Sermons

[అధ్యాయము 2-1] <ప్రకటన 2: 1-7> ఎఫెసీయుల సంఘమునకు వ్రాయులేఖ<ప్రకటన 2: 1-7>

“ఎఫెసులో ఉన్న సంఘపు దూతకు ఈలాగు వ్రాయుము ఏడు నక్షత్రములు తన కుడిచేత పట్టుకొని యేడు దీపస్తంభములమధ్య సంచరించువాడు చెప్పుసంగతు లేవనగా నీక్రియలను నీ కష్టమును నీ సహనమును నేనెరుగుదును; నీవు దుష్టులను సహింపలేవనియు, అపొస్తలులు కాకయే తాము అపొస్తలులమని చెప్పుకొను వారిని పరీక్షించి వారు అబద్ధికులని నీవు కనుగొంటివనియు, నీవు సహనము కలిగి నా నామము నిమిత్తము భారము భరించి అలయలేదనియు నేనెరుగుదును.అయినను మొదట నీకుండిన ప్రేమను నీవు వదిలితివని నేను నీమీద తప్పు ఒకటి మోపవలసియున్నది.నీవు ఏ స్థితిలోనుండి పడితివో అది జ్ఞాపకము చేసికొని మారు మనస్సుపొంది ఆ మొదటి క్రియలను చేయుము. అట్లుచేసి నీవు మారు మనస్సు పొందితేనే సరి; లేనియెడల నేను నీయొద్దకు వచ్చి నీ దీపస్తంభమును దాని చోటనుండి తీసివేతును. అయితే ఈ యొకటి నీలో ఉన్నది, నీకొలాయితుల క్రియలు నీవు ద్వేషించుచున్నావు; నేనుకూడ వీటిని ద్వేషించుచున్నాను.చెవిగలవాడు ఆత్మ సంఘములతో చెప్పుచున్నమాట వినునుగాక. జయించు వానికి దేవుని పరదైసులో ఉన్న జీవవృక్షఫలములు భుజింప నిత్తును’’.వ్యాఖ్యానం


1 వ వచనం: “ఎఫెసులో ఉన్న సంఘపు దూతకు ఈలాగు వ్రాయుము ఏడు నక్షత్రములు తన కుడిచేత పట్టుకొని యేడు దీపస్తంభములమధ్య సంచరించువాడు చెప్పు సంగతు లేవనగా’’.

ఎఫెసు సంఘo దేవుని సువార్త మరియు పౌలు బోధించిన ఆత్మవిశ్వాసం ద్వారా నాటిన దేవుని సంఘo. ఈ వచనంలోని “ఏడు బంగారు దీపస్తంభాలు” దేవుని సంఘములు, నీటి సువార్తను మరియు ఆత్మను విశ్వసించేవారి సమావేశాలను సూచిస్తాయి, మరియు “ఏడు నక్షత్రాలు” అక్కడి దేవుని సేవకులను సూచిస్తాయి. మరోవైపు, "ఏడు నక్షత్రాలను తన కుడి చేతిలో పట్టుకున్నవాడు" అనే పదానికి అర్ధం, దేవుడు తన సేవకులను పట్టుకుని ఉపయోగించుకుంటాడు.

దేవుడు తన సేవకుడు యోహాను ద్వారా ఆసియాలోని ఏడు చర్చి సంఘము లతో మాట్లాడినది ప్రస్తుత కాలంలోని ఆయన సంఘాలన్నిటికి ప్రసంగించబడిందని మనం గ్రహించాలి, అవి ఇప్పుడు ముగింపు కాలాలను ఎదుర్కొంటున్నాయి. తన సంఘo మరియు ఆయన సేవకుల ద్వారా, దేవుడు మనతో మాట్లాడుతాడు మరియు మనo ఎదురుచూస్తున్న పరీక్షలను, కష్టాలను ఎలా అధిగమించాలో చెబుతాడు. ప్రకటన వాక్యాన్ని వినడం మరియు నమ్మడం ద్వారా మనం సాతానును అధిగమించాలి. దేవుడు తన సంఘoలో ప్రతి ఒక్కరితో మాట్లాడుతాడు.

2 వ వచనం: “నీ క్రియలను నీ కష్టమును నీ సహనమును నేనెరుగుదును; నీవు దుష్టులను సహింపలేవనియు, అపొస్తలులుకాకయే తాము అపొస్తలులమని చెప్పుకొను వారిని పరీక్షించి వారు అబద్ధికులని కనుగొంటివి’’.

ఎఫెసు సంఘo దాని క్రియలను, కష్టమును, సహనమును, దుష్టులను సహింపలేవనియు మరియు అపొస్తలులుకాకయే తాము అపొస్తలులమని చెప్పుకొను వారిని పరీక్షించి వారు అబద్ధికులని గైకొనినందున ప్రభువు ప్రశంసించాడు. ఎఫెసు సంఘo యొక్క విశ్వాసం మరియు అంకితభావం ఎంత గొప్పదో ఈ భాగం నుండి మనం తెలుసుకోవచ్చు. విశ్వాసం యొక్క ప్రారంభం ఎంత మంచిదైనా, ఆ విశ్వాసం తరువాత దారితప్పినట్లయితే, అది పనికిరానిదని మనం గ్రహించాలి. మన విశ్వాసం నిజమైన విశ్వాసం అయి ఉండాలి, దీని ప్రారంభం మరియు ముగింపు స్థిరంగా ఉంటాయి.

కానీ ఎఫెసు సంఘo యొక్క సేవకుడి విశ్వాసం అలా లేదు, దీనికోసం అతడు తీవ్రంగా మందలించబడ్డాడు మరియు తన దీపస్తంభం దాని స్థలం నుండి తొలగిస్తానని దేవుడు హెచ్చరించాడు. సంఘo చరిత్ర వెల్లడించినట్లుగా, ఆసియా ప్రాంతములో ఏడు సంఘముల యొక్క తమ దీపస్తంభాలను తొలగించాలని నిందించబడ్డాయి. మనం ఎఫిసీ సంఘం నుండి పాఠాల నేర్చుకోవాలి మరియు మన సంఘములు నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్తపై విశ్వాసం ఉంచడం ద్వారా దేవుడు తన సొంతంగా ఆమోదించబడాలని గుర్తుంచుకోవాలి మరియు ఈ విశ్వాసం ద్వారా దేవుని సేవకులుగా ఉండాలి మరియు మన సంఘాలు కూడా అలాగే ఉండాలి.

3 వ వచనం: “నీవు సహనము కలిగి నా నామము నిమిత్తము భారము భరించి అలయలేదనియు నేనెరుగుదును’’.

మన ప్రభువు తన సంఘాలన్నీ గమనిస్తాడు మరియు ఆయన పరిశుద్ధులు ఆయన నామము కొరకు ఎంత శ్రమ పొందుచున్నారో ఆయనకు బాగా తెలుసు. కానీ ఎఫిసీ సంఘము యొక్క పరిశుద్ధులు తమ మొదటి విశ్వాసాన్ని విడిచిపెట్టి, నీటి యొక్క స్వచ్ఛమైన సువార్తను మరియు ఆత్మను ఇతర నమ్మకాలతో కలపడం ద్వారా తప్పుడు మార్గములో నడవడం ప్రారంభించారు. 

4 వ వచనం: “అయినను మొదట నీకుండిన ప్రేమను నీవు వదిలితివని నేను నీమీద తప్పు ఒకటి మోపవలసియున్నది ‘’.

ఎఫిసీ సంఘము యొక్క సేవకుడు మరియు పరిశుద్ధులు విశ్వాసం యొక్క క్రియలు చాలా గొప్పవి, వారి కష్టము, శ్రమ మరియు సహనానికి ప్రభువు స్వయంగా ప్రశంసించాడు. వారు తప్పుడు అపొస్తలులను పరీక్షించి, కనుగొని వారు యెహోవా నామము కొరకు పట్టుదలతో మరియు శ్రమించారు, మరియు వారు అలసిపోలేదు. కానీ ఎంతో ప్రశంసనీయమైన ఈ పనుల మధ్యలో, వీటిలో దేనికంటే ముఖ్యమైనవి వారు కోల్పోయారు: వారు యేసుక్రీస్తు ఇచ్చిన మొదటి ప్రేమను విడిచిపెట్టారు.

దీని అర్థం ఏమిటి? నీటి సువార్తను మరియు ప్రభువుపై విశ్వాసం ద్వారా వారి పాపాలన్నిటి నుండి ఒకేసారి విముక్తి కల్పించడానికి వారు అనుమతించిన ఆత్మను ఉంచడంలో వారు విఫలమయ్యారని దీని అర్థం. మరోవైపు, వారు నీటి సువార్తను మరియు ఆత్మను విడిచిపెట్టడం అంటే, వారు తమ సంఘoలోకి తప్పుడు బోధలు మరియు ఇతర సువార్తలను అనుమతించారు.

అయితే, ఈ ఇతర సువార్తలు మరియు బోధలు ఏమైయున్నవి? అవి ప్రాపంచిక తత్వాలు మరియు మానవతావాద భావోద్రేకాలు.ఈ విషయాలు ఇప్పటికీ మానవజాతికి దేవుడు ఇచ్చిన మోక్ష సత్యానికి వ్యతిరేకంగా నిలుస్తాయి. అవి మనిషి యొక్క శరీరానికి ప్రయోజనకరంగా ఉండవచ్చు లేదా ప్రజలలో ఐక్యత మరియు శాంతిని తీసుకురావడానికి అనుకూలంగా ఉండవచ్చు, కాని అవి దేవుని హృదయoతో ఐక్యమయ్యేలా ప్రజల హృదయాలను చేయలేవు.ఈ విధంగా ఎఫిసీ సంఘము సేవకుడు మరియు పరిశుద్ధులు తమ విశ్వాసాన్ని మతభ్రష్టుల విశ్వాసంగా మార్చారు, మరియు దేవుని ముందు శపించబడ్డారు. అందుకే వారిని ప్రభువు మందలించారు.

సంఘ చరిత్రను చూసినప్పుడు, నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్త ప్రారంభ కాలం నాటి నుండి సంఘo క్షీణించడం ప్రారంభించిందని మనం చూడవచ్చు. ఈ పాఠం నుండి మనం నేర్చుకున్నది, నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్తను గట్టిగా పట్టుకోవాలి, ప్రభువు దయచేసిన అచంచలమైన విశ్వాసంతో,సాతానును మరియు ప్రపంచాన్ని వారికి వ్యతిరేకంగా మన పోరాటంలో అధిగమించాలి.

అయితే, ఎఫెసు సంఘ యొక్క సేవకుడు మరియు పరిశుద్ధులు పట్ల “మొదటి ప్రేమ” అనగా ఏమిటి? వారి మొదటి ప్రేమ మరెవరో కాదు, దేవుడు వారికి ఇచ్చిన నీరు మరియు ఆత్మ సువార్త. ప్రపంచంలోని సమస్త పాపాల నుండి ప్రతి ఒక్కరినీ విడిపించే శక్తిని కలిగి ఉన్న మోక్షం యొక్క వాక్యం నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్త. దేవుడు పౌలు, యోహాను మరియు ఆసియాలోని ఏడు సంఘముల యొక్క సేవకులకు నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్త ఏమిటో వెల్లడించాడు మరియు దానిని అర్థం చేసుకోవడానికి వారిని అనుమతించాడు. ఈ సువార్తను వారు ఈ విధంగా విశ్వసించగలిగారు, మరియు వారు బోధించిన సువార్తను విని మరియు విశ్వసించిన వారు ప్రపంచంలోని సమస్త పాపాల నుండి ఎలా రక్షించబడతారు.

నీరు మరియు ఆత్మ సువార్త మన ప్రభువు ఇచ్చిన క్రీస్తు బాప్తీస్మం యొక్క వాక్యంలో మరియు సిలువపై ఆయన రక్తంలో కనుగొనబడింది. అయినప్పటికీ, ఎఫెసు సంఘo యొక్క సేవకుడు, నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్త ద్వారా ప్రభువును కలుసుకున్నాడు మరియు ప్రారంభంలో కృతజ్ఞతతో బోధించాడు, తరువాత ఈ సువార్తను విడిచిపెట్టాడు. ఈ విధంగా, ఈ వచనములో అతని తప్పుకు ప్రభువు అతనిని మందలించాడు.

5 వ వచనం: “నీవు ఏ స్థితిలోనుండి పడితివో అది జ్ఞాపకము చేసికొని మారు మనస్సుపొంది ఆ మొదటి క్రియలను చేయుము. అట్లుచేసి నీవు మారు మనస్సు పొందితేనే సరి; లేనియెడల నేను నీయొద్దకు వచ్చి నీ దీపస్తంభమును దాని చోటనుండి తీసివేతును”. 

ఎఫెసు సంఘo యొక్క సేవకుడు దేవుని ప్రేమ నుండి పడిపోయాడని అర్థం, సమాజం నీటి సువార్తను మరియు ఆత్మను వదిలివేసింది. అందువల్ల వారు తమ విశ్వాసాన్ని ఎక్కడ కోల్పోయారో, పశ్చాత్తాపపడి, మొదటి పనిని చేయమని ప్రభువు వారికి చెప్పాడు.

అయితే, ఎఫెసు సంఘo నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్తను కోల్పోవడానికి కారణమేమిటి? ఎఫెసు సంఘo యొక్క విశ్వాసం యొక్క బలహీనత, దాని సేవకుడి యొక్క శారీరక ఆలోచనలను గుర్తించింది, ఇది సంఘాన్ని అస్తవ్యస్తం చేసింది. నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్త దేవుని నుండి వచ్చింది, ఈ ప్రపంచంలోని అన్ని మతాల యొక్క తప్పుడు సిద్ధాంతాలు మరియు బోధనల యొక్క అన్ని అబద్ధాలను వెల్లడించిన సంపూర్ణ సత్యం, దీని యొక్క అర్థం, ఎఫెసు సంఘo నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్తను బోధించినప్పుడు మరియు వ్యాప్తి చేసినప్పుడు, ప్రాపంచిక ప్రజలతో వివాదం అనేది అనివార్యమైనది.

ఈ వివాదం, ఎఫెసు సంఘo యొక్క విశ్వాసులకు ప్రాపంచిక ప్రజలతో వ్యవహరించడం మరింత కష్టతరం చేసింది, వారి విశ్వాసం కోసం వారిని హింసించటానికి కూడా దారితీసింది. దీనిని నివారించడానికి మరియు ప్రజలకు దేవుని సంఘoలోకి ప్రవేశించడం సులభతరం చేయడానికి, ఎఫెసు సంఘo యొక్క సేవకుడు నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్త నుండి బయలుదేరి మరింత తాత్విక సువార్తను బోధించడానికి అనుమతించాడు.

ఇక్కడ “తాత్విక సువార్త” అనేది మానవీయ ఆలోచనల నుండి తీసుకోబడిన ఒక తప్పుడు సువార్త, ఇది దేవుని మరియు మనిషి మధ్య సంబంధాన్ని పునరుద్ధరించడమే కాక, మనుషుల మధ్య సంబంధంలో శాంతిని కలిగిస్తుంది. ఈ రకమైన నిలువు మరియు క్షితిజ సమాంతర విశ్వాసం దేవుడు మన నుండి కోరుకునే విశ్వాసం కాదు. దేవుడు మనతో ఉండాలని కోరుకునే విశ్వాసం, దేవునితో మన విధేయుత సంబంధం ద్వారా, ఆయనతో మన శాంతిని పునరుద్ధరిస్తుంది.

ఎఫెసు సంఘo యొక్క సేవకుడు నీటి సువార్తను మరియు ఆత్మను కోల్పోవటానికి కారణం, అతను దేవుని సంఘoలోకి అంగీకరించలేని వాటిని అంగీకరించడానికి ప్రయత్నించాడు-అంటే, సువార్తను విశ్వసించని ప్రాపంచిక ప్రజలు నీరు మరియు ఆత్మ - మరియు అతని బోధలను వారి ఇష్టాలకు సరిపోతాయి. దేవుని సంఘo నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్త యొక్క వాక్య పునాదిపై మాత్రమే నాటవచ్చు.

ఇక్కడ మనకు ఒక ముఖ్యమైన పాఠం ఉంది: దేవుని సంఘo నీరు మరియు ఆత్మ సువార్తపై ఉన్న విశ్వాసం నుండి దూరమైతే, దేవుడు దానిని ఇకపై తన సంఘo అని పిలవడు. దీనర్థం తాను దీపస్తంభమును దాని స్థలం నుండి తీసివేసి, నీటి సువార్త మరియు ఆత్మ యొక్క విశ్వాసులకు ఇస్తానని ప్రభువు చెప్పాడు.

విడిచిపెట్టబడిన దేవుని సంఘo ఇకపై నీరు మరియు ఆత్మ సువార్తను ప్రకటించదు.నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్తను నమ్మడం, సమర్థించడం మరియు బోధించడం ఇతర పనులకన్నా చాలా ముఖ్యమైనదని మనం గ్రహించడం చాలా క్లిష్టమైనది.

పై వచనంలో ఏడు సంఘములున్న ఉన్న ఆసియా మైదానము ఇప్పుడు ముస్లిం ప్రాంతం. ప్రభువు ఈ విధంగా దీపం స్తంభం, దేవుని సంఘమును ఇక్కడికి తీసివేసి, ప్రపంచమంతా నీటి సువార్తను, ఆత్మను బోధించేలా చేశాడు. కానీ దేవుని నిజమైన సంఘములో నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్త యొక్క సత్యం ఉంది. దేవుని సంఘములో నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్త యొక్క సత్యం లేకుండా ఉండకూడదు. యేసు యొక్క పన్నెండు మంది శిష్యులు అపొస్తులు యుగంలో నీటి సువార్త మరియు ఆత్మపై స్థిరమైన విశ్వాసం కలిగి ఉన్నారు (1 పేతురు 3:21, రోమా అధ్యాయం 6, 1 యోహాను అధ్యాయం 5).

చాలా దురదృష్టకరం ఏమిటంటే, ఆసియా మైదానములోని దేవుని సంఘములున్న ప్రారంభ కాలం నుండి నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క నిజమైన సువార్తను కోల్పోయాయి మరియు దాని ఫలితంగా ఈ ప్రాంతం ముస్లిం ప్రాంతం అయింది. అంతేకాకుండా, రోమన్ చర్చి కూడా నీటి సువార్తను కోల్పోయిన విషాదం మరియు రోమన్ చక్రవర్తి కాన్స్టాంటైన్ జారీ చేసిన మిలన్ శాసనంతో పరిశుద్ధాత్మను కోల్పోయారు.


6 వ వచనం: “అయితే ఈ యొకటి నీలో ఉన్నది, నీకొలాయితుల క్రియలు నీవు ద్వేషించుచున్నావు; నేనుకూడ వీటిని ద్వేషించుచున్నాను’’.

వారి ప్రాపంచిక మరియు భౌతిక లాభాలను కొనసాగించడానికి యేసు నామాన్నిఉపయోగించిన వారు నీకొలాయితులు. కానీ ఎఫెసీ యొక్క సంఘము నీకొలాయితులు సిద్ధాంతాలను మరియు పనులను అసహ్యించుకుంది. కావున ఎఫెసీ సంఘము, దేవునిచే గొప్పగా ప్రశంసించబడటానికి అర్హమైనది.

7 వ వచనం: “చెవిగలవాడు ఆత్మ సంఘములతో చెప్పుచున్నమాట వినునుగాక. జయించు వానికి దేవుని పరదైసులో ఉన్న జీవవృక్షఫలములు భుజింప నిత్తును’’.

దేవుని సేవకులు మరియు పరిశుద్ధులు పరిశుద్ధాత్మడు వారికి చెప్పేది వారు వినాలి. పరిశుద్ధాత్మడు వారికి చెప్పేది ఏమిటంటే, వారి విశ్వాసాన్ని కాపాడుకోవడం మరియు నీటి సువార్తను మరియు ఆత్మను చివరి వరకు వ్యాప్తి చేయడం. అలా చేయడానికి, వారు అసత్యాలను వ్యాప్తి చేసేవారికి వ్యతిరేకంగా పోరాడాలి మరియు జయించాలి.అసత్యానికి వ్యతిరేకంగా పోరాటం కోల్పోవడం అనగా నాశనం. విశ్వాసులు మరియు దేవుని సేవకులు తమ శత్రువులను తమ చేతులతో జయించాలి.దేవుని వాక్యంతోను మరియు నీరు మరియు ఆత్మ సువార్తతో అధిగమించాలి.

దేవుడు ఇలా అన్నాడు,"జయించినవారికి జీవవృక్ష ఫలాలను తినడానికి అనుమతించెదను.

దేవుని చెట్టు, ఇది దేవుని పరలోకం మధ్యలో ఉంది.”దేవుడు జీవవృక్ష ఫలాలను“జయించినవారికి” మాత్రమే ఇస్తాడు. అయితే దేనిని లేదా ఎవరిని జయించాలి? నీటి సువార్తను, ఆత్మను విశ్వసించని వారిని మన విశ్వాసంతో అధిగమించాలి. విశ్వాసులు అసత్యానికి చెందిన వారితో నిరంతరం ఆధ్యాత్మిక పోరాటాలలో పాల్గొనాలి, మరియు వారు తమ విశ్వాసం ద్వారా ఈ యుద్ధాలలో విజేతలుగా అవతరించి నిలవాలి.

వారు కూడా దేవునికి సమస్త మహిమలు చెల్లించాలి. మరియు నీటి సువార్త మరియు ఆత్మపై తమ విశ్వాసంతో విజయ జీవితాన్ని గడపాలి. సత్యంపై నమ్మకంతో, తమ పోరాటంలో తమ శత్రువులను అధిగమించిన వారు మాత్రమే దేవుడు ఇచ్చిన క్రొత్త ఆకాశము మరియు భూమిలో జీవించగలుగుతారు.

ప్రారంభ సంఘ కాలంలో, నీటి సువార్తను విశ్వసించడానికి మరియు రక్షించడానికి ప్రయత్నించిన వారు హతసాక్షులు కావాల్సి వచ్చింది.అదేవిధంగా, అంత్యక్రీస్తు ఉద్భవించే సమయం వచ్చినప్పుడు,ఇంకాచాలామంది హతసాక్షులౌతారు.