Sermons

[అధ్యాయము 3-1] <ప్రకటన 3: 1-6> సార్దీస్‌ సంఘమునకు వ్రాయు లేఖ<ప్రకటన 3: 1-6>

“సార్దీస్‌లో ఉన్న సంఘపు దూతకు ఈలాగువ్రాయుము ఏడునక్షత్రములును దేవుని యేడాత్మలును గలవాడు చెప్పుసంగతులేవనగా నీ క్రియలను నేనెరుగుదును ఏమనగా,జీవించుచున్నావన్న పేరుమాత్రమున్నది గాని నీవు మృతుడవేనీ క్రియలు నా దేవుని యెదుట సంపూర్ణమైనవిగా నాకు కనబడలేదు గనుక జాగరూకుడవై, చావనైయున్న మిగిలినవాటిని బలపరచుము.నీవేలాగు ఉపదేశము పొందితివో యేలాగు వింటివో జ్ఞాపకము చేసికొని దానిని గైకొనుచు మారుమనస్సు పొందుము.నీవు జాగరూకుడవై యుండని యెడల నేను దొంగవలె వచ్చెదను; ఏ గడియను నీ మీదికి వచ్చెదనో నీకు తెలియనే తెలియదు.అయితే తమ వస్త్రములను అపవిత్రపరచుకొనని కొందరు సార్దీస్‌లో నీయొద్ద ఉన్నారు. వారు అర్హులు గనుక తెల్లని వస్త్రములు ధరించుకొని నాతోకూడ సంచరించెదరు. జయించువాడు ఆలాగున తెల్లని వస్త్రములు ధరించుకొనును; జీవగ్రంథములో నుండి అతని పేరెంతమాత్రమును తుడుపుపెట్టక, నా తండ్రియెదుటనుఆయన దూతలయెదుటను అతని పేరు ఒప్పుకొందును.సంఘములతో ఆత్మ చెప్పుచున్న మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక.”వ్యాఖ్యానం


1 వ వచనం: “సార్దీస్‌లో ఉన్న సంఘపు దూతకు ఈలాగు వ్రాయుము ఏడు నక్షత్రములును దేవుని యేడాత్మలును గలవాడు చెప్పు సంగతులేవనగానీ క్రియలను నేనెరుగుదును. ఏమనగా, జీవించుచున్నావన్న పేరుమాత్రమున్నది గాని నీవు మృతుడవే’’.

ప్రభువుకు దేవుని ఏడు ఆత్మలు మరియు ఏడు నక్షత్రాలను కలిగి ఉన్నాడు. సార్దీస్‌ సంఘo విశ్వాస జీవితంలో చాలా లోపాలను కలిగి ఉంది. అందువల్ల దేవుడు విశ్వాసంతో జీవించాలని సంఘానికి సూచించాడు. సార్దీస్‌ సంఘo యొక్క సేవకుడితో దేవుడు ఇక్కడ ఇలా అన్నాడు,"జీవించుచున్నావన్న పేరుమాత్రమున్నది గాని నీవు మృతుడవే."దీని ద్వారా, సార్దీస్‌ సంఘo యొక్క సేవకుడి విశ్వాసం సమస్త ఆచరణాత్మక ప్రయోజనాల కోసం మృతమైందని దేవుడు అర్థం చేసుకున్నాడు.

2 వ వచనం: ”నీ క్రియలు నా దేవుని యెదుట సంపూర్ణమైనవిగా నాకు కనబడలేదు గనుక జాగరూకుడవై, చావనైయున్న మిగిలినవాటిని బలపరచుము.”

సార్దీస్‌ సంఘo యొక్క దేవదూతను విశ్వాసం లేకుండా కొనసాగించడానికి ప్రభువు ఇకపై అనుమతించలేదు. ఆయన ఈ సంఘాన్ని మందలించాడు. ఎందుకంటే ఇది దేవుని వాక్యంపై పూర్తి విశ్వాసం లేకుండా జీవించింది. దేవుని వ్రాతపూర్వక వాక్యమంతా హృదయపూర్వకంగా విశ్వసించడం ద్వారా పరిశుద్ధులు తమ జీవితాలను జీవించుకుండ, దేవుని సన్నిధి యెదుట పాపం చేస్తూ జీవించటంతో సమానం.

వారు బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు కూడా, పరిశుద్ధులు దేవుని వాక్యముపై నమ్మకంతో జీవిస్తుంటే, వారు దేవుని మరియు మనుష్యుల యెదుట కూడా ఆదరించబడతారు. విశ్వాసం పూర్తిగా ఉన్న అటువంటి పరిశుద్దులుగా మారడానికి, పరిశుద్దులను సంపూర్ణం చేయగల,దేవుని వాక్యాన్ని నమ్మకంగా విశ్వసించడం మరియు పాటించడం ద్వారా మన జీవితాలను గడపాలి.

3 వ వచనం: “నీవేలాగు ఉపదేశము పొందితివో యేలాగు వింటివో జ్ఞాపకము చేసికొని దానిని గైకొనుచు మారుమనస్సు పొందుము. నీవు జాగరూకుడవై యుండనియెడల నేను దొంగవలె వచ్చెదను; ఏ గడియను నీ మీదికి వచ్చెదనో నీకు తెలియనే తెలియదు’’.

ప్రారంభ సంఘo యొక్క పరిశుద్ధులు మరియు సేవకులు నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్తను వినడానికి మరియు కాపాడటానికి ఎనలేని త్యాగాలు చేయవలసి వచ్చింది. అందువల్ల నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క ఈ విలువైన సువార్తపై విశ్వాసం కోల్పోవద్దని ప్రభువు వారికి చెప్పాడు, వారు స్వీకరించడానికి చాలా త్యాగాలు మరియు వారి జీవితాలను కూడా తీసుకున్న సువార్త. నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క పరిపూర్ణ మోక్షానికి సంబంధించిన ఈ సువార్తను గట్టిగా పట్టుకోవడం ద్వారా విశ్వాసులు తమ విశ్వాసాన్ని మరియు దాని పనులను దేవునికి స్పష్టంగా ప్రదర్శించాలి.

రక్షింపబడిన వారు నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్తను మొదట విన్నది మరియు నమ్మినది ఎల్లప్పుడూ గుర్తుంచుకోవాలి, మోక్షపు దయ కొరకు కృతజ్ఞతతో వారి జీవితాలను గడుపుతారు. తిరిగి జన్మించిన పరిశుద్ధులు మరియు సేవకులు ప్రభువు నుండి వారు పొందిన సువార్త ఎంత ప్రాముఖ్యమైనదో మరియు ఆశీర్వదించబడిందనే దానిపై ఎల్లప్పుడూ నివసించాలి. కాకపోతే, వారు ఎప్పుడు మూర్ఖుల స్థానంలో నిలువబడుదురు, ప్రభువు ఈ భూమికి ఎప్పుడు తిరిగి వస్తాడో తెలియదు.

4 వ వచనం: “అయితే తమ వస్త్రములను అపవిత్రపరచుకొనని కొందరు సార్దీస్‌లో నీయొద్దఉన్నారు. వారు అర్హులు గనుక తెల్లని వస్త్రములు ధరించుకొని నాతోకూడ సంచరించెదరు.”

ఏదేమైనా, సార్దీస్‌ సంఘములో ఇంకా కొంతమంది విశ్వాసులు ఉన్నారని, వారి వస్త్రాలను అపవిత్రం చేసుకోకుండా, వారి విశ్వాసాన్ని గట్టిగా పట్టుకున్నారని ప్రభువు ఇక్కడ మనకు చెబుతాడు.ఈ నమ్మకమైన పరిశుద్ధులు దేవుని సేవకులుగా జీవిస్తారని ప్రభువు చెప్పాడు, ఆయన నీతిని ధరించి ప్రభువుతో నడుస్తారు. వారు ప్రభువుతో నడవగలిగారు,ఎందుకంటే వారి విశ్వాసం ఆయనతో నడవడానికి సిద్ధమైందని అర్హమైనది.

దేవుని విశ్వసించిన పరిశుద్ధులు ప్రభువు వారిని నడిపించిన చోటకు నడిచెదరు. వారు తమ వస్త్రాలను అపవిత్రం చేయబడలేదు అనగా, వారు ప్రభువు వాక్యాన్ని విశ్వసించి, లోక సంబంధమైన విషయాలకు లొంగిపోలేదు. నీటి సువార్త మరియు ప్రభువు అనుగ్రహించిన ఆత్మ ద్వారా నీతిమంతులు వస్త్రాలను ధరించిన వారు ఆయన వాక్యాన్ని గట్టిగా పట్టుకొని లోకంతో రాజీపడరు. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, వారు తప్పుడు సువార్తల నుండి స్పష్టమైన విభజన రేఖను గీయుదురు.


ప్రభువు సువార్త కోసం సువార్త శ్రమను నమ్ముతూ తెల్లని దుస్తులు ధరించిన వారు మరియు ఆయనతో నడిచే ఈ ప్రపంచంలో జీవితాన్ని గడుపుతారు. అందుకే ప్రభువు వారితో ఎల్లప్పుడూ ఉంటాడు, ఎందుకంటే వారు ఆయన వాక్యాన్ని విశ్వసించడం ద్వారా ఆయనను ఎల్లప్పుడూ అనుసరిస్తారు.

5 వ వచనం: “జయించువాడు ఆలాగున తెల్లని వస్త్రములు ధరించుకొనును; జీవగ్రంథములోనుండి అతని పేరెంతమాత్రమును తుడుపు పెట్టక, నాతండ్రి యెదుటను ఆయన దూతల యెదుటను అతని పేరు ఒప్పుకొందును.’’

దేవుని వాక్యాన్ని విశ్వసించడం ద్వారా ప్రపంచాన్ని జయించు వారు శాశ్వతంగా జీవిస్తారు, దేవుని నీతి ఆయన పరిశుద్ధులు ధరించి, ప్రభువు పనులకు సేవ చేయుదురు. ప్రభువు వారి విశ్వాసాన్ని కూడా ఆమోదిస్తాడు మరియు వారి పేర్లను జీవగ్రంథములో వ్రాయును, మరియు ఈ పేర్లు శాశ్వతంగా తొలగించబడవు.

నిజమైన విశ్వాసం ఉన్నవారు దేవుని శత్రువులపై వారి విశ్వాస పోరాటంలో విజయం సాధిస్తారని మన ప్రభువు వాగ్దానం గుర్తుచేస్తుంది."జయించిన వానికి తెల్లని వస్త్రములు ధరింపచేయును."ఇక్కడ ఉన్న తెల్లని వస్త్రాలు దేవుని శత్రువులపై విశ్వాస పోరాటంలో విజయం అని అర్ధం. విశ్వాసం యొక్క విజేతలకు వారి పేర్లు జీవగ్రంథము నుండి ఎప్పటికీ తొలగించబడని ఆశీర్వాదం ఇవ్వబడుతుంది. మరియు వారి పేర్లు క్రొత్త యెరూషలేములో కూడా వ్రాయబడతాయి. "నేను అతని పేరును నా తండ్రి యెదుటను మరియు దేవదూతల యెదుటను అంగీకరించెదను."ఇక్కడ“ఒప్పుకోలు” ద్వారా, ప్రభువు వారి విశ్వాసాన్ని ఆమోదిస్తాడు.

6 వ వచనం: “సంఘములతో ఆత్మ చెప్పుచున్నమాట చెవిగలవాడు వినుగాక’’. నిజమైన విశ్వాసం ఉన్నవారు ఎల్లప్పుడూ పవిత్రమైనదాన్ని వింటారు.

ఆయన సంఘముల ద్వారా వారికి తెలియజేయును. అందుకని, వారు దేవునితో జీవించెదరు, మరియు నిరంతరం పరిశుద్ధాత్మ చేత మార్గనిర్దేశం చేయబడతారు.