Sermons

[అధ్యాయము 2-8] <ప్రకటన 2: 18-29> తుయతైర సంఘమునకు వ్రాయు లేఖ<ప్రకటన 2: 18-29>

“యతైరలో ఉన్న సంఘపు దూతకు ఈలాగు వ్రాయుము అగ్నిజ్వాలవంటి కన్నులును అపరంజినిపోలిన పాదములును గల దేవుని కుమారుడు చెప్పు సంగతులేవనగానీ క్రియలను, నీ ప్రేమను, నీ విశ్వాసమును, నీ పరిచర్యను, నీ సహనమును నేనెరుగుదును; నీమొదటి క్రియల కన్న నీకడపటి క్రియలు మరియెక్కువైనవని యెరుగుదును.అయినను నీమీద తప్పు ఒకటి నేను మోపవలసి యున్నది; ఏమనగా, తాను ప్రవక్త్రినని చెప్పుకొనుచున్న యెజెబెలను స్త్రీని నీ వుండనిచ్చుచున్నావు. జారత్వము చేయుటకును, విగ్రహములకు బలియిచ్చు వాటిని తినుటకును నా దాసులకు బోధించుచు వారిని మోసపరుచుచున్నది. మారుమనస్సు పొందుటకు నేను దానికి సమయమిచ్చితిని గాని అది తన జారత్వము విడిచిపెట్టి మారుమనస్సు పొందనొల్లదు.ఇదిగో నేను దానిని మంచము పట్టించి దాని తోకూడ వ్యభిచరించు వారు దాని క్రియలవిషయమై మారుమనస్సు పొందితేనే గాని వారిని బహు శ్రమల పాలు చేతును దాని పిల్లలను నిశ్చయముగా చంపెదను. అందువలన అంతరింద్రియములను హృదయములను పరీక్షించువాడను నేనే అని సంఘము లన్నియు తెలిసికొనును. మరియు మీలో ప్రతివానికి వాని వాని క్రియల చొప్పున ప్రతిఫలము ఇచ్చెదను. అయితే తుయతైరలో కడమవారైన మీతో, అనగా ఈ బోధను అంగీకరింపక సాతాను యొక్క గూఢమైన సంగతులను ఎరుగమని చెప్పుకొనువారందరితో నేను చెప్పుచున్నదేమనగా మీపైని ఏ భారము పెట్టను

నేను వచ్చువరకు మీకు కలిగియున్నదానిని గట్టిగా పట్టు కొనుడి. నేను నా తండ్రివలన అధికారము పొందినట్టు జయించుచు, అంతమువరకు నా క్రియలు జాగ్రత్తగా చేయువానికి జనులమీద అధికారము ఇచ్చెదను---

అతడు ఇనుపదండముతో వారిని ఏలును; 

వారు కుమ్మరవాని పాత్రలవలె పగులగొట్టబడుదురు; 

మరియు అతనికి వేకువ చుక్కను ఇచ్చెదను. సంఘములతో ఆత్మ చెప్పుచున్న మాట చెవి గలవాడు వినునుగాక.’’వ్యాఖ్యానం


18 వ వచనం: “తుయతైరలో ఉన్న సంఘపు దూతకు ఈలాగు వ్రాయుము అగ్నిజ్వాలవంటి కన్నులును అపరంజినిపోలిన పాదములునుగల దేవుని కుమారుడు చెప్పు సంగతులేవనగా’’.

తుయతైర సంఘం యొక్క తప్పులు, ఈ యెజెబెలు బోధలను, అనుమతించడం. అహాబు రాజు భార్య యెజెబెలు ఇశ్రాయేలీయులకు విగ్రహారాధనను తీసుకువచ్చి, లైంగిక అనైతికతకు పాల్పడటానికి మరియు విగ్రహాలకు బలి అర్పణలను తినడానికి తన ప్రజలను మోహింపజేశాడు. యేసును"అగ్నిజ్వాలవంటి కన్నులును"ఉన్నట్లు వర్ణించడం ద్వారా, దేవుడు తన సంఘాలపై తప్పుడు విశ్వాసం ఉన్నవారిని మందలించి తీర్పు ఇస్తానని హెచ్చరిస్తున్నాడు. 

19 వ వచనం: “నీ క్రియలను, నీ ప్రేమను, నీ విశ్వాసమును, నీ పరిచర్యను, నీ సహనమును నేనెరుగుదును; నీ మొదటి క్రియల కన్న నీ కడపటి క్రియలు మరియెక్కువైనవని యెరుగుదును’’.

అయితే, అదే సమయంలో, దేవుడు తుయతైర సంఘం యొక్క సేవకుడితో మరియు దాని పరిశుద్దులతో మాట్లాడుతూ,నీ మొదటి క్రియల కన్న నీ కడపటి క్రియలు మరియెక్కువైనవని యెరుగుదును.

20 వ వచనం: “అయినను నీమీద తప్పు ఒకటి నేను మోపవలసియున్నది; ఏమనగా, తాను ప్రవక్త్రినని చెప్పుకొనుచున్న యెజెబెలను స్త్రీని నీ వుండనిచ్చుచున్నావు. జారత్వము చేయుటకును, విగ్రహములకు బలియిచ్చు వాటిని తినుటకును నా దాసులకు బోధించుచు వారిని మోసపరుచుచున్నది’’.తుయతైర సంఘం సమస్య ఏమిటంటే అది తప్పుడు ప్రవక్త యొక్క బోధలను అంగీకరించింది. ఒక వేశ్యను, ఈజెబెల్ లాంటి తప్పుడు ప్రవక్తను సంఘములోకి అనుమతించడం ద్వారా మరియు ఆమె బోధలను అనుసరించడం ద్వారా, దాని పరిశుద్ధులు హృదయాలు వారి శరీరం యొక్క కామాన్ని వెతకడం ప్రారంభించారు. తత్ఫలితంగా, దేవుని భయంకరమైన కోపం వారి పైకి వచ్చింది..

దేవుని నిజమైన సంఘం నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్తను నమ్మని వారిని పరిశుద్దులుగా పిలువబడలేరు. పవిత్రాత్మలేని వారి హృదయాలలో సంఘం నాయకత్వ స్థానాల్లో ఉంచద. ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్మ లేని వారు తమ శరీరముతో దేవునికి బదులుగా ప్రపంచాన్ని వెతుకుతారు, దేవుని నిజమైన సంఘం వారిని ఎప్పటికీ అనుమతించదు మరియు సహించదు.

21 వ వచనం: “మారుమనస్సు పొందుటకు నేను దానికి సమయమిచ్చితినిగాని అది తన జారత్వము విడిచిపెట్టి మారుమనస్సు పొందనొల్లదు’’.

పరిశుద్ధాత్మను అంగీకరించలేని శరీరం ఉన్న వారు పరిశుద్ధాత్మ స్వరాన్ని గుర్తించలేరు మరియు వినలేరు అని ఇది మనకు చెబుతుంది. అబద్దప్రవక్త తన లైంగిక అనైతికత నుండి పశ్చాత్తాపపడలేకపోయింది. తత్ఫలితంగా, ఆమె పరిశుద్ధాత్మ ఖడ్గముతో కొట్టబడి, శరీరం మరియు ఆత్మ రెండునూ విచారకరంగా మారింది.

దేవుని నిజమైన సంఘములో, నీటి సువార్త మరియు ఆత్మ యొక్క వాక్యాన్ని విశ్వసించేవారు మాత్రమే దేవుని సేవకులుగా స్థాపించబడతారు. నీటి సువార్తను మరియు ఆత్మను విశ్వసించని వారు, ఈ ప్రపంచంలో వారు ఎంత అద్భుతమైన పాస్టర్ అయినప్పటికీ, దేవుని పిల్లలను ఆయన వద్దకు నడిపించే నమ్మకమైన నాయకులుగా మారలేరు. కాబట్టి మనం తప్పుడు ప్రవక్తలను గుర్తించి వారిని మన సంఘాలలో నుండి తరిమికొట్టాలి. అలా చేయడం ద్వారా మాత్రమే దేవుని సంఘo సాతాను యొక్క సమస్త ఉపాయాలను తట్టుకుని ఆధ్యాత్మికంగా ఆయనను అనుసరించగలదు.

22 వ వచనం: “ఇదిగో నేను దానిని మంచము పట్టించి దానితోకూడ వ్యభిచరించు వారు దాని క్రియల విషయమై మారుమనస్సు పొందితేనే గాని వారిని బహు శ్రమలపాలు చేతును’’.

దేవుని సేవకుడు మోసాలను గుర్తించి, బహిర్గతం చేయకపోతే, ఆధ్యాత్మిక వ్యభిచారం చేసేవారిని దేవుడు కనుగొని వారిని గొప్ప కష్టాల్లో పడవేస్తాడు అని ఈ భాగం చెబుతుంది. దేవుని పరిశుద్ధులనుల మరియు సేవకులను దేవుడే తన సంఘాలను శుద్ధిచేసి వారిని సరైన మార్గంలోకి నడిపిస్తారని గ్రహించాలి.

దేవుని నిజమైన సంఘాలలో అబద్దబోదకులకు స్థలం లేదు. అబద్ద ప్రవక్తలు ఉంటే, దేవుడే వారిని కనుగొని తీర్పుతీర్చును. ఈ అబద్ద ప్రవక్తల వలన దేవుని సంఘoలో గందరగోళo సృష్టించినప్పుడు, దేవుడు వారిని గొప్ప కష్టాలతో శిక్షించును.

23 వ వచనం: “దాని పిల్లలను నిశ్చయముగా చంపెదను.అందువలన అంతరింద్రియములను హృదయములను పరీక్షించువాడను నేనే అని సంఘము లన్నియు తెలిసికొనును. మరియు మీలో ప్రతివానికి వాని వాని క్రియల చొప్పున ప్రతిఫలము ఇచ్చెదను.“

దేవుడు తన సంఘము నుండి అబద్ద ప్రవక్తలను తరిమివేస్తాడు, తద్వారా ఆయన తన సొంత సంఘాన్ని కాపాడునని అందరికీ తెలియును.పరిశుద్ధులు దేవుడే తమ సంఘాన్ని చూసుకుంటాడని, వారి మంచి విశ్వాసానికి ఆయన ప్రతిఫలమిస్తారని తెలుసుకొందురు.

24 వ వచనం: “అయితే తుయతైరలో కడమవారైన మీతో, అనగా ఈ బోధను అంగీకరింపకసాతానుయొక్కగూఢమైనసంగతులనుఎరుగమనిచెప్పుకొనువారందరితో నేను చెప్పుచున్నదేమనగా మీపైని ఏ భారము పెట్టను’’.

నీరు మరియు ఆత్మ సువార్తను విశ్వసించడం ద్వారా ఇప్పటికే దేవుని పరిశుద్దులుగా మారిన వారు ప్రపంచం చివరి వరకు వారి విశ్వాసాన్ని వదలకూడదు. ఈ సువార్తను విశ్వసించే వారు తమ హృదయాలను సంఘ మరియు దేవుని పరిశుద్ధులతో ఏకం చేయడం ద్వారా, చివరి వరకు వారి విశ్వాసాన్ని కాపాడుకోవడం ద్వారా, తమ జీవితాన్ని గడపడం తప్ప వేరే మార్గం లేదు. దేవుని నిజమైన సంఘo ఎల్లప్పుడూ నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్తను ప్రకటించడమే కాదు, ఈ సువార్త విశ్వాసంతో అబద్ధాలను బహిర్గతం చేయాలి.

25 వ వచనం: “నేను వచ్చువరకు మీకు కలిగియున్నదానిని గట్టిగా పట్టు కొనుడి’’.

విశ్వాసులు నీటి సువార్తపై విశ్వాసం కోల్పోకూడదు మరియు మన ప్రభువు తిరిగి వచ్చే రోజు వరకు దానిని పట్టుకోవాలి. నీటి సువార్తలో గొప్ప శక్తి మరియు అధికారం ఉంది, సాతానును అధిగమించడానికి తగిన ఆత్మ కంటే ఎక్కువ ఉంది. పరిశుద్ధులు ఈ విశ్వాసంతో దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టగలరు. పరిశుద్ధులు నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్త విశ్వాసం ద్వారా జీవించి, దేవుని నిజమైన సంఘములో ఉండగలిగితే, వారు చివరి కాలంలో కూడా అధిగమించి విజయం సాధించగలరు.

26 వ వచనం: ”నేను నా తండ్రివలన అధికారము పొందినట్టు జయించుచు, అంతమువరకు నా క్రియలు జాగ్రత్తగా చేయువానికి జనులమీద అధికారము ఇచ్చెదను.”

పరిశుద్ధులు నీటి సువార్తను మరియు దేవుడు వారికి ఇచ్చిన ఆత్మను విశ్వసించడం ద్వారా వారి శత్రువులందరినీ జయించగలరు.ఈ విశ్వాస యుద్ధం ఎల్లప్పుడూ మనకు విజయాన్ని ఇచ్చే యుద్ధం. పరిశుద్ధులందరూ అంత్యక్రీస్తుకు వ్యతిరేకంగా పోరాడతారు, మరియు చివరి కాలంలో హతసాక్షులౌదురు, ఫలితంగా, వారికి ప్రభువుతో పరిపాలించే అధికారం ఇవ్వబడుతుంది.

27 వ వచనం: ”అతడు ఇనుపదండముతో వారిని ఏలును; వారు కుమ్మరవాని పాత్రలవలె పగులగొట్టబడుదురు ‘’.

ప్రభువు హతసాక్షులైన పరిశుద్ధులకు తన రాజ్య అధికారాన్ని ఇచ్చును. ఈ విధంగా జయించిన వారు శక్తితో రాజ్యం చేయుదురు, ఈ వచనం వివరించినట్లుగా, ఇనుపదండము వలె బలంగా ఉంటుంది, అది కుమ్మరి పాత్రలను ముక్కలు చేయగలదు.

28 వ వచనం: “నేను అతనికి ఉదయపు నక్షత్రం ఇస్తాను.” నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్తను విశ్వసించడం ద్వారా శత్రువులపై పోరాడే వారికి దేవుని సత్యా వాక్యాన్ని గ్రహించే ఆశీర్వాదం లభిస్తుంది.

నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్తను విశ్వసించడం ద్వారా శత్రువులపై పోరాడే వారికి దేవుని వాక్య సత్యాన్ని గ్రహించే ఆశీర్వాదం లభిస్తుంది.

29 వ వచనం: ”సంఘములతో ఆత్మ చెప్పుచున్న మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక.”

దేవుని సంఘం ద్వారా వచ్చే పరిశుద్ధాత్మ యొక్క స్వరం పరిశుద్ధులందరికి వినబడును,ఎందుకంటే ఆత్మ దేవుని సేవకుల ద్వారా పరిశుద్ధులందరితో మాట్లాడుతుంది. పరిశుద్ధులు దేవుని సంఘం ద్వారా విన్న వాటిని ఆయన గొంతుగా గుర్తించవలెను.