Sermons

[అధ్యాయము 3-4] <ప్రకటన 3: 7-13> ఆయన హృదయమును మెప్పించు దేవుని పరిశుద్ధులు మరియు సేవకులు


<ప్రకటన 3: 7-13>ఈ ప్రపంచంలో ఫిలదెల్పియ సంఘం వంటి సంఘాలు ఇప్పటికీ ఉన్నాయి


ఆసియాలోని ఏడు సంఘాలలో, ప్రభువు ఎంతో ప్రశంసించిన మరియు ప్రేమించిన సంఘం ఫిలదెల్పియా సంఘం అని దేవుడు ఇక్కడ మనకు చెప్పుచున్నాడు.

నేటి యుగంలో, ఆసియాలోని ఏడు సంఘాలతో మాట్లాడిన దేవుడు, తన సంఘాలు ఫిలదెల్పియా సంఘంలాగా ఉండాలని, వాటి ద్వారా ప్రభువు పనిచేయాలని మరియు వారిచేత సంతోషించాలని కోరుకుంటున్నట్లు మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు. నేటి కాలంలో కూడా, దేవునిచే ప్రశంసించబడిన సంఘాలు నీటి సువార్తను మరియు ఆత్మను ప్రకటిస్తున్నాయి. ఇప్పుడును ఎల్లప్పుడును,దేవునికి విశ్వాసపాత్రులైన పరిశుద్ధులు, వారి సామర్థ్యం కొంచెమే అయినప్పటికీ, నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్తను వ్యాప్తి చేసే సంఘానికి చెందినవారు. అలాంటి సేవకులను బట్టి దేవుడు సంతోషించును.

వారిలో ఎవరూ కూడా తమ చేతుల మీద వేయడం లేదా ప్రవచించడం ద్వారా దుష్టులను తరిమికొట్టలేరు. వారిలో ఎవరికీ వారు ప్రత్యేకంగా మాట్లాడు వరములు ఉండవు,లేదా ఒప్పింప చేసే శక్తి కలిగి ఉండకూడదు. వారు చేయవలసిన ఏకైక విషయం ఏమిటంటే, యోహాను నుండి స్వీకరించిన బాప్తీస్మం ద్వారా యేసు మాత్రమే మానవాళి చేసిన పాపాలను స్వయంగా స్వీకరించడం ద్వారా, మన పాపాలన్నిటినీ ఒక్కసారిగా శుభ్రపరిచాడని వారు విశ్వసిస్తున్నారు మరియు ప్రకటిస్తున్నారు. సిలువపై ఆయన రక్తంతో పాపం యొక్క తీర్పు క్రీస్తుపైకి పంపబడింది.

ప్రభువును అనుసరించుచు ఆయనను ఆరాధించే ఈ సేవకులు,నీరు మరియు ఆత్మ సువార్త పై తమ విశ్వాసంతో ఆయన చిత్తాన్ని పాటించే విశ్వాసుల కంటే ఎక్కువ కాదు. నీటి సువార్తను, ఆత్మను బోధించే వారు భౌతికంగా గొప్పవారు కాదు. వారికి వేరే వరమును పొందలేరు. వారు కలిగి ఉన్నది నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్తను ప్రకటించడానికి వారి విశ్వాసం మరియు అభిరుచి మాత్రమే. సువార్తను వ్యాప్తి చేసే ఈ పని చేయడం ప్రభువు హృదయాన్ని ఆనందపరుస్తుంది అని వారు నమ్ముతారు, ఎందుకంటే ప్రభువు నిజంగా యోహాను చేత బాప్తిస్మం తీసుకున్నాడు, సిలువపై సిలువ వేయబడ్డాడు మరియు మన పాపాలన్నీ మాయమయ్యేలా మరల మృతులలోనుండి లేచాడు. నీటి సువార్తను మరియు ఆత్మను విశ్వసించే వారు ప్రభువుకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతారు మరియు ఆయనను మాత్రమే అనుసరిస్తారు.

నకు కావలసిందల్లా ఈ నీటి సువార్త మరియు ఆత్మ అందరికీ వ్యాపించటానికి ప్రతి ఒక్కరూ వారి పాపాల నుండి విముక్తి పొందటానికి. ప్రపంచమంతా నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్తను ప్రకటించడానికి దేవుడు అద్భుతంగా మనకు అనుమతించాడు మరియు అనేక ఫలాలు కాయడానికి ఆయన మనలను ఆశీర్వదించాడు. చివరి కాలంలో మనo బలిదానాన్ని స్వీకరించగల విశ్వాసాన్ని, వెయ్యేళ్ళ రాజ్యంలో మనo ఎత్తబడు జీవితాన్ని కలిగి ఉంటానికి,ఆయన మనకు విశ్వాసం కూడా ఇచ్చాడు. ప్రభువు కొరకు హతసాక్షులం కావడానికి దేవుడు మనలను అనుమతించాడు, మరియు మొదటి పునరుత్థానంలో పాలుపొందుటకు మరియు పరలోక మహిమను ధరించడానికి ఆయన మనలను అనుమతించాడు. మనలో ఇప్పుడు నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్త బోధనకు అంకితమైన వారు దేవుని ప్రియమైన సంఘానికి చెందినవారు.

ప్రపంచమంతటా నీటి సువార్తను ఎలా వ్యాప్తి చేయవచ్చో ఆలోచిద్దాం. దేవుడు తన సంఘాలకు సువార్తను ప్రకటించే తలుపు ఇప్పటికే తెరవబడిందని చెప్పాడు. దేవుడు నిర్దేశించిన వాటిని ఎవరూ ఆపలేరు కాబట్టి, ఆయన ప్రతిదీ ఖచ్చితంగా నెరవేరుస్తాడు.

నీటి సువార్తను మరియు ఆత్మను విశ్వసించే మనలో తన బాప్తీస్మం యొక్క ఈ సువార్తను ప్రపంచమంతా బోధించడానికి దేవుడు అనుమతించాడు. ఈ భూమిపై నీటి సువార్త మరియు ఆత్మను వ్యాప్తి చేయడానికి ఆయన సంఘాలు ఇప్పటికీ ఆశీర్వదించ బడుతున్నాయి.వారి వ్యక్తిగత సామర్థ్యాన్ని చూసినప్పుడు, వారు లోపాలతో నిండి ఉండవచ్చు. కానీ వారి హృదయాలలో నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్త పట్ల వారి ప్రేమ కనబడుతుంది కావున, దేవుడు వారిని స్థిరంగా ఉంచుతాడు మరియు వారి ద్వారా పనిచేస్తాడు.

ఈ ప్రపంచంలో ఇలాంటి సంఘాలు ఇంకా ఉన్నాయని ప్రపంచానికి గొప్ప నిరీక్షణతో ఎదురుచూస్తుంది.నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్తను వ్యాప్తి చేసే పనిని దేవుడు వారికి అప్పగించాడు మరియు వారు చేసే పనులను ఎవరూ ఆపలేరని ఆయన కూడా నిర్ధారించారు. వారు ప్రపంచంలోని ప్రతిచోటా నీటి సువార్తను మరియు ఆత్మను ప్రకటిస్తున్నారు, ఈ సువార్త ఈ విధంగా ప్రపంచమంతటా వ్యాప్తి చెందుతోంది. దేవుడు వారిని బలపరుస్తాడు, రక్షిస్తాడు మరియు వారితో పనిచేస్తాడు. ఈ పనికి తమను తాము ఏకం చేసుకుని, నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్తను ప్రపంచ దేశాలన్నిటిలో, ఆధ్యాత్మికంగాను మరియు శారీరకంగాను ప్రకటించెదరు.

మేము కాగితం మరియు ఎలక్ట్రానిక్ పుస్తకాలతో ఈ ప్రపంచంలోని ప్రతి మూలకు నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్తను ప్రకటిస్తున్నాము. మేము ఈ లోకం చివరి వరకు దీన్ని చేస్తాము మరియు ఈ భూమిపై క్రీస్తు రాజ్యం నెరవేరే వరకు ప్రభువు కూడా మన ద్వారా పని చేస్తూనే ఉంటాడు. ప్రపంచంలోని 6.5 బిలియన్ల ప్రజలకు మన సాహిత్యంతో నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్తను ప్రకటించడానికి దేవుడు మనకు సహాయం చేస్తాడు. దేవుడు మనందరినీ ఆశీర్వదిస్తాడు!

దేవుణ్ణి మెప్పించే పనులు చేయాలంటే మనం ఎప్పుడూ ఆధ్యాత్మిక యుద్ధానికి సిద్ధం కావాలి. అందుకే, నేను దేవుడిని అడుగుతున్నాను ఆయన బలవంతుడు కావున, తన సేవకులందరినీ ఆశీర్వదించును. మన ప్రభువు వలె విశ్వాసపాత్రులెవరూ లేరు. మనం విశ్వసిస్తున్న నిజమైన సువార్త, నీరు మరియు ఆత్మ సువార్త, ఆత్మ, మనకు తెచ్చిన స్పష్టమైన మరియు పరిపూర్ణమైన మోక్షo, ఈ ప్రపంచంలో మరొక సత్యం అంటూ ఏది లేదని, ఒకటి కూడా లేదని నేను నమ్ముతున్నాను.ప్రకటన గ్రంధమనే పుస్తకం జయించు వారికి ఇవ్వబడిన ఆశీర్వదించబడిన దేవుని వాక్యం


దేవుడు మనతో ఇలా అన్నాడు,"జయించు వానికి దేవుని పరదైసులో ఉన్న జీవవృక్షఫలములు భుజింప నిత్తును."ఈ సత్యం యొక్క అర్ధం ఏదనగా, దేవుడు తన ప్రజలను తన వెయ్యేళ్ళ రాజ్యంలో నివసించడానికి అనుమతించును.ఇక్కడ “జయించువాడు” అనగా అంత్యక్రీస్తుకు వ్యతిరేకంగా చివరి కాలంలో సత్యంతో పోరాడటం ద్వారా తమ విశ్వాసాన్ని కాపాడుకునేవారిని సూచిస్తుంది, మరియు నేటి కాలంలో, తప్పుడు సువార్త అనుచరులకు వ్యతిరేకంగా పోరాడి, వాక్యంతో జయించిన వారి నమ్మకాన్ని సూచిస్తుంది. నిజమేమిటి అనగా. ప్రపంచాన్ని నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్తను ప్రకటించడం ద్వారా మనం చెడును మంచితో అధిగమించాలి. నీరు మరియు ఆత్మ వాక్యమను మన విశ్వాసం ద్వారా సమస్త అబద్ధాలు మరియు తప్పుడు సిద్ధాంతాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాడాలి మరియు అధిగమించాలి.

అబద్దాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాడటానికి మరియు అధిగమించడానికి, మనం ఎల్లప్పుడూ నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్త వాక్యం మీద తిరుగుతూ ఉండాలి. మనం ఇప్పుడు నీరు మరియు ఆత్మను సువార్తను విశ్వసించి, మన పాపాలన్నిటి నుండి శుద్ధి చేయబడి ఉంటే, అబద్దాలకు వ్యతిరేకంగా మన పోరాటం ఈ క్షణం నుండే ప్రారంభమయ్యేది. నిజమైన సువార్తను విశ్వసించే వారు తప్పుడు సువార్తను కలిగి ఉన్నవారిపై పోరాడతారు మరియు అధిగమిస్తారు.

తప్పుడు సువార్తను అనుసరించేవారికి మనం ఎల్లప్పుడూ నీటి సువార్తను, ఆత్మను బోధించాలి. ఎందుకు? ఎందుకంటే నీటి సువార్త మరియు ఆత్మ వారి తప్పుడు విశ్వాసాన్ని నాశనం చేసి, వారికి కొత్త జీవితాన్ని తెస్తుంది. చెడుతో మంచిని అధిగమించమని బైబిలు చెబుతుంది. అందుకని, ఈ ఆత్మలను, వారి పాపాల నుండి రక్షించే ఆధ్యాత్మికత యొక్క మంచి పోరాటాన్ని మనం ఎప్పటికీ వదులుకోకూడదు.

మన ఆధ్యాత్మిక పోరాటంలో ఆత్మల యొక్క మోక్షానికి ఆశీర్వాదం లభిస్తుంది. నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్త విశ్వాసంతో అబద్ధాలకు వ్యతిరేకంగా ఎల్లప్పుడూ పోరాడటం మరియు అధిగమించడం ద్వారా, మనం నిత్యజీవపు ఫలాలన్నింటినీ దేవునికి ఇవ్వగలం.ప్రభువు అంజూరపు చెట్టు ఉపమానం నుండి మనలను నేర్చుకోమన్నాడు


అంజూరపు చెట్టు ఇశ్రాయేలు దేశానికి సాదృశ్యంగా ఉన్నది. ప్రతి దేశానికి దాని జాతీయ పువ్వు లేదా చెట్టు ఉన్నందున, ఇశ్రాయేలుకు అంజూరపు చెట్టు సాదృశ్యంగా ఉన్న చెట్టు. అంజూరపు ఆకులు మందంగా పెరిగినప్పుడు, చివరి కాలాలకు ప్రపంచo చాలా దగ్గరగా ఉందని మీరు గ్రహించాలి. ఇశ్రాయేలు జాతి ఈ భూమిపై పునర్నిర్మించబడి, శక్తివంతుడైనప్పుడు ప్రభువు తిరిగి వస్తాడని బైబిలు చెబుతుంది.

ఈ రోజుల్లో వార్తాపత్రికలు ఇశ్రాయేలు మరియు పాలస్తీనియన్ల మధ్య సంఘర్షణను వివరించే కథలతో నిండి ఉన్నాయి. ఇశ్రాయేలు ఇప్పుడు దాని చారిత్రక భూభాగాన్ని కలిగి ఉంది మరియు గొప్ప శక్తిగా మారింది. ఇశ్రాయేలు యొక్క భవిష్యత్తు ఇప్పుడు దేవునిపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

భవిష్యత్తులో ఇశ్రాయేలు లేచినా పడిపోయినా అన్నీ దేవుని వాక్యం ప్రకారం నెరవేరుతాయి. మరియు ఇశ్రాయేలు ఈ భూమి నుండి అదృశ్యమైనప్పుడు, ఈ భూమిపై ప్రభువు రెండవ రాకడ నెరవేరినప్పుడు మీరు గ్రహించాలి. అంజూరపు చెట్టు ఆకులు చిక్కగా పెరిగినప్పుడు ప్రభువు తిరిగి వస్తాడని బైబిల్ చెప్పినట్లు, ఇశ్రాయేలు పునరుద్ధరణ మరియు శ్రేయస్సు ద్వారా ఈ లోకపు ముగింపును ఆయన ముందే చెప్పాడు. ప్రపంచంలోని సహజ వాతావరణాన్ని ప్రభావితం చేసే విపత్తులు కూడా చివరి సమయాలలో ముందే జరుగునని చెప్పాడు.

నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్తపై విశ్వాసం కలిగి ఉండాలని దేవుడు ప్రతి ఒక్కరికీ చెప్పాడు. దేవుని యొక్క అన్ని ప్రయోజనాలు నీటి సువార్త మరియు ఆత్మపై విశ్వాసం మీద కేంద్రీకృతమై ఉన్నాయి. అందుకని, నీటి సువార్తను, ఆత్మను విశ్వసించేవారు వారి పాపాలన్నిటి నుండి రక్షింపబడతారు. ప్రభువు మనతో ఇలా అన్నాడు, "కాబట్టి మీరు జరుగబోవు వీటినెల్లను తప్పించు కొని, మనుష్యకుమారుని యెదుట నిలువబడుటకు శక్తిగల వారగునట్లు ఎల్లప్పుడును ప్రార్థనచేయుచు మెలకువగా ఉండుడని చెప్పెను" (లూకా 21:36). మన స్వంత బలంతో, రాబోయే మహాశ్రమల నుండి మనం తప్పించుకోలేము. కానీ దేవుని వాక్యాన్ని విశ్వసించడం ద్వారా మనం దాన్ని అధిగమించగలం. మనకు దగ్గరగా ఉన్న మహాశ్రమల సమయానికి హతసాక్షుల పట్ల మన విశ్వాసాన్ని సిద్ధం చేసుకోవలసిన పరిస్థితిలో మనం ఇప్పుడు ఉన్నాము.

క్రైస్తవులు చివరి సమయాలలో ఉన్నప్పుడు తాము మహాశ్రమలలో ఉండరని అనుకుంటే, వారి విశ్వాసం చాలా తప్పుగా భావించబడుతుంది. మహాశ్రమలకు ముందు ఎత్తబడు సిద్ధాంతాన్ని మనం నమ్మకూడదు. ఈ సిద్ధాంతం బైబిల్ సత్యం నుండి బయలుదేరుతుంది, ఎందుకంటే గ్రంథం, ముఖ్యంగా ప్రకటన పుస్తకం నుండి, మహాశ్రమల యొక్క ఏడు సంవత్సరాల కాలంలో మొదటి మూడున్నర సంవత్సరాలు గడిచినప్పుడు పరిశుద్ధుల హతసాక్షులుగా చేయబడుదురని చెబుతుంది. పరిశుద్ధు లైన వారు, మహాశ్రమల యొక్క ఏడు సంవత్సరాల కాలంలో ప్రవేశించరని అనుకోవడం వారిని చాలా ప్రమాదకరమైన మరియు తప్పుగా నమ్మిన విశ్వాసానికి దారి తీస్తుంది. యేసును విశ్వసించే వారు మహాశ్రమల మధ్యలో ఉంటారని మీరు గ్రహించాలి.

దేవుని వాక్యాన్ని మొత్తం పరిశీలిస్తే, నీతిమంతులు ఈ ప్రపంచంలో ఎంతకాలం ఉంటారు? తన గుర్తును స్వీకరించమని సాతాను పాపులను కోరినంత వరకు మరియు పరిశుద్దులను అంత్యక్రీస్తు సైన్యం బలిదానం చేసే వరకు వారు ఈ భూమిపై ఉంటారు. ఇది దేవుడు వెల్లడించిన సత్యం, మరియు సరైన విశ్వాసం. చివరి కాలంలో రాబోయే గొప్ప ఆధ్యాత్మిక వెలుగు


నీతిమంతుల విశ్వాసం యొక్క ఫలితం దేవుడు అనుమతించిన మహాశ్రమలలో స్పష్టంగా చూపబడింది. నీరు మరియు ఆత్మ సువార్త పై మీరు విశ్వాసం లేకుండా, చివరి కాలంలో సాతానుకు వ్యతిరేకంగా మీరు చేసిన పోరాటంలో మీరు నిజమైన విజయాన్ని పొందలేరని మీరు గ్రహించాలి. అయితే, అదే సమయంలో, అంతిమ విజయం నీతిమంతులకే చెందుతుందని మీరు స్పష్టంగా గ్రహించాలి, నీటి సువార్త మరియు ఆత్మపై వారి విశ్వాసంతో వారు ప్రపంచ ముగింపు సమీపిస్తున్నప్పుడే నిజమైన విజేతలు అవుతారు. అందుకని, చివరి సమయాలు రాకముందే ప్రపంచమంతా నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్తను ప్రకటించే పనిని మనం పూర్తి చేయాలి.

నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్తను విశ్వసించడం ద్వారా మన ప్రభువును సంతోషపెట్టాలి. నీరు మరియు ఆత్మ సువార్త, మనకు అంతిమ విజయాన్ని ఇవ్వగల విశ్వాస వాక్యం. దేవుడు ప్రపంచాన్ని యొక్క మరణాన్ని స్పష్టంగా ముందే చెబుతున్నాడు. ఆ సమయంలో ప్రభువు తిరిగి వస్తాడని, పరిశుద్ధులను పరలోకానికి తీసుకెళ్ళునని,అప్పటి వరకు ఈ లోకంలోనే ఉన్నవారికి ఆయన మహా శ్రమలను తెచ్చునని మనం గ్రహించాలి. అందుకని, నిజమైన విశ్వాసపు ఆయుధం కలిగిన నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్తను విశ్వసించడం ద్వారా, మనం చివరి సమయం వరకు వేచి ఉండాలి. నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్తను విశ్వాసంతో విశ్వసించేవారికి వెయ్యేళ్ళ రాజ్యం కోసం వేచి ఉండమని దేవుడు చెప్పాడు, నోవహు కాలంలో చెప్పినట్లుగా ప్రజలు తినునప్పుడు మరియు త్రాగునప్పుడు ప్రపంచం అంతం వచ్చును.

నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్తను విశ్వసించకుండా, ప్రజలు ప్రపంచంలోని చివరి కాలాల యొక్క అన్ని సమస్యలను పరిష్కరించలేరు. అన్ని విధాలుగా, మనము నీటి సువార్తను మరియు ఆత్మను విశ్వసించాలి. నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క ఈ సువార్తను విశ్వసించని వారిని దేవుడు సహించలేడు. దేవుడు చివరి కాలపు చివరి దశలో ఈ ప్రపంచానికి అత్యంత భయంకరమైన తెగుళ్ళతో నింపును. నీటి సువార్తను మరియు ఆత్మను విశ్వసించని వారు దేవుని నీతివంతమైన తీర్పు నుండి తప్పించుకోలేరు కాబట్టి, వారు ఇప్పుడు ఈ సువార్తను విశ్వసించాలి.

దేవుని తీర్పును నివారించడానికి, ప్రతి ఒక్కరూ నీటి సువార్త మరియు ఆత్మ గురించి తెలుసుకోవడం మరియు అతని/ఆమె హృదయంతో విశ్వసించడం ఖచ్చితంగా అవసరం. మోక్షo అనేది ప్రతి ఒక్కరికీ అత్యవసరమైన సత్యం కావున. రక్షించబడుటకు నీటి సువార్త మరియు ఆత్మ తప్ప. దేవుని యెదుట వేరే నిజమైన సువార్త లేదు, కావున, ఈ నీరు మరియు ఆత్మ సువార్త, మునుపెన్నడూ లేనంతగా, ఈ ప్రపంచానికి ఇప్పుడు అనివార్యమైన అవసరం ఉంది, ఎందుకంటే ప్రపంచo పాప సంస్కృతితో, లోతుగా జీవిస్తుంది.

ఈ చివరి యుగంలో భవిష్యత్తును గూర్చి ఎటువంటి హామీ లేనందున, ప్రజలు ప్రతిరోజూ పాపాలకు పాల్పడతారు మరియు వారి ఆనందాన్ని మాత్రమే అనుసరిస్తారు. మానవజాతికి నిజమైన నిరీక్షణ నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్త వాక్యంలో కనుగొనబడింది మరియు ఈ వాక్యం మాత్రమే మన నిజమైన ఆశను ఇవ్వగలదు. ప్రస్తుత ఈ ఈ ప్రపంచం దేవుణ్ణి వెతకని ప్రపంచంగా మారింది. మీరు పాపం లో ఉన్నారు కావున, మీ పాపాలకు దేవుడు తీర్పుతీర్చుకున్నందున, నీటి సువార్త మరియు యేసు అనుగ్రహించిన ఆత్మను మీరు మీ హృదయపూర్వకంగా నమ్మాలి. అప్పుడు మీరు భయపడేవారి నుండి విముక్తి పొందగలుగుతారు.

దేవుని తీర్పుకు. ప్రతి ఒక్కరూ తమ పాపాలను పశ్చాత్తాపం చెంది, దేవుని వద్దకు తిరిగి రావాలని, నీటి సువార్తను, ఆత్మను స్వీకరించాలని బైబిల్ సలహా ఇస్తోంది.

ప్రపంచం యొక్క ముగింపు, అనేది ప్రజలు తిని, త్రాగి పాపంలో పండుకొను సమయమున, వారు గ్రహించకుండానే అగ్ని గంధపు సరస్సులోకి ప్రవేశించే సమయం.

ప్రజలు పాపం నుండి దేవుడు ఇచ్చిన మోక్షo పొందాలి, కాని వారు నీటి సువార్త మరియు ఆత్మ తెలియకుండా,తమ పాపాల నుండి వారు ఎలా విముక్తి పొందగలరు?అతడు/ఆమె చేసిన పాపాల వల్ల దేవుని భయంకరమైన తీర్పును పొందవలసి ఉంటుందని ప్రతి ఒక్కరూ తెలుసుకోవాలి, నీరు మరియు ఆత్మ సువార్త అనేది విముక్తి యొక్క సత్యం మరియు ఆశీర్వాదo యొక్క వాక్యం అని గ్రహించాలి.

ప్రపంచం యొక్క ముగింపు ఖచ్చితమైన రోజు మరియు ఏ సమయములో వచ్చునో ఎవరికీ తెలియదు బైబిల్ కూడా చెప్పలేదు. ప్రపంచం యొక్క ముగింపు సమయాన్ని దాచడం దేవుని జ్ఞానం. ఈ ముగింపు గంటను దేవుడు వెల్లడిస్తే, అది గొప్ప ప్రమాదాలను తెచ్చును. దేవుడు తీర్పు రోజును ప్రజలకు తెలియకుండా దాచాడు. కానీ దేవుడు నిర్ణయించిన సమయం వచ్చినప్పుడు, ప్రతిదీఆయన నెరవేర్చును, మరియు సరికొత్త ప్రపంచం ప్రారంభమవును.

ప్రాముఖ్య బాగాలనుండి దేవుడు ఇలా చెప్పాడు."భూ నివాసులను శోధించుటకు లోకమంతటిమీదికి రాబోవు శోధన కాలములో నేనును నిన్ను కాపాడెదను." ఈ వాక్యం దేవుని యొక్క వాగ్దానం, పరిశుద్ధుల హతసాక్షుల తరువాత ఈ ప్రపంచo మీదకు వచ్చే ఏడూ తెగుళ్ల నుండి విడిపించుట అనే దాని అర్ధం, అంత్యకాలంలో అంత్యక్రీస్తు చేతిలో హతసాక్షులు చేయబడటం లేదా హింసించబడటం నుండి పరిశుద్ధులకు మినహాయింపు ఇస్తారని దీని అర్థం కాదు. నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్తను విశ్వసించనందుకు మరియు వారి పాపాల నుండి వారు విడుదల పొందనందుకు చాలా మంది ప్రజలు దేవుని భయంకరమైన తీర్పును ఎదుర్కొంటారు. ఫలితంగా,పాపపు ఆత్మతో వారు నరకములో పడుదురు,దేవుడు వీటన్నిటికంటే ముందే పరిశుద్ధులకు హతసాక్షులయ్యే అవకాశాన్ని కలిగించును, ఈ హతసాక్షులను భయంకరమైన తెగుళ్ళ నుండి వారిని దేవుడు విడిపించును. శ్రమల కాల ముగింపులో ప్రజలు ఎలాంటి ముద్ర పొందుతారు?


అంత్యక్రీస్తు పేరును కలిగి ఉన్న ముద్రను ప్రజలు అందుకుంటారని బైబిలు చెబుతుంది.అంత్యక్రీస్తు పేరు కలిగి ఉన్న ముద్రను వారి నుదిటిపై గాని లేదా కుడి చేతుల్లో గాని స్వీకరించే వారిని మండుతున్న అగ్ని గుండములో పడవేయబడునని ప్రకటన గ్రంధం చెబుతుంది. అంత్యక్రీస్తు పేరు కలిగి ఉన్న ఈ ముద్రను స్వీకరించడం ద్వారా, వారు ఎప్పటికీ సాతాను సేవకులుగా మారిపోవుదురు. అలాంటి పాపం కలిగి ఉన్న వారి కొరకు మండుతున్న అగ్ని గుండము మరియు అగ్ని గంధపు లోయ వారి కొరకు భద్రముచేయబడియున్నది.

విశ్వాసం ద్వారా ప్రజలను వారి పాపాల నుండి రక్షించగలిగే కృపాయుగం ముగిసి పోవును. అంత్యకాలమున అనేకులు హతసాక్షులుగా చేయబడుదురని బైబిలు నమోదు చేసింది. ఈ హతసాక్షుల పేర్లు జీవగ్రంథములో వ్రాయబడినందున, వారు అంత్యక్రీస్తు పేరు యొక్క ముద్రను స్వయంచాలకంగా తిరస్కరిస్తారు.

నీటి సువార్తను, ఆత్మను విశ్వసించేవారందరూ ఈ సమయంలో హతసాక్షులవుతారని దేవుడు మనకు చెప్పియున్నాడు. సాతాను గుర్తును స్వీకరించడానికి వారు నిరాకరించడంతో వారు హతసాక్షులవుతారు. నీతిమంతులుగా మారిన వారు అంత్యకాలాన హతసాక్షలగుటకు భయపడకూడదు, ఎందుకనగా వారి హతసాక్షుల తరువాత వచ్చే వెయ్యేళ్ళ రాజ్యానికి వారు దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి.

అంత్యక్రీస్తు పేరును కలిగి ఉన్న ముద్రను స్వీకరించడం అనేది, మన ప్రభువుకు ద్రోహం చేసే రాజద్రోహ చర్య కావున, మనము దానిని తిరస్కరించాలి. మనమందరం హతసాక్షులయ్యే స్థాయికి ఎదగవచ్చు, ఎందుకంటే ఈ సమయంలో దేవునిపై మన విశ్వాసాన్ని కనపరచటం అనగా దేవునికి మహిమ ఇవ్వడం. అన్ని శ్రమలను జయించటానికి పరిశుద్దులకు బలాన్ని ఇస్తానని మన ప్రభువు చెప్పాడు. ఎలా మరియు ఎప్పటి వరకు దేవుని సంఘము నీరు మరియు ఆత్మ సువార్తను ప్రకటించాలి?


నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్తను వ్యాప్తి చేయడానికి మన ప్రభువు ఎంతకాలం మనకు అనుమతి ఇచ్చాడు? మహాశ్రమల కాలములో హతసాక్షుల సమయం వరకు సువార్త ప్రకటించాలి. నీతిమంతుల కోసం సువార్తను విస్తృతంగా తెరిచిన దేవుడు, అప్పటివరకు నీటి సువార్తను, ఆత్మను వారు బోధించేలా చేశాడు. హతసాక్షుల సమయం వరకు, నీతిమంతులు నీటి సువార్తను మరియు ఆత్మను ప్రకటిస్తూనే ఉంటారు. దీని తరువాత ఈ భూమిపై భయంకరమైన తెగుళ్ళు వస్తాయి.

ప్రస్తుతం, నీతిమంతులు మరియు పాపులు ప్రభువు ఇచ్చిన అందమైన స్వభావంతో నివసిస్తున్నారు.మహాశ్రమల సమయం వచ్చే వరకు, నీతిమంతులు తమ విశ్వాసాన్ని పరిశుభ్రంగా ఉంచుకొని, నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్తను ప్రకటించి 

ప్రభువు కోసం వేచి ఉండాలి. నీతిమంతులు సువార్త వ్యవసాయాన్ని పండించాల్సిన అవసరం ఉంది.

అంత్యకాలమున, మృగం యొక్క గుర్తును వేయించుకొనుటకు మనలను బలవంతం చేయునప్పుడు, నీరు మరియు ఆత్మ సువార్తపై మన ప్రభువు ఇచ్చిన విశ్వాసంతో ప్రాపంచిక ప్రజలపై పోరాడాలి మరియు అధిగమించాలి. అంత్యకాలమున అంత్యక్రీస్తు చేత మనం హతసాక్షులం అయినప్పుడు,మన విశ్వాసం విజయవంతమవుతుంది. నీతిమంతుల జీవితాలన్నీ ప్రభువుపై ఆధారపడి ఉంటాయి. వారు యెహోవా వాక్యాన్ని విశ్వసిస్తే, ఆయన వారిని శోధన సమయం నుండి కాపాడుతాడని, మరియు ప్రపంచం చివరి వరకు సువార్తను ప్రకటిస్తే, దేవుడు వారికి విజయవంతమైన జీవితాన్ని అనుగ్రహించును. నీతిమంతులు ఈ రోజు మరియు రేపు ప్రతిచోటా నిజమైన మోక్షo యొక్క సువార్తను ప్రకటించాలి.

మన ప్రభువు తిరిగి రావడానికి మనమందరం వేచి ఉండాలి మరియు వెయ్యేళ్ళ రాజ్యం మన వద్దకు వచ్చినప్పుడు మనo ఎదురుచూసే ప్రతిఫలాల కోసం ఆయన యెదుట నమ్మకంగా ఉండాలి. ప్రభువు ఈ భూమ్మీదకు తిరిగి వచ్చినప్పుడు, వెయ్యేళ్ళ రాజ్యం నీతిమంతులకు ఇవ్వబడుతుంది. అప్పుడు నీతిమంతులు ప్రభువుతో కలిసి దేవుని మహిమను ధరిస్తారు.

కానీ ప్రస్తుతానికి, ఈ భూమిపై ఉన్నప్పుడు మనం నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్తను ప్రకటించడం కొనసాగించాలి, చివరి క్షణం వరకు మనం అలా చేయలేకపోతున్నాము. పాపులను వారి పాపాల నుండి రక్షించే సువార్త, పాపం యొక్క నిజమైన విముక్తి యొక్క సువార్త. నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్త.

ఈ భూమిపై నీటి సువార్తను, ఆత్మను ప్రకటిస్తున్నప్పుడు ప్రపంచం చివరి వరకు జీవించిన నీతిమంతులు ప్రభువును కలుసుకొని,వెయ్యి సంవత్సరాలు పరిపాలన చేస్తారు, మరియు వెయ్యేళ్ళ రాజ్యం ముగిసిన తరువాత, దేవుని శాశ్వతమైన రాజ్యంలోకి ప్రవేశించి ప్రభువుతో శాశ్వతంగా జీవించెదరు. అందునుబట్టి 

విశ్వాసంతో ప్రభువుకు నేను కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. ఇట్టి నిరీక్షణను కలిగించిన ప్రభువుకు మనం కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి.ఫిలదెల్పియా సంఘము ప్రభువుకు ప్రియమైన సంఘము, శక్తి కొంచెమైనను యేసు నామమును తిరస్కరించక మరియు దేవుని చిత్తాన్ని వెంబడించిరి


దేవుడు ఈ ఫిలదెల్పియా సంఘాన్ని శోధన కాలం నుండి విడిపించుటకు ప్రత్యేక ఆశీర్వాదం ఇచ్చాడు. ఈ ఆశీర్వాదం పాపం యొక్క విడుదల,వెయ్యేళ్ళ రాజ్యంలో నివసించుటకు మరియు దేవుని శాశ్వతమైన రాజ్యానికి హక్కుదారులు అగుటకు.ఇప్పటికీ పాపులుగా మిగిలిపోయిన క్రైస్తవులు దేవుని ఆశీర్వాదాల నుండి బయటపడతారు. అయితే నీతిమంతులు వెయ్యి సంవత్సరాలు పరిపాలన చేస్తారు.

ప్రభువు కొరకు హతసాక్షులైన పరిశుద్ధులను ఈ భూమి నుండి పైకి లేపుతాడు, ఆపై ఈ ప్రపంచంపై కష్టాలను శ్రమలను పంపించును.చెడు నుండి మంచిని గ్రహించడానికి మరియు పాపులను తీర్పు తీర్చడానికి మరియు నాశనం చేయడానికి దేవుడు అలా చేస్తాడు. దేవుడు నీతిమంతులను ప్రేమిస్తాడు, ప్రత్యేకించి, కొంచెం బలం ఉన్నప్పటికీ, తన వాక్యాన్ని పాటిస్తూ, ప్రపంచం చివరి వరకు సువార్తను ప్రకటిస్తాడు. అటువంటి విశ్వాసం ఉన్న సంఘాలకు చెందిన పరిశుద్ధులు నిజంగా ఆశీర్వదించ బడతారు. ఈ నీతిమంతుల ద్వారా దేవుడు సంతోషించును.

నీటి సువార్తను మరియు ఆత్మను హృదయపూర్వకంగా విశ్వసించడం ద్వారా సాతానుకు వ్యతిరేకంగా పోరాడి, జయించువారికి ప్రతిఫలం ఇచ్చెదనని దేవుడు చెప్పాడు.

ఈ భూమిపై చాలా మంది క్రైస్తవులు ఉన్నారు, వారు యేసును నమ్ముతున్నప్పటికీ సాతాను చేత మోసపోవుదురు.ఈ భూమిపై యేసు రాకతో పాపులందరినీ వారి పాపాల నుండి విడిపించిన రక్షణ యొక్క కార్యం ఆయన చేసిన రెండవ పని, ఇది ఆయన నీతి ద్వారా సాధించబడింది. మోక్షానికి సంబంధించిన ఈ పనులపై విశ్వాసం నిలుపవలెయును. ఆయన యొర్దాను నది వద్ద తన బాప్తీస్మం ద్వారా ప్రపంచంలోని అన్ని పాపాలను స్వయంగా స్వీకరించాడని మరియు తన రక్తంతో ప్రపంచంలోని ఈ పాపాలను సిలువకు తీసుకువెళ్ళడం ద్వారా ఈ మోక్షపు పనిని పూర్తి చేశాడని నమ్ముతారు. ఇది మోక్షానికి సువార్త, పాపులను రక్షించిన పాప విముక్తి యొక్క సువార్త.

కానీ విశ్వాసం లేని వారు“యేసు బాప్తిస్మం మీద నమ్మకం లేకుండా పాపము చేయరని చెప్పుకునేవారు”అయ్యారు.అలాంటి విశ్వాసం అబద్ధమైనది. మరోవైపు, కొంతమంది యేసును మేమి ప్రేమించునట్లుగా మరెవరూ ప్రేమించరని చెప్తారు, కాని అదే సమయంలో వారు తమను తాము పాపులుగా అభివర్ణిస్తారు. కానీ మన ప్రభువు నీటి సువార్తను మరియు ఆత్మను విశ్వసించేవారిని తప్ప మరెవరినీ పరలోకములోకి అనుమతించడు. ఆయన తన జీవగ్రంథములో పాపుల పేర్లను వ్రాయడు. నీటి సువార్తను మరియు ఆత్మను విశ్వసించు వారి పేర్లు మాత్రమే జీవ గ్రంధములో వ్రాయబడును.

పాపం నుండి దేవుడు ఇచ్చిన మోక్షం “ఒకరు చేసే క్రియలు” ద్వారా పొందబడదు, కానీ “ఒకరు నమ్మే విశ్వాసము ద్వారా మాత్రమే” పొందవచ్చు. ఈ విశ్వాసంలో, మొదటి పరిశీలన ఏమిటంటే, యేసు దేవుని కుమారుడని మరియు మన రక్షకుడని, రెండవది, యేసు బాప్తీస్మం మరియు సిలువపై ఆయన రక్తాన్ని నమ్మడం మరియు మన మోక్షానికి సంపూర్తి అనివార్యమైన కార్యాలు. క్రీస్తు పునరుత్థానం మరియు ఆయన రెండవ రాకడను కూడా మనం నమ్మాలి.

మత్తయి 7: 21-23, ‘’ ప్రభువా, ప్రభువా, అని నన్ను పిలుచు ప్రతివాడును పరలోకరాజ్యములో ప్రవేశింపడుగాని పరలోకమందున్న నా తండ్రి చిత్తప్రకారము చేయువాడే ప్రవేశించును. ఆ దినమందు అనేకులు నన్ను చూచిప్రభువా, ప్రభువా, మేము నీ నామమున ప్రవచింపలేదా? నీ నామమున దయ్యములను వెళ్ళగొట్టలేదా? నీ నామమున అనేకమైన అద్భుతములు చేయలేదా? అని చెప్పుదురు. అప్పుడు నేను మిమ్మును ఎన్నడును ఎరుగను, అక్రమము చేయు వారలారా, నాయొద్దనుండి పొండని వారితో చెప్పుదును.’” యేసు ఈ ప్రజలను ఎందుకు తిరస్కరించెను? ఎందుకంటే పాపంతో ఉన్నవారి పేర్లను ప్రభువు జీవగ్రంథములో వ్రాయలేడు. ఈ రోజుల్లో యేసును తమ రక్షకుడిగా నమ్ముతున్నట్లు చాలా మంది ఉన్నారు, కాని వారిలో చాలామంది యేసు యోహాను నుండి పొందిన బాప్తిస్మమును నమ్మరు.

అందుకని, వారి పేర్లు జీవగ్రంథములో వ్రాయబడలేదు. అయినప్పటికీ ఈ పాపులు తమ పాపాలన్నిటినీ మోస్తున్నప్పటికీ ప్రభువు రాజ్యంలోకి ప్రవేశించడానికి ప్రయత్నిస్తారు. అయినప్పటికీ, వారు ప్రవేశించలేరు. కొంతమంది ధైర్యంగా ఉన్నారు, వారు పాపం చేసినప్పటికీ వారు పరలోక రాజ్యంలోకి ప్రవేశించగలరని నమ్ముతారు. అలాంటి వారు దేవుడిచ్చే మోక్షాన్ని విశ్వసించరు, కానీ వారి అహంకారంతో తయారు చేసుకున్న తప్పుడు సంస్కరణ సిద్ధాంత విశ్వాసం వలన,యేసు దేవుడు అని వారు నమ్మరు, యేసు తన బాప్తిస్మముతో లోక పాపాలను తనపై తాను తీసుకున్నాడు, లేదా ఈ పాపాలన్నిటినీ సిలువకు తీసుకువెళ్ళాడు. ప్రపంచంలోని ఈ ప్రజలు యేసును గొప్ప వారీగా ఉన్న నలుగురిలో ఒకరిగా మాత్రమే భావిస్తారు మరియు నమ్ముతారు. యేసును తమ రక్షకుడిగా అలాంటి విశ్వాసముతో విశ్వసించినను అలాంటి వారు పాపులే. అయితే, అలాంటి ఈ పాపులకు ప్రభువు ఏమి ఇవ్వగలడు?అని మీరు అడగవచ్చు.అలాంటి వారి కొరకు నరకం తప్ప మరేమి ఎదురు చూడదు!

నీతుమంతులైన, వారి పాపములు క్షమించబడినవి, నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్త విశ్వాసంతో, ప్రపంచం చివరి వరకు అబద్ధాలకు వ్యతిరేకంగా మనం పోరాడాలి మరియు అధిగమించాలి. నీతిమంతుల యొక్క నమ్మకం వాస్తవమైనది.. ప్రభువు తిరిగి వచ్చిన రోజు వరకు, ప్రభువును విశ్వసించే నిజమైన సువార్త విశ్వాసాన్ని మనం ఎప్పటికీ వదులుకోలేము, ఎవరు ఏమి చెప్పిన సరే. నీతిమంతులు విశ్వసించే సత్య వాక్యం, దేవుని నుండి వ్యక్తిగతంగా స్వీకరించబడింది. ఇది దేవుని వాక్యము ద్వారా ఇవ్వబడిన సాక్ష్యం.

దేవుడు వ్యక్తిగతంగా కూడ మాట్లాడును,మన పాప విముక్తికి సంబంధించి కూడా దేవుడు వ్యక్తిగతంగా వాగ్దానం చేశాడు. నీతిమంతులు వారి పాపాలన్నిటి నుండి రక్షించబడ్డారు.వారు యేసు మరియు ఆయన సిలువ యొక్క బాప్తీస్మంపై నమ్మకంతో సంపూర్ణమయ్యారు. పాపులు మన గురించి ఏమి చెబుతున్నారో దానిలో ముఖ్యమైనది విలువైన ఏదైనా ఉందా? ఏదీ లేదు! నీతిమంతులు దేవుని వాక్యాన్ని విశ్వసించడం ద్వారా నీరు మరియు ఆత్మ సువార్త పై విశ్వాసం కలిగి ఉండాలి.

ఇప్పుడు మనకు ప్రకృతి వైపరీత్యాల సమయం, చాలా దూరంలో లేదు, అణు యుద్ధం కూడా ఈ భూమ్మీద జరుగనైయున్నది. ప్రకృతి వైపరీత్యాలు చాలా పెద్ద విపత్తు స్థాయిలో విస్తరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి. దేవుని సేవకులు ఈ లోకానికి రాబోయే వాటిని స్పష్టంగా చూడాలి మరియు బోధించాలి. ప్రపంచం యొక్క అంతం అకస్మాత్తుగా రాగలదని మీరు గ్రహించాలి. ప్రపంచంలో అణు యుద్ధం ప్రారంభమైనప్పుడు, ప్రకృతి వైపరీత్యాలు అపూర్వమైన ఎత్తుకు చేరుకుంటాయి, మరియు మృగం యొక్క గుర్తు మనపై పడుతోంది-అనగా, హతసాక్షుల యొక్క పునరుత్థానం మరియు వెయ్యేండ్ల రాజ్యం యొక్క సమయం వచ్చినప్పుడు- క్రీస్తు ఈ భూమ్మీదకు తిరిగి వచ్చే సమయం. ఇవన్నీ జరుగ వససినవి మన ప్రభువు చేత పూర్తి చేయబడును.

ఎవరు ఏమి చెప్పినా, మనం ప్రపంచం అంతం వరకు దేవుని వాక్యాన్ని విశ్వసించి ఈ విశ్వాసాన్ని పాటించాలి. ప్రభువును అనుసరించడంలో, కష్టాలతో సంబంధం లేకుండా, మనం ఖచ్చితంగా నీటి సువార్త మరియు ఆత్మపై మన విశ్వాసాన్ని ఉంచాలి మరియు వ్యాప్తి చేయాలి. ప్రభువు రోజు కొరకు నిరీక్షణతో మన జీవితాలను గడుపుదాం. పాప క్షమాపణ కోసం పాపులను నీటి సువార్తతో, ఆత్మతో సిద్ధం చేద్దాం! మన ప్రభువు నీతిమంతుల కోసం కేటాయించిన పరలోకం యొక్క అన్ని ఆశీర్వాదాలను ఇప్పటికే సిద్ధం చేశాడని మరియు ఆయన మన కోసం ఎదురు చూస్తున్నానని నేను నమ్ముతున్నాను. మృతుల యొక్క పునరుత్థానం మరియు పరిశుద్ధులు మార్పు చెందకు మునుపే మనం ఆ రోజు కోసం సిద్ధం కావాలి. మీ జీవితం ఎంత ఖాళీగా ఉందో ఫిర్యాదు చేయడాన్ని ఆపివేసి, బదులుగా నీటి సువార్తను మరియు ఆత్మను నమ్మండి.

సత్యం యొక్క సువార్త మీకు ఇప్పటికే తెలిసినప్పుడు, దానిని నమ్మడానికి నిరాకరించడం ద్వారా మీరు నరకంలో ఎలా మునిగిపోతారు? జీవిత శూన్యతపై నిరాశలో పడకుండా, నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్తపై విశ్వాసం ద్వారా మన పాపాలన్నిటి నుండి విముక్తి పొందడం ద్వారా వెయ్యేళ్ళ రాజ్యానికి సిద్ధం కావాలి. ఫిలదెల్పియా సంఘం మాదిరిగానే, దేవునిచే ప్రశంసించబడిన విశ్వాసంతో మన జీవితాలను గడిపిన తరువాత, మన ప్రభువును గాలిలో మధ్య ఆకాశములో కలుస్తాము! హల్లెలూయా!