Sermons

[అధ్యాయము 2-6] <ప్రకటన 2: 12-17> పెర్గమా సంఘమునకు వ్రాయు లేఖ<ప్రకటన 2: 12-17>

“పెర్గములో ఉన్న సంఘపు దూతకు ఈలాగు వ్రాయుము వాడియైన రెండంచులుగల ఖడ్గముగలవాడు చెప్పు సంగతులేవనగా సాతాను సింహాసనమున్న స్థలములో నీవు కాపురమున్నావని నేనెరుగుదును. మరియు సాతాను కాపురమున్న ఆస్థలములో, నాయందు విశ్వాసియైయుండి నన్ను గూర్చి సాక్షియైన అంతిపయనువాడ మీ మధ్యను చంపబడిన దినములలో నీవు నా నామము గట్టిగా చేపట్టి నా యందలి విశ్వాసమును విసర్జింప లేదని నేనెరుగుదును, అయినను నేను నీమీద కొన్ని తప్పిదములు మోపవలసియున్నది. అవేవనగా, విగ్రహములకు బలియిచ్చిన వాటిని తినునట్లును, జారత్వము చేయునట్లును, ఇశ్రాయేలీయులకు ఉరి యొడ్డుమని బాలాక అటువలెనే నీకొలాయితుల బోధ ననుసరించు వారును నీలో ఉన్నారు.కావున మారుమనస్సు పొందుము; లేనియెడల నేను నీయొద్దకు త్వరగా వచ్చి నా నోటనుండి వచ్చు ఖడ్గముచేత వీరితో యుద్ధముచేసెదను. సంఘములతో ఆత్మచెప్పుచున్న మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. జయించువానికి మరుగైయున్న మన్నాను భుజింపనిత్తును.మరియు అతనికి తెల్లరాతినిత్తును; ఆ రాతిమీద చెక్కబడిన యొక క్రొత్తపేరుండును; పొందిన వానికే గాని అది మరి యెవనికిని తెలియదు’’వ్యాఖ్యానం 


12 వ వచనం: “పెర్గములోఉన్న సంఘపు దూతకు ఈలాగు వ్రాయుము వాడియైన రెండంచులుగల ఖడ్గముగలవాడు చెప్పు సంగతులేవనగా’’.

పెర్గమ ఆసియా ప్రాంతములో పరిపాలనా రాజధాని నగరం, వీరి నివాసులు అనేక అన్యమత దేవుళ్ళను ఆరాధించువారు. ముఖ్యంగా, ఇది చక్రవర్తి ఆరాధన కేంద్రం.“ పదునైన రెండంచులు గల ఖడ్గముగలవాడు,”అనగా ప్రభువు దేవుని శత్రువులపై పోరాడుతాడని అర్థం.

13 వ వచనం: ”సాతాను సింహాసనమున్న స్థలములో నీవు కాపురమున్నావని నేనెరుగుదును. మరియు సాతాను కాపురమున్న ఆ స్థలములో, నాయందు విశ్వాసియైయుండి నన్నుగూర్చి సాక్షియైన అంతిపయనువాడ”.

పెర్గమా అనేది చక్రవర్తి ఆరాధన యొక్క బలమైన కోట అయితే, ప్రభువుపై తన విశ్వాసాన్ని కాపాడుకోవడానికి సామ్రాజ్య విగ్రహారాధనను తిరస్కరించినందుకు అంతిపి అనే దేవుని సేవకుడు హతసాక్షి అయిన ప్రదేశం కూడా ఇదే. అంత్యక్రీస్తును ఆరాధించడానికి ప్రజలు బలవంతం చేయబడే సమయం మరోసారి వస్తుంది, కాని అంతిపి తన విశ్వాసాన్ని తన జీవితంతో సమర్థించుకున్నట్లే, దేవుని పరిశుద్ధులు మరియు సేవకులు చివరి వరకు తమ విశ్వాసాన్ని కాపాడుకుంటారు. ఇంత ధైర్యమైన విశ్వాసం కలిగి ఉండటానికి, మనం చిన్న దశలతో ప్రారంభించినా, ఇప్పుడు మన విశ్వాసాన్ని మన క్రియలలో పెట్టడం ప్రారంభించాలి. హింసా సమయం వచ్చినప్పుడు, దేవుని పరిశుద్ధులు మరియు సేవకులు ముఖ్యంగా పరిశుద్ధాత్మపై ఆధారపడాలి. వారు దేవునిపై నమ్మకం ఉంచాలి మరియు వారి హతసాక్షుల ఆశతో ఆలింగనం చేసుకోవాలి, తద్వారా వారు దేవునికి మహిమ ఇవ్వగలరు మరియు ఆయన నుండి క్రొత్త ఆకాశము మరియు భూమిని పొందగలరు.

14 వ వచనం: ”అయినను నేను నీమీద కొన్ని తప్పిదములు మోపవలసియున్నది. అవేవనగా, విగ్రహములకు బలియిచ్చిన వాటిని తినునట్లును, జారత్వము చేయునట్లును, ఇశ్రాయేలీయులకు ఉరి యొడ్డుమని బాలాకునకు నేర్పిన బిలాము బోధలు అనుసరించిన వారు నీలో ఉన్నారు”.

పెర్గమ సంఘమును దేవుడు మందలించాడు, వారి సంఘ సభ్యులు బిలాము సిద్ధాంతాన్ని కలిగి ఉన్నారు. బిలాము ఒక తప్పుడు ప్రవక్త, ఇశ్రాయేలీయులను దేవుని నుండి దూరంగా నడిపించాడు మరియు విగ్రహారాధన చేసే అన్యజనుల పూజారులతో సంబంధాలు పెట్టుకోవాలని వారిని ప్రలోభపెట్టడం ద్వారా వారు విగ్రహారాధనకు పాల్పడ్డారు. దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టిన వారిని ప్రభువు మందలించాడు. ప్రజల హృదయాలు ఆయనను విడిచిపెట్టి, బదులుగా తప్పుడు విగ్రహాలను ఆరాధించాయి. మరియు విగ్రహారాధన యొక్క పాపం దేవుని యెదుట అతి పెద్ద పాపం.

15 వ వచనం: “అటువలెనే నీకొలాయితుల బోధ ననుసరించు వారును నీలో ఉన్నారు.’’

బైబిల్లోని “నీకొలాయితులు ”మరియు “బిలాము” అనే పదాలు ప్రాథమికంగా పర్యాయపదాలు, అనగా “ప్రజలపై విజయం సాధించేవారు”" నీకొలాయితులు సిద్ధాంతాన్ని కలిగి ఉన్నవారు" ఉన్నారని దేవుడు చెప్పినప్పుడు, దేవుని చర్చి "బిలాము సిద్ధాంతాన్ని కలిగి ఉన్నవారిని" తిరస్కరించాలని చెప్పడానికి ఇది మరొక మార్గం. నీకొలాయితులు మరియు బిలాము సిద్ధాంతాలను అనుసరించిన వారు భౌతిక లాభాలు మరియు విగ్రహారాధనను అనుసరించేవారు. అలాంటి వారిని దేవుని సంఘo నుండి తరిమికొట్టాలి.

16 వ వచనం: “కావున మారుమనస్సు పొందుము; లేనియెడల నేను నీయొద్దకు త్వరగా వచ్చి నా నోటనుండి వచ్చు ఖడ్గముచేత వీరితో యుద్ధముచేసెదను’’.

అందువల్ల దేవుడు పెర్గమ సంఘాన్ని వారి తప్పుడు దేవుళ్ళను ఆరాధించడం మరియు ప్రాపంచిక లాభాల కోసం వెంబడించిన సరైన విశ్వాసానికి తిరిగి రావాలని చెప్పాడు, వారు పశ్చాత్తాపం చెందకపోతే, అతను తన నోటి కత్తితో వారికి వ్యతిరేకంగా పోరాడుతాడని హెచ్చరించాడు. ఇది మరో మాటలో చెప్పాలంటే, బిలాము సిద్ధాంతాన్ని పాటించకుండా పశ్చాత్తాపపడని వారిని విశ్వాసులైనా శిక్షిస్తానని దేవుడు హెచ్చరించాడు. ఈ హెచ్చరికను శారీరకంగా మరియు ఆధ్యాత్మికంగా విన్నవారు, వారి శారీరక మరియు ఆధ్యాత్మిక నాశనం కోసం తమను తాము శుభ్రపరచుకోలేదు. దేవుని పరిశుద్ధులు మరియు సేవకులు ఈ భూమిపై మరియు వెలుపల ఆశీర్వదించబడాలంటే, వారు దేవుని వాక్యాన్ని వినాలి మరియు వారి విశ్వాసంతో ప్రభువును అనుసరించాలి.

17 వ వచనం: “సంఘములతో ఆత్మ చెప్పుచున్న మాట చెవిగలవాడు వినును గాక. జయించువానికి మరుగైయున్న మన్నాను భుజింప నిత్తును. మరియు అతనికి తెల్లరాతినిత్తును; ఆ రాతిమీద చెక్కబడిన యొక క్రొత్తపేరుండును; పొందిన వానికే గాని అది మరి యెవనికిని తెలియదు.’’

నిజమైన పరిశుద్ధులు తమ సొంత హతసాక్షమును కూడా స్వీకరిస్తారు. తన పేరు మీద హతసాక్షలైన వారికి, ఆయన పరలోకపు ఆహారాన్ని ఇచ్చి, వారి పేర్లను తన రాజ్యంలో నమోదు చేస్తాడని దేవుడు మనకు చెప్పియున్నాడు. మనం శారీరకంగా మరియు ఆధ్యాత్మికంగా జీవించాలంటే, దేవుని సంఘమునకు పరిశుద్ధాత్మ చెప్పిన దానిని మనం వినాలి. జయించువారు-అనగా, సాతాను అనుచరులకు వ్యతిరేకంగా వారి యుద్ధంలో గెలిచినవారికి-దేవుడు వారి పాపం నుండి విముక్తి కలిగించే విశ్వాసం యొక్కనీతిని అనుగ్రహించును, మరియు వారి విశ్వాసం కోసం, ఆయన వారి పేర్లను జీవ గ్రంధములో వ్రాస్తాడు. 

చివరి వరకు పట్టుదలతో ఉన్నవారికి మోక్షం లభిస్తుందని బైబిల్ అనేక విభిన్న భాగాలలో పదేపదే చెబుతుంది. పరిశుద్ధులు, మరో మాటలో చెప్పాలంటే, చివరి సమయం వరకు ఓపికపట్టాల్సిన అవసరం ఉంది, తద్వారా వారు నీరు మరియు ఆత్మా సువార్తపై తమ విశ్వాసాన్ని కాపాడుకోగలరు.తిరిగి పుట్టిన వారి పేర్లు జీవగ్రంథములో వ్రాయబడ్డాయి. కాబట్టి, విశ్వాసులు దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించాలి, భౌతిక మరియు ప్రాపంచిక లాభాలను అనుసరించకుండా, చివరి వరకు వారు దేవుని యెదుట నిలబడే రోజు వరకు.విశ్వాసం ద్వారా వాటిని అధిగమించాలి,