Sermons

[అధ్యాయము 2-5] <ప్రకటన 2: 8-11> పాపం నుండి ఎవరు రక్షించబడ్డారు?<ప్రకటన 2: 8-11>


ఈ భాగము ఆసియా ప్రాంతములోని స్ముర్న సంఘమునకు ప్రభువు రాసిన లేఖ, ఇది భౌతికంగా పేదరికమైనను,ఆధ్యాత్మికంగా విశ్వాసంలో గొప్పది. దాని పరిశుద్ధులు మరియు దేవుని సేవకుడు యూదులచే హింసించబడినప్పటికీ వారి విశ్వాసాన్ని దేవుడు సమర్థించాడు,మరియు వారి మరణ కష్టాలలో కూడా, వారు ప్రభువును నీరు మరియు ఆత్మ సువార్తను తిరస్కరించలేదు.వారు దేవుని వాక్యాన్ని నమ్ముతూ పోరాడి గెలిచారు.

స్ముర్న సంఘం యొక్క పరిశుద్ధులకు ప్రభువు చెప్పాడు,ఇదిగో మీరు శోధింపబడునట్లు అపవాది మీలో కొందరిని చెరలో వేయింపబోవుచున్నాడు; పది దినములు శ్రమ కలుగును; మరణమువరకు నమ్మకముగా ఉండుము. నేను నీకు జీవకిరీట మిచ్చెదనని వాగ్దానం చేశాడు.

తాము ప్రవక్తలమని పిలువబడే వారి తప్పుడు సిద్ధాంతాలతో పోరాడి, జయించాలని దేవుడు తన ప్రజలకు చెప్పాడు. మన పాపాలన్నిటి నుండి రక్షింపబడటానికి ఎలాంటి విశ్వాసం అవసరమో మనం తెలుసుకోవాలి. నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్త నిజమైన సువార్త అని మనం గ్రహించాలి మరియు ఈ విశ్వాసంతో మనం నేటి క్రైస్తవ ప్రపంచాన్ని పీడిస్తున్న తప్పుడు సిద్ధాంతాలకు మరియు అబద్ధాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాడాలి.

ప్రపంచమంతా సాతాను చేత మోసపోయినప్పుడు, నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్తను నెరవేర్చడానికి దేవుడు మన ప్రభువును పంపాడు. ఆయనను నమ్మిన వారందరిని, వారి పాపాల నుండి రక్షించాడు. ఈ సత్యాన్ని మనం గ్రహించి నమ్మాలి.

దేవుని యెదుట వారి పాపాల నుండి రక్షించబడిన ప్రజలు ఎవరు? వారు దృఢ -మైన లేదా అడవి ప్రజలు కాదు, కానీ నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్తను విశ్వసించడం ద్వారా మాత్రమే వారి అన్ని పాపాల నుండి విముక్తి పొందారు. నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్తను తెలుసుకోవడం మరియు నమ్మడం ద్వారా తప్పుడు సిద్ధాంతాలపై మరియు అబద్ధాలపై పోరాడి, అధిగమించిన వ్యక్తులు వీరు. ఈ సువార్తను విశ్వసించి, తప్పుడు సిద్ధాంతాలను అధిగమించేవారికి, దేవుడు రెండవ మరణాన్ని నివారించే ఆశీర్వాదం ఇస్తాడు.జయించిన వారికి దేవుని మోక్షం ఇవ్వబడుతుంది


ప్రకటన వాక్యం మనకు చెప్పినట్లుగా,“జయించినవాడు రెండవ మరణంతో బాధనొందడు.” జయించిన వారికి మాత్రమే దేవుడు క్రొత్త జీవితాన్ని మరియు క్రొత్త రాజ్యాన్ని ఇస్తాడు. మనకు రెండు చెవులు ఉన్నందున, మనo రెండు వేర్వేరు కథలను వింటాము-అనగా,మనo ఒకే సమయంలో వాస్తవాన్ని మరియు తప్పును రెండింటినీ వింటాము. దేవుని వాక్యానికి మరియు సాతానుకు మధ్య, మన విధి ఎవరి మాటను అంగీకరించునో మరియు ఎవరి మాటను తిరస్కరించునో నిర్ణయించబడుతుంది.

అందువల్ల మనమందరం నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్తను విశ్వసించాలి మరియు, ఈ సత్య వాక్య విశ్వాసంతో, తప్పుడు బాధలపై పోరాడి గెలవాలి,మరియు అధిగమించాలి.ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరూ పాపపు భారంతో బాధపడుతున్నందున, మన పాపాల నుండి మనలను పూర్తిగా విడిపించగల నీటి సువార్తను మరియు ఆత్మను వెతకాలి. కానీ అబద్ధాల వల్ల సత్యాన్ని అంగీకరించలేని వారు చాలా మంది ఉన్నారు. ఈ తప్పుడు ప్రవక్తలు బోధించిన మోక్షం అనేది మీరు పాపం చేయకపోతే, మీరు ఆశీర్వదించబడతారు అనే వాదనపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

కానీ మనం, మన సారాంశంలో, పాపానికి విధిగా ఉన్నాము; ఇది పాపానికి అనివార్యమైన స్వభావం, అందువల్ల మనం ఈ లోకపు పాపాలకు బంధించబడి ఉండగలము. తప్పుడు ప్రవక్తలచే పాపుల హృదయాలు ప్రపంచంలోని పాపాలకు బంధించబడితే, వారు ఎప్పుడైనా దేవుణ్ణి విశ్వసించి, వారి పాపాల నుండి ఎలా రక్షించబడతారు? వారు దేవుని సంఘానికి తిరిగి రావాలి, నీటి సువార్త మరియు ఆత్మ యొక్క మాట వినాలి మరియు వారి పాప విముక్తి ద్వారా వారి హృదయాలలో నిజమైన విశ్రాంతిని పొందాలి. ఈ ప్రపంచంలో చాలా మంది ప్రజలు దేవుని నిజమైన సంఘం కోసం వెతుకుతారు మరియు మోక్షానికివారు ఆరాటపడతారు, కాని వారిలో చాలామంది దానిని కనుగొనడంలో విఫలమవుతారు, బదులుగా ధర్మశాస్త్రపు సంఘములో ముగియును -అందుకే వారు నరకానికి కట్టుబడి ఉంటారు.

ఏ విధమైన సంఘము, పాపులకు నిజంగా అవసరమయ్యే దేవుని సంఘమా? ప్రతి పాపికి అవసరమయ్యే దేవుని సంఘo నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్తను ప్రకటిస్తుంది. బైబిల్లో మాట్లాడిన దేవుని సంఘo, యేసు బాప్తీస్మం మరియు సిలువపై ఆయన రక్తాన్ని బోధిస్తుంది. దేవుని నిజమైన సంఘo యేసు ప్రపంచంలోని అన్ని పాపాలను తనపైకి ఎలా తీసుకున్నాడో మరియు వాటిని ఎలా శుద్దీకరించాడో ఖచ్చితంగా వివరిస్తుంది మరియు బోధిస్తుంది, అన్నియు కూడా నీటి సువార్తలో మరియు ఆత్మలో ఉన్నాయి. తన పాపము నుండి విముక్తి పొందిన ప్రతి పాపి దేవుని సంఘo ద్వారా నీటి మరియు ఆత్మ సువార్తను వినడం ద్వారా వచ్చిన విశ్వాసం ద్వారా అలా చేసాడు.

అయినప్పటికీ, చాలామంది క్రైస్తవులు నీరు మరియు ఆత్మ సువార్తతో సంబంధం కలిగి ఉండకపోవటం వలన, వారు చేసిన అన్ని పాపాల నుండి వారు రక్షింపబడలేదు. నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్తను విశ్వసించేవారిని మరియు తప్పుడు సువార్తలకు వ్యతిరేకంగా పోరాడి, అధిగమించేవారిని పాపము నుండి విడిపిస్తానని దేవుడు మనకు చెబుతాడు. అధిగమించినవారికి రెండవ మరణం వల్ల బాధనొందడని దేవుడు మనకు వాగ్దానం చేశాడు.

పాపం నుండి మరియు తప్పుడు ఉపాధ్యాయులను అధిగమించే వారికి మాత్రమే నిజమైన విముక్తి లభిస్తోంది.ఎందుకంటే మనం పాపులుగా పుట్టాము, తప్పుడు బోధలను అధిగమించలేకపోతే, మనం సాతాను బానిసలుగా, పాపానికి కట్టుబడి, చివరికి నరకానికి గమ్యస్థానం పొందుతాము. మన ఆధ్యాత్మిక మోక్ష పోరాటంలో శత్రువులను అధిగమించమని దేవుడు మనలో ప్రతి ఒక్కరికీ చెప్పాడు.

సింహాలు లేదా పులులు వంటి కొన్ని జంతువులు తమ పిల్లలను ఉద్దేశపూర్వకంగా ఒక కొండ దిగువకు నెట్టివేసి వాటిని స్వయంగా పైకి ఎక్కించేలా శిక్షణ ఇస్తాయి. కొండ వరకు తిరిగి వచ్చే విధంగా పిల్లలను పెంచుతారు. అదేవిధంగా, దేవుడు మనకు నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్తను ఇచ్చాడు మరియు ఈ సువార్తతో తప్పుడు బోధలను పోరాడి అధిగమించే వారికి మాత్రమే ఆయన పరలోకాన్ని అనుమతిస్తాడు.

మన యొక్క మోక్షం మన స్వంత రక్తం మరియు శరీరం ద్వారా రాదు. నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్తను విశ్వసించడం ద్వారా మాత్రమే మనం పాపం నుండి రక్షించబడతాము. యేసు బాప్తిస్మం నందు విశ్వాసం మరియు సిలువపై ఆయన రక్తం ద్వారా నిజమైన మోక్షాన్ని చేరగలము. లోకపాపాలను తీసివేసిన బాప్తీస్మం మరియు దేవుని కుమారుని రక్తప్రోక్షణను మన హృదయoతో విశ్వసించినప్పుడు,మన పరలోకంలోకి ప్రవేశించే ప్రతి ఒక్కరూ నీటి సువార్తను మరియు ఆత్మను విశ్వసించడం ద్వారా అలా జరిగించెదరు,మరియు నరకానికి వెళ్ళు ప్రతి ఒక్కరూ ఈ సువార్తను విశ్వసించకుండా అలానే ఉండెదరు. అందుకే మనమందరం నీటి సువార్తను, ఆత్మను విశ్వసించి, తప్పుడు సువార్తలను తిరస్కరించాలి.

తప్పుడు బోధలు మరియు అబద్ధాలను వ్యాప్తి చేయడం ద్వారా, సాతాను నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్తను విశ్వసించడం ద్వారా ప్రజలను రక్షించకుండా నిరోధించడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. అలాంటప్పుడు ఈ తప్పుడు బోధలు ఏమైయున్నవి? యేసు తన బాప్తీస్మంతో ప్రపంచంలోని సకల పాపాలను తీసివేయలేదని బోధించేవి తప్పుడు సువార్తలు. యేసు మన అసలు పాపాన్ని తీసివేసినప్పుడు, మన రోజువారీ పాపాలను మన పశ్చాత్తాప ప్రార్థనల ద్వారా శుభ్రపరచాలి అని వారు బోధిస్తారు. ఈ బోధనలు మత పరంగా అర్ధవంతం కావచ్చు, కాని నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క నిజమైన సువార్తతో చూసినప్పుడు అవి అబద్ధమైనవి.

ప్రతి ఒక్కరి విముక్తి నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్తను విశ్వసించడం ద్వారా వస్తుంది; తప్పుడు సువార్తలు మమ్మల్ని పాపం నుండి విముక్తి చేయవు. అందుకే ఈ తప్పుడు బోధలపైన మనం పోరాడాలి, అధిగమించాలి. సాతానుకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం అంటే అసత్యానికి వ్యతిరేకంగా నిలబడటం. ఈ విధంగా మనం నీటి సువార్తను, ఆత్మను లేదా తప్పుడు సువార్తలను విశ్వసిస్తామా అని నిర్ణయించుకోవాలి మరియు మన నిర్ణయం తీసుకున్న తరువాత, మనం మరొకరికి వ్యతిరేకంగా పోరాడాలి. నీటి మరియు ఆత్మ సువార్తను విశ్వసించే వారి విశ్వాసం మోస్తరుగా ఉంటే సాతానును అధిగమించలేరు.

రక్షింపబడిన చాలా మంది ప్రజలు ఇంతకుముందు దేవుని వాక్యానికి మరియు సాతానుకు మధ్య చర్చలు జరిపారు. నీటి సువార్తను మరియు ఆత్మను విశ్వసించాలని నిర్ణయించుకున్నప్పుడు మాత్రమే వారి పాపాలు క్షమించబడతాయి. రక్షింపబడిన ప్రతి ఒక్కరూ, సృష్టి ప్రారంభం నుండి ఇప్పటి వరకు, తప్పుడు సువార్తల]పై పోరాడి, అధిగమించారు. మనమందరం నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్తను కనుగొని, తప్పుడు సువార్తలను తిరస్కరించాలి మరియు విశ్వాసం ద్వారా మన పాపాల నుండి విముక్తి పొందాలి. తప్పుడు సువార్తలు ఏమిటి?


ఉదాహరణ కోసం, ఒక చోట నివసించే ప్రతి ఒక్కరికి ఒకే కన్ను ఉన్న గ్రామం ఉందని అనుకుందాము, రెండు కళ్ళ కలిగిన ఒక సందర్శకుడు ఈ గ్రామానికి వచ్చాడని అనుకుందాం. గ్రామంలోని ప్రజలు ఈ సందర్శకుడిని రెండు కళ్ళ కలిగి ఉన్నాడు గనుక “వింత,” “అసాధారణమైన”, “చాలా భిన్నమైన” లేదా “మతవిశ్వాసి” అని పిలుస్తారు. వారు సందర్శకుడిని మతవిశ్వాసిగా తీర్పు చెప్పడానికి కారణం, అతను వారి నుండి భిన్నంగా ఉన్నాడు, కావున ఈ సందర్భంలో, ఈ గ్రామం సంపూర్ణ మెజారిటీని ఒకే వైపు కలిగి ఉంటారు. అదేవిధంగా, ఈ ప్రపంచంలో ఒక పక్షపాతం ఉంది, ఇక్కడ “మెజారిటీ నియమాలు” లేదా, భిన్నంగా చెప్పాలంటే, “వాస్తవము, అనేది మెజారిటీకి చెందినది.” కానీ ఇటువంటి ప్రమాణాలు తీర్పు మరియు తీర్మానాలు తప్పు అని మనం గ్రహించాలి.

శాశ్వతమైన ప్రపంచంలో, సత్యం మెజారిటీ ద్వారా నిర్ణయించబడదు, కానీ అది సంపూర్ణ, ప్రాథమిక ప్రమాణాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అయితే, ఈ సత్యం ఎక్కడ దొరుకుతుందా మరియు నిరూపించబడుతుంది? ఇది పాపుల విముక్తిలో మరియు నాశనం నుండి వారి మనస్సు మార్చుకొనిన వారందరూ వారి పాపముల నుండి రక్షింపబడటం- నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్త సత్యాన్ని, మరియు ఈ సువార్త ను వారి చెవులతో విన్న తరువాత వారి హృదయాలతో నమ్మడం. 

కానీ చాలా మంది ప్రజలు ఇంతకాలం తప్పుడు సువార్తలలో పడిపోయినందున, వారి యెదుట నిజమైన సత్యం బయటపడినప్పుడు, వారు దానిని వింతగా, మతవిశ్వాసిగా కూడా పిలుస్తారు మరియు దానిని తిరస్కరిస్తారు.కానీ నీరు మరియు ఆత్మను తిరస్కరించే వారు అపొస్తలులచే వెల్లడైన, నమ్మబడిన, మరియు బోధించిన సత్య సువార్త, తిరిగి అపోస్తుల యుగానికి వెళుతుంది. దేవుని సువార్తను మరియు దేవుని ఆత్మను విశ్వసించడం ద్వారా మాత్రమే పాప సమస్యను పరిష్కరించవచ్చు.

మన సత్యవంతుడైన యేసు, అహరోను వంశస్థుడైన యోహాను చేత బాప్తిస్మం తీసుకొని ఒకేసారి ప్రపంచంలోని పాపాలను స్వయంగా స్వీకరించాడు మరియు మన కొరకు సిలువపై ఆయన రక్తాన్ని చిందించాడు. యేసు తన బాప్తీస్మంతో ప్రపంచంలోని అన్ని పాపాలను మోసాడని దేవుని వాక్యం సాక్ష్యమిస్తుంది. తరువాత ఆయన సిలువపై మరణించాడు, మృతులలోనుండి లేచి, దేవుని కుడి వైపున కూర్చోవడానికి పరలోకానికి ఎక్కాడు. ఈ సత్యం రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం నెరవేరింది, యేసు తన బాప్తీస్మం మరియు సిలువపై ఆయన రక్తంతో ప్రపంచంలోని అన్ని పాపాలను తీసివేసి సత్యానికి ప్రభువు అయ్యాడు.

అయినప్పటికీ అబద్ధాల ద్వారా మోసపోయిన వారును యేసుపై సంపూర్ణ విశ్వాసం ఉంచటం ద్వారా, పాపం నుండి పూర్తిగా విముక్తి లభిస్తుందని తెలియదు; అధ్వాన్నంగా, నేటి క్రైస్తవ ప్రపంచంలో చాలా మంది ఆత్మలు తప్పుడు సువార్తల గందరగోళం పాపంలో పడిపోయారు, అందువల్లనే నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క నిజమైన సువార్తను విశ్వసించే వారు, ఈ సువార్తను మరింతగా బోధించాలి మరియు వ్యాప్తి చేయాలి. ఈ నిజమైన సువార్తను వినడం ద్వారా మాత్రమే ప్రజలు తమ పాపాల నుండి విముక్తి పొందగలరు.

బైబిల్లో వెల్లడైన సత్యo యొక్క నీరు మరియు ఆత్మ సువార్త (మత్తయి 3: 13-17, ఎఫెసీయులు 1:13). పై భాగంలో, స్ముర్న సంఘమును దేవుడు ప్రశంసించాడు, వారి భౌతికoగా పేదరికంగా ఉన్నప్పటికినీ,వారు తమ విశ్వాసంలో గొప్పవారని చెప్పారు. కానీ ఆయన యూదులను సాతాను సేవకులుగా పిలిచాడు, ఎందుకంటే వారు దేవుణ్ణి నమ్ముతున్నారని పేర్కొన్నప్పటికీ, ఆయన విమోచన సువార్తను వారి హృదయాలలో అంగీకరించడానికి వారు నిరాకరించారు.మన ప్రభువు వారి పాపాలన్నింటినీ నీటి సువార్తతో మరియు ఆత్మతో తీసివేసినప్పటికీ, వారు యేసును దేవుని కుమారుడిగా మరియు వారి రక్షకుడిగా విశ్వసించలేదు. యేసు తమ పాపాలను తీర్చాడనే వాస్తవాన్ని వారు ఇంకా అంగీకరించనందున, వారు యెహోవా దేవుణ్ణి నమ్ముతారని చెప్పుకున్నప్పటికీ, వారి హృదయాల్లో పాపం కొనసాగుతూనే ఉంది.

అలాంటి వారు తమ పెదవులతో తాము దేవుణ్ణి నమ్ముతున్నామని చెప్పుకుంటారు, కాని నిజానికి వారు ఆయనను నమ్మని “సాతాను ప్రార్థనా మంది రానికి చెందిన వారు”. వారు యేసును నమ్ముతున్నారని చెప్పుకున్నా, ఆయన విమోచనను, తమ హృదయాల్లోకి ఇంకా అంగీకరించని వారు కూడా, సాతాను యొక్క ఈ ప్రార్థనా మందిరానికి చెందినవారు.

ఈ ప్రపంచంలో రెండు ప్రార్థనా మందిరాలు ఉన్నాయి: ఒకటి సాతాను, మరొకటి దేవుని మందిరo. ప్రభువు తిరిగి వచ్చినప్పుడు, సాతాను ప్రార్థనా మందిరం శాశ్వతంగా నాశనం అవుతుంది, మరియు దేవుని ప్రార్థనా మందిరం శాశ్వతంగా ఆశీర్వదించబడుతుంది. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, దేవుడు, నీతిమంతులను పాపుల నుండి స్పష్టంగా వేరు చేస్తాడు. యేసును తన/మరియు ఆమె రక్షకుడిగా నమ్ముతున్నానని చెప్పుకునే ప్రతి ఒక్కరూ పరలోకానికి వెళ్ళరు.

మత్తయి 7:21-23లో యేసు మనకు చెప్పిన దానిలో ఇది స్పష్టంగా చూపబడింది:“‘ప్రభువా,ప్రభువా, అని నన్ను పిలుచు ప్రతివాడును పరలోకరాజ్యములో ప్రవేశింపడుగాని పరలోకమందున్న నా తండ్రి చిత్తప్రకారము చేయువాడే ప్రవేశించును. ఆ దినమందు అనేకులు నన్ను చూచిప్రభువా, ప్రభువా, మేము నీ నామమున ప్రవచింపలేదా? నీ నామమున దయ్యములను వెళ్ళగొట్టలేదా? నీ నామమున అనేకమైన అద్భుతములు చేయలేదా? అని చెప్పుదురు. అప్పుడు నేను మిమ్మును ఎన్నడును ఎరుగను, అక్రమము చేయు వారలారా, నాయొద్దనుండి పొండని వారితో చెప్పుదును.”

మరో మాటలో చెప్పాలంటే, యేసును నమ్ముతున్నానని మరియు ఆయన నామమున ప్రార్థించే ప్రతి ఒక్కరు పరలోకం ప్రవేశిస్తారని చెప్పలేము. యేసును తమ రక్షకుడని వారు నమ్ముతున్నప్పటికీ, వారు నీటి సువార్తను మరియు ఆత్మను విశ్వసించకపోతే, వారు చివరికి సాతాను సేవకులుగాను, చివరికి నరకానికి కట్టుబడి ఉంటారు. వారు యేసును నమ్ముతున్నారని చెప్పుకున్నప్పటికీ వారు తప్పుడు సువార్తలను అనుసరిస్తున్నందున, వారు నరకానికి పంపబడతారు.

లోక పాపాల నుండి రక్షింపబడాలంటే, మన పాపాలపై స్పష్టమైన జ్ఞానం మాత్రమే కాకుండా, అబద్ధాల నుండి సత్యాన్ని గ్రహించే ఆధ్యాత్మిక సామర్థ్యం కూడా ఉండాలి. అలా చేయడానికి, మనం దేవుని వ్రాతపూర్వక వాక్యంలో నివిసిస్తూ దాని ప్రకారం నమ్మాలి. మీరు అగ్ని గుండమును తప్పించుకోవాలంటే, మీరు విశ్వాసం ద్వారా తప్పుడు సువార్తలను తిరస్కరించాలి. తప్పుడు సువార్తలకు వ్యతిరేకంగా యుద్ధంలో మీరు గెలవాలి. మరియు మీ విశ్వాసం యొక్క విజయాన్ని పొందటానికి, నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్త ఏమిటో మీరు తెలుసుకోవాలి. అప్పుడే మీరు రెండవ మరణాన్ని నివారించగలరు,అప్పుడే మీరు దేవుని పరలోకంలో ప్రవేశించగలరు.

2 యోహాను 1: 7 మనకు ఇలా చెబుతోంది,“యేసుక్రీస్తు శరీరధారియై వచ్చెనని యొప్పుకొనని వంచకులు అనేకులు లోకములో బయలుదేరియున్నారు” ఇక్కడ అబద్ధికుడు యేసు క్రీస్తు శరీరముతో ఈ భూమ్మీదకు వచ్చాడని అన్న విషయాన్ని ఖండించిన వారిని సూచిస్తుంది. భిన్నంగా చెప్పాలంటే, మాంసం శరీరముతో వచ్చిన ప్రభువు దేవుని కుమారుడని, యొర్దాను నదిలో ఆయన బాప్తిస్మం తీసుకొని ప్రపంచంలోని అన్ని పాపాలను తనపై తాను స్వీకరించాడని మరియు ఆయన మన స్థానంలో సిలువపై ఆయన రక్తంతో మన పాపాలకు. తీర్పు తీర్చబడ్డాడని తిరస్కరించిన వారు అబద్ధికులు.

ఈ వాస్తవాలను అంగీకరించిన వారు, మన పాపాల తీర్పులన్నిటినీ ఆయన మన నుండి తీసివేసారు, అబద్ధికులు మరియు సాతాను సేవకులు. వీరు దేవుని శత్రువులు మరియు సాతాను యొక్క నమ్మకమైన సేవకులు. వారు తమ తప్పుడు సువార్తలను బోధించడం మరియు వ్యాప్తి చేయడం ద్వారా మరియు నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క నిజమైన సువార్తకు వ్యతిరేకంగా నిలబడటం ద్వారా చాలా మందిని గందరగోళానికి గురిచేస్తారు.

నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్తను నమ్ముతున్నానని ఇంకా సాతాను యొక్క తప్పుడు సువార్తకు వ్యతిరేకంగా ఆధ్యాత్మిక యుద్ధంలో పోరాడని వారు చివరికి సాతాను యొక్క దేవుని రాజ్యం మరియు ఆయన ప్రజలు యొక్క శత్రువులుగా ముగించెదరు. అలాంటి వ్యక్తులు ఆయన అనుచరులు నీటి సువార్తను, ఆత్మను నమ్ముతారో లేదో పట్టించుకోరు. వారు పట్టించుకునేదంతా వారి స్వంత కీర్తి మరియు సంపద మాత్రమే. తమ కడుపు నింపాలని మాత్రమే కోరుకునే తప్పుడు సేవకులు వీరు. సంక్షిప్తంగా, బైబిల్ మాట్లాడే అంత్యక్రీస్తుకు చెందిన వారు వీరు.మతవిశ్వాసుల యొక్క ఉపాయాలు 


యెహెజ్కేలు 13:17-18 ఇలా చెబుతోంది,“మరియు నరపుత్రుడా, మనస్సునకు వచ్చినట్టు ప్రవచించు నీ జనుల కుమార్తెలమీద కఠినదృష్టియుంచి వారికి విరోధముగా ఈలాగు ప్రవచింపుము ప్రభువైన యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా మనుష్యులను వేటాడవలెనని చేతుల కీళ్లన్నిటికిని గుడ్డలుకుట్టి, యెవరి యెత్తు చొప్పున వారి తలలకు ముసుకులుచేయు స్త్రీలారా, మీకు శ్రమ; మీరు నా జనులను వేటాడి మిమ్మును రక్షించుకొందురు.’”ఈ భాగం నుండి సాతాను సేవకులు ప్రజల ఆత్మలను ఎలా లాక్కోవడానికి ప్రయత్నిస్తారో మనం చూడవచ్చు.

సాతాను యొక్క సేవకులు ప్రజల చేతుల వరకు గారడీ సంబంధమైన అందాలను కుట్టుకుంటారని ఈ భాగం చెబుతుంది. కింగ్ జేమ్స్ వెర్షన్‌లో, ఈ భాగాన్ని "సమస్త విధములైన విచిత్ర రంధ్రము గల చేతుల వరకు వస్త్రము కుట్టు వారికి దుఃఖం’’ అని అనువదించబడింది. మీచేతులతో దిండ్లు కత్తిరించడం ఎంత అసౌకర్యంగా మరియు ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది మరియు ఇది ఇతరులకు ఎంత వికారంగా ఉంటుంది? నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్తను వారు తెలుసుకోకపోయినా, నమ్మకపోయినా, చర్చిలో నాయకత్వ పదవులు ఇవ్వబడిన వారు ఖచ్చితంగా ఇలా: అసౌకర్య, ఇబ్బందికరమైన మరియు వికారమైన పరిస్థితి కలిగి ఉంటారు.

అసౌకర్య, ఇబ్బందికరమైన మరియు వికారమైన. పరిస్థితి ఎందుకు? ఎందుకంటే ఈ చర్చి స్థానాలు వారికి తగినవి కావు. వారు నీతి మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్తను ఇంకా విశ్వసించనందున వారు సమర్థించబడలేదు లేదా మళ్ళీ జన్మించలేదని వారికి తెలుసు.

అయితే, వారు ఎప్పుడైనా ప్రభువు కోసం ఎలా పని చేయగలరు? దేవుని పనులను చేయటానికి, మీరు చేయవలసిన మొదటి పని ఏమిటంటే, నీవు ఆత్మ యొక్క సువార్తను విశ్వసించడం ద్వారా మీ పాపాల నుండి విముక్తిని పొందడం, మరియు పరిశుద్ధాత్మ మీ హృదయంలో నివసిస్తుందని నిర్ధారించుకోవడం, ఆపై శిక్షణ పొందండo. మీరు సంఘములో ఏదైనా పదవిని చేపట్టే ముందు దేవుని వాక్యంలోను మరియు ఆయన సత్యంలోను నీవు యోగ్యడవని నిర్దారించుకోవడం సరిపోతుంది.

దేవుడు తన సత్యాన్ని విశ్వసించి తప్పుడు ప్రవక్తలతో పోరాడాలి, మరియు అధిగమించాలి అని బైబిల్ ద్వారా దేవుడు తన ప్రజలకు చెప్పుచున్నాడు.నీరు మరియు ఆత్మ సువార్తను విశ్వసించడం ద్వారా మళ్ళీ జన్మించడం అనేది లేకుండా సాధించబడదు.నీటి సువార్తను మరియు ఆత్మను విశ్వసించడం ద్వారా మరియు దేవుని నీతిని పొందడం ద్వారా ఇది సాధించబడుతుంది. మత్తయి 11:12 ఇలా చెబుతోంది,“బాప్తిస్మమిచ్చు యోహాను దినములు మొదలుకొని యిప్పటి వరకు పరలోకరాజ్యము బలాత్కారముగా పట్టబడుచున్నది, బలాత్కారులు దాని నాక్రమించుకొనుచున్నారు.”బలవంతంగా వారు దేవుని రాజ్యంలోకి ప్రవేశిస్తారు- బలవంతంగా, అనగా అసత్యానికి వ్యతిరేకంగా వారు చేసే పోరాటంలో. నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్తను మీ హృదయంలోకి స్వీకరించడం ద్వారా మరియు తప్పుడు బోధలను అధిగమించడం ద్వారా మాత్రమే మీరు పూర్తిగా రక్షింపబడతారని, అప్పుడు మాత్రమే పరిశుద్ధాత్మ మీ హృదయంలో నివసించగలదని మీరు గుర్తుంచుకోవాలి.

ఒకరి పూర్తి మోక్షానికి చేరుకోవటానికి, ఈ భూమ్మీద జన్మించిన ప్రతి ఒక్కరూ దేవుని సత్య వాక్యంతో పోరాడాలి మరియు అసత్యాలను అధిగమించాలి. ఈ ప్రపంచం సత్య శక్తులకు మరియు అసత్య శక్తుల మధ్య, మళ్ళీ జన్మించినవారికి మరియు లేనివారికి మధ్య యుద్ధo జరుగును. ఈ ప్రపంచం దేవునికి మరియు సాతానుకు మధ్య యుద్ధభూమిగా మారింది,ఎందుకంటే ఆదాము హవ్వలు దేవుని జీవాన్ని కలిగి ఉన్నప్పటికీ, దేవుని వాక్యం కంటే దెయ్యం యొక్క అబద్ధాలను ఎక్కువగా నమ్ముతారు.

నేటి యుగం మరింత ముఖ్యంగా ప్రమాదకరమైనది, ఎందుకంటే సాతాను తన రోజుల లెక్కి దగ్గరపడిందని తెలుసుకొని,ప్రజలు తప్పుడు ప్రవక్తలతో గందరగోళం చెందడం, తప్పుడు అద్భుతాలతో వారిని మోసం చేయడం మరియు వారిని తప్పుదారి పట్టించడం ద్వారా, ప్రజలు నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్తను విశ్వసించకుండా నిరోధించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. అతని తప్పుడు పనులు పరిశుద్ధాత్మ వస్త్రము వలె ధరించబడ్డాయి.“ఇది ఆశ్చర్యము కాదు; సాతాను తానే వెలుగుదూత వేషము ధరించుకొనుచున్నాడు”(2 కొరింథీయులు 11:14). ప్రధాన మతాలను గెలిచిన తరువాత, సాతాను ధర్మబద్ధమైనవారికి వ్యతిరేకంగా నిలుస్తాడు. ఇప్పుడు అబద్ధాలు సత్యాన్ని గ్రహించే యుగం అయినప్పటికీ, నీరు మరియు ఆత్మ సువార్తను విశ్వసించేవారు చివరికి అవాస్తవాలన్నిటి నుండి విముక్తి పొందుతారు మరియు చివరికి వారిపై విజయం సాధిస్తారు.

మన పాపాలన్నిటి నుండి రక్షింపబడటానికి, మనం నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్తను విశ్వసించాలి మరియు మన పాపాలను క్షమించమని మనం రోజూ పశ్చాత్తాపపడాలని చెప్పుకునే తప్పుడు బోధలకు దూరంగా ఉండాలి. తన అబద్ధాలను తన సత్యంతో అధిగమించేవారు రెండవ మరణాన్ని అనుభవించరని దేవుడు మనకు వాగ్దానం చేశాడు. మన ముందు ఉన్న స్ముర్న సంఘం యొక్క పరిశుద్ధుల మాదిరిగానే, దేవుని యెదుట మన విశ్వాసాన్ని కాపాడుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం, తద్వారా మనం కూడా ప్రభువు పట్ల మన విశ్వాసానికి ఆయన ప్రశంసలు పొందెదము.