Sermons

[అధ్యాయము 4-2] <ప్రకటన 4: 1-11> యేసు దేవుడు<ప్రకటన 4: 1-11>


ప్రకటన 4 అధ్యాయం యొక్క వాక్యం ద్వారా, యేసు ఎలాంటి దేవుడు అని మనo తెలుసుకోవచ్చు మరియు ఈ జ్ఞానంతో మన విశ్వాసం బలపడుతుంది. వాక్యము ద్వారా పొందిన జ్ఞానం విశ్వాసంగా మారి, మన హృదయాలలో నాటినప్పుడు, సాతాను తిరిగి వచ్చే సమయం దగ్గరపడినను, అంత్యక్రీస్తు ఉద్భవించి, మనల్ని బెదిరించినప్పుడును, ప్రభువు యొక్క బలమైన విశ్వాసంతో పోరాడవచ్చు మరియు అధిగమించవచ్చు.

మొదటి మూడున్నర సంవత్సరాల మహాశ్రమలు కాలం యొక్క పరీక్షల కోసం మనము ఇప్పుడు మన విశ్వాసాన్ని పెంచుకుంటున్నాము. ఈ ఈ పెరుగుదల లేకుండా మనం ఆ రోజు కలిస్తే, మనం ఖచ్చితంగా మన విశ్వాసాన్ని కోల్పోతాము. కానీ మనం దృఢమైన విశ్వాసంతో మనం సిద్దపడినప్పుడు, మరుసటి క్షణంలో మనం చనిపోయినా, మనలను రక్షించువాడు దేవుడని, మరియు మనం సాతాను కంటే చాలా ఉన్నతమైన సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుని పిల్లలo అని ధైర్యంగా ప్రకటించవచ్చు. ఈ లోకములో ఆయనకు సమానులెవరు లేరు.

అయితే అలా చేయాలంటే, ప్రభువు సర్వశక్తిమంతుడని, మనం ఆయన పిల్లలo అని మొదట మన హృదయాల్లో లోతుగా నమ్మాలి. మన పాపాలన్నిటి నుండి మనలను రక్షించడానికి ఈ భూమ్మీదకు వచ్చినప్పుడు తండ్రి అయిన దేవునితో సమానమైన మన ప్రభువు తక్కువ వానిగా ఉన్నాడా? ఆయన ఈ భూమ్మీదకు వచ్చినప్పుడు మనిషి ఆకారములోను, సేవకుడి రూపంలోను, మనకన్నా తక్కువ వానిగా తన సొంత సృష్టిలో తనను తాను తగ్గించుకున్నాడు. ప్రభువు ఇంత వినయంతో కాకుండా, శక్తితో ప్రపంచ పాలకులతో సమానంగా వచ్చి ఉంటే ఏమి జరిగి ఉంటుంది? శక్తివంతులు శక్తిమంతమైన వారితో మాత్రమే స్నేహం చేయడం మరియు వారి శక్తిని అణగారినవారికి, మచ్చలేనివారికి మరియు బలహీనులకు ఇవ్వడం సహజం. కానీ ప్రభువు మనకన్నా తక్కువ రూపంలో ఈ భూమ్మీదకు వచ్చాడు, అణగారిన మరియు బలహీనులతో స్నేహం చేశాడు,

మరియు వారి పాపాల నుండి వారిని విడిపించడం ద్వారా వారిని తన ప్రజలుగా చేసుకొన్నాడు.

దేవుడు మంచి గొర్రెల కాపరి మరియు దయగల ప్రభువు. అందువల్లనే, ఈ దయగల మంచి గొర్రెల కాపరికి, మనకు సహాయం చేయలేము కాని మనల్ని ఆయన పిల్లలుగా చేసుకున్న ఆయన మహిమకు కృతజ్ఞతలు చెప్పలేనివి. ఈ భూమిపై ఉన్నప్పుడు ఆయన దయ మరియు ఆశీర్వాదాల కోసం మన హృదయాలతో ప్రభువును స్తుతిస్తూ ఉంటాము, మరియు మనము ఆయన రాజ్యంలో ప్రవేశించినప్పుడు ఆయన శక్తి మరియు కీర్తి కోసం ఆయనను స్తుతిస్తూనే ఉంటాము. మన స్వరంతో ప్రభువును స్తుతించడంలో గొప్ప ఆశీర్వాదం, ఎందుకంటే నీటి సువార్తను, ఆత్మను విశ్వసించే వారు మాత్రమే ప్రభువును స్తుతించగలరు. నీటి సువార్తను మరియు ఆత్మను విశ్వసించే వారికి మాత్రమే ఈ గొప్ప ఆశీర్వాదం ఇవ్వబడింది.మహిమాన్వితుడైన దేవుని సేవకులుగాను ఆయన పిల్లలుగా ఉండే ఈ గొప్ప భాగ్యాన్ని ఇచ్చిన దేవుణ్ణి ఎప్పటికీ మనం మర్చిపోకూడదు. 

కొంతమంది యేసు దేవుని కుమారుడని చెప్తారు, కాని ఆయనకు ఆయనే దేవుడు కాలేడు. కానీ మానవులు మానవులకు జన్మనిస్తే, జంతువులు జంతువులకు జన్మనిస్తాయి, దేవుని కుమారుడు దేవుడే అవుతాడు. మానవులు కుక్కకు జన్మనివ్వలేనట్లే, సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుని కుమారుడు మనిషిగా ఉండలేడు, ఆయన సృష్టిలోఒక జీవిగా ఉన్న మనము, యేసును దేవునిగా గుర్తించని వారు, నీరు మరియు ఆత్మతో మనలను రక్షించారని తెలియని వారు.

యేసు దేవుడు అని మనం నమ్మాలి (యోహాను 1: 1) తండియైన దేవుడు యేసుక్రీస్తు కోసం సింహాసనాన్ని సిద్ధం చేసి, తన శక్తిని ఆయనకు పంపించాడు, యేసు తీర్పు రోజులో రాబోతున్నాడు, మరియు ఆయన శాశ్వతంగా ఉంటాడు- మన అందరిని ఘనతతో పరిపాలించగల దేవుని శక్తితో తన సింహాసనంపై కూర్చుండును. సృష్టి యొక్క దేవుడుగా, రక్షణ మరియు తీర్పు మన ప్రభువునకు చెందును. మరియు మనం ప్రభువును విశ్వసించడం ద్వారా ఆయన ప్రజలుగా మారినందున, మనం ఆయన రాజ్యంలోకి ప్రవేశించి శాశ్వతంగా జీవిస్తాము. దేవుడు ఈ యేసు అని మనం నమ్ముతున్నాము, మరియు మన మోక్షాన్ని ఆయన నుండి స్వీకరించడం ద్వారా మనం దేవుని పిల్లలు అయ్యాము.

పుట్టుకతో వచ్చిన దేవుని పరిశుద్ధులు, పరిచారకులు మరియు దేవుని సేవకులు తిరిగి జన్మించిన వారు గర్వించదగును. ఈ ప్రపంచంలో మనకు తక్కువ స్వాస్థ్యము ఉన్నప్పటికీ, దేవుని పిల్లలుగా పూర్తి హక్కుతో విశ్వం మీద రాజ్యం చేసే మనకు రాజు గర్వం ఉండాలి. లోక పాపాల నుండి మనలను విడిపించి, ఆయన పిల్లలుగా చేసినందుకు సర్వశక్తిమంతుడైన దేవునికి కృతజ్ఞతలు!

పరలోకములో ఉన్న 24 మంది పెద్దలు ఈ భూమిపై చేసిన దేవుని పనికి ఇచ్చిన ప్రశంసలు. వారి ప్రశంసలు ఏమిటంటే, సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావములు పొందుటకు దేవుడు అర్హుడు,ఎందుకంటే సమస్త సృష్టి ఆయన ద్వారా నిర్మించబడింది. మరియు అవన్నీయు ఆయన చిత్తం వలన జీవించును

సింహాసనంపై కూర్చున్నవాడు యేసుక్రీస్తు,ఆయన దేవుడు అని మనం ఇక్కడ ఖచ్చితంగా గ్రహించాలి. మనల్ని రక్షించిన నిజమైన దేవుడు ఈ యేసుక్రీస్తు అని మనం నమ్ముతున్నాము. పరలోక రాజ్యంలో, అధికారం మన దేవుడైన యేసుక్రీస్తుకు చెందినది. అంత్యకాలపు తీర్పు యేసు క్రీస్తు ద్వారా ఇవ్వబడును. క్రీస్తు తన సింహాసనం నుండి మనల్ని తీర్పు తీర్చినప్పుడు, జీవగ్రంథములో వ్రాయబడిన వారు క్రొత్త ఆకాశం మరియు క్రొత్త భూమిలోకి ప్రవేశిస్తారు, మరియు ఈ పుస్తకంలో ఎవరి పేర్లైతే కనిపించలేదు వారు అగ్నిలో పడవేయబడుదురు.

కాబట్టి, యేసును నమ్మకపోవడం అంటే దేవుణ్ణి నమ్మకపోవడమే, దేవుణ్ణి నమ్మకపోవడం దేవునికి వ్యతిరేకంగా నిలబడటం లాంటిది. యేసు దేవుడు అని, ఆయన రక్షకుడని, మరియు ఆయన పరలోకపు రాజు అని నమ్మని వారు దేవుని యెదుట భయంకరమైన తీర్పును ఎదుర్కొంటారు.

మన రక్షకుడైన దేవుడిగా యేసుక్రీస్తును విశ్వసించే మన విశ్వాసంలో మనం జీవించాలి,ఈవిశ్వాసంతో మన శత్రువులతో పోరాడవచ్చు మరియు అధిగమించవచ్చు. మన దేవుడైన యేసును విశ్వసించినప్పుడు, మరో మాటలో చెప్పాలంటే, ఈ విశ్వాసం వలన సాతాను భయంతో వణుకుతాడు, తద్వారా స్థిరులుగా నిలబడటానికి మరియు అంత్యకాలంలో కష్టాలను మరియు మహాశ్రమలను అధిగమించడానికి మనకు సహాయపడుతుంది. మరోవైపు, మనం యేసును మన దేవుడిగా విశ్వసించకపోతే, సాతాను మనల్ని చూసి నవ్వుతాడు మరియు మన విశ్వాసం నుండి మనలను చించివేస్తాడు.

తన సింహాసనాన్ని తండ్రి అయిన దేవుని నుండి స్వీకరించిన యేసు ఈ సింహాసనంపై మన దేవుడిగా కూర్చున్నాడు. విశ్వమంతటిలో యేసు ప్రతిదానిపై పరిపాలించే సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడు అని ప్రకటన యొక్క వాక్యం ద్వారా మనం గ్రహించాము, ఎందుకంటే ఆయన తండ్రి నుండి దేవుని అధికారం మరియు శక్తిని పొందారు.

ఈ సత్యం యొక్క మీ విశ్వాసం సాతానును ధైర్యంగా అధిగమించడానికి మీకు ఉపయోగపడును.దేవుని పిల్లలైన మన వెనుక దేవుని సర్వశక్తి శక్తి ఉన్నందున, ఎవరూ అణచివేయలేరు, మరియు మనమందరం అంత్యకాలము వరకు నమ్మకంగా మరియు కదలకుండా అధిగమించగలము. దేవుడు మనకోసం చేసిన ప్రతిదానికీ నేను కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను.