಅವುಗಳನ್ನು ಪಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. “ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಯಾವ ದನ್ನೂ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ತಾರದೆ ಇರುವದರಿಂದ; ಬೇರೆ ಕಡೆ, ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷಾಧಾರವು ಪ್ರಾಬಲಕ್ಕೆ ಬಂತು, ಈ ನಿರೀಕ್ಷಾಧಾರವು ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಸೇರಿಸುವಂಥದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು ಆಣೆಯೊಡನೆ ಯಾಜಕನಾಗಿ ಮಾಡ ಲ್ಪಟ್ಟನು”(ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ 7:19-20). 

ಯೇಸು ಆಣೆಯಿಟ್ಟು ಆತನ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಹಾಗೂ ಆತನ ರಕ್ತದಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆಮಾಡಿದನು. ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಹುತಾತ್ಮತೆಯ ಫಲ ವಿಲ್ಲದ ಮರಣವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಅಂದರೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಆತ್ಮನ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ನಂಬುವುದು ಮಾತ್ರವೇ.

ಫಲಪ್ರದವಾದ ನಂಬಿಕೆ ನಮಗಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆದು ಎಂದು ನೀವು ಯೋಚಿಸುತ್ತೀರಿ? ಕ್ರಮವಾಗಿ ದೇವಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಮತ್ತು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮವೋ ಅಥವಾ ನೀರು ಹಾಗೂ ಆತ್ಮನಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದು ಎಂಬ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಕರ್ತನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವಿರಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಉತ್ತಮವೋ? ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವ ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ಯಾವ ಬೋಧಕನು ಅತಿ ಪ್ರಯೋಜನಕರವಾಗಿರುವುದು? ಇದನ್ನು ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಇರುವುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. 

ನೀರು ಮತ್ತು ಆತ್ಮನ ಸುವಾರ್ತೆಯ ವಾಕ್ಯಗಳು ಇರುವ ಬೋಧಕನ ಮೂಲಕ ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಆತನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಜವಬ್ದಾರವುಳ್ಳವನ್ನಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿವೇಕವುಳ್ಳ ಭಕ್ತನು ಆತನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.ಯೇಸು ಆಣೆಯೊಡನೆ ಯಾಜಕನಾದನು


 • ಲೇವಿಯರು ಆಣೆಯೊಡನೆ
 • ಯಾಜಕರಾದರೋ?
 • ಇಲ್ಲ. ಯೇಸು ಮಾತ್ರವೇ ಆಣೆಯೊಡನೆ
 • ಯಾಜಕನಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟನು.


ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ 7:20-21ರಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, “ಇದಲ್ಲದೆ ಲೇವಿಯರು ಆಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಯಾಜಕರಾದರು; ಆತನಾದರೋ ಆಣೆಯೊಡನೆ ಯಾಜಕನಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟನು. ದೇವರು ಆತನಿಗೆ- ನೀನು ಸದಾಕಾಲವೂ ಯಾಜಕನಾಗಿದ್ದೀ ಎಂದು ಕರ್ತನೆಂಬ ನಾನು ಆಣೆಯಿಟ್ಟು ನುಡಿದೆನು; ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಡುವದಿಲ್ಲ ಎಂಬದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ನಲ್ಲಾ.”

ಕೀರ್ತನೆಗಳು 110:4 ರಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, “ನೀನು ಸದಾಕಾಲವೂ ಮೆಲ್ಕಿ ಜೆದೇಕನ ತರಹದ ಯಾಜಕನು ಎಂದು ಕರ್ತನು ಆಣೆಯಿಟ್ಟು ನುಡಿದಿದ್ದಾನೆ; ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ.” ಕರ್ತನು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಲಿಖಿತ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಆತನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ.

“ನಾನು ಸದಾಕಾಲವೂ ಮೆಲ್ಕಿಜೆದೇಕನ ತರದ ಯಾಜಕನಾಗುತ್ತೇನೆ. ಮೆಲ್ಕಿ ಜೆದೇಕನು ನೀತಿರಾಜ, ಸಮಾಧಾನರಾಜ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯಾಜಕ ನಾಗಿರುವವನು. ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಮೆಲ್ಕಿಜೆದೇಕನ ತರಹದ ನಿರಂತರ ವಾಗಿ ಯಾಜಕನಾಗುತ್ತೇನೆ.”

ಯೇಸು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆಣೆಯೊಡನೆಯೇ ಯಾಜಕನಾದ್ದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಹೊಣೆಗಾರನದನು (ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ 7:22). ಹೋರಿ ಮತ್ತು ಕುರಿಗಳ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಬದಲು, ಆತನು ಆತನನ್ನೇ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಹಾಗೂ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ರಕ್ತ ಸುರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವುದ ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬಲಿಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡನು.

ಹಳೇ ಒಡಂಬಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಹಾ ಯಾಜಕನು ಮರಣಹೊಂದಿ ದಾಗ, ಆತನ ಮಗನು 30ವರುಷವಾದ ನಂತರ ಆತನು ಯಾಜಕತ್ವವನ್ನು ತಗೆದು ಕೊಂಡನು. ಆತನು ವಯಸ್ಸಾದ ಅಂತರ ಆತನ ಮಗನಿಗೆ 30ವರುಷವಾದ ನಂತರ, ಆತನು ಆತನ ಮಗನಿಗೆ ಯಾಜಕತ್ವವನ್ನು ಕೊಡುವನು. 

ಮಹಾ ಯಾಜಕನಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ವಂಶವಿತ್ತು. ಆದದರಿಂದ ದಾವಿದನು ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಪಾತ್ರ ಬರುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟನು.

ಆರೋನನ ವಂಶದ ಎಲ್ಲಾರು ಯಾಜಕನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದಹಾಗೆ, ಅವರಿಗೆ ಯಾಜಕ್ವವನ್ನು ಸೇವೆಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ಹಂಗು ಅವರಿಗಿದೆ. ಲೂಕ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, “ಯೂದಾಯದ ಅರಸನಾದ ಹೆರೋದನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಭಿಯನ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಜಕರೀಯನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಯಾಜಕನಿದ್ದನು.. ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಜಕೀರಿ ಯನು ವರ್ಗದ ಸರತಿ ಬಂದಾಗ ಅವನು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಜಕಧರ್ಮ ವನ್ನು ನಡಿಸುತ್ತಿದನು. ” 

ಯೇಸು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯಾಜಕಧರ್ಮವನ್ನು ನಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ಯಾಜಕನ್ನಾಗಿ ಬಂದನು. ನೀರು ಮತ್ತು ಆತ್ಮನ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆತನು ಪುರೈ ಸಿದ್ದಾನೆ. 

ಆರೋನನ ವಂಶವಳಿ ಬಲಹೀನ ಹಾಗೂ ಅಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದ್ದರು. ಮಹಾ ಯಾಜಕನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು? ಆತನ ಮಗನು ಮಹಾಯಾಜಕತ್ವ ವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು, ಆದರೆ ಅಂತಹ ಬಲಿಕಾಣಿಕೆಯು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯ ಭರವಸೆಯಾಗಿ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲಕ ನಂಬಿಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಯೇಸು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಆದರೆ ಆತನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಆತನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನದಿಂದ ಆತನು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆತನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟಿರುವ ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತನು ಆತನನ್ನೇ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ.

ಈಗ, ಆತನು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಕರ್ತನ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. “ಪ್ರಿಯವಾದ ತಂದೆಯೇ, ಅವರು ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲದೇ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ವಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಕಾಲದ ಹಿಂದಿಯೇ ನಾನು ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲವೇ?” ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯ ನಿರಂತರ ಮಹಾ ಯಾಜಕನು ಯೇಸು ವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. 

ಲೋಕದ ಯಾಜಕರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದಾಗ ಅವರ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಯಾಜಕತ್ವವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆತನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವದ ರಿಂದ, ಸ್ನಾನಿಕ ಯೋಹಾನನಿಂದ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ನಂತರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆತನು ನಿರಂತರವಾದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿದನು. 

“ಪಾಪಗಳು ಪರಿಹಾರವಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆಮಾಡುವದು ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ” (ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ 10:18). ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಯೇಸು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ನೀವು ನೀರಿನಿಂದಲೂ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮ ನಿಂದಲೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ? 

“ಇಂಥವನೇ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಮಹಾಯಾಜಕನು. ಈತನು ಪರಿಶುದ್ಧನೂ ನಿರ್ದೋಷಿಯೂ ನಿಷ್ಕಳಂಕನೂ ಪಾಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುವವನೂ, ಆಕಾಶಮಂಡಲಗಳಿಗಿಂತ ಉನ್ನತದಲ್ಲಿರುವವನೂ ಆಗಿರುವನು”(ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ 7:26). 

“ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ನಿರ್ಬಲರಾದ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಮಹಾಯಾಜಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸುತ್ತದೆ; ಆದರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ತರುವಾಯ ಆಣೆಯೊಡನೆ ಉಂಟಾದ ವಾಕ್ಯ ಸದಾಕಾಲಕ್ಕೂ ಸರ್ವಸಂಪೂರ್ಣನಾದ ಮಗನನ್ನೇ ನೇಮಿಸು ತ್ತದೆ”(ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ 7:28).

ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾವ ಕಳಂಕವಿಲ್ಲದೆ, ಒಂದೇ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪ ಗಳನ್ನು ಆತನ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನದ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಆತನ ರಕ್ತ ದಿಂದ ನಿವಾರಣೆಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಿಯಮದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಆತನು ನಿವಾರಣೆಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಆತನ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿರಂತರವಾಗಿ ದಂಡನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದದರ ಮೂಲಕ ಆತನು ನಮ್ಮನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾನೆ. 

ನಿತ್ಯರಕ್ಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರೋ? ನೀವು ನಂಬಿದರೆ ನೀವು ರಕ್ಷಣೆ ಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ನೀವು ನಂಬದಿರುವಲ್ಲಿ, ನೀವು ಇನ್ನೂ ಬಹಳವಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ನಿತ್ಯರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಸುವಾರ್ತೆಯ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಪ್ರಕಾರ ನೀರು ಮತ್ತು ಆತ್ಮನ ಸುವಾರ್ತೆ ಯಿಂದ ನಿಜವಾದ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರುತ್ತದೆ. ಪರಲೋಕದ ನಿರಂತರವಾದ ಮಹಾ ಯಾಜಕನಾದ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು, ಆತನ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಆತನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಆತನು ನಮಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ರಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ.ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕುರಿತು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದು ಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು


 • ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡುವುದು
 • ಎನ್ನುವ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು?
 • ಅಂದರೆ ಯೇಸುವಿನ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಹಾಗೂ 
 • ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಆತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ 
 • ವಿಶ್ವಾಸವಿಡುವುದೇ.


ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ವಿಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಯೇಸುವಿನ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಹಾಗೂ ಶಿಲುಬೆಯ ಆತನ ರಕ್ತದ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ನಂಬುವುದರ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ. 

ಯೇಸುವಿನ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬುವುದೇ, ಆತನ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮತ್ತು ಆತನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಂಬುವುದೇ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ತಪ್ಪಾದ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸದೇ ಇರುವುದೇ ಸರಿಯಾದ ನಂಬಿಕೆ. ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರೋ? ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ? ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ? 

ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟು ಬಹಳ ಕಾಲವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ 10 ವರ್ಷ ದವರೆಗೂ ಪ್ರಮಾಣಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅಂತಹ ಜೀವನ ನನಗೆ ಬೇಸರವಾಯಿತು. ಆ ಕಾಲವನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವುದಕ್ಕೂ ಸಹ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಈಗ ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ. ಆಕೆಗೆ ಅದೇಷ್ಟು ಘೋರವಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಆಕೆಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 

ಭಾನುವಾರ, ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ, “ಮಕರಂದ, ಈವತ್ತು ನಾವು ಸಂತೋಷಿ ಸೋಣ.”

“ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಭಾನುವಾರ!”

ಭಾನುವಾರ ಆಕೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಒಗೆಯುತಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಭಾನು ವಾರ, ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಹರಿದುಹೋಯಿತು. ಆದರೆ ಆಕೆ ಸೋಮವಾರದವರೆಗೂ ನಾನು ಕಾಯಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿದಳು. ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ, ಭಾನುವಾರದ ದಿನವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಹ ನಾನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಭಾನುವಾರ ನಾವು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಕಾರಣ ಭಾನುವಾರದ ದಿನವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಆ ದಿವಸಗಳನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. 

ಪ್ರಿಯವಾದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡ ಬೇಕಂದರೆ, ಆತನ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನನದ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಆತನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಪಾಪಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸವಿಡಬೇಕು. ಯೇಸುವಿನ ದೈವತ್ವ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆತಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸವಿಡುವುದೇ ಸರಿಯಾದ ನಂಬಿಕೆ. ಆತನ ಎಲ್ಲಾ ವಾಕ್ಯ ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ನಂಬಿಕೆಯ ವಿಶ್ವಾಸ.

“ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡುವುದು” ಎನ್ನುವ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅಂದರೆ ಯೇಸುವಿನ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಆತನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡು ವುದೇ. ಅದೇಷ್ಟು ಸುಲಬವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದೇಲ್ಲಾ ಇಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ ವೇದವನ್ನು ಓದಿ ಮತ್ತು ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡುವುದೇ. ನಾವೇಲ್ಲಾರು ಸರಿ ಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡಬೇಕು.

“ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ದೇವರೇ. ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈಗ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಪಾಪದ ಅರುಹು ಉಂಟಾಗುತ್ತ ದಷ್ಟೆ” (ರೋಮಾ 3:20). ಈಗ ನಾನು ಇವು ಎಲ್ಲಾವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಒಳ್ಳೆದಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಅದು ಕರ್ತನ ದೈವಾಜ್ಞೆಯಾದ್ದರಿಂದ, ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಜೀವಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಯೋಚಿಸಿದೆ.

ಈವರೆಗೂ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಧರ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ನನಗೆ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವುದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಈಗ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಕರ್ತನ ದೈವಾಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಈಗ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ! ಆದದರಿಂದ, ಕರ್ತನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ದುಷ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಪಾಪಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ನನಗೆ ತೀಳಿದಿದೆ.

ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾಪದ ಅರಿವನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ತುಂಬುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಈಗ ತಿಳಿದಿದೆ. “ಓ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ದೇವರೆ. ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ನಾನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಾನು ಇಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದೂ ಸಹ ನನ್ನ ಮೂರ್ಖತನವಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಟ್ಟೆ. ಯೇಸು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಂಡು ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಆತನು ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿದನು ಎಂದು ನನಗೆ ಈಗ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ.” 

ನಿಷ್ಕಪಟವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್ಚವಾಗಿ ನೀವು ವಿಶ್ವಾಸವಿಡಬೇಕು. ಸತ್ಯವೇದ ದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ನೀವು ವಿಶ್ವಾಸವಿಡಬೇಕು. ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಅದೋಂದೇ ಮಾರ್ಗ.

ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಂಬುವುದು ಅಂದರೇನು? ಅದೇನು ಒಂದು ಸಮಯ ದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸುವಂತದೇ? ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವು ಒಂದು ಮತವೋ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೋ? ಜನರಿಗೆ ಅನೇಕ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ, ಆ ದೇವರಿಗೆ ಹೊಂದಿ ಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಮತವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಒಳ್ಳೆತನದ  ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವೇ. 

ಆಗ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂದರೇನು? ಅಂದರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡುವುದು ಮತ್ತು ಆತನ ಕಡೆ ನೋಡುವುದೇ. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ಈ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸು ತ್ತೇವೆ. ಇದೇ ನಿಜವಾದ ವಿಶ್ವಾಸ. ಒಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಎರಡನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ನೀವು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ 100 ಅಂಶಗಳು. 

ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟದಿರುವ ವೇದಾಂತಿಯರು ನಾವು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಶ್ರದ್ದೆಯುಳ್ಳ ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಕೇವಲ ಧರ್ಮಶ್ರದ್ದೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಸರಿ ಯಾಗಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೋ? ಹೌದು ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರಬೇಕು. ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ನಮಗಿಂತ ಧರ್ಮಶ್ರದ್ದೆಯುಳ್ಳ ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸುವವರು ಯಾರು? 

ಆದರೆ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ಅವರು ಇದನ್ನು ಪಾಪಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪಾಪಿಯ ಒಳಗೆ 12ತರದ ಪಾಪಗಳು ಇರುತ್ತದೆ. ಆತನು ಹೇಗೆ ಧರ್ಮಶ್ರದ್ದೆಯುಳ್ಳವನ್ನಗಿ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ, ಆತನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆತನ ಮನಸ್ಸು ಗ್ರಹಿಸುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಆತನ ಹೃದಯ ವು ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಪಾಪಿ ದೇವಾಲಯದ ಆಚೆ ಕಾಲಿ ಟ್ಟಾಗ, ಧರ್ಮಶ್ರದ್ದೆಯುಳ್ಳವನ್ನಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಆತನ ಹುಟ್ಟುಗುಣ ಆತನನ್ನು ಪಾಪಕ್ಕೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. 

ಆದದರಿಂದ ನಾವು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವಿಸಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಆಕಾಶಮಂಡಲದ ನಿರಂತರವಾದ ಮಹಾ ಯಾಜಕನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡುವುದರಿಂದ, ಯೇಸುವಿನ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಆತನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ವಿಡುವುದರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಬೇಕು.

ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟವರಿಗೆ ಯೇಸು ನಿಜವಾದ ಮಹಾಯಾಜಕ ನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನೆನೆಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳಬೇಕು. ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಯೇಸುವಿನ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಆತನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ನಿಜವಾದ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬುವುದರಿಂದ ನಾವೇಲ್ಲಾರು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ.ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವವರಿಗೆ ಲೋಕದ ಅಂತ್ಯ ಕುರಿತು ಭಯ ವಿಲ್ಲ


 • ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವವರಿಗೆ ಲೋಕದ 
 • ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಯಾಕೆ ಭಯವಿಲ?
 • ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೇ. ಕಾರಣ ನೀರು ಹಾಗೂ
 •  ಆತ್ಮನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸ 
 • ಅವರನ್ನು ಅವರ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ


ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದರೆ, ಲೋಕದ ಅಂತ್ಯ ಕುರಿತು ಭಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕೋರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28, 1992 ರಂದು ಲೋಕ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದು ಅದೇಷ್ಟು ಗಲಿಬಲಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಭಯಂಕರವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ಆದರೆ ಅವರೇಲ್ಲಾರು ಹೇಳುವುದು ತಪ್ಪು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವವರು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣೆದವರೆಗೂ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತಾ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಜೀವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಲೋಕ ಯಾವಾಗ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೊ, ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ದೇಲ್ಲಾ ಇಷ್ಟೇ ನೀರು ಮತ್ತು ಆತ್ಮನ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಬೇಕು. 

ಮದುಮಗ ಬರುವಾಗ, ಮದುವೆಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ನೀರು ಹಾಗೂ ಆತ್ಮನಿಂದ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಎಲ್ಲಾರಿಗೆ ಆತನನ್ನು ಮಹಾಸಂತೋಷದಿಂದ, “ಓ, ಕೊನೆಗೆ ನೀನು ಬಂದೇ. ನನ್ನ ಶರೀರವು ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಲಿಂಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿ ದ್ದೀರಿ. ಆದದರಿಂದ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಪವೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ದೇವರೇ. ನೀವು ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ!” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಅವರು ಆತನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗು ತ್ತಾರೆ.

ನೀತಿವಂತರಿಗೇಲ್ಲಾರಿಗೆ ಯೇಸು ಮದುಮಗನು. ಮದುಮಗನು ಮದುಮಗ ಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದರಿಂದಲೇ ಮದುವೆ ನಡಿಯುತ್ತದೆ, ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದಲ್ಲ.

ಆ ರೀತಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ಆದರೆ ಪರಲೋಕ ದಲ್ಲಿ, ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕ ಅಥವಾ ಬೇವೇ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸುವದು ಮದು ಮಗನೇ. ಮದುಮಗಳು ಯಾರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಮದುಮಗನು ಆತನ ಪ್ರೇಮದ ಪ್ರಕಾರ ಮದುವೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗಿಯೇ ಪರಲೋಕದ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಮದುವೆಹೇಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲಾವನ್ನು ಮದುಮಗನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮದುಮಹೇಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಆತನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಣಿಕರಿಸಿ ಹಾಗೂ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಆತನು ರಕ್ತಸುರಿಸಿದರಿಂದ ಆತನು ಅವರೇಲ್ಲಾರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದನು.

ಆರೋನನ ವಂಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೇಸು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಲೋಕದ ಬಲಿಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ, ಲೇವಿಯವರು, ಆರೋನನ ವಂಶದವರು ಅನೇಕರಿ  ದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ಹಳೇ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಬಲಿಕಾಣಿಕೆಯ ಮುಖ್ಯಪಾತ್ರ ಯೇಸು ವುದೇ. ಆದದರಿಂದ, ನಿಜವಾದದು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಅದರ ಛಾಯ ಏನಾಗು ತ್ತದೆ? ಅದರ ಛಾಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಯೇಸು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಆತನು ಆರೋನನು ಬಲಿಕಾಣಿಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಆತನು ಅರ್ಪಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆತನು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಪಾಪಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಕ್ಕಾಗಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಆತನನ್ನೇ ಮನುಷ್ಯರಿಗಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆತನು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದನು.

ಯೇಸುವಿನ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಆತನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟವರಿಗೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಖಂಡಿತ. ಯೇಸು ಕಾಣದಿರುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆತನು ಕಾಣುವಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದನು. “ನಾನೇ ಮಾರ್ಗವೂ ಸತ್ಯವೂ ಜೀವವೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ” (ಯೋಹಾನ 14:6). ಯೇಸು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆತನ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನದಿಂದ, ಆತನ ಮರಣದಿಂದ, ಮತ್ತು ಆತನ ಪುನರುತ್ಥಾನದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹಳೇ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರತಿಮೆಯಾಗಿದೆ


 • ಇನ್ನೋಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು 
 • ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕಾರಣ ಏನು?
 • ಕಾರಣ ಮೊದಲನೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ 
 • ದೃಡವಿಲ್ಲದ  ಹಾಗೂ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲದೆ 
 • ಇರುವುದರಿಂದಲೇ.

ಹಳೇ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಛಾಯವಷ್ಟೇ. ಹಳೇ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಹಾ ಯಾಜಕನು ಅರ್ಪಿಸಿದ ಬಲಿಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಯೇಸು ಅರ್ಪಿಸದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಆತನು ನಿರಂತರವಾದ ಪರಲೋಕದ ಯಾಜಕತ್ವವನ್ನು, ಉತ್ತಮವಾದ ಯಾಜಕತ್ವ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. 

ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನರು ಅವರ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಪಾಪಿಗಳಾದರು, ಮತ್ತು ಕರ್ತನ ನಿಯಮದ ಮೂಲಕ ಅವರು ನೀತಿವಂತ ರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದದರಿಂದ ಕರ್ತನು ಇನ್ನೋಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು.

ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಆತನ ಒಬ್ಬನೇ ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಗ ನನ್ನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು ಇದರ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ನಾವು ಆತನ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನದಲ್ಲಿ, ಆತನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಆತನ ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡ ಬೇಕೆಂದು ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿದನು. ಇದು ಕರ್ತನ ಎರಡನೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ. ಎರಡನೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಆತ್ಮನ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ನಂಬಬೇಕು ಎಂದು ನಮಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತದೆ. 

ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆತನು ನಮಗೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆತನ ಮಗನ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ನಂಬಬೇಕು ಎಂದು ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಾದಿಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಾಗಿ ಆತನ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಆತನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸವಿಡಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೌದು ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. 

ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ, ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅವರ ರಾಜಪದವಿಯನ್ನು ಕಾಪಡಿ ಕೊಂಡರು. ಎಲ್ಲಾ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ಅರಸರು ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅರಸನಾದ ಸಲೋಮ ನವರೆಗೂ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಜನಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಯವು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾದರೂ ಸಹ, ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜ್ಯವು 586 .ಅ. ರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುಹೋಗುವ ತನಕ ಯೆಹೂದರ ರಾಜ್ಯವು ಇತ್ತು. ಆದದರಿಂದ, ಯೆಹೂದ್ಯರ ಜನರು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ಹಾಗೆ ಇದ್ದರೆ. 

ಲೇವಿಯ ವಂಶದ ಒಬ್ಬನು ಯಾಜಕನ್ನಾಗಿದ್ದನು. ಪ್ರತಿಒಬ್ಬ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯ ವಂಶದವನು ಆತನದೇ ಎಂಬ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಯೇಸು ಅದರ ಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಹೊರ ಬರುವುದಾಗಿ ಕರ್ತನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ವಂಶದವರಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದರು. 

ಯೆಹೂದ್ಯರ ವಂಶದವರಿಗೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಡಿದರು? ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ಜನರೋಂದಿಗೆ ಮಾಡುವ ಒಪ್ಪಂದವೂ ಒಂದೇ ಸಮವಾಗಿತ್ತು ಕಾರಣ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ಜನರು ಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ಹಾಗೆ ಇದ್ದರಿಂದಲೇ. 

ಯೇಸು ಆತನ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನದ ಮೂಲಕ, ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಆತನ ಮರಣದ ಮೂಲಕ, ಮತ್ತು ಆತನ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ, ಯೇಸು ಹೊಸ ಒಡಂ ಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರು.ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಪಾಪಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗು ವುದಿಲ್ಲ 


 • ಮನುಷ್ಯನ ಪಾಪಗಳು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಿಂದ
 • ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವುದೋ?
 • ಇಲ್ಲ.


ಯೆರೆಮಿಯಾ 17:1ರಲ್ಲಿ, ಮನುಷ್ಯನ ಪಾಪವು ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಿಲುಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ. “ಯೆಹೂದದ ಪಾಪವು ಉಕ್ಕಿನ ಕಂಠದಿಂದಲೂ ವಜ್ರದ ಮೊನೆಯಿಂದಲೂ ಲಿಖಿತವಾಗಿದೆ; ಅವರ ಹೃದಯದ ಹಲಗೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅವರ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳ ಕೊಂಬುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೆತ್ತಿದೆ.”

ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ನಮ್ಮ ಹೃದಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಿಲುಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಪಾಪಿಯರು ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಒಬನು ವಿಶ್ವಾಸ ವಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ, ಆತನು ಒಬ್ಬ ಪಾಪಿ ಎಂದು ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಕಾರಣ ಆತನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲದಿರುವದರಿಂದಲೇ. ಆದದರಿಂದ, ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬನು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ, ಆತನು ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪಾಪಿ ಎಂದು ಆತನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.

ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟು 10 ವರುಷಗಳ ಕಾಲವಾದ ನಂತರ ಕೇಲವ ರಿಗೆ ಅವರು ಪಾಪಿಗಳೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳುತ್ತಾರೆ. “ಓ, ಪ್ರಿಯಾ! ನಾನು ಪಾಪಿ. ನಾನು ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡೆ, ಆದರೆ ಹೇಗೊ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಪಾಪಿಯಾಗೆ ಇದ್ದೀನೆ.” ಕೊನೆಗೆ ಆತನು ಹೇಗಿದ್ದಾನೇಂದು ಆತನು ನೋಡುವಾಗ ಆತನು ಇದನ್ನು ಒಂದು ದಿನ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. 

ಆತನು 10 ವರುಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇದ್ದನು, ಆದರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಆತನು ಸತ್ಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ಆತನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕರ್ತನ ನಿಯಮದ ಮೂಲಕ ಮೀರುವುದನ್ನು ಆತನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆತನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟದೇ 10 ವರುಷಗಳ ಕಾಲ ಆತನು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ವಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 

ಆತನಿಗೆ ಆತನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗದಿರುವುದರಿಂದ, ಆತನು ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಪಿಯ ಹಾಗಿಯೇ ಉಳಿದುಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು 5 ವರುಷದ ಕಾಲ, ಕೆಲವರು 10 ವರುಷಗಳ ಕಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ 30 ವರುಷಗಳ ಕಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು 50 ವರುಷಗಳ ಕಾಲ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಕೊನೆಯ ವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ.

ಪ್ರೀತಿಯ ಕರ್ತನೇ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೈವಾಜ್ಞೆಗಳು ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ನಾನು ಓಳ್ಳೆಯವನ್ನಾಗಿ ಇದ್ದೇ. ನಿಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಭರವಸೆ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಪ್ರತೀ ದಿನ ನಾನು ಪಾಪಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡೆ.

ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, “ಮೊದಲು ನಾನು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಲ್ಲದವನ್ನಾಗಿದ್ದು ಜೀವದಿಂದಿದ್ದೆನು. ಆಜ್ಞೆಯು ಬಂದಾಗ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಜೀವ ಬಂತು, ನಾನು ಸತ್ತೆನು” (ರೋಮಾ 7:9). ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಾನು ಪಾಪಿ ಯಾಗಿದ್ದೇನೆ.

ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪಾಪಗಳು ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೂರವಿರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಿಲುಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಬಗ್ಗಿದ್ದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳು ಹೊರಬಂದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ದಾಖಿಲುಮಾಡಲಾಗಿದರಿಂದಲೇ. “ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತಿದ್ದೀಯೋ! ನಾನೂ ಸಹ ನೀವುಮಾಡಿದ ಪಾಪವನ್ನೇ ಮಾಡಿದೇ.”

“ಆದರೆ 2ವರುಷದ ಹಿಂದೆ ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ಪರಿಹಾರಕೊಟ್ಟೆ. ಯಾಕೆ ನೀನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಎಲ್ಲಾವನ್ನು ಪುನಃ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ? ಯಾಕೆ ನೀನು ಹೋಗಿಲ್ಲ?”

“ಓ, ನೀನು ಇಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟವನ್ನಾಗಿರಬೇಡ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಿಲುಮಾಡಿದೆ. ನೀನು ಏನು ಯೋಚಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನೀನು ಇನ್ನೂ ಪಾಪಿಯೇ.”

“ಇಲ್ಲ! ಇಲ್ಲ!”

ಆದದರಿಂದ, 20ವರುಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆತ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಆತನು ಪುನಃ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಡುತ್ತಾನೆ. “ದಯೆವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ದೇವರೆ. ನಾನು ಹಿಂದೆಮಾಡಿದ ಪಾಪದಿಂದ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಬಾಧೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಪಾಪಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟೆ, ಆದರೆ ಅವು ಇನ್ನೂ ನನ್ನೋಂದಿಗೆ ಇವೇ. ದಯೆವಿಟ್ಟು ನಾನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ.” 

ಆದರೆ ಆ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದೋಂದಿಗೆ ಹೋಗುವುದೆ? ಮನುಷ್ಯನ ಪಾಪಗಳು ಅವರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಿಲುಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ, ನೀರು ಮತ್ತು ಆತ್ಮನ ಸುವಾರ್ತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀರು ಮತ್ತು ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವೇ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯೇಸುವಿನ ನಿಜವಾದ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ.ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನ್ನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ


 • ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ 
 • ಜವಾಬುಕೊಡುತ್ತೇವೆ? 
 • ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಂಬಬೇಕು ಮತ್ತು 
 • ನಾವು ಲೋಕದ ಪೂರ್ತಿ ಇದನ್ನು 
 • ಬೋಧಿಸಬೇಕು.

ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮೋಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಯನ್ನು ಮಾಡಿದನು. “ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾಗುತ್ತೇನೆ. ನೀರಿನಿಂದಲೂ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮನಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡು ಗಡೆಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿದರೇಲ್ಲಾರನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದಿಸು ತ್ತೇನೆ.”

ಕರ್ತನೋಂದಿಗೆ ಈ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರೊ? ನೀರಿನಿಂದಲೂ ಹಾಗೂ ರಕ್ತನಿಂದಲೂ ಆತನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಆತನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನಂಬುವಾಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಯಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೇವೆ.

ಡಾಕ್ಟರು ನಮ್ಮ ರೋಗವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆತನನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರು ಆತನ ರೋಗಿಯ ರೋಗಿಯನ್ನು ಸರಿ ಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನಂತರ ಸರಿಯಾದ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಗೊತ್ತುಮಾಡಬೇಕು. ಅನೇಕ ತರದ ಔಷಧಿಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆತನಿಗೆ ನಿಷ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು.

ಒಮ್ಮೆ ಡಾಕ್ಟರು ಆತನ ರೋಗಿಯ ರೋಗಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ, ಆ ರೋಗಿಯನ್ನು ವಾಸಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಔಷಧಿಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಓಳ್ಳೆಯ ಔಷಧಿಗಳು, ತಪ್ಪಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಆ ರೋಗಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೆಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಹಾಗಿಯೇ, ನೀವು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಂಬುವಾಗ, ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯದ ಆಧಾರ ರೋಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮನ ಪರಸ್ಥಿಯನ್ನು ನೀವು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯ ಯೋಂದಿಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿ ಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರ. ಡಾಕ್ಟರಿನ ಶಕ್ತಿಯು ಆತನ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ಅಡ್ದಿಯಿಲ್ಲದೆ ರೋಗವಾಸಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅವರೇಲ್ಲಾರು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ.

“ನಾನು ಪಾಪದಿಂದ ಬಿದುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದೀನೊ ಅಲ್ಲವೊ ಎಂಬುದನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿಯದು,” ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಇನ್ನೂ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯ ಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಇದರ ಅರ್ಥ. ಪಾದ್ರಿಯು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟು ಪಾಡಾಗಿದ್ದರೆ, ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಪಾಪದ ಸಮಸ್ಯವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಆತನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ವಾಗಬೇಕು.

ಆಗ, ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ಹೋಗಬಹುದು. ಆತನ ಶಿಷ್ಯರ ಆತ್ಮನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಆತನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು. 

ಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಆತನು ಬಂದು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಮರಣಿಸಿದರು. ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಪರಿಹಾರಕೊಟ್ಟಿರು ವಾಗ, ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ? ನೀರು ಮತ್ತು ಆತ್ಮನ ವಾಕ್ಯವು ಭಕ್ತರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ.

ಸುವಾರ್ತೆಯು ಸಿಡಿಮದ್ದುದಂತದು. ಎತ್ತರವಾದ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಂದ ಬೆಟ್ಟದ ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾವನ್ನು ಅದು ಸ್ಪೋಟಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಯೇಸುವಿನ ಕಾರ್ಯವೂ ಇದರ ಹಾಗಿಯೇ. ಆತನ ನೀರು ಮತ್ತು ಆತ್ಮನ ಸುವಾರ್ತೆಯೋಂದಿಗೆ ಆತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿರು ವವರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಆತನು ಅಳಿಸಿಬಿಡುವನು. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಬರೆದಹಾಗೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಆತ್ಮನ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ನೋಡೋಣ, ಹಳೇ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಿಡುವ ಸುವಾರ್ತೆ


 • ಹಳೇ ಒಡಂಬಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗಳನ್ನು
 • ಮೇಲಿಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಏನು?
 • ಬಲಿ ಕಾಣಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪಾಪಗಳು ಹೋಗುವುದೇ
 • ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು.


ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಸತ್ಯವನ್ನು ಯಾಜಕಕಾಂಡ  1:3-4ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. “ಅವನು ದನವನ್ನು ಸರ್ವಾಂಗಹೋಮವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸುವದಾದರೆ ಪೂರ್ಣಾಂಗವಾದ ಗಂಡನ್ನು ತರಬೇಕು. ತನಗೆ ಕರ್ತನು ಒಲೆಯುವಂತೆ ದೇವ ದರ್ಶನದ ಗುಡಾರದ ಬಾಗಲಿಗೆ ಅದನ್ನು ತರಬೇಕು. ಅವನು ಆ ಪಶುವಿನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಡಬೇಕು; ಆಗ ಅದು ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ದೋಷಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡು ವದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗುವದು.”

ದನವನ್ನು ಸರ್ವಾಂಗಹೋಮವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸುವದಾದರೆ ಪೂರ್ಣಾಂಗ ವಾದ ಗಂಡನ್ನು ತರಬೇಕು. ತನಗೆ ಕರ್ತನು ಒಲೆಯುವಂತೆ ದೇವದರ್ಶನದ ಗುಡಾರದ ಬಾಗಲಿಗೆ ಅದನ್ನು ತರಬೇಕು. ಅವನು ಆ ಪಶುವಿನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಯಿಡಬೇಕು; ಆಗ ಅದು ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ದೋಷಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುವದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗುವದು ಎಂದು ಈ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಹಳೇ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಪಾಪಿಯ ದಿನದ ಪಾಪಗೋಸ್ಕರ ದೋಷಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುವದಕ್ಕಾಗಿ ಬಲಿಕಾಣಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆ ಪಾಪಿ ತನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ಅದರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು. ಅವನು ಆ ಹೋರಿಯನ್ನು ಕರ್ತನ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ವಧಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದರ ರಕ್ತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವದರ್ಶನದ ಗುಡಾರದ ಕೊಂಬೆಗಳ ಮೇಲೆ ಎರಚರಬೇಕು. ನಂತರ ಆತನು ಮಿಕ್ಕಿದ ರಕ್ತವನ್ನು ದೇವದರ್ಶನದ ಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲಗೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಯಜ್ಞವೇದಿಗೆ ಸುತ್ತಲೂ ಎರಚರಬೇಕು ಆಗ ಆ ಪಾಪಿಯ ದಿನದ ಪಾಪ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ವರ್ಷದ ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ ಯಾಜಕಾಂಡ 16:6-10 ರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ, “ಆರೋನನು ತನಗೋಸ್ಕರವೂ ತನ್ನ ಮನೆತದವರಿಗೋಸ್ಕರವೂ ದೋಷಪರಿಹಾರಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಎರಡು ಹೋತಗಳನ್ನು ಅವನು ದೇವದರ್ಶನದ ಗುಡಾರದ ಬಾಗಲಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಅವನು ಆ ಹೋತಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕರ್ತನಿ ಗೋಸ್ಕರವೆಂದೂ ಅಜಾಜೇಲಿನಿಗೋಸ್ಕರವೆಂದೂ ಚೀಟುಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಹಾಕ ಬೇಕು. ಯಾವ ಹೋತ ಕರ್ತನದೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗುವದೋ ಅದನ್ನು ಆರೋನನು ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞರೂಪವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಯಾವ ಹೋತ ಅಜಾ ಜೇಲನದೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗುವದೋ ಅದನ್ನು ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಜೀವ ವಾಗಿಯೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ದೋಷಹೊರಿಸಿ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಅಜಾಜೇಲನಿಗಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿಬಿಡ ಬೇಕು” (ಯಾಜಕಕಾಂಡ 16:7-10). 

ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ಹಾಗೆ, ಹೋತ ಅಂದರೆ “ಆಚ್ಚೆ ಹಾಕುವುದು. ”ಆದದರಿಂದ ವರುಷದ ಪಾಪ 10 ನೇ ದಿನದ 7ನೇ ತಿಂಗಳು ಪರಿಹಾರ ಕೋಡುತ್ತದೆ.

ಯಾಜಕಾಂಡ 16:29-30 ರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ, “ಇದು ನಿಮಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ನಿಯಮ; ಯಾವದಂದರೆ ಸ್ವದೇಶಸ್ಥರಾದ ನೀವೂ ನಿಮಲ್ಲಿ ಇಳುಕೊಂಡಿರುವ ಅನ್ಯ ದೇಶದವರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹತ್ತನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು [ಉಪವಾಸಮಾಡಿ] ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕುಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗುವದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ದಿನದಲಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ದೋಷ ಪರಿಹಾರವಾಗುವದು. ಕರ್ತನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ದೋಷಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಯಾಗುವವು.”

ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ಅವರ ವರುಷದ ಪಾಪವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದಿನ ಇದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ? ಮೊದಲಿಗೆ, ಮಹಾ ಯಾಜಕನಾದ ಆರೋನನು ಬಲಿಕಾಣಿಕೆಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆತನು ಇರಬೇಕು. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ಜನರನ್ನು ಯಾರು ತೋರಿಸಿದರು? ಆರೋನನು ತೋರಿಸಿದನು. ಆರೋನನ್ನು ಮತ್ತು ಆತನ ವಂಶದವರನ್ನು ಮಹಾ ಯಾಜಕರನ್ನಾಗಿ ಕರ್ತನು ನಿಶ್ಚಿಯಿಸಿದನು.

ಆರೋನನು ತನಗೋ ತನ್ನ ಮನೆತನದವರಿಗೋಸ್ಕರವೂ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೋರಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದನು. ಅವನು ತನ ಗೋಸ್ಕರವಾದ ಹೋರಿಯನ್ನು ವಧಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದು ಕೊಂಡು ಕೃಪಾಸನದ ಪೂರ್ವಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಚಿಮುಕಿಸಿ ಕೃಪಾಸನದ ಎದುರಾಗಿಯೂ ಏಳು ಸಾರಿ ಚಿಮುಕಿಸಬೇಕು. ಆರೋನನು ಮೊದಲಿಗೆ ಆತನಿ ಗೋಸ್ಕರವೂ ತನ್ನ ಮನೆತನದವರಿಗೋಸ್ಕರವೂ ದೋಷಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ ಬೇಕು.

ದೋಷಪರಿಹಾರ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬನ ಪಾಪವನ್ನು ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞದ ಹೋರಿಯ ಮೇಲೆ ದೋಷಹೋರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಆತನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆ ಹೋತ ಸಾಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಪಾಪಿಯೇ ಮರಣಿಸಬೇಕು, ಆದರೆ ಆತನ ಪಾಪವನ್ನು ದೋಷಪರಿಹಾರಕಯಜ್ಞದ ಹೋರಿಯ ಮೇಲೆ ದೋಷಹೋರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಆತನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆ ಹೋತ ಸಾಯುತ್ತದೆ. 

ಆರೋನನ ಪಾಪಗಳು ಹಾಗೂ ಆತನ ಮನೆತನದವರ ದೋಷಪರಿಹಾರ ವಾದ ನಂತರ, ಆತನು ಒಂದು ಹೋತವನ್ನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ಅಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು ಇನ್ನೋಂದು ಹೋತವನ್ನು ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಜೀವವಾಗಿಯೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ದೋಷಹೋರಿಸಿ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಅಜಾಜೇಲನಿ ಗಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿಬಿಡಬೇಕು. 

ಒಂದು ಹೋತ ಕರ್ತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಆರೋನನು ಸಜೀವವಾದ ಹೋತದ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಆತನ ಎರಡುಕೈಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು “ಓ ಕರ್ತನೇ, ನಿನ್ನ ಜನರಾದ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ಎಲ್ಲಾ 10 ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಿಯಮದ 613 ಷರತುಗಳನ್ನು ಭಂಗಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ಈ ಹೋತ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವರುಷದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಈ ಹೋತದ ಮೇಲೆ ಹೋರಿಸುತ್ತೇನೆ.”

ಆತನು ಹೋತದ ಕೊರಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಮಹಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಾನದೊಳಗೆ ಅದರ ರಕ್ತದೋಂದಿಕೆ ಆತನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆತನು ನಂತರ ಹೋರಿಯ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೃಪಾಸನದ ಪೂರ್ವಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಚಿಮುಕಿಸಿ ಕೃಪಾಸನದ ಎದುರಾಗಿಯೂ ಏಳು ಸಾರಿ ಚಿಮುಕಿಸಬೇಕು.

ಪವಿತ್ರಸ್ಥಾನದೊಳಗೆ ಆಜ್ಞಾಶಾಸನಗಳು ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಮೇಲಣ ಮುಚ್ಚಳ ಕೃಪಾಸನ ಎಂದು ಹೆಸರು, ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ಶಿಲಾ ಶಾಸನಗಳು ಎರಡು ಆಜ್ಞಾಶಾಸನಗಳು ಇತ್ತು, ಒಂದರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣ ಮತ್ತು ಇನ್ನೋಂದರಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆಯಾಗಿರುವ ಆರೋನನ ಕಡ್ಡಿ. 

ಆರೋನನ ಕಡ್ಡಿ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನುಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಎರಡು ಆಜ್ಞಾ ಶಾಸನಗಳು ಆತನ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣ ಆತನ ಜೀವದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಆಜ್ಞಾಶಾಸನಗಳ ಮೇಲಣ ಮುಚ್ಚಳ ಇತ್ತು. ಕೃಪಾಸನದ ಪೂರ್ವಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಚಿಮುಕಿಸಿ ಕೃಪಾಸನದ ಎದುರಾಗಿಯೂ ಏಳು ಸಾರಿ ಚಿಮುಕಿಸು ತ್ತಿದರು. ಮಹಾ ಯಾಜಕನ ನಿಲುವಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಗಂಟೆಗಳು ಅಂಜುಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ತೂಗುತಿರುವ ಅವು ಆತನು ರಕ್ತವನ್ನು ಚಿಮುಕಿಸುವಾಗ ನಾದಮಾಡುತಿತ್ತು.

ಯಾಜಕಾಂಡ 16: 14-15 ರಲ್ಲಿ, ಬರೆದಿದೆ, “ಆಗ ಆ ಹೋರಿಯ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೃಪಾಸನದ ಪೂರ್ವಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಚಿಮಿಕಿಸಿ ಕೃಪಾಸಾನದ ಎದುರಾಗಿಯೂ ಏಳು ಸಾರಿ ಚಿಮಿಕಿಸಬೇಕು. ತರುವಾಯ ಅವನು ಜನರಿಗೋಸ್ಕರವಾದ ದೋಷಪರಿಹಾರಕಯಜ್ಞದ ಹೋತವನ್ನು ವಧಿಸಿ ಅದರ ರಕ್ತವನ್ನು ತೆರೆಯೊಳಗೆ ತಂದು ಹೋರಿಯ ರಕ್ತದಿಂದ ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ ಇದರ ರಕ್ತದಿಂದಲೂ ಮಾಡಿ ಕೃಪಾಸನದ ಮೇಲೆಯೂ ಎದುರಾಗಿಯೂ ಚಿಮಿಕಿಸಬೇಕು.”

ಹೋರಿಯ ರಕ್ತವನ್ನು ಚಿಮುಕಿಸುವ ಪ್ರತಿಸಾರಿ ಗಂಟೆ ಹೊಡೆಯುತಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಕೂಡಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಆ ಗಂಟೆ ಕೇಳಿಸಿತು. ಮಹಾ ಯಾಜಕನದ ಮೂಲಕ ದೋಷಪರಿಹಾರವಾಗ ಬೇಕಿದ್ದರಿಂದ, ಗಂಟೆಯ ಶಬ್ಧ ಅಂದರೆ ದೋಷಪರಿಹಾರ ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ಎಲ್ಲಾ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ಜನರಿಗೆ ಆ ಶಬ್ಧ ಆಶೀರ್ವಾದವಾದ ಶಬ್ಧವಾಯಿತು. 

ಏಳು ಸಾರಿ ಆ ಗಂಟೆ ಹೊಡೆಯುವಾಗ, ಅವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ಈಗ ನಾನು ಅದೇಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಪೂರ್ತಿ ವರುಷದ ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ, ಈಗ ನಾನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ.” ಜನರು ಅವರ ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು. ಆ ಕಾಲದ ಗಂಟೆಯ ಶಬ್ಧವು ನೀರಿನಿಂದಲೂ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮನಿಂದಲೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದುದೆಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಹಾಗಿಯೇ. 

ನೀರು ಮತ್ತು ಆತ್ಮನ ಪಶ್ಚತ್ತಾಪದ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳುವಾಗ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಒಪ್ಪಿ ಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ನೀರು ಮತ್ತು ಆತ್ಮನ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಕುರಿತದು ಇದೇ ಆಗಿದೆ. ಗಂಟೆ ಏಳುಸಾರಿ ಹೊಡೆಯುವಾಗ, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ವರುಷದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳು ಸ್ವಚ್ಛ ವಾದವು. ಅವರ ಪಾಪಗಳು ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಿವಾರಣೆಯಾದವು.

ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಹೋತವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ನಂತರ, ಮಹಾ ಯಾಜಕನು ಇನ್ನೋಂದು ಹೋತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗುಡಾರದ ಆಚೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ ಜನರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋದನು. ಅವರು ಅದನು ನೋಡಿದ್ದಾಗ ಮಹಾ ಯಾಜಕನಾದ ಆರೋನನು ಆತನ ಕೈಗಳನ್ನು ಆ ಹೋತದ ತೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟನು. 

ಯಾಜಕಕಾಂಡ 16: 21-22ರಲ್ಲಿ, “ಅದರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಕೈಗಳ ನ್ನೂ ಇಟ್ಟೂ ಇಸ್ರಾಯೇರ್ಯರ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನೂ ದ್ರೋಹಗಳನ್ನೂ ಅಪರಾಧ ಗಳನೂ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಿಕೆಮಾಡಿ ಆ ಹೋತ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೇಮಕವಾದವನ ಕೈಯಿಂದ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡಬೇಕು. ಆ ಹೋತ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನೂ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೋತ್ತುಕೊಂಡು ದುರ್ಗಮವಾದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯುವಂತೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಅದನ್ನು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕು.”

ಮಹಾ ಯಾಜಕನಾದ, ಆರೋನನು, ಆತನ ಕೈಗಳನ್ನು ಆ ಸಜೀವವಾದ ಹೋತದ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ವರುಷದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅರಿಕೆಮಾಡಿದನು. “ಓ ದೇವರೆ, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಪಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಾ 10 ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಿಯಮದ 613 ಷರತುಗಳನ್ನು ಭಂಗಮಾಡಿದೆ. ಓ ಕರ್ತನೇ, ನಾನು ಈ ಹೋತ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವರುಷದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಈ ಹೋತದ ಮೇಲೆ ಹೋರಿಸುತ್ತೇನೆ.”

ಯೆರೆಮಿಯಾ 17:1ನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಪಗಳು ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ ವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೋಂದು ಅವರ ಹೃದಯದ ಹಲಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿದೆ.

ಆದದರಿಂದ ಜನರು ಅವರ ದೋಷಪರಿಹಾರವಾಗ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಕಾರ್ಯಗಳ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಪಾಪಗಳು ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಹಲಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಪಾಪಗಳು ಅಳಿಸಬೇಕು. ದೋಷಪರಿಹಾರಕವಾದ ಮಹಾದಿನ, ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪಿನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಪಾಪಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ಹೋತ ಮತ್ತು ಇನ್ನೋಂದು ಅವರ ಹೃದಯದ ಹಲಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿದೆ. 


 • ಹಳೇ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೆಯ
 • ಪದ್ಧತಿಯ ಮೂಲಕ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಕರ್ತನು
 • ಏನನ್ನು ತೋರಿಸಿದನು?
 • ಅತ್ಯಂತ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರ ಪಾಪಗಳನ್ನು
 • ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಅಳಿಸಿಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಕನು
 • ಬರುತ್ತಾನೆಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ


ಹೋತದ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಡುವುದರಿಂದ, ಜನರ ವರುಷದ ಪಾಪ ಗಳು ಆ ಹೋತದ ಮೇಲೆ ಹೋದೆವು ಎಂದು ಮಹಾ ಯಾಜಕನು ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ದನು. ಪಾಪಗಳಿ ಹೋತದ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿದಾಗ, ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಹೋತವನ್ನು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕು.

ಪೆಲಿಸ್ಟೇಣ್ ಮರುಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ. ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ಯರ ವರುಷದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಆ ಹೋತ ನಿವಾರಣೆಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಿದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆ ಹೋತವನ್ನು ನೀರು ಹುಲ್ಲುವಿಲ್ಲದಿರುವ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಆ ಅಜಾಜೇಲ ಹೋತವು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು ವುದನ್ನು ಜನರು ನಿಂತುಕೊಂಡು ನೋಡಿದರು. 

ಅವರು ತಮ್ಮೋಂದಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು, “ನಾನು ಸಾಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಆ ಹೋತ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ಪಾಪಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸಾಯುತ್ತದೆ. ಪಾಪವು ಕೊಡುವ ಸಂಬಳ ಮರಣ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಬದಲು ಆ ಹೋತ ಮರಣಿಸಿತ್ತು. ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಹೋತ. ನಿನ್ನ ಮರಣದಿಂದ ನನಗೆ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ.” ಆ ಹೋತವನ್ನು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ವರುಷದ ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು.

ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಪಾಪವು ಬಲಿಕಾಣಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿದ್ದಾಗ, ನೀವು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತೀರ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಸುಲಭ. ನಾವು ಒಮ್ಮೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಸತ್ಯವು ಎಂದಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಹೋತವು ಬಾನಂಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನು ಅರಣ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಒಬ್ಬನೇ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾನೆ. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ವರುಷದ ಪಾಪಗಳು ಹೋಯಿತು. ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಹುಲ್ಲುಯಿಲ್ಲದೆ ಅಲೆದಾಡುತ್ತದೆ, ಇಸ್ರಾ ಯೇಲ್ಯರ ಪಾಪಗಳ ವರುಷದ ಆಸ್ತಿಯೋಂದಿಗೆ ಆತನು ಸಾಯುತ್ತಾನೆ.

ಪಾಪವೂ ಕೊಡುವ ಸಂಬಳ ಮರಣ, ಮತ್ತು ಕರ್ತನ ನ್ಯಾಯವು ಸಾಧ್ಯ ವಾಯಿತು. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ತನು ಹೋತವನ್ನು ಬಲಿಕಾಣಿಕೆ ಯಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದನು. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ವರುಷದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಾಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಯಾಯಿತು.

ಹಳೇ ಓದಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲದ ಹಾಗೆ ದಿನದ ಪಾಪ ಮತ್ತು ವರುಷದ ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಿರುವ ಹಾಗೆ, ಒಂದೇ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳೂ ಸಹ ಹೀಗಿಯೇ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಕರ್ತನ ಒಡಂಬಡಿ. ಮೆಸ್ಸಿಯನನ್ನು ನಮ್ಮೋಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿಯ ಪಾಪಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು ಅತನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಯೇಸುವಿನ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನದ ಮೂಲಕ ಪುರೈಸಿತು.ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ನಿಂದಲೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದು


 • ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನಿಂದ 
 • ಯೇಸು ಯಾಕೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ
 • ಕೊಂಡರು?
 • ಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆಮಾಡಿದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ 
 • ಧರ್ಮವನ್ನು ನೆರವೆರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
 • ಯಲ್ಲಿರುವ ಯೇಸುವಿನ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಹಳೇ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
 • ಯಲ್ಲಿರುವ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಿಡುವುದು  
 • ಅದೇ ಯಾಗಿದೆ.


ಮತ್ತಾಯ 3:13-15 ನ್ನು ನಾವು ಓದೋಣ “ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಯೋಹಾನನಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಗಲಿಲಾಯದಿಂದ ಯೊರ್ದನ್ ಹೊಳೆಗೆ ಬಂದನು; ಆಗ ಯೋಹಾನನು-ನಾನು ನಿನ್ನಿಂದ ಸ್ನಾನಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ತಕ್ಕವನಾಗಿರವಲ್ಲಿ ನೀನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವದೇನು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆತನನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ-ಸದ್ಯಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೋ; ಹೀಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಒಪ್ಪಿ ಕೊಂಡನು.” 

ಯೇಸು ಯೊರ್ದನ್ ಹೊಳೆಗೆಹೋಗಿ ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನಿಂದ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡನು ಇದನ್ನು ಆತನು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ, ಆತನು ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದನು. ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನಿಂದ ಆತನು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಸ್ತ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರೊಳಗೆ ಸ್ನಾನಿಕ ಯೋಹಾನನಿ ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು ಎದ್ದಿಲ್ಲ.

ಮತ್ತಾಯ 11:11-12ರಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, “ಸ್ತ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರೊಳಗೆ ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು ಎದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನ ಕಾಲದಿಂದ ಈ ವರೆಗೂ ಪರಲೋಕರಾಜ್ಯವು ಬಲಾತ್ಕರಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಲಾತ್ಕಾರಿಗಳು ನುಗ್ಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.”

ಮನುಷ್ಯನ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನ್ನು ಕರ್ತನು ನೇಮಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತನು ಬರುವ 6ತಿಂಗಳ ಮುನ್ನವೇ ಆತನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ದನು. ಆತನು ಆರೋನನ ವಂಶ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ಮಹಾಯಾಜಕನು.

ಯೇಸು ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ, “ಯೋಹಾನನು-ನಾನು ನಿನ್ನಿಂದ ಸ್ನಾನಮಾಡಿಸಿ ಕೊಳ್ಳತಕ್ಕವನಾಗಿರವಲ್ಲಿ ನೀನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವದೇನು?” 

“ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ-ಸದ್ಯಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೋ; ಹೀಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮ ವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡನು.” ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಅವರ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಕರ್ತನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಮಾಡುವುದೇ ಆತನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಯೇಸು ಯೋಹಾನನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, “ನಾವು ನೀರಿನಿಂದಲೂ ಆತ್ಮನಿಂದಲೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದು ಎಂಬ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ನೆರೆವೇರಿಸತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದದರಿಂದ ಈಗ ನೀನು ನನಗೆ ಸ್ನಾನಮಾಡಿಸಬೇಕು.” 

ಯೋಹಾನನು ಯೇಸುವಿಗೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನಮಾಡಿಸಿದನು. ಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ ತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದೆ. ಆತನು ನೆರವೇರಿಸತಕ್ಕ ರೀತಿಯಿಂದ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿ ದರಿಂದ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳು ಆತನ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಂಡನು. 

ಯೇಸು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆತನು 30 ವರುಷವಿರುವಾಗ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡರುನು. ಅದುವೆ ಆತನದ ಮೊದಲನೆಯ ಸೇವೆ. ಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿಬಿಡುವುದರಿಂದ ಯೇಸು ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದನು. 

ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೆರವೇರಿಸತಕ್ಕದ ರೀತಿಯಿಂದ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡನು. 

ಕರ್ತನು ಅಂದನು, “ಈತನು ಪ್ರಿಯನಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಮಗನು, ಈತನನ್ನು ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಆಯಿತು.” (ಮತ್ತಾಯ 3:17). ಮನುಷ್ಯರ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆಂದು ಹಾಗೂ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲು ರಕ್ತ ಸುರಿಸುವನೆಂದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು, ಆದರೆ ಆತನು ಆತನ ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯವನ್ನಾಗಿದ್ದನು, “ಹೇಗೂ ನನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತಾಗದೆ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆಯೇ ಆಗಲಿ,” (ಮತ್ತಾಯ 26:39). ಎಂದು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. ಮನುಷ್ಯನ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವದು ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಲೋಕದ ಜನರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುವದು ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತಾವಾಗಿತ್ತು. 

ಆದದರಿಂದ ಯೇಸು, ವಿಧೇಯನಾಗಿರುವ ಮಗನು, ಆತನ ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯವನ್ನಾಗಿ ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನಿಂದ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಂಡನು.

ಯೋಹಾನ 1:29ರಲ್ಲಿ, “ಮರುದಿನ ಯೋಹಾನನು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬರುವ ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡಿ-ಆಗೋ [ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ] ದೇವರು ನೇಮಿಸಿದ ಕುರಿ, ಲೋಕದ ಪಾಪ ವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವವನು.” ಯೇಸು ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪವನ್ನು ನಿವಾರಣೆಮಾಡಿ ಗೊಲ್ನಥಾದಲ್ಲಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿದನು.“ ಆಗೋ [ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ] ದೇವರು ನೇಮಿಸಿದ ಕುರಿ, ಲೋಕದ ಪಾಪವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವವನು,” ಎಂದು ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನ ಸಾಕ್ಷಿಹೇಳಿದನು.

ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಪವಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೊ? ನೀನು ನೀತಿವಂತನೋ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲವೊ? ಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪವನ್ನು ಯೇಸು ನಿವಾರಣೆಮಾಡಿ ನಮ ಗಾಗಿ ಆತನು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಮರಣಹೊಂದಿದನು ಎಂಬುವುದು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. 


 • ಈ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಿಯರ ಪಾಪವು
 • ಯಾವಾಗ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಹೋದವು?
 • ಯೊರ್ದನ್ ಹೊಳೆಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಿಕನಾದ 
 • ಯೋಹಾನನಿಂದ ಯೇಸು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ  ಮಾಡಿಸಿ
 • ಕೊಂಡಾಗ ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು 
 • ಆತನ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು.


ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ, ನಮಗೆ 1 ಮತ್ತು 10 ನೇ ವರುಷದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯೇಸು ಆ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಮಗೆ 11 ಮತ್ತು 20 ನೇ ವರುಷದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಾವು ಪಾಪಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನಡೆತದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಪಾಪಗಳನ್ನು, ಈ ಎಲ್ಲಾವನ್ನು ಆತನು ನಿವಾರಣೆಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. 

ನಮಗೆ 21 ಮತ್ತು 45 ನೇ ವರುಷವಾದಾಗಲೂ ಸಹ ನಾವು ಪಾಪಮಾಡಿ ದ್ದೇವೆ. ಇವುಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಆತನು ನಿವಾರಣೆಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಆತನ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣಹೊಂದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದದಿನನಿಂದ ಸಾಯುವದಿನವರೆಗೂ ನಾವು ಪಾಪಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಆತನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.

“ಆಗೋ [ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ] ದೇವರು ನೇಮಿಸಿದ ಕುರಿ, ಲೋಕದ ಪಾಪವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವವನು.”ಮೊದಲನೇಯ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ, ಆದಾಮನಿಂದ, ಲೋಕದ ಕೊನೆಯ ಮನುಷ್ಯನವರೆಗೆ, ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವಾಗಿದ್ದರೂ- ಆತನು ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು-ಆತನು ನಿವಾರಣೆಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರ ಪಾಪ ಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆತನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಲವರನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕೆಂದು ಆತನು ತೀರ್ಮಾನಿಸ ಲಿಲ್ಲ. ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆತನು ಬಂದು ಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಆತನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಮರಣಹೊಂದಿದನು. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆತನು ತೀರ್ಪನ್ನು ಪಡೆದನು ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪ ಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.  ಆತನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಯಾರು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. “ಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳು” ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳು ಸಹ. ಯೇಸು ಅವುಗಳ ನೇಲ್ಲಾ ನಿವಾರಣೆಮಾಡಿದನು. 

ಆತನ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಹಾಗೂ ಆತನ ರಕ್ತದಿಂದ, ಆತನು ಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆಮಾಡಿದನು. ಆತನ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನದಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಆತನ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಆತನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು. ಯೇಸು ಶಿಲುಬೆಯಮರಣಹೊಂದುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಆತನು ಹೀಗೆ ಅಂದನು, “ತೀರಿತು” (ಯೋಹಾನ 19:30), ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ರಕ್ಷಣೆ ಪೂರ್ತಿ ಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಇದರ ಅರ್ಥ.

ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಮರಣಹೊಂದಿದ ಕಾರಣ ಏನು? ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿ ದೇಹಿಗೂ ರಕ್ತವೇ ಪ್ರಾಣಾಧಾರ, ರಕ್ತ ಪ್ರಾಣಾಧಾರವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ದೋಷ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದಷ್ಟೆ (ಯಾಜಕಕಾಂಡ 17:11). ಯೇಸು ಏಕೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡನು? ಯಾಕಂದರೆ ಆತನು ಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಆತನ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ. “ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ತೀರಿತೆಂದು ತಿಳಿದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಾತು ನೆರವೇರುವಂತೆ-ನನಗೆ ನೀರಡಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದನು” (ಯೋಹಾನ 19:28). ಹಳೇ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕರ್ತನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳು ಯೊರ್ದನ್ ಹೊಳೆ ಯಲ್ಲಿ ಆತನ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮತ್ತು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಮರಣದೋಂದಿಗೆ ನೆರ ವೇರಿತು.

ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆಯು ಆತನ ಮೂಲಕ ನೆರವೇರಿತು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಆತನು ಹೀಗೆ ಅಂದನು, “ತೀರಿತು.” ಆತನು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಮರಣಹೊಂದಿದನು. ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಪವಿತ್ರವರಾಗಿ ಮಾಡಿದನು, ಆತನು ಸತ್ತ ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಜೀವತ ನಾಗಿ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಏರಿಹೋದನು, ಈಗ ಆತನು ಕರ್ತನ ಬಲಗಡೆ ಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. 

ಯೇಸುವಿನ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮತ್ತು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಮರಣದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳ ನಿವಾರಣೆಯು ನೀರಿನಿಂದಲೂ ಆತ್ಮನಿಂದಲೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವದರ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಸುವಾರ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಂಬಿರಿ, ಆಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿರಿ. 

ಪ್ರತಿದಿನ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ದೋಷಪರಿಹಾರವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವಿನ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲಿನ ಆತನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಪಾಪನಿವಾರಣೆ ಯು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. “ಪಾಪಗಳು ಪರಿಹಾರವಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆಮಾಡುವದು ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ” (ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ 10:18).

ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದದೇಲ್ಲಾ ಇಷ್ಟೇ ಯೇಸುವಿನ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಆತನನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಪಾಪನಿವಾರಣೆ ಯನ್ನು ನಂಬಬೇಕು. ನಂಬಿದರೆ ನೀವು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. 

ರೋಮಾ 5:1-2 ಹೇಳುತ್ತದೆ, “ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೀತಿ ವಂತರಾದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ಇರೋಣ. ನಾವು ಈಗ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ದೇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಮುಖಾಂತರವೇ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರದೇಶವಾಯಿತು. ಮತ್ತು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವೆವೆಂಬ ಭರವಸದಿಂದ ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿದ್ದೇವೆ.”

ನೀತಿವಂತರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಸುವಾರ್ತೆಯಾದ ನೀರು ಮತ್ತು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಂಬುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲ.ಕರ್ತನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಉದ್ದೇಶ


 • ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ 
 • ನಾವು ಪವಿತ್ರವಾಗುವುದಕ್ಕೆ 
 • ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವೋ?
 • ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು 
 • ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಮಾತ್ರವೇ  
 • ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ
 •  ಸಾಧ್ಯ.


ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ 10:9ರಲ್ಲಿ, ಬರೆದಿದೆ, “ಇಗೋ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರೆವೇರಿಸು ವದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಎರಡನೆಯದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವದ ಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲನೆಯದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡುತ್ತಾನೆ.” ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಪವಿತ್ರವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಪಿಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿರಬೇಕೆನ್ನುವದು ಕರ್ತನ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. 

ರೋಮಾ 3:20ರಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. “ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಪಾಪದ ಅರುಹು ಉಂಟಾಗುತ್ತದಷ್ಟೆ.” ಆಬ್ರಹಾಮನು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದ 430 ವರುಷಗಳ ನಂತರ ಮೋಶೆಯ ಮೂಲಕ ಕರ್ತನು ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು.

ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ಕರ್ತನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವಿಲ್ಲದೆ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪಾಪದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪಾಪವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡುವುದಗೋಸ್ಕರ ಕರ್ತನು ನಮಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು.

ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಪಿಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಕೊಳ್ಳುವುದೇ  ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕ, ಸುವಾರ್ತೆಯಾದ ನೀರು ಮತ್ತು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದನ್ನು ನಂಬು ವುದರಿಂದ ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ಕಡಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತೇವೆ.ಕರ್ತನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ


 • ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು 
 • ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
 • ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕರ್ತನ
 •  ಪಾಪನಿವಾರಣೆಯನ್ನು 
 • ನಂಬಬೇಕು.


“ಇಗೋ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಎರಡನೆಯದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲನೆಯದನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ” (ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ 10:9). ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ನಮಗೆ ಪವಿತ್ರವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಆಗದಿರುವ ಕಾರಣ, ಕರ್ತನು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆತನದ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಪಾಪನಿವಾರಣೆಯೋಡನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಕರ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಆತನ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾನೆ.

“ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ದೇಹಸಮರ್ಪಣೆಮಾಡಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಶುದ್ಧರಾದೆವು. ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ಯಾಜಕರೆಲ್ಲರು ದಿನಾಲು ಸೇವೆಮಾಡುತ್ತಾ ಎಂದಿಗೂ ಪಾಪನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲಾರದಂಥ ಒಂದೇ ವಿಧವಾದ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಪದೇಪದೇ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವರು. ಆದರೆ ಈ ಯಾಜಕನು ಪಾಪನಿವಾರಣೆಗೋಸ್ಕರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಒಂದೇ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡನು.” (ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ 10:10-12).

ಆತನು ಪಾಪನಿವಾರಣೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಆತನಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದಿರುವದರಿಂದ ಆತನು ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡನು. ಆತನು ಪುನಃ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ಪುನಃ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಆತನನೇ ಬಲಿಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಇಲ್ಲ. 

ಈಗ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿದೆ, ಆತನು ಮಾಡ ಬೇಕಾಗಿರುವುದೇಲ್ಲಾ ಇಷ್ಟೇ ಆತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿರುವವರಿಗೆ ನಿತ್ಯಜೀವವನ್ನು ಕೊಡು ವುದೆ. ಆತನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರು ಕಾರ್ಯ. ಆತನು ಈಗ ನೀರು ಮತ್ತು ಆತ್ಮನ ರಕ್ಷಣೆ ಯನ್ನು ನಂಬಿರುವವರನ್ನು ಆತ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಮುದ್ರಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಯೇಸು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಇಳಿದುಬಂದು ಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆಮಾಡಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣಹೊಂದಿದನು, ಹೀಗೆ ಆತನು ಆತನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದನು. ಈಗ ದೇವರ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದರಿಂದ, ಆತನು ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡನು. 

ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ದ್ದಾನೇಂದು ನಾವು ನಂಬಬೇಕು. ಆತನ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನದಿಂದ ಮತ್ತು ಆತನ ರಕ್ತದಿಂದ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.ಕರ್ತನಿಗೆ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿರುವವರು


 • ಕತನಿಗೆ ಯಾರು ವಿರೋಧಿ?
 • ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವರ
 • ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಪಾಪವಿರುವವರೇ


ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ 10:12-13ರಲ್ಲಿ, ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, “ಆದರೆ ಈ ಯಾಜಕನು ಪಾಪನಿವಾರಣೆಗೋಸ್ಕರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಒಂದೇ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡನು. ಆದದರಿಂದ ತನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳು ತನ್ನ ಪಾದಪೀಠವಾಗಿ ಹಾಕಲ್ಪಡುವ ತನಕ ಆತನು ಕಾದಿರುವನು.” ತನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳು ತನ್ನ ಪಾದಪೀಠವಾಗಿ ಹಾಕಲ್ಪಡುವ ತನಕ ಆತನು ಕಾದಿರುವನು ಎಂದು ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. 

ಆತನ ವಿರೋಧಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ಕರ್ತನೇ, ದಯೆವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು.” ಸೈತಾನನು ಹಾಗೂ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಸುವಾರ್ತೆಯಾದ ನೀರು ಮತ್ತು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು ಆತನ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಕೇಳು ತ್ತಲೇ ಇರುವರು.

ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನು ಅವರಿಗೆ ದಂಡನೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎರಡನೆಯ ಸಾರಿ ಯೇಸು ಬರುವದಿನ, ಅವರಿಗೆ ದಂಡನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿರಂತರ ವಾಗಿ ನರಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಡುವರು. ಅವರು ಬಂದು ಪಶ್ಚತ್ತಾಪಪಟ್ಟು ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರು ನೀತಿವಂತವರಾಗುತ್ತಾರೆನ್ನುವ ಆಶೆಯಿಂದ ಆ ದಿನದವರಿಗೂ ಕರ್ತನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. 

ಆತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿರುವವರ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೇಸು ನಿವಾರಣೆಮಾಡಿ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣಬಿಟ್ಟನು. ಆತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿರುವವರನ್ನು ನಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದುದಿನ ಯೇಸು ಎರಡನೆಯ ಸಾರಿ ಬರುವನು. “ಓ ದಯ ವಿಟ್ಟು ಬೇಗನೆ ಬನ್ನಿ, ದೇವರೇ.” ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವವರನ್ನು ಪರಲೋಕರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನೋಂದಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ಎರಡನೆಯ ಸಾರಿ ಬಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು. 

ದೇವರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ ತಾವು ಪಾಪಿಯರು ಎಂದು ಹೇಳುವವರಿಗೆ ಪರಲೋಕರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯದಿನ, ಅವರಿಗೆ ದಂಡನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನರಕದ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ದೊಬಲ್ಪಡುವರು. ನೀರಿನಿಂದಲೂ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮ ನಿಂದಲೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದನ್ನು ನಂಬುವುದಕ್ಕೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವವರಿಗೆ ಈ ದಂಡನೆ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ.

ಅಸತ್ಯವನ್ನು ನಂಬಿರುವವರನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೇಸು ಆತನಗಳು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದಕಾರಣ ಈ ಅಸತ್ಯದ ವಿರೋದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಡಬೇಕು. ಆದಕಾರಣ ನಾವು ನೀರು ಮತ್ತು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟು ವುದು ಎಂಬ ಆಶೀರ್ವಾದವಾದ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ನಂಬಬೇಕು. ನಾವು ನೀರು ಮತ್ತು ಆತ್ಮನ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ನಂಬಬೇಕು


 • ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಲಗಳ (ಪಾಪಗಳು)ನ್ನು
 • ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೆ
 • ಪರಿಹಾರ ಕೋಡುವ ಅವಶ್ಯವಿದಿಯೋ?
 • ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ.

ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ 10:15-16 ರಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, “ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಸಹ ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡುವವನಾಗಿ- ಆ ದಿನಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅವರ ಸಂಗಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಹೀಗಿರುವದು-ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಡು ವೆನು. ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವೆನು ಎಂದು ಕರ್ತನು ನುಡಿಯುತ್ತಾನೆ.”

ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ಅಳಿಸದ ಮೇಲೆ, ಆತನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, “ನಾನು ಅವರ ಸಂಗಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು.” ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಯಾವುದು? “ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಡುವೆನು. ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವೆನು, ಎಂದು ಕರ್ತನು ನುಡಿಯುತ್ತಾನೆ.” ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಮೊದಲು ಪ್ರಮಾಣಿಕವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ವಿಲ್ಲ. 

ನಂತರ ನೀರಿನಿಂದಲೂ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮನಿಂದಲೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟು ವುದು ಎಂಬ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಂಬುವವರನ್ನು ಯೇಸು ಈಗಾಗಲೇ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾನೆಂದು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಯೇಸುವಿನ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಹಾಗೂ ಆತನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಂಬಿರುವ ಎಲ್ಲಾರು ಪಾಪನಿವಾರಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 

ಯೇಸು ರಕ್ಷಣೆಯ ದೇವರು. “ಬರಬೇಕಾದ ರಕ್ಷಣೆಯು ಇನ್ನಾರಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಕ್ಕುವದಿಲ್ಲ; ಆ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗೆ ಮನುಷ್ಯರೊಳಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಬೇರೆ ಯಾವ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುವದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು” (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 4:12).

“ಅವರ ಪಾಪಗಳನ್ನೂ ಅವರ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನೂ ನನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ತರುವದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಪಾಪಗಳು ಪರಿಹಾರವಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆಮಾಡುವದು ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ” (ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ 10:17-18).

ಈಗ ಆತನು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆತನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ, ಭಕ್ತರಾದ ನಾವು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಪಾಪಗಳು ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದರಿಂದ ನಾವು ಸಾಲಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಾಲವೂ ಇಲ್ಲ. ಆತನ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಹಾಗೂ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಆತನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಯೇಸು ಆತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮನುಷ್ಯರು ರಕ್ಷನಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

ನಾವು ಮಾಡುಬೇಕಾಗಿರುವುದೆಲ್ಲಾ ಇಷ್ಟೇ ಯೇಸುವಿನ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಹಾಗೂ ಆತನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಂಬುವುದೇ. “ಮತ್ತು ಸತ್ಯವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವದು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು” (ಯೋಹಾನ 8:32). ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಂಬಿರಿ. ಪಾಪನಿವಾರಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಉಸಿರಾಡುವದಕ್ಕಿಂತ ಸುಲಭ. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದುದೇಲ್ಲಾ ಇಷ್ಟೇ ವಾಕ್ಯವಿರುವ ಹಾಗಿಯೇ ನಂಬಿರಿ. ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂಬುವುದೇ ರಕ್ಷಣೆ. 

ಯೇಸು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಎಂದು ನಂಬಿರಿ (ಯೇಸುವಿನ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಆತನ ಮರಣವನ್ನು ನಂಬಿರಿ), ರಕ್ಷಣೆಯು ನಿಮ್ಮದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆಯಿರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಂಬಿರಿ. ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿರು ವಿರಿ ಎಂದು ಹಾಗೂ ಆತನೋಂದಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಾನು    ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ.