Sermons

[అధ్యాయము 5-2] <ప్రకటన 5: 1-14> సింహాసనాన్నిఅదీష్టించిన గొర్రెపిల్ల<ప్రకటన 5: 1-14>


మనం ఇప్పుడే ప్రకటన 5 వ అధ్యాయం ద్వారా వెళ్ళాము. ఇక్కడ, దేవుని వాక్యం తెలియజేసినది, అంత్యకాలంలో మానవులను రక్షించి, తీర్పు తీర్చు వాడు ప్రభువు. మనం విశ్వసించే ఈ ప్రభువు ఎవరు? యేసుక్రీస్తు తనను విశ్వసించేవారికి రక్షకుడని, మానవాళికి న్యాయమూర్తి, మరియు రాజుల రాజు అని వాక్యం ఈ చెబుతుంది.

మనం తరచుగా యేసును పరిమిత ప్రభువుగా భావిస్తాము. కానీ మన ప్రభువు సర్వ సృష్టికి న్యాయనిర్ణేత.

నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్తను మనకు ఇవ్వడం ద్వారా, ప్రభువు మన పాపాల యొక్క తీర్పు నుండి మరియు నాశనం నుండి మనలను విడిపించాడు. కాబట్టి ప్రభువు మన నిజమైన రక్షకుడిగా, సత్యదేవుడయ్యాడు అదే సమయంలో, మన ప్రభువు సమస్త మానవాళికి రాజు మరియు న్యాయమూర్తి. ఈ రోజు, మనం ఎవరిని నమ్ముతున్నామో మరియు ఎవరిపై ఆధారపడుతున్నామో అది ప్రభువు పైనే కావున ప్రభువు కోసo,మన కృతజ్ఞతా హృదయాలను మేల్కొల్పుదాం.

1 వ వచనం నుండి,సింహాసనంపై కూర్చున్న ఆయన కుడి వైపున ఒక గ్రంథపు చుట్ట ఉందని, గొర్రెపిల్ల-యేసుక్రీస్తు ఈ ఒక గ్రంథపు చుట్టను తీసుకున్నట్లు మనం చూస్తాము. ప్రభువు ఈ సింహాసనంపై కూర్చున్నట్లు చివరి వాక్యంలో కూడా మనం చూశాము. విశ్వాసులు మరియు అవిశ్వాసులందరికీ ప్రభువు త్వరలోనే మానవాళికి న్యాయనిర్ణేత అవుతాడని ఈ వాక్యం చెబుతుంది. అందువల్ల యేసు అందరికీ న్యాయనిర్ణేతగా మారిన దేవుడు అని మనం తెలుసుకోవచ్చు మరియు నమ్మవచ్చు.

మన ప్రభువు తన ప్రతిఫలాలను మరియు శిక్షలను తిరిగి జన్మించిన మనకు మాత్రమే పరిమితం చేయడు, కాని ఆయన నిజమైన మానవుడు మరియు ప్రతి మానవాళికి విశ్వంలోని సమస్త జీవరాశులకు రాజుల రాజు. మనం ఇప్పుడు ఇప్పుడు 21 వ శతాబ్దంలోకి ప్రవేశించామని ప్రజలు తరచూ చెబుతారు. ప్రభువు తిరిగి రావడానికి ఇది సమయం కావచ్చు. ప్రభువు తిరిగి రావడం ఆసన్నమైందని మనం చెప్పినప్పుడు, ప్రపంచ నాశనం కూడా ఆసన్నమైందని దీని అర్థం.

ఇక్కడ ఈ వాక్యం నుండి మనం తెలుసుకోగలిగేది ఏమిటంటే, అందరికీ న్యాయనిర్ణేతగా ఉండటానికి ప్రభువుకు అధికారం ఉంది. మన ప్రభువు శరీర మానవ ఆకారంతో ఈ భూమ్మీదకు వచ్చాడు, మరియు 30 ఏళ్ళ వయసులో, మానవాళి చేసిన సమస్త పాపాలను తన బాప్తిస్మంతో ఒకేసారి తీసుకున్నాడు. మరియు సిలువ వేయడం ద్వారా, మానవాళి యొక్క సమస్త పాపాలకు ఆయన తీర్పు తీర్చబడ్డాడు.

తండ్రి అయిన దేవుడు మాత్రమే ప్రతి మానవాళి నుండి మరియు పరలోకములోను మరియు భూమిపై ఉన్న ప్రతి జీవి నుండి గౌరవం మరియు ఆరాధన పొందగలడు.కానీ దేవుని కుమారుడైన యేసుక్రీస్తుకు తండ్రియైన దేవుని చిత్తాన్ని పాటించడం మరియు నెరవేర్చినందుకు తండ్రితో పాటు గౌరవం మరియు ఆరాధన పొందే హక్కు ఇవ్వబడింది. అందువల్ల క్రీస్తు తన అధికార పరిధిని తండ్రి నుండి వారసత్వంగా పొందగలడు.

ప్రతి మానవాళికి తీర్పు తీర్చే హక్కు యేసుక్రీస్తుకు ఇవ్వబడింది, మరియు ప్రతి మానవాళి రక్షింపబడి, ఆయన ద్వారా మాత్రమే తీర్పు తీర్చబడును. మనల్ని రక్షించిన ప్రభువు ఎవరో తెలుసుకోవడం మనకు చాలా ప్రయోజనకరం. అంత్యకాలంలో కూడా మన విశ్వాసాన్ని బలంగా ఉంచడానికి ఈ జ్ఞానం అవసరం. ఆయనకు ఎలాంటి శక్తి ఉందో స్పష్టమైన జ్ఞానంతో మనం ప్రభువును విశ్వసించినప్పుడు, ఈ జ్ఞానం మనకు గొప్ప శక్తిగా మారుతుంది.

మనల్ని రక్షించిన ప్రభువుకు ఈ అధికారం ఉంది. మంచి మరియు చెడు కోసం ప్రతి ఒక్కరినీ తీర్పు తీర్చడానికి. తండ్రి అయిన దేవుడిలాగే అదే ఆరాధనను స్వీకరించడానికి ఈ ప్రభువు అర్హుడని మనం గ్రహించి నమ్మాలి. మన ప్రభువు ఈ భూమ్మీదకు వచ్చి చంపబడ్డాడని, తన రక్తంతో ఆయన ప్రతి తెగ నుండి, ప్రతి బాషా నుండి, ప్రతి దేశం నుండి ప్రజలను దేవుని కొరకు మనుష్యులను విమోచించాడు. మరియు దేవుని సన్నిధిలో వారిని రాజులుగాను, యాజకులుగాను చేయమని ఆయన ప్రకటిస్తాడు. 

ఆ ఈ వచనాలలో పరలోకములో దేవదూతల స్వరం ఉందని, పదివేల మరియు వేల వేల సంఖ్యలో ఉన్నారని, వారు ప్రభువును పెద్ద గొంతుతో స్తుతిస్తూ, ఆరాధించేవారు:“మరియు నేను చూడగా సింహాసనమును జీవులను, పెద్దలను ఆవరించి యున్న అనేక దూతల స్వరము వినబడెను,వారి లెక్క కోట్లకొలదిగా ఉండెను.వారువధింపబడిన గొఱ్ఱపిల్ల, శక్తియు ఐశ్వర్యమును జ్ఞానమును బలమును ఘనతయు మహిమయు స్తోత్రమును పొందనర్హుడని గొప్ప స్వరముతో చెప్పుచుండిరి.” యోహాను 13 వ వచనంలో, తాను చూసిన మరియు విన్న దాని సాక్ష్యంతో ఇలా కొనసాగుతున్నాడు:“అంతట పరలోకమందును భూలోకమందును భూమి క్రిందను సముద్రములోను ఉన్న ప్రతి సృష్టము,అనగా వాటిలోనున్న సర్వమును సింహాసనాసీనుడై యున్నవానికిని గొఱ్ఱపిల్లకును స్తోత్రo అని ఆ నాలుగు జీవులుఆమేన్‌ అని చెప్పగా ఆ పెద్దలు సాగిలపడి నమస్కారము చేసిరి.”అయితే, ప్రతి జీవి ఎవరికి అన్ని మహిమలు చెల్లించును?సింహాసనంపై కూర్చున్న గొర్రెపిల్లకి, సమస్త శక్తియు ఐశ్వర్యమును జ్ఞానమును బలమును ఘనతయు మహిమయు ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ కలుగును గాక,అని చెప్పుచుండిరి.

మానవజాతి నుండి కీర్తి, ప్రశంసలు మరియు ఆరాధన యేసుక్రీస్తు తండ్రి అయిన దేవునికి మాత్రమే కేటాయించబడింది. యేసు క్రీస్తు ఇప్పుడు ఈ భూమ్మీదకు వచ్చి మానవాళిని దాని పాపం మరియు నాశనం మరియు తీర్పుల నుండి విడిపించడం ద్వారా తండ్రితో సమానమైన అధికారాన్ని కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి, ఈ ప్రాయశ్చిత్తం యొక్క మోక్షానికి తండ్రితో పాటు సమస్త మహిమలు ఇవ్వబడ్డాయి.

దీని గురించి ఆలోచిస్తే, సింహాసనంపై కూర్చున్న ప్రభువు, అందరికీ ప్రభువు మరియు న్యాయమూర్తి, మన రక్షకుడు మన హృదయాలను నింపకలిగిన గొప్ప మహిమను తెచ్చెను. అది వాస్తవమే - ప్రభువు రాజుల రాజు, విశ్వంలోని ప్రతి దానిని సృష్టించిన సృష్టికర్త.

మన ప్రభువు సృష్టి యొక్క దేవుడు, ఈ భూమికి వచ్చి తన నీరు మరియు రక్తం ద్వారా మనలను రక్షించినందున, ఆయన తన సింహాసనం యెదుట మోకరిల్లి, సమస్త ఆరాధన, స్తుతులు, కీర్తి మరియు గౌరవాన్ని చెల్లించుటకు ప్రతి మనుష్యుడు యోగ్యుడు.ఈ విశ్వములో ప్రతిదీ దానిని నుండి మహిమ పొందుటకు ఆయన యోగ్యుడు. మరియు అందరికీ న్యాయమూర్తిగా కీర్తి సింహాసనంపై కూర్చున్నది ప్రభువు అనే జ్ఞానం ద్వారా,మన విశ్వాసం బలపడి మన హృదయాలు ఆనందించును.

కొంతమంది యేసును నలుగురు ఋషులలో ఒకరని మాత్రమే అనుకుంటారు, కాని ప్రభువు ఏమాత్రం మనిషి కాదు. ప్రభువు మనలను సృష్టించాడు, మరియు రక్షించాడు. అందువల్ల మన సృష్టికర్తయైన ప్రభువును కేవలం మానవులతో పోల్చలేము.

సోక్రటీస్, కన్ఫ్యూషియస్, బుద్ధుడు లేదా మరే ఇతర మానవుడిని మన ప్రభువుతో పోల్చలేము. మనలను రక్షించడానికి యేసు కేవలం 33 సంవత్సరాలు మాత్రమే మనిషిగా జీవించాడు. కానీ ఆయన స్థాయి దేవునితో సమానం. ఇది అంత మంచి రూపకం కాకపోవచ్చు, కాని మానవులు మానవులకు జన్మనిచ్చినప్పుడు, యేసుక్రీస్తు దేవుడు, ఆయన తండ్రి దేవుని కుమారుడు.

కాబట్టి యేసు దేవుడు, ఆయన మనలను సృష్టించిన దేవుడు. ప్రభువు మనలను రక్షించడానికి ఈ భూమ్మీదకు వచ్చాడు. మనలను రక్షించినందున, ఆయన మన నుండి సమస్త మహిమలను పొందటానికి అర్హుడు, మరియు యేసు ఒక జీవి కాదని, సృష్టికర్త అని మన హృదయాలలో గట్టిగా నమ్మాలి. అందును బట్టి మనo ఆనందించవలెను కృతజ్ఞత కలిగి ఉండవలెను! దేవుని ప్రణాళికను పూర్తి చేయగల మన ప్రభువు


ఏడు ముద్రలతో మూసివున్న గ్రంధపు చుట్టను ప్రభువు తప్ప మరెవరూ తెరవలేరు. ఏడు ముద్రలతో మూసివేయబడిన ఈ గ్రంధపు చుట్టను దేవుని వాగ్దానం యొక్క గ్రంధపు చుట్ట. దేవుడు మనతో సహా విశ్వంలోని అన్ని వస్తువులను యేసుక్రీస్తులో సృష్టించాడు. సృష్టికి ముందే, దేవుడు మనలను తన పిల్లలుగా చేసుకోవటానికి యేసుక్రీస్తులో ఒక ప్రణాళికను రూపొందించాడు. సృష్టి యొక్క దేవుని ఉద్దేశ్యం, మనలను రక్షించడానికి మరియు మానవజాతిని తీర్పు తీర్చడానికి ఆయన చేసిన ప్రణాళికను నెరవేర్చడానికి మన ప్రభువు ఈ గ్రంధపు చుట్టను అందుకున్నాడు.

దేవుని వాక్యం మనకు ఇలా చెబుతుంది,"అయితే పరలోకమందు గాని భూమిమీదగాని భూమిక్రిందగాని ఆ గ్రంథము విప్పుటకైనను చూచుటకైనను ఎవనికిని శక్తి లేకపోయెను." చివరికి దేవుని ప్రణాళికను పూర్తి చేయగలిగిన వారు ఎవరూ లేరు. యేసుక్రీస్తు మాత్రమే దీన్ని చేయగలడు. ఎందుకు? ఎందుకంటే దేవుడు తన కుమారుని ద్వారా ప్రతిదీ ప్రణాళికతో సిద్ధం చేసెను గనుక.

దీనర్థం ఏడు ముద్రలతో మూసివున్న గ్రంధపు చుట్టను తెరవడానికి ప్రభువుకు అధికారం ఉంది, ఇది తండ్రి దేవుని ప్రణాళిక. ఈ అధికారంతో, యేసు త్రియేక దేవుని ప్రణాళిక యొక్క ప్రతి అంశాన్ని తన బాప్తిస్మముతో తనపై తాను తీసుకొని, మన స్థానంలో సిలువపై ఈ పాపాలకు శిక్ష పొందటం ద్వారా, మన రక్షణ పూర్తి చేసాడు.. ప్రభువు తన త్యాగం ద్వారా మరియు తన జీవితపు క్రయ ధనం ద్వారా పాపము నుండి మనలను విడిపించడం ద్వారా మనలను దేవుని యెదుట తనకు యాజకులుగా చేసుకున్నాడు.

యేసు క్రీస్తు తన మోక్షాన్ని విశ్వసించేవారిని తనతో పరిపాలించేలా చేశాడు. దేవుని వాక్యం మనకు చెప్పినట్లుగా, "మనము భూమిపై రాజ్యం చేస్తాము", ప్రభువు వాస్తవానికి ఈ భూమికి తిరిగి వచ్చినప్పుడు, ఆయన మరల అన్నిటినీ జయించి, వెయ్యేళ్ళ రాజ్యాన్ని భూమిపై దాని సాక్షాత్కారానికి తీసుకువస్తాడు.