Sermons

[అధ్యాయము 1-2] <ప్రకటన 1: 1-20> మనము కచ్చితంగా ఏడుయుగాలను తెలుసుకోవాలి<ప్రకటన 1: 1-20>


ఈ చీకటి యుగంలో మనకు నిరీక్షణ కల్పించిన ప్రభువుకు కృతజ్ఞతలు. ప్రకటనగ్రంధ పుస్తకంలో వ్రాసినట్లుగా ప్రతిదీ తెరువబడుతుందని,మరియు ప్రవచన వాక్యాలన్నీ నెరవేరుతాయని విశ్వాసంతో వేచి ఉండాలని మన నిరీక్షణ. 

ప్రకటన పుస్తకంలో చాలా విషయాలు వ్రాయబడ్డాయి. పండితుల సిద్ధాంతాలు మరియు వ్యాఖ్యానాలు పుష్కలంగా ఉన్నప్పటికీ, దాని విధానంలో నిజంగా బైబిల్లో ఉన్న కార్యాలను చూడటం చాలా కష్టం. దేవుని కృప ద్వారానే నేను, ప్రకటన వాక్యం మీద లెక్కలేనన్ని గంటలు అధ్యయనం చేసి, పరిశోధన చేసి, ఈ పుస్తకాన్ని వ్రాయగలిగాను. నేను ప్రస్తుతం మాట్లాడుతున్నప్పుడు, నా హృదయం ప్రకటన సత్యంతో నిండి ఉంది. నేను ఈ పుస్తకం కోసం నా వ్యాఖ్యానాలు మరియు ఉపన్యాసాలను సిద్ధం చేస్తున్నప్పుడు నేను పరిశుద్దాత్మ ద్వారా నింపబడితిని. 

కాబట్టి, పరలోకం యొక్క నిరీక్షణ కోసం మరియు వెయ్యేళ్ళ రాజ్యం యొక్క మహిమ ద్వారా నా హృదయం సమృద్ధిగా నిండి ఉంటుంది. పరిశుద్ధుల పునరుత్తానం వలన మన ప్రభువుకు ఎంత మహిమ వచ్చిందో, నేను కూడా గ్రహించాను. ఇప్పుడు, దేవుడు నాకు చూపించిన జ్ఞాన వాక్యాన్ని మీతో పంచుకోవడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను మరియు దానిని అర్థం చేసుకోవడానికి మీకు సహాయం చేస్తాను.

నేను ఈ పుస్తకాన్ని ప్రకటనగ్రంధం పై వ్రాస్తున్నప్పుడు, దేవుని మహిమ నా హృదయాన్ని నిత్యత్వముతో నింపును. యదార్థముగా,ప్రకటన వాక్యం ఎంత గొప్పదో నేను నిజంగా గ్రహించలేదు.

దేవుడు యోహాను ద్వారా యేసుక్రీస్తును ప్రపంచానికి చూపించాడు. యేసుక్రీస్తు ప్రకటన”అనే ప్రారంభపదాల అర్థం ఏమిటి? దైవిక సత్యాన్ని తెలియజేసే క్రియను ప్రత్యక్షత అనే పదానికి నిఘంటువు యొక్క నిర్వచనం. యేసుక్రీస్తు యొక్క ప్రత్యక్షత అనగా, యేసుక్రీస్తు ద్వారా భవిష్యత్తులో ఏమి జరుగుతుందో వెల్లడించడం. భిన్నంగా చెప్పాలంటే, చివరి సమయంలో జరుగబోవు అన్ని విషయాలు.యేసుక్రీస్తు సేవకుడైన యోహానుకు దేవుడు చూపించాడు.

మనం ప్రకటన వాక్యాన్ని లోతుగా పరిశోధించే ముందు, మేము ఖచ్చితంగా చెప్పాల్సిన ఒక విషయం ఉంది- అది యేదనగా, ప్రకటన యొక్క వ్రాతపూర్వక ప్రవచనం అనేది అలంకార రూపుముగా చెప్పబడిందా లేదా వాస్తవికమైనదా అని మనం నిర్ధారించుకోవాలి. ప్రకటనగ్రంధం పుస్తకంలో వ్రాయబడినవన్నీ ఖచ్చితంగా వాస్తవికమైనవి, యోహాను దేవుణ్ణి చూసి ఆ దర్శనాల ద్వారా ఈ ప్రపంచంలో ఏమి జరుగుతుందో వివరంగా మనకు వెల్లడించాడు.

చాలామంది పండితులు ప్రకటన యొక్క ప్రవచనాలపై విభిన్న వేదాంత సిద్ధాంతాలను మరియు వివరణలను ముందుకు తెచ్చారు. ఈ పండితుల ప్రయత్నాలు ప్రత్యక్ష సత్యాన్ని వారి సామర్థ్యాలకు ఉత్తమంగా ఆవిష్కరించడం కూడా వాస్తవమే. కానీ అలాంటి ఊహాత్మక ప్రతిపాదనలు క్రైస్తవమతానికి ఎక్కువ హాని కలిగించాయి, ఎందుకంటే అవి బైబిల్ సత్యానికి అనుగుణంగా లేవు మరియు గందరగోళాన్ని మాత్రమే తెచ్చాయి. ఉదాహరణకు, చాలా మంది సాంప్రదాయిక పండితులు ‘అమిలీనియలిజం’ అని పిలవబడే దీనికి మద్దతు ఇచ్చారు, అంటే వెయ్యేండ్ల రాజ్య పరిపాలన ఉండదని వారు పేర్కొన్నారు. కానీ అలాంటి అభిప్రాయాలు బైబిల్ సత్యానికి దూరంగా ఉన్నాయి.

వెయ్యి సంవత్సరాల రాజ్యం వాస్తవానికి ప్రకటన 20 వ అధ్యాయంలో నమోదు చేయబడింది, ఇక్కడ పరిశుద్ధులు ఈ రాజ్యాన్ని పరిపాలించడమే కాకుండా, క్రీస్తుతో వెయ్యి సంవత్సరాలు జీవించగలరని వ్రాయబడింది. మరోవైపు, 21 వ అధ్యాయం, వెయ్యేళ్ళ రాజ్యం తరువాత, పరిశుద్ధులు క్రొత్తఆకాశం మరియు భూమిని వారసత్వంగా పొందుతారని, మరియు క్రీస్తుతో శాశ్వతంగా జీవించి, రాజ్యం చేస్తారని చెబుతుంది. ఇవన్నీ వాస్తవాలు. ఈ సత్యాలన్నీ విశ్వాసుల హృదయాలలో సంకేత పరమైన నెరవేర్పుగా కాకుండా, చరిత్రలో వాస్తవమైన నెరవేర్పుగా గ్రహించబడుతుందని బైబిలు చెబుతుంది.

కానీ ఈ రోజు క్రైస్తవులను చూస్తే, వారిలో చాలామందికి వెయ్యేళ్ళ రాజ్యం పట్ల పెద్దగా ఆశలు లేవని మనకు అనిపిస్తుంది. వారు నిరాకరించిన వాదనలు నిజమైతే, విశ్వాసులకు దేవుడు ఇచ్చిన వాగ్దానం శూన్యమైన వాక్యాలు మాత్రమే అని దీని అర్ధం కాదా? విశ్వాసులకు, కొత్త ఆకాశం మరియు భూమి ఎదురుచూసే వెయ్యేళ్ళ రాజ్యం రాజ్యం లేకపోతే, యేసును తమ రక్షకుడిగా విశ్వసించడం ద్వారా రక్షింపబడిన వారి విశ్వాసం పనికిరానిదిగా మారుతుంది.

సంబంధిత గమనికలో, ఈ రోజు చాలా మంది వేదాంతవేత్తలు మరియు సేవకులు ప్రకటనలో ప్రవచించిన 666 యొక్క గుర్తు అలంకారంగా మాత్రమే అని పేర్కొన్నారు. కానీ తప్పు చేయవద్దు: ఈ ప్రవచనం నెరవేరిన రోజు వచ్చినప్పుడు, అటువంటి తప్పుడు వాదనలను విశ్వసించిన దురదృష్టవంతులైన ఆత్మల విశ్వాసం ఇసుకతో నిర్మించిన ఇల్లు లాగా ఒకేసారి స్థాపించబడుతుంది.

యేసును విశ్వసించే వారు బైబిల్లో వెల్లడించిన సత్య వాక్యాన్ని విశ్వసించకపోతే, వారు అవిశ్వాసుల మాదిరిగానే దేవుని చేత కూడా వ్యవహరించబడును. దీని అర్థం వారు నీటి సువార్తను మరియు దేవుడు ఇచ్చిన ఆత్మను మాత్రమే తెలుసుకోలేరు, పరిశుద్ధాత్మ వారి హృదయాలలో నివసించదు.

ఈ కారణంగానే దేవుడు మనకు వాగ్దానం చేసిన వెయ్యేళ్ళ రాజ్యం లేదా క్రొత్త ఆకాశం మరియు భూమిపై వారి హృదయాలకు నిరీక్షణ లేదు. వారు యేసును విశ్వసించినప్పటికీ, దేవుని వాక్యము యొక్క వ్రాతపూర్వక సత్యం ప్రకారం వారు ఆయనను విశ్వసించలేదు. ప్రకటనలో వ్రాయబడినది దేవుని వాక్యం, త్వరలో ఈ ప్రపంచంలో ఏమి జరుగుతుందో ఖచ్చితంగా చూపిస్తుంది.

ప్రకటనలోని 2 మరియు 3 అధ్యాయాలు ఆసియాలోని ఏడు సంఘములకు ఉపదేశించబడ్డాయి.వాటిలో ఏడు చర్చిలకు దేవుని ప్రశంసలు మరియు మందలించడం రెండూ కనిపిస్తాయి. ప్రత్యేకించి, వారి విశ్వాసంతో పట్టుదలతో మరియు కష్టాలను అధిగమించే వారికి జీవకిరీటం ఇస్తానని దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు. చివరి సమయం వరకు విశ్వాసులందరి కొరకు హతసాక్షులు వేచి ఉండాలని దీని అర్థం.

ప్రకటన యొక్క వాక్యం పరిశుద్ధ హతసాక్షుల,వారి పునరుత్థానం మరియు ఎత్తబడు వెయ్యేళ్ళ రాజ్యం మరియు దేవుడు వారికి చేసిన క్రొత్త ఆకాశం మరియు భూమి యొక్క వాగ్దానం గురించి.

హతసాక్షులు యొక్క నిశ్చయతను విశ్వసించే వారికి ప్రకటన వాక్యం గొప్ప ఓదార్పు మరియు ఆశీర్వాదం కావచ్చు, కాని దానిపై నమ్మకం లేనివారికి ఇది చాలా తక్కువ. అందువల్ల మనం ప్రకటనలో వ్రాయబడిన వాగ్దాన వాక్యముపై మరియు చివరి సమయానికి దాని సత్య వాక్యముపై మన తప్పులేని విశ్వాసానికి కట్టుబడి ఉండడం ద్వారా స్థిరంగా జీవించగలము.

ప్రత్యక్షత, పునరుత్థానం మరియు పరిశుద్ధులు ఎత్తబడుట, మరియు వెయ్యి సంవత్సరాల రాజ్యం మరియు క్రొత్త ఆకాశం మరియు భూమి. ఈ కారణంగానే ప్రారంభ సంఘానికి దేవుని ఉద్దేశ్యం మరియు సంకల్పం పరిశుద్ధులు తమ బలిదానంతో చివరి వరకు తమ విశ్వాసాన్ని కాపాడుకోవాలి. దేవుడు ఈ విషయాలన్నింటినీ ప్రణాళిక చేసినందున, అతను పరిశుద్ధుల హతసాక్షులందరి గురించి మాట్లాడాడు.మరొక మాటలో చెప్పాలంటే, పరిశుద్ధులందరూ పోరాటం ద్వారా తమ మరణాన్ని చివరి సమయంలో అధిగమిస్తారని దేవుడు మనకు చెప్పాడు.

1-6 అధ్యాయాల యొక్క పూర్తి అవగాహన ప్రకటన పుస్తకాన్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవడం చాలా అవసరం.1వ అధ్యాయాన్ని పరిచయంగా వర్ణించవచ్చు, 2 మరియు 3 అధ్యాయాలు ప్రారంభ సంఘము యొక్క హతసాక్షులు గరించి మాట్లాడుతున్నాయి.4వ అధ్యాయం దేవుని సింహాసనంపై క్రీస్తు కూర్చున్నట్లు చెబుతుంది.5వ అధ్యాయం యేసు క్రీస్తు తండ్రి ప్రణాళిక యొక్క గ్రంధపుచుట్ట మరియు దాని నెరవేర్పు గురించి చెబుతుంది. మరియు 6 వ అధ్యాయం మానవజాతి కోసం దేవుడు నిర్దేశించిన ఏడు యుగాలను చర్చిస్తుంది.6వ అధ్యాయాన్ని అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం, ఎందుకంటే ఇది మీ కోసం పూర్తిగా ప్రకటన యొక్క అవగాహనకు తలుపులు తెరుస్తుంది.

యేసు క్రీస్తులో మానవజాతి కోసం తండ్రి దేవుడు ప్రణాళిక వేసిన ఏడు యుగాల ముందుగా సిద్ధపరచినవని 6వ అధ్యాయాన్ని వర్ణించవచ్చు.దేవుడు ఈ ముందు ప్రణాళికలో దేవుడు మానవ జాతికి తీసుకువచ్చే ఏడు యుగాలకు దైవిక నిదర్శనం కనుగొనబడింది. ఈ ఏడు యుగాలు ఏమిటో మనకు తెలుసుకొని అర్ధం చేసుకున్నప్పుడు, ఈ యుగాలలో మనం ఇప్పుడు జీవిస్తున్నామని గ్రహించగలుగుతాము. పాండుర వర్ణము గల గుర్రం యొక్క యుగాన్ని, రాబోయే యుగానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడటానికి మరియు అధిగమించడానికి ఎలాంటి విశ్వాసం అవసరమో కూడా మనం గ్రహిస్తాము.

ప్రకటన 6 లో వివరించినట్లుగా, మొదటి ముద్ర తెరిచినప్పుడు, ఒక తెల్లని గుర్రం బయటకు వచ్చింది. దాని నడుపు వాడు ఒక విల్లు పట్టుకొనినవాడై కెరటం ఇవ్వబడెను, అతను జయించటానికి బయలుదేరాడు. ఇక్కడ తెల్లని గుర్రంపై ప్రయాణించేవాడు యేసుక్రీస్తును సూచించును,అయితే అతనికి విల్లు ఉండటం అర్ధం అతను సాతానుపై పోరాటం మరియు విజయం సాధిస్తాడు. భిన్నంగా చెప్పాలంటే, తెల్ల గుర్రం యొక్క యుగం నీటి సువార్త మరియు దేవుడు భూమిపై అనుమతించిన ఆత్మ యొక్క విజయ యుగాన్ని సూచిస్తుంది, మరియు దేవుని ప్రయోజనాలన్నీ నెరవేరే వరకు ఈ యుగం కొనసాగుతుంది.

రెండవ శకం ఎర్ర గుర్రం యొక్క యుగం. ఇది సాతాను యుగం యొక్క ఆగమనాన్ని సూచిస్తుంది, దీనిలో సాతాను యుద్ధాలు చేయటానికి ప్రజల హృదయాలను మోసం చేస్తాడు, భూమి నుండి శాంతిని తీసివేసి, పరిశుద్దులను హింసించును. ఎర్ర గుర్రం యొక్క యుగం తరువాత నల్ల గుర్రం యొక్క యుగం వస్తుంది, అది కరువు ఆత్మలు మరియు ప్రజల శరీరాలను రెండింటినీ తాకుతుంది. మీరు మరియు నేను ఇప్పుడు ఆధ్యాత్మిక మరియు శారీరక కరువు ఈ యుగంలో జీవిస్తున్నాము. సమీప భవిష్యత్తులో పాండుర వర్ణముగల గుర్రం యొక్క యుగం తరువాత, అంత్యక్రీస్తు ప్రత్యక్షమగును,మరియుఅతని స్వరూపంతో ప్రపంచం ఘోరమైన విపత్తులలో పడిపోతుంది.

పాండుర వర్ణముగల గుర్రం యొక్క యుగం నాల్గవ యుగం. ఈ యుగంలో, ఏడు బాకాలు తెగుళ్ళతో ప్రపంచం దెబ్బతింటుంది, ఇక్కడ మూడింట ఒక వంతు అడవి కాలిపోతుంది, సముద్రంలో మూడింట ఒకవంతు రక్తంగా మారుతుంది, మంచినీటిలో మూడింట ఒకవంతు రక్తంగా మారుతుంది, మరియు సూర్యుడు మరియు చంద్రులలో మూడింట ఒకవంతు, దెబ్బతిన్న తరువాత, చీకటిగా మారుతుంది.

ఐదవ శకం పరిశుద్ధులు పునరుత్థానం మరియు ఎత్తబడు యుగం. ప్రకటన 6: 9-10లో నమోదు చేయబడినట్లుగా,“ఆయన అయిదవ ముద్రను విప్పినప్పుడు, దేవుని వాక్యము నిమిత్తమును, తాము ఇచ్చిన సాక్ష్యము నిమిత్తమును వధింపబడినవారి ఆత్మలను బలిపీఠము క్రింద చూచి తిని.వారునాథా, సత్యస్వరూపీ, పరిశుద్ధుడా, యెందాక తీర్పు తీర్చకయు, మా రక్తము నిమిత్తము భూని వాసులకు ప్రతిదండన చేయకయు ఉందువని బిగ్గరగా కేకలువేసిరి.’’ 

ఆరవ శకం మొదటి ప్రపంచాన్ని నాశనం చేయడం. ప్రకటన 6: 12-17 ప్రకారం, “ఆయన ఆరవ ముద్రను విప్పినప్పుడు నేను చూడగాపెద్ద భూకంపము కలిగెను. సూర్యుడు కంబళివలె నలు పాయెను, చంద్రబింబమంతయు రక్తవర్ణమాయెను, పెద్ద గాలిచేత ఊగులాడు అంజూరపు చెట్టునుండి అకాలపు కాయలు రాలినట్టు ఆకాశ నక్షత్రములు భూమిమీదరాలెను.మరియు ఆకాశమండలము చుట్టబడిన గ్రంథము వలెనై తొలగిపోయెను. ప్రతికొండయు ప్రతిద్వీపమును వాటివాటి స్థానములు తప్పెను.భూరాజులును, ఘనులును, సవాస్రాధిపతులును, ధనికులును, బలిష్ఠులును, ప్రతి దాసుడును, ప్రతి స్వతంత్రుడును కొండ గుహలలోను బండల సందులలోను దాగుకొని సింహాసనాసీనుడై యున్న వానియొక్కయు గొఱ్ఱపిల్లయొక్కయు ఉగ్రత మహాదినము వచ్చెను; దానికి తాళజాలినవాడెవడు మీరు మామీద పడి ఆయన సన్నిధికిని గొఱ్ఱపిల్ల ఉగ్రతకును మమ్మును మరుగు చేయుడి అని పర్వతములతోను బండల తోను చెప్పుచున్నారు.’’

అయితే, దేవుడు నిర్దేశించిన ఏడవ యుగంలో ఏమి జరుగుతుంది?

మనకి? ఈ చివరి యుగంలో, దేవుడు పరిశుద్ధులు తన వెయ్యేళ్ళ రాజ్యం మరియు క్రొత్త ఆకాశం మరియు భూమిని ఇస్తాడు. ఈ ఏడు యుగాలలో ఎందులో, మనం ఇప్పుడు నివసిస్తున్నాము? ఎర్ర గుర్రం యొక్క యుగాన్ని దాటి, ఈ సమయంలో ప్రపంచం అనేక యుద్ధాలచే నాశనమైంది, ఇప్పుడు మనం నల్ల గుర్రం యొక్క యుగంలో జీవిస్తున్నాము.

ప్రకటన యొక్క అన్ని వాక్యాలు ప్రతికూలంగా కాదు, విశ్వాసులకు సానుకూల స్ఫూర్తితో వ్రాయబడ్డాయి. దేవుడు తన వెయ్యి సంవత్సరాల రాజ్యం కోసం విశ్వాసులకు చివరి సమయ నిరీక్షణను ఇవ్వాలనుకోవడమే కాక, వారిని ప్రపంచంలో అనాథలుగా వదిలిపెట్టనని చెప్పాడు.

అయితే, ప్రకటనలో వెల్లడైన సత్యాన్ని గ్రహించటానికి, ముందుగా ఎత్తబడుటం, అమిలీనియలిజం అనగా అలంకార రూపమగు, వంటి సిద్ధాంతాలను మరియు శ్రమల తర్వాత ఎత్తబడుటం వంటి తప్పుడు బోధలను విస్మరించి, లేఖనానికి తిరిగి రావాలి.

యేసుక్రీస్తులో దేవుడు మన కొరకు ఏడు యుగాలను నిర్దేశించాడు. ఈ ఏడు యుగాలన్నీ యేసుక్రీస్తులోని పరిశుద్ధుల కోసం దేవుడు తన సృష్టి ప్రారంభంలోనే ప్రణాళిక వేసుకున్నాడు. అయినప్పటికీ, చాలా మంది పండితులు, దేవుడు నిర్దేశించిన ఈ ఏడు యుగాల గురించి తెలియకుండానే, ప్రకటనగ్రంథ వాక్యంలో వారి స్వంత వ్యాఖ్యానాలు మరియు అబద్ధమైన ఆధారాలను మాత్రమే అందించారు, ప్రజలు మరింత గందరగోళానికి గురయ్యారు. కానీ దేవుడు నిర్దేశించిన ఏడు యుగాలను మనమందరం గుర్తించాలి, మరియు ఈ సత్యంపై ఉన్న జ్ఞానం మరియు విశ్వాసంతో, ఆయన మన కోసం చేసినదానికి ఆయనకు కృతజ్ఞతలు మరియు మహిమను చెల్లించాలి. పరిశుద్ధుల కోసం దేవుని ప్రణాళికలన్నీ ఈ ఏడు యుగాలలోనే నెరవేర్చబడ్డాయి.

నా చర్చ ఇప్పటివరకు మీకు ప్రకటనకు పరిచయ ప్రకరణం గురించి కొంత ప్రాథమిక అవగాహన ఇచ్చిందని నేను ఆశిస్తున్నాను. దేవుని సృష్టి యేసు క్రీస్తులో నీటి సువార్తతో మరియు ఆత్మతో ఏర్పాటు చేసిన ఏడు యుగాలకు నాంది పలికిందని ప్రకటన పుస్తకం ద్వారా మనకు తెలుసు. ఈ ఏడు యుగాలను తెలుసుకోవడం ద్వారా మన విశ్వాసం మరింత బలపడుతుంది. మరియు వాటిని తెలుసుకోవడం ద్వారా, నల్ల గుర్రం యొక్క యుగంలో జీవించేటప్పుడు మనకు ఎలాంటి పరీక్షలు ఎదురుచూస్తున్నాయో తెలుసుకుంటాము మరియు ఈ సాక్షాత్కారంతో, మనo విశ్వాసం ద్వారా జీవించగలుగుతాము.

దేవుడు ప్రణాళిక వేసిన ఏడు యుగాలలో ఒకటిగా పాండుర వర్ణముగల గుర్రం యొక్క యుగం వచ్చినప్పుడు విశ్వాసులు- మీరు మరియు నేను ఇరువురం పునరుద్ధానం చెందుతాము విశ్వాసులు దీనిని గ్రహించినప్పుడు, వారి హృదయాలు ఆశతో నిండిపోతాయి మరియు వారు ముందు చూడలేని వాటిని వారి కళ్ళు చూస్తాయి. దేవుని సేవకులు మరియు పరిశుద్ధులు హతసాక్షుల యుగం యొక్క రాకను గ్రహించినప్పుడు, వారి జీవితాలుసమస్త పరిస్థితుల నుండి విడుదల పొందుతారు అన్ని శిధిలాల నుండి శుభ్రపచబడతాయి, ఎందుకంటే వారు పాండుర వర్ణముగల గుర్రం యొక్క యుగంలోహతసాక్షులుగా మారబోతున్నారని తెలుసుకున్న వెంటనే, ప్రస్తుతానికి వారి హృదయాలు దానిని గ్రహించనప్పుడు కూడా సిద్ధంగా ఉంటారు.

ప్రారంభ సంఘo యొక్క పరిశుద్ధులు హతసాక్షులలైనట్లే మనమందరం హతసాక్షులుo అవుతాము. పాండుర వర్ణముగల గుర్రం యొక్క యుగం వచ్చినప్పుడు, హతసాక్షలైన నిజమైన విశ్వాసులకు అనివార్యమైన వాస్తవికత అవుతుందని మీరు గ్రహించాలి, ఎందుకంటే వారి హతసాక్షులలైన వెంటనే పునరుత్తానం కూడా వారిని అనుసరిస్తుంది.

హతసాక్షలైన తరువాత పునరుత్థానం వస్తుంది, మరియు ఎత్తబడుట యొక్క పునరుద్ధానముతో పరలోకంలో ప్రభువుతో మనo సమావేశమౌదుము. పరిశుద్ధులు హతసాక్షలైన తరువాత, మన ప్రభువు పరిశుద్ధులను మరణం నుండి లేపుతాడు మరియు వారు ఎత్తబడుట ద్వారా పరలోకములో వివాహ భోజనానికి తీసుకువస్తాడు.

పరిశుద్ధుల పునరుద్ధానము మరియు ఎత్తబడే సమయానికి, భూమి ఎంతగానో నాశనమై ఉండును,అది వాస్తవంగా జనావాసాలు ఉండు చోటు కాదు. మూడవ వంతు అడవులు కాలిపోయి పోవును; సముద్రాలు, నదులు మరియు ఊటలు కూడా రక్తంగా మారును. మీరు ఖచ్చితంగా ఇంతకన్నా ఎక్కువ కాలం జీవించాలనుకుంటున్నారా? పరిశుద్ధులు హతసాక్షులలో చేరడానికి ఇంకా ఎక్కువ కారణం ఉంటుంది. కావున, ఇక వారికి ప్రపంచం పై ఎలాంటి నిరీక్షణ లేదు.

భయంతో వణుకుతూ, ఇంత నిర్జనమైన ప్రపంచంలో జీవించాలనుకుంటున్నారా? అస్సలు కానే కాదు! చివరి సమయంలో పరిశుద్ధుల బలిదానం, మరియు దాని తరువాత వారి పునరుత్థానం మరియు ఎత్తబడుట, మరియు వారి పునరుత్థానం మరియు ఎత్తబడుటతో పాటు వెయ్యేండ్ల పాలన మరియు క్రొత్త ఆకాశం మరియు క్రొత్త భూమిలో దేవునితో శాశ్వతంగా జీవించే కీర్తి కలిగి ఉంటారు.

మహాశ్రమల యొక్క మధ్యస్థం తరువాత, అనగా, ఏడు సంవత్సరాల కాలానికి మూడున్నర సంవత్సరాల తరువాత, పరిశుద్ధులు తమ విశ్వాసంతో అంత్యక్రీస్తుకు వ్యతిరేకంగా నిలువబడినందుకు హతసాక్షులవుతారని, అటుతరువాత వారి పునరుత్థానం మరియు ఎత్తబడుట మరియు క్రీస్తు రెండవ రాకడ సంభవించును. మరియు దీనిని అనుసరిస్తారని బైబిల్ స్పష్టంగా చెబుతుంది.మరో మాటలో చెప్పాలంటే, క్రీస్తు తిరిగి రావడం మరియు పరిశుద్ధుల పునరుత్థానం చెందటం మరియు ఎత్తబడుటo వంటి, మహాశ్రమల సమయంలో వారు హతసాక్షులు అవుతారు, ఇవన్నీజరుగవలసినవి. ఇలాంటి విషయాలపై మీరు మరింత జాగ్రత్తగా ఆలోచించాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది.

దేవుడు నిర్దేశించిన పాండుర వర్ణముగల గుర్రం యొక్క యుగం ఇంకా రానప్పుడు కూడా మనం హతసాక్షులగుదురా?అస్సలు కానే కాదు. కానీ “ముందుగా ఎత్తబడు సిద్ధాంతం”మహాశ్రమల ప్రారంభానికి ముందే పరిశుద్ధులందరూ దేవుని చేత ఎత్తబడతారని బోధిస్తారు, మరియు వారు ఏడు సంవత్సరాల మహాశ్రమలలో పాలుపంపులు పొందరని,పాండుర వర్ణముగల గుర్రం యొక్క శకం పరిశుద్ధులకు ఉండదని మరియు హతసాక్షులు చంపబడరని ఈ సిద్ధాంతం యొక్క అభిప్రాయం.

ఈ “మహాశ్రమలకు పూర్వం ఎత్తబడు సిద్ధాంతం” నిజమైతే, ప్రకటన 13వ అధ్యాయంలో మాట్లాడే పరిశుద్ధుల యొక్క హతసాక్షులు అనగా ఎవరు? పరిశుద్ధులు హతసాక్షులు అవుతారని ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా చెప్పబడింది, ఎందుకంటే వారి పేర్లు దేవుని జీవగ్రంధం యొక్క పుస్తకంలో వ్రాయబడెను గనుక ఇక వారు, సాతానుకు లొంగిపోరు.

“మహాశ్రమల తరువాత ఎత్తబడు సిద్ధాంతం”బోధించు వారికి పాండుర వర్ణము గల గుర్రం యొక్క యుగం, మరియు హతసాక్షుల యొక్క, పునరుత్థానం మరియు పరిశుద్ధులు ఎత్తబడుట గురించి సరైన అవగాహన లేదు. ఈ పరికల్పన ప్రకారం, తెగుళ్ల యొక్క ఏడు బూరలలో చివరిద బూర ఊదినంత వరకు పరిశుద్ధులు ఈ భూమిపై ఉంటారు. చివరి దేవదూత బూర వినిపించినప్పుడు పరిశుద్ధులు పునరుత్థానం మరియు ఎత్తబడుట సంభవిస్తుందని ప్రకటనగ్రంధం మనకు స్పష్టంగా ముందుగానే -చెబుతుంది,మరో మాటలో చెప్పాలంటే, దేవుని యొక్క ఏడు గిన్నెల ఉగ్రత పాత్రలు కుమ్మరించబడును. అందుకే నీటి సువార్తను, ఆత్మను విశ్వసించేవారికి ప్రకటనగ్రంధం గొప్ప ఓదార్పు మరియు ఆశీర్వాదం యొక్క వాక్యం.

"అమిలీనియలిజం"ప్రజలకు నిరాశ మరియు గందరగోళాన్ని మాత్రమే తెచ్చిపెట్టింది మరియు ఇది నిజం కాదు.మన ప్రభువు తన శిష్యులకు వాగ్దానం చేసినవి- పరిశుద్ధులకు ఐదు లేదా పది నగరాలను పరిపాలించే అధికారం లభిస్తుంది- వెయ్యేండ్ల రాజ్యంలో వాస్తవానికి ఏమి జరుగుతుందో. మీరు మహాశ్రమలకు పూర్వం ఎత్తబడు సిద్ధాంతం వంటి ఊహాత్మకమైన భావనలను గుర్తుంచుకోవాలి. –శ్రమలలో ఎత్తబడు యొక్క సిద్ధాంతం, మరియు వెయ్యేండ్ల పాలన అనేది నిరాధారమైన వాదనలు, అవి విశ్వాసులకు అపనమ్మకం మరియు గందరగోళాన్ని సృష్టిస్తాయి.

అయితే, దేవుడు మనకు ప్రకటన పుస్తకాన్ని ఎందుకు ఇచ్చాడు? ఏడు యుగాల ద్వారా తన ఆదరణను చూపించడానికి మరియు యేసు శిష్యులుగా మారిన వారికి పరలోకం యొక్క నిజమైన నిరీక్షణను ఇవ్వడానికి ఆయన మనకు ప్రకటన వాక్యాన్ని ఇచ్చాడు.

ఇప్పుడు కూడా, దేవుడు అనుకున్నట్లు జరుగుతున్నాయి. ఇప్పుడు మనం జీవిస్తున్న యుగo నల్ల గుర్రం యొక్క యుగo. సమీప భవిష్యత్తులో, నల్ల గుర్రం యొక్క ఈ యుగం త్వరలో గడిచిపోతుంది మరియు పాండుర వర్ణముగల గుర్రం యొక్క యుగం వస్తుంది. మరియు పాండుర వర్ణముగల గుర్రం యొక్క యుగం రాగానే అంత్యక్రీస్తు యొక్క రాకతో పరిశుద్ధులు యొక్క బలిదానం ప్రారంభమవుతుంది. ఈ యుగంలో అంత్యక్రీస్తు యొక్క ఏకైక అధికారం క్రింద ప్రపంచం మొత్తం కలిసిపోయి ఐక్యంగా మారే యుగం ఇది. యేసు శిష్యులు ఇప్పుడే సిద్ధం కావాలి మరియు పాండుర వర్ణము గల గుర్రం యొక్క యుగం యొక్క ఆసన్న రాకను వారి విశ్వాసంతో ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి.