Sermons

[అధ్యాయము 6-2] <ప్రకటన 6: 1-17> ఏడు ముద్రల యుగాలు<ప్రకటన 6: 1-17>


ప్రకటన గ్రంధం యొక్క ప్రతి అధ్యాయం యొక్క ఉపోద్గాతములు ఈ క్రింది విధంగా క్లుప్తంగా చెప్పవచ్చు:

అధ్యాయం 1 - ప్రకటన పదం యొక్క నాంది 

అధ్యాయం 2-3 - ఆసియాలోని ఏడు సంఘాలకు లేఖలు

అధ్యాయం 4 - దేవుని సింహాసనంపై కూర్చున్న యేసు

అధ్యాయం 5 - తండ్రి దేవుని ప్రతినిధిగా సింహాసనం పొందిన యేసు 

అధ్యాయం 6 - దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన ఏడు యుగాలు

అధ్యాయం 7 - మహాశ్రమల కాలములో రక్షించబడు వారు ఎవరు 

అధ్యాయం 8 - ఏడు తెగుళ్లను వినుపింపచేయు బూర ధ్వని 

అధ్యాయం 9 - అగాధము యొక్క తెగుళ్లు 

అధ్యాయం 10 - ఎత్తబడుట ఎప్పుడు జరుగును?

అధ్యాయం 11 - ఇద్దరు ప్రవక్తలు మరియు ఆ రెండు ఒలీవ వృక్షములు ఏమైయున్నవి?

అధ్యాయం 12 - మహా శ్రమను ఎదుర్కొను దేవుని సంఘం 

అధ్యాయం 13 - అంత్యక్రీస్తు ఆవిర్భావం మరియు పరిశుద్ధుల యొక్క హతసాక్షులు 

అధ్యాయం 14 - పరిశుద్ధుల పునరుత్థానము మరియు ఎత్తబడుట, మరియు ఆకాశములో వారు దేవుని స్తుతించుట

అధ్యాయం 15-16 - ఏడు పాత్రల తెగుళ్ల ప్రారంభం

అధ్యాయం 17 - జలముల మీద కూర్చున్న మహా వేశ్యకు తీర్పు 

అధ్యాయం 18 - బబులోను యొక్క పతనం 

అధ్యాయం 19 - సర్వశక్తిమంతుడు పరిపాలించు రాజ్యం

అధ్యాయం 20 - వెయ్యేండ్ల రాజ్యం 

అధ్యాయం 21 - పరలోకము నుండి దిగివచ్చు పరిశుద్ధ పట్టణం 

అధ్యాయం 22 - జీవజలములు ప్రవహించే కొత్త ఆకాశము మరియు కొత్త భూమి.

మొదటి అధ్యాయం నుండి, ప్రకటన వాక్యం యొక్క ప్రతి అధ్యాయానికి ఒక ఉపోద్ఘాతం ఉంటుంది, మరియు వాటిని విప్పినప్పుడు అవన్నీ ఒకదానితో ఒకటి చివరి అధ్యాయానికి సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటాయి. రోమా, 1 వ అధ్యాయం పరిచయం, 2 వ అధ్యాయం యూదులకు దేవుని వాక్యం, మరియు 3 వ అధ్యాయం అన్యజనులకు ఆయన మాటలు, ప్రకటనగ్రంధం కూడా ప్రతి అధ్యాయానికి ఒక ఇతివృత్తంతో ముందుకు సాగుతుంది.

నేను పూర్తి వాక్యం ఆధారంగా ప్రకటనను వివరించడానికి కారణం చాలా మంది ప్రజలు అన్ని రకాల పరికల్పనలతో ప్రకటన గురించి చర్చించారు, మరియు మీరు ఈ ఊహ దృష్టి ద్వారా ప్రకటనను చదివితే, మీరు తీవ్రమైన తప్పులు చేయకుండా ఉండలేరు.

పరిశుద్ధాత్మచే ప్రేరేపించబడిన దేవుని ప్రజల ద్వారా బైబిల్ వ్రాయబడినందున, దీనికి దిద్దుబాటు అవసరం ఏమీ లేదు. దీనికి విరుద్ధంగా, లౌకిక పుస్తకాలలో లోపాలు ఉన్నాయి మరియు రచయితల రచన ఎంత మంచి పరిజ్ఞానం ఉన్నప్పటికీ, చాలా దిద్దుబాట్లు అవసరం.కానీ దేవుని వాక్యం వేలాది సంవత్సరాలుగా ఆమోదించబడినప్పటికీ, ఏమాత్రం మారలేదు. గడిచిన చాలా సంవత్సరాలు ఉన్నప్పటికీ, దేవుని వాక్యం దోషరహితంగా ఉంది, ఎందుకంటే ఇది దేవుని సేవకుల ద్వారా వ్రాయబడింది, వారి హృదయాలు పరిశుద్ధాత్మచే ప్రేరణ పొందాయి.

దేవుడు మనకు చెప్పదలచుకున్నది బైబిల్లో దాగి ఉన్నందున, మనలో చాలామంది గ్రంథం గురించి తెలియకుండానే ఉన్నారు. సృష్టించినప్పటి నుండి, బైబిల్ ఒక్కసారి కూడా మారలేదు. అయినప్పటికీ చాలా మందికి దేవుని వాక్యం మరియు ఆయన ప్రణాళిక గురించి సరైన అవగాహన లేనందున, వారు తమ సొంత ఆలోచనలతో గ్రంథాన్ని అర్థం చేసుకోవడం ప్రారంభించారు.

దేవుడు తన రహస్యాలను కేవలం ఎవరికీ వెల్లడించనందున, ఆయనను ఆరాధించని మరియు వాక్యము ప్రకారం నమ్మని వారు, దేవుని పేరును వ్యర్థముగా తమ దురాశను నింపడానికి మాత్రమే ప్రయత్నిస్తారు, సత్యాన్ని ఎప్పటికీ చూడలేరు. పాపంతో ఉన్న వ్యక్తులు, మరో మాటలో చెప్పాలంటే, వారు ఎంత ప్రయత్నించినా ప్రకటన వాక్యాన్ని ఎప్పటికీ అర్థం చేసుకోలేరు. వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకోలేక పోవడం వల్లనే అన్ని రకాల తప్పులు జరిగాయి-కొందరు అంత్యకాలము గురించి పనికిరాని భ్రమలను నమ్ముతారు, వాటిని అధ్యయనం చేస్తారు మరియు యేసు రెండవ రాకడను కూడా ప్రకటిస్తారు, మరికొందరు బైబిలును అర్థం చేసుకుంటారు ఈ ప్రక్రియలో అన్ని రకాల లేఖనాత్మక తప్పిదాలను వారి స్వంత ఇష్టంతో వివరిస్తారు.

మనకు తెలిసిన వేదాంతవేత్తలలో,వారి ప్రతినిధి,అబిలీనియలిజాన్ని సమర్థించిన అబ్రహం కుయిపెర్ మరియు లూయిస్ బెర్ఖోఫ్, అలాగే సి. ఐ . స్కోఫీల్డ్, మహాశ్రమలకు ముందుఎ త్తబడు సిద్ధాంతాన్ని సమర్థించారు.కానీ ఈ పండితులు ప్రతిపాదించిన పరికల్పనలన్నీ తమ సొంత ఆలోచనల ఆధారంగా తప్పుడు బోధలు మాత్రమే.

అన్నింటిలో మొదటిది, సాంప్రదాయవాదులు సూచించిన అమిలీనియలిజం సిద్ధాంతం ప్రత్యేక వెయ్యేండ్ల రాజ్యం లేదని, మరియు ఈ రాజ్యం బదులుగా ఈ భూమిపై నివసిస్తున్న పరిశుద్ధుల హృదయాల్లో నెరవేరుతుందని వాదించారు. భవిష్యత్తులో వెయ్యేండ్ల రాజ్యం యొక్క వాస్తవ స్థాపనను అమిలీనియలిజం ఖండించింది.

ఈ ‘పరికల్పన’ వెయ్యేండ్ల రాజ్యాన్ని సాదృశ్యకంగా వివరిస్తుంది, యేసు క్రీస్తు తిరిగి వచ్చే వరకు పరిశుద్ధులు నివసించే కాలాన్ని వెయ్యేళ్ళ పాలనగా పరిగణిస్తారు. కానీ వెయ్యేండ్ల రాజ్యం ఇప్పటికే మహాశ్రమలు లేకుండా పరిశుద్ధులు హృదయాల్లో వాస్తవికత పొందిందని అమిలీనియలిజం అందించే వివరణ చాలా లోతుగాను తప్పుగాను ఉంది.

అమిలీనియలిజం ప్రపంచవ్యాప్తంగా మరింత విస్తృతంగా ఉంది, అయితే, స్కోఫీల్డ్ వివరించిన మహాశ్రమలకు ముందు ఎత్తబడు సిద్ధాంతం. కానీ ఈ “డిస్పెన్సేషనలిజం” దేవుని ప్రణాళికను మార్చడం ముగించింది. దేవుడు తన విశ్వం సృష్టించడానికి ముందే ఏడు యుగాలను ప్రణాళిక చేశాడు, మరియు సమయం గడిచిన కొద్దీ ఆయన తన ప్రణాళిక ప్రకారం ప్రతిదీ నెరవేర్చాడు. కానీ ప్రకటన 6వ అద్యాయలో వెల్లడైన దేవుని ప్రణాళిక గురించి తెలియని వ్యక్తులు మహాశ్రమలకు ముందు ఎత్తబడు ఈ తప్పుడు సిద్ధాంతాన్ని రూపొందించారు. మహాశ్రమల ప్రారంభానికి ముందే అన్యజనులు తిరిగి జన్మించబడతారని మరియు మహాశ్రమల యొక్క ఏడు సంవత్సరాల కాలంలో ఇశ్రాయేలు ప్రజలలో కొంతమంది రక్షింపబడతారని వారు వాదించారు

ఈ సిద్ధాంతం చాలా మందిని గొప్ప గందరగోళంలోకి నెట్టివేసిన సిద్ధాంతంగా మిగిలిపోయింది. మహాశ్రమలకు ముందు పరిశుద్ధులు ఎత్తబడుట సంభవించినట్లయితే, మహాశ్రమలకు ముందు ఎత్తబడుట సిద్ధాంతం ప్రకారం, పరిశుద్ధుల హింస లేదా హతసాక్షుల మరణం, ప్రకటన 13 లో నమోదు చేయబడలేదు. యేసును నమ్మినవారు తప్పక బయటపడాలి. శ్రమలకు ముందు ఎత్తబడు ఈ సిద్ధాంతం మహాశ్రమలకు మధ్యలో వస్తుందనే నమ్మకంతో వారి విశ్వాసాన్ని సిద్ధం చేస్తుంది.

దేవుడు తన ఏడు యుగాల కారం ప్రపంచాన్ని ఎలా నడిపిస్తాడో ప్రకటన వాక్యం మనకు తెలియజేస్తుంది. ప్రకటన 6వ అద్యాయo చర్చించినట్లుగా దేవుడు నిర్దేశించిన ఏడు యుగాల ప్రణాళిక ద్వారా మనం చూడాలి. ప్రజలు గందరగోళానికి గురవుతారు మరియు వారి విశ్వాసం కదిలిపోతుంది. ఎందుకంటే ఈ ఏడు యుగాల సత్యం వారికి తెలియదు. అందువల్ల, ప్రకటన 6 లో వ్రాయబడినదానిని మనం విశ్వసించాలి. అలా చేయటానికి, గ్రంథంలోని చిన్న, భిన్నమైన భాగాలను మాత్రమే చూడటం ద్వారా పాక్షిక పరంగా ఆలోచించకుండా, మొత్తం బైబిల్ సాక్ష్యమిచ్చే ఏడు యుగాల రహస్య వాక్యాన్ని మనం నమ్మాలి.

నీరు మరియు ఆత్మ సువార్తను ప్రజల నుండి దాచినట్లే, దేవుని ఏడు యుగాలు కూడా ఉన్నాయి. బైబిల్ పండితులు ప్రకటన వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించినప్పటికీ, వారి స్వంత ఆలోచనలపై దృష్టి పెట్టడం ద్వారా అనేక సిద్ధాంతాలను ప్రతిపాదించినప్పటికీ, ప్రకటన యొక్క వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకోవడం ఇప్పటికీ చాలా కష్టం. ఇది నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్త ఇప్పటి వరకు దాగి ఉంది అనేదానికి సమానం. క్రీస్తు తిరిగి రావడం, పరిశుద్ధుల యొక్క ఎత్తబడుట గురించి లేదా వెయ్యేండ్ల రాజ్యం గురించి పండితులు ఇప్పటివరకు చెప్పిన సిద్ధాంతాలు యేసును విశ్వసించేవారికి ఎటువంటి ప్రయోజనం కలిగించలేదు.

ప్రకటన వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకోవటానికి, 6 వ అధ్యాయాన్ని అర్థం చేసుకోవడం చాలా క్లిష్టమైనది. ఈ అధ్యాయం ప్రకటన యొక్క అన్నివాక్యాలను పరిష్కరించడానికి అర్థం చేసుకోవడానికి కీలకం. ప్రకటన యొక్క పూర్తి వాక్యాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించే ముందు, మనల్ని మనం గుర్తు చేసుకోవలసిన ఒక విషయం ఉంది: నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్తను గ్రహించి, విశ్వసించకుండా ప్రకటనను అర్థం చేసుకోవడం అసాధ్యం. మీరు మొదట నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్తను తెలుసుకొని విశ్వసించినప్పుడే దేవుని సత్యాన్ని గ్రహించగలరని మీరు గ్రహించాలి.

ప్రకటన 8 అద్యాయములో నమోదు చేయబడిన“ఏడవ ముద్రను ఆయన తెరిచినప్పుడు” ఏడు బూరల యొక్క తెగుళ్ళు ప్రపంచంపైకి వస్తాయి. పాండుర వర్ణము గల గుర్రం యొక్క యుగo ప్రకటన 6 అద్యాయములో నమోదు చేయబడిన నాల్గవ యుగంలో ఇది విప్పబడును. దేవుడు నిర్దేశించిన ఏడు యుగాలను మొదట అర్థం చేసుకోకుండా, మీరు ఏడు బూరల యొక్క తెగుళ్ళను అర్థం చేసుకోలేరు. ప్రకటన వాక్యాన్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవటానికి, మనం మొదట దేవుడు మనకు ఇచ్చిన నీరు మరియు ఆత్మ సువార్తను అర్థం చేసుకోవాలి మరియు నమ్మాలి.

ప్రకటన 6 అద్యాయములోని దేవుని వాక్యం మానవాళిని సృష్టించినప్పుడు దేవుడు సృష్టించిన పూర్తి రూపకల్పన యొక్క రూపురేఖలను అందిస్తుంది. దేవుడు మానవజాతి ప్రారంభం మరియు ముగింపును ఏడు వేర్వేరు యుగాలుగా విభజించాడు.

అవి: మొదట, తెల్ల గుర్రం యొక్క యుగం; రెండవది, ఎర్ర గుర్రం యొక్క యుగం; మూడవ శకం నల్ల గుర్రం యొక్క; నాల్గవది, పాండుర వర్ణముగల గుర్రం యొక్క యుగం; ఐదవది, హతసాక్షులగు పరిశుద్ధులు మరియు ఎత్తబడు యుగం; ఆరవది, ప్రపంచాన్ని నాశనం చేసే యుగం; మరియు ఏడవది, వెయ్యేండ్ల రాజ్యం మరియు క్రొత్త ఆకాశము క్రొత్త భూమి యుగం. దేవుడు ఈ ఏడు యుగాలుగా మానవజాతి కోసం తన ప్రణాళికను విభజించాడని మేము నమ్ముతున్నాము మరియు పాటిస్తాము. ప్రస్తుతం, ప్రపంచం తెలుపు గుర్రం యొక్క యుగంలో ఉంది, తెలుపు మరియు ఎరుపు గుర్రాల యుగాల గుండా ప్రపంచం వెళ్తుంది.

మనం ఇప్పుడు జీవిస్తున్న యుగం కరువు యుగం అని గ్రంథం చెబుతుంది. కానీ పాండుర వర్ణము గల గుర్రం యొక్క యుగం మనకు అతి దగ్గరలో ఉంది. పాండుర వర్ణము గల గుర్రం యొక్క యుగం రావడంతో పరిశుద్ధుల హతసాక్షుల యుగం ప్రారంభమవుతుంది, ఇది మహాశ్రమల ఏడు సంవత్సరాల కాలంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. శ్రమలు మరియు హతసాక్షుల యొక్క ఈ యుగం పాండుర వర్ణ గుర్రం యొక్క యుగం.

"ఆయన నాలుగవ ముద్రను విప్పినప్పుడురమ్ము అని నాలుగవ జీవి చెప్పుట వింటిని. అప్పుడు నేను చూడగా, ఇదిగో పాండుర వర్ణముగల ఒక గుఱ్ఱము కనబడెను; దాని మీద కూర్చున్నవాని పేరు మృత్యువు. పాతాళ లోకము వానిని వెంబడించెను. ఖడ్గమువలనను కరవువలనను మరణము వలనను భూమిలో నుండు క్రూరమృగము వలనను భూనివాసులను చంపుటకు భూమి యొక్క నాల్గవ భాగముపైన అధికారం వానికి ఇయ్యబడెను” ఇక్కడి వాక్యం భాగం, “భూమి యొక్క నాల్గవ వంతుకు, భూమి యొక్క జంతువుల చేత చంపడానికి వారికి అధికారం ఇవ్వబడింది” అని సూచిస్తుంది, పాండుర వర్ణముగల గుర్రం యొక్క యుగంలో అంత్యక్రీస్తు ఉద్భవించి, పరిశుద్దులను హతము చేయును.

పాండుర వర్ణముగల గుర్రం యుగంలో విప్పుతున్న సంఘటనలు ప్రకటన 8: 1-7లోనమోదుచేయబడ్డాయి.ఇది వ్రాసినట్లు:“ఆయన యేడవ ముద్రను విప్పినప్పుడు పరలోక మందు ఇంచుమించు అరగంటసేపు నిశ్శబ్దముగా ఉండెను. అంతట నేను దేవునియెదుట నిలుచు ఏడుగురు దూతలను చూచితిని; వారికి ఏడు బూరలియ్యబడెను. మరియు సువర్ణధూపార్తి చేత పట్టుకొనియున్న వేరొక దూతవచ్చి బలిపీఠము ఎదుటనిలువగా సింహాసనము ఎదుట ఉన్న సువర్ణ బలిపీఠముపైన పరిశుద్ధులందరి ప్రార్థనలతో కలుపుటకై అతనికి బహు ధూపద్రవ్యములు ఇయ్యబడెను. అప్పుడా ధూపద్రవ్యముల పొగ పరిశుద్ధుల ప్రార్థనలతో కలిసి దూత చేతిలోనుండి పైకి లేచి దేవుని సన్నిధిని చేరెను. ఆ దూత ధూపార్తిని తీసికొని, బలి పీఠముపైనున్న నిప్పులతో దానిని నింపి, భూమిమీద పడ వేయగా ఉరుములు ధ్వనులు మెరుపులు భూకంపమును కలిగెను. అంతట ఏడు బూరలు పట్టుకొనియున్న ఆ యేడుగురు దూతలు ఊదుటకు సిద్ధపడిరి. మొదటి దూత బూర ఊదినప్పుడు రక్తముతో మిళితమైన వడగండ్లును అగ్నియు పుట్టి భూమిపైన పడవేయబడెను;అందువలన భూమిలో మూడవ భాగము కాలిపోయెను, చెట్లలో మూడవ భాగమును కాలిపోయెను .’’

ఏడు బూరల యొక్క తెగుళ్ళ పై చర్చప్రకటన 8 లో నమోదు చేయబడిన పాండుర వర్ణముగల గుర్రం యొక్క సత్యాన్ని సవివరంగా పునరుద్ఘాటించడం 8వ అధ్యాయంలో ఈ వాక్యం అంత్యక్రీస్తు యొక్క ఆవిర్భావం మరియు ఏడు బూరలు ఏడు పాత్రల తెగుళ్ళు పాండుర వర్ణముగల యుగంలో విప్పబడును విప్పుతుంది.

మరోవైపు, 4 మరియు 5 అధ్యాయాలు, యేసుక్రీస్తు ప్రపంచాన్ని, రాబోయేవాటిని పరిపాలించు దేవుడిగా ఈ అధ్యయాలు తెలియజేస్తున్నాయి, మరియు తండ్రి యొక్క పూర్తి ప్రణాళికను యేసుక్రీస్తు దేవుడిగా నెరవేరుస్తాడని ఇవి చెప్పుచున్నవి. సర్వశక్తిమంతుడైన యేసుక్రీస్తు నిజంగా ఎంత శక్తివంతుడు మరియు ఎంత సర్వశక్తిమంతుడో అని ప్రకటన 4 మరియు 5 అధ్యాయాలు ద్వారా మనం కనుగొన్నాము.

ప్రకటన 8వ అధ్యాయo మనకు ఇలా చెబుతోంది: “అంతట ఏడు బూరలు పట్టుకొనియున్న ఆ యేడుగురు దూతలు ఊదుటకు సిద్ధపడిరి. మొదటి దూత బూర ఊదినప్పుడు రక్తముతో మిళితమైన వడగండ్లును అగ్నియు పుట్టి భూమిపైన పడవేయబడెను; అందువలన భూమిలో మూడవ భాగము కాలిపోయెను, చెట్లలో మూడవ భాగమును కాలిపోయెను,పచ్చగడ్డియంతయు కాలిపోయెను.”పాండుర వర్ణము గల గుర్రం యొక్క యుగం వచ్చినప్పుడు, ప్రపంచంలోని మూడింట ఒక వంతు అడవులు కాలిపోతాయి మరియు ఈ విపత్తు తరువాత మరిన్ని తెగుళ్లు వచ్చును.

మొదటి బూర యొక్క తెగులు వలన మూడవ వంతు చెట్లను మరియు సమస్త గడ్డిని కాల్చేవేయు విపత్తు. ఈ విపత్తు ప్రపంచాన్ని తాకినప్పుడు, ప్రపంచంలోని మూడవ వంతు వరకు భారీ అగ్నిప్రమాదం యొక్క పొగ ప్రభావాల వల్ల మిగిలిన అడవులు కూడా నాశనమవుతాయి, దాని పొగ భూమి నుండి సూర్యుడిని అడ్డుకుంటుంది. పంటలు నాశనమవుతాయి, మరియు ప్రపంచం అంతయు పూర్తిగా గొప్ప కరువు మరియు ఆకలితో అలమటించును.

ఈ కరువు యుగంలో, ఒక రోజు పని యొక్క జీతం ఒక భాగము గోధుమ లేదా మూడు వoతులు బార్లీని మాత్రమే కొనుగోలు చేయుదురు. ఈ అసాధారణ కరువు మరియు ఆకలి యొక్క ఆకస్మత్తు రాకను ప్రపంచం ఇప్పుడు ఎదుర్కొంటోంది. ఈ ప్రపంచ కరువు శారీరక మరియు ఆధ్యాత్మిక మార్గాల్లో వస్తుంది. నేటి ప్రపంచంలో ఆధ్యాత్మిక కరువు ఇప్పటికే ఉంది.

నేటి సంఘాలు నామమాత్రపు క్రైస్తవులతో మాత్రమే నిండి ఉన్నాయి, ఆధ్యాత్మిక రొట్టె మరియు నీటి సువార్త జీవితాన్ని మరియు ఆత్మను ప్రపంచంతో పంచుకోలేకపోతున్నాయి. యూరప్ నుండి ఆసియా వరకు అమెరికన్ ఖండం వరకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రజలు ఇప్పుడు వారి నాశనం యొక్క యుగంలో జీవిస్తున్నారు. నేటి క్రైస్తవ మతంలో కొద్దిమంది ఆకలితో ఉన్న ఆత్మలను పోషించడానికి ఆధ్యాత్మిక రొట్టెను అందిస్తారు. పాండుర వర్ణము గల గుర్రం యొక్క యుగాన్ని అంత్యక్రీస్తు ఆవిర్భావం యొక్క యుగం అని మనం వర్ణించాము. ఈ కాలంలో, ప్రకృతి వైపరీత్యాలు రొట్టె మరియు నీటిని కొరత వస్తువులుగా మారుస్తాయి, ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరూ గొప్ప కరువు ద్వారా మనుగడ సాగించలేరు.

ప్రపంచం దాని శాస్త్రీయ పురోగతితో కొనసాగుతున్నప్పటికీ, జీవన ప్రమాణం తీవ్ర పేదరికానికి పడిపోతుంది, ఇది ఇంతకు ముందెన్నడూ చూడని రకం. అటువంటి ప్రపంచంలో నివసించే ప్రజలు తమ జీవితాలను కొనసాగించాలని వారిలో ఏమైనా కోరిక ఉందా?

మహాశ్రమల కాలములో, మనమందరం హతసాక్షులగుటకు వలన, నీటి సువార్త మరియు ఆత్మ యొక్క వాక్యాన్ని విశ్వసించడం ద్వారా దేవుణ్ణి మహిమపరచాలి. ఆ విధంగా నీటి సువార్తను, ఆత్మను విశ్వసించే పరిశుద్ధులు తమ మరణముతో దేవునికి సమస్త మహిమ చెల్లించెదరు.దేవుడు,అప్పుడు, వారి విశ్వాసాన్ని కాపాడుకోవడానికి హతసాక్షులైన వారిని పరలోకానికి తీసుకెళ్లి, గొర్రెపిల్ల వివాహ భోజనానికి ఆహ్వానిస్తాడు.

అపొస్తలుడైన పౌలు దేవుని రాజ్యానికి సేవకుడయ్యాడని చెప్పాడు. అపొస్తలులు నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్తను బోధించారు,తద్వారా చాలామంది వెయ్యేళ్ళ రాజ్యంలో ప్రవేశించెదరు.

మహాశ్రమల సమయంలో, ఇశ్రాయేలీయులలో ప్రజలు ఉంటారు, వారు యేసును విశ్వసించినందుకు హతసాక్షులుగా మరియు ఎత్తబడుదురు.పరిశుద్ధులు పాండుర వర్ణముగల గుర్రం యొక్క యుగంలో మహాశ్రమల కాలానికి చెందినవారు. మహాశ్రమల వచ్చినప్పుడు, ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరూ విపత్తుతో బాధపడుతున్న ప్రపంచాన్ని ఒక క్రమములో తీసుకురాగల వ్యక్తి కోసం వెతుకుతారు.

విపత్తు మరియు ప్రకృతి వైపరీత్యాలు కొన్న సమస్యలను పరిష్కరించగల, మరియు వారు ఎదుర్కొంటున్న అనేక రాజకీయ, ఆర్థిక మరియు మతపరమైన సమస్యలను పరిష్కరించగల వ్యక్తి కోసం వారు ఆరాటపడతారు. అంత్యక్రీస్తు ఉద్భవించినప్పుడు ఇది జరుగుతుంది.

ఇటీవల ఒక జపనీస్ రచయిత ది స్టోరీ ఆఫ్ ది రోమన్స్ పేరుతో వరుస పుస్తకాలను రాశాడు, దీనికి రోమన్ చక్రవర్తుల ప్రశంసలు తప్ప మరేమీ లేవు. రచయిత యొక్క ప్రధాన వాదన ఏమిటంటే, ప్రపంచానికి త్వరలో సంపూర్ణ శక్తిని ఇవ్వగల నాయకుడు అవసరం.

చాలా మంది కూడా ఆమెతో ఏకీభవించారు. మహాశ్రమల సమయంలో, ప్రజలు ఇనుప పిడికిలితో ప్రపంచాన్ని పరిపాలించగల శక్తివంతమైన పాలకుడిని కోరుకుంటారు-చాలా మంది పాలకులు కాదు, ప్రతి ఒక్కరూ అతని/ఆమె సొంత ప్రభుత్వంతో కాకుండా, మొత్తం ప్రపంచంలోని ఏకైక, శక్తివంతమైన పాలకుడు.

ప్రస్తుతం, ప్రపంచం అనేక దేశ-రాష్ట్రాలుగా విభజించబడింది, మరియు ప్రతి దాని స్వంత నాయకుడు ఉన్నారు. కానీ చివరి కాలంలో, ప్రజలు తమ సమస్యలన్నింటినీ పూర్తిగా పరిష్కరించగల ఆకర్షణీయమైన ప్రపంచ నాయకుడిని కోరుకుంటారు. ప్రపంచం ఇప్పుడు పాలించబోయే అంత్యక్రీస్తు అనే ఈ నాయకుడి కోసం ప్రపంచం ఎదురుచూస్తోంది.

పాండుర వర్ణముగల గుర్రం యొక్క యుగం వచ్చినప్పుడు, అంత్యక్రీస్తు గొప్ప శక్తితో ఉద్భవించి, ప్రపంచంలోని ప్రతి ఒక్కరినీ తన పాలనలో లొంగదీసుకుంటుందని బైబిలు చెబుతుంది. పాండుర వర్ణముగల గుర్రం యొక్క ఈ యుగం వచ్చినప్పుడు, భూమిపై అగ్ని వర్షం పడుతుందని మరియు ప్రపంచంలోని మూడవ వంతు అడవులను కాల్చివేస్తుందని బైబిల్ చెబుతుంది. మరియు ఈ యుగం వచ్చినప్పుడు, అంత్యక్రీస్తు ప్రపంచాన్ని పరిపాలిస్తాడు, మరియు అతని ముద్ర లేకుండా ఎవరూ ఏమీ కొనలేరు లేదా అమ్మలేరు. ఈ సమయంలో, ముద్రను స్వీకరించడానికి మరియు విగ్రహాన్ని ఆరాధించడానికి నిరాకరించినందుకు పరిశుద్ధులు హతసాక్షులౌదురు, తరువాత పునరుత్థానం చేయబడి ఎత్తబడుదురు చేయబడతారు. పాండుర వర్ణముగల గుర్రం యొక్క యుగం ఇలా ముగిసినప్పుడు, వెయ్యేళ్ళ రాజ్యం యొక్క యుగం తెరవబడుతుంది.

ఈ ప్రపంచాన్ని నాశనం కావడం మరియు మహాశ్రమలు ఒక దోపిడీ దారినివలె వస్తాయని ప్రభువు చెప్పాడు. కాబట్టి, ఇప్పుడు మనం మహాశ్రమలు మరియు నాశనం యొక్క అన్ని పరీక్షలను జయించుటకు విశ్వాసాన్ని సిద్ధం చేయాలి. నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్తను విశ్వసించడం ద్వారా ఈ తయారీ ఇది సాధ్యమవుతుంది. కానీ ఇలా సిద్ధం చేయని వారికి, సమస్త తెగుళ్ళు మరియు నాశనం నీటి సువార్తను మరియు ఆత్మను విశ్వసించని వారిపై పడతాయి.

అందుకని, నేటి యుగం నల్ల గుర్రం యొక్క యుగం అని మనం స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోవాలి మరియు నమ్మాలి. ఆ చివరి రోజు రాకముందే, మనం నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్తను విశ్వసించి భవిష్యత్తు కోసం సిద్ధం చేయాలి.

ఇప్పుడు నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్తను విశ్వసించే వారు వారి హతసాక్షులతో ఎత్తబడుదురు.ధనవంతులు సుఖంగా జీవించరు, పేదవారు కూడా వారి పేదరికంలో జీవించరు. అందువల్ల, ఇప్పుడు మనకు జరుగుతున్న విషయాలపై మనం విచారంగా లేదా గొప్పలు పలుకుతూ ఉండకూడదు, ఎందుకంటే పాండుర వర్ణముగల గుర్రం యొక్క యుగం ఆసన్నమైందని, పరిశుద్ధులందరు బహుశా హతసాక్షులవుతారని మేము నమ్ముతున్నాము.

ఎప్పటికప్పుడు, మన చుట్టూ ఉన్న కొంతమంది వ్యక్తులు క్రీస్తు తిరిగి వచ్చే సమయాన్ని స్వయంగా విశ్లేషించడం ద్వారా, ప్రభువు రెండవ రాకడ కోసం తమ రోజు మరియు గంటను ప్రకటించడం ద్వారా, అలాగే అనేక మందిని వాదనలతో తప్పుదారి పట్టించడం ద్వారా గొప్ప గందరగోళానికి కారణమవుతారు. కానీ క్రీస్తు తిరిగి రావడం, బైబిల్ ప్రకారం, వాస్తవం. అందువల్ల, బైబిల్ వాక్యాన్ని లెక్కించడం మరియు ప్రభువు తిరిగి రావడానికి మన స్వంత తేదీతో రావాలనడం వంటి పొరపాట్లు చేయకూడదు.

వారి కలలలో లేదా దర్శనాలలో క్రీస్తు తిరిగి వచ్చిన తేదీని చూశానని చెప్పుకునే వారి గురించి కూడా మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వారి కలలు కేవలం కలల కంటే ఎక్కువ కాదు. ఎత్తబడు సమయం సరిగ్గా తన వాక్యము ద్వారా ఉన్నప్పుడు దేవుడు మనకు తెలియపరుచును కావున, మనం వాక్యాన్ని విశ్వసించాలి.

పాండుర వర్ణముగల గుర్రం యొక్క యుగం, ప్రకటన 6 లోని నాల్గవ శకం వచ్చినప్పుడు, ఏడు బూరల యొక్క తెగుళ్ళతో హతసాక్షులు లేపబడుదురు, మరియు పరిశుద్ధులు పునరుత్థానం మరియు ఎత్తబడుట జరుగును. దేవుడు నిర్దేశించిన ఏడు యుగాలలో మూడవ యుగంలో మనం ఇప్పుడు జీవిస్తున్నామని గ్రహించడం చాలా ముఖ్యం. నేటి యుగం నల్ల గుర్రం యొక్క యుగం అని మనం గ్రహించాలి. మనo అలా గ్రహించినప్పుడు, నీటి సువార్త మరియు ఆత్మ యొక్క విత్తనాలనుఇప్పుడు విత్తవలెయును, ఇప్పుడు విత్తనాలను నాటడం ద్వారా పాండుర వర్ణముగల, గుర్రం యొక్క యుగం వచ్చినప్పుడు మనం కోయగలుగుతాము.

దేవుడు సృష్టించిన ప్రకృతి ప్రపంచంలో, కేవలం ఒక వారంలో మొలకెత్తే, పుష్పించే, పండ్లను ఇచ్చే కొన్ని మొక్కలు ఉన్నాయి. ఈ ఎడారి మొక్కల మాదిరిగానే, పాండుర వర్ణముగల, గుర్రం యొక్క యుగం వచ్చినప్పుడు, మనం ఇప్పుడు బోధించే సువార్తను మరియు ఆత్మ సువార్తను విశ్వసించడం ద్వారా రక్షించబడిన వారు కూడా హతసాక్షులౌతారు,మరల పునరుత్థానం మరియు ఎత్తబడుటలో మనతో పాటు చేరతారు. మహాశ్రమల యుగంలో అలాంటి అనుమతి లభించును.నీటి సువార్తను మరియు ఆత్మను విశ్వసించేవారు ఇప్పుడు కంటే ఎక్కువ మంది ఉంటారు.మరో మాటలో చెప్పాలంటే, నీరు మరియు ఆత్మ సువార్త పై విశ్వాసం ఉన్నవారు హతం చేయబడతారు.

ప్రకటన యొక్క వాక్యం ఇశ్రాయేలు ప్రజల మోక్షానికి సంబదించిన చర్చతోనే పరిమితం కాదు. ప్రకటన యుగం ఇశ్రాయేలీయులకు మాత్రమే కేటాయించబడిందని ఎవరైనా విశ్వసిస్తే,అతడు/ఆమె తీవ్రమైన తప్పు చేస్తున్నారు. ఎందుకు?ఎందుకంటే ప్రకటన కాలం వచ్చినప్పుడు, చాలా మంది అన్యజనులు నీటి సువార్తను మరియు ఆత్మను విశ్వసించడం ద్వారా రక్షింపబడతారు మరియు వారి విశ్వాసాన్ని కాపాడుకోవడానికి హతసాక్షులౌతారు. ప్రకటన వాక్యం గురించి మీ జ్ఞానం సరైనదేనా కాదా, మీ విశ్వాసంలో ఏదైనా తేడా ఉన్నదా.

అందువల్ల, నేటి క్రైస్తవులు మహాశ్రమలకు ముందు ఎత్తబడు సిద్ధాంతాన్ని విశ్వసించడం తప్పు అని మీరు గ్రహించాలి. మహాశ్రమల ఏడు సంవత్సరాల కాలం మధ్యలో పరిశుద్ధుల హతసాక్షుల యొక్క మరణం కొంచెం మించి ఉంటుందని బైబిలు చెబుతుంది, మరియు వారు కొంత కాలం తరువాత ఎత్తబడుదురు. ప్రకటన వాక్యాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్లుగా, అధ్యాయం ద్వారా అధ్యాయం మరియు వచనం ద్వారా వచనం, నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్తలో పరిష్కరించాలి. అలా చేయడం ద్వారా, మనకు ప్రకటన వాక్యం యొక్క సరైన జ్ఞానం లభిస్తుంది.

అన్యజనులలో అనేక మంది ప్రజలు వారి విశ్వాసం ద్వారా మోక్షాన్ని పొందుతారని మరియు వారి విశ్వాసం కోసం హతసాక్షులవుతారని, ప్రకటన 7 వ అధ్యాయం చెబుతుంది. బైబిల్ వ్రాసినట్లుగా మనం నమ్మాలి- మహాశ్రమలకు ముందు ఎత్తబడు సిద్ధాంతంవలె కాదు, లేదా మహాశ్రమల తరువాత ఎత్తబడుట, లేదా అమిలీనియలిజంలో కాదు, కానీ దేవుడు నిర్దేశించిన ఏడు యుగాలలోనే ఎత్తబడుట జరుగును.

ప్రకటన వాక్యంలోని 1 వ అధ్యాయం పరిచయం, 2 మరియు 3 అధ్యాయాలు పరిశుద్ధుల హతసాక్షులు యొక్క మరణం గురించి చర్చిస్తాయి మరియు 4 వ అధ్యాయం యేసుక్రీస్తు దేవుడని మరియు ఆయన దేవుని సింహాసనంపై కూర్చున్నారని చెబుతుంది. తండ్రి యొక్క ప్రణాళికను యేసు ఎలా నెరవేరుస్తాడో 5 వ అధ్యాయం మనకు చూపిస్తుంది మరియు 6 వ అధ్యాయం దేవుడు ప్రణాళిక చేసిన ఏడు యుగాల యొక్క పూర్తి ముందస్తు ప్రణాలికను అందిస్తుంది. ఈ ప్రణాళికలన్నీ ప్రకటన వాక్యంలోనే పరిష్కరించబడతాయి.

ప్రకటన వాక్యం మనకు చెప్పినట్లుగా,“ఇప్పటి నుండి ప్రభువు నందు మృతి నొందిన మృతులు ధన్యులు”, అప్పటినుండి పరిశుద్ధులు పునరుత్థానం మరియు వెయ్యేళ్ళ రాజ్యం యొక్క నిరీక్షణతో జీవిస్తున్నారు.

ప్రకటన 8: 10-11 మరొక తెగులు కొనసాగుతుంది:“మూడవ దూత బూర ఊదినప్పుడు దివిటీవలె మండుచున్న యొక పెద్ద నక్షత్రము ఆకాశమునుండి రాలి నదుల మూడవ భాగముమీదను నీటిబుగ్గల మీదను పడెను.ఆ నక్షత్రమునకు మాచిపత్రియని పేరు. అందువలన నీళ్లలో మూడవభాగము మాచిపత్రి యాయెను; నీళ్లు చేదై పోయినందున వాటివలన మనుష్యులలో అనేకులు చచ్చిరి.” ఈసారి దివిటీవలె మండుచున్న యొక పెద్ద నక్షత్రము నదులు, నీటిబుగ్గల పై పడిందని ఇక్కడ పేర్కొంది. దివిటీవలె మండుచున్న యొక పెద్ద నక్షత్రము తోకచుక్కను సూచిస్తుంది. ఆకాశము కదిలినప్పుడు, మరో మాటలో చెప్పాలంటే, నక్షత్రాలు ఒకదానితో ఒకటి ఢీకుంటాయి విరిగిన ముక్కలు భూమిపై పడతాయి.

ప్రకటన 8: 12-13 మరొక తెగులు కొనసాగుతుంది: “నాలుగవ దూత బూర ఊదినప్పుడు సూర్య చంద్ర నక్షత్రములలో మూడవ భాగము చీకటి కమ్మునట్లును, పగటిలో మూడవ భాగమున సూర్యుడు ప్రకాశింప కుండునట్లును, రాత్రిలో మూడవ భాగమున చంద్ర నక్షత్రములు ప్రకాశింపకుండునట్లును వాటిలో మూడవ భాగము కొట్టబడెను.మరియు నేను చూడగా ఆకాశమధ్యమున ఒక పక్షి రాజు ఎగురుచు--బూరలు ఊదబోవుచున్న ముగ్గురు దూతల బూరల శబ్దములనుబట్టి భూనివాసులకు అయ్యో, అయ్యో, అయ్యో, అని గొప్ప స్వరముతో చెప్పుట వింటిని.’’ ”పగలు రాత్రులుగా మారడంతో ప్రపంచంలోని మూడవ వంతు చీకటి పడుతుందని ఇది చెబుతుంది.

ఏడు బూరల యొక్క తెగుళ్ళు ఇలా ప్రారంభమైనప్పుడు, మీరు మరియు నేను ఖచ్చితంగా వాటిలో నివసిస్తాము. కాని సజీవులుగా ఉన్న పరిశుద్ధులు త్వరలోనే హతసాక్షులవుతారు, వారు అటువలె తమ విశ్వాసంతో సాతానును జయించెదరు.

ప్రకటన 6 వ అద్యాయములో వెల్లడైన ఏడు యుగాలు మీకు స్పష్టంగా తెలిస్తే, మీరు ఏమి చేయాలి, నేటి యుగంలో మీకు ఎలాంటి విశ్వాసం అవసరం అనే దానిపై మీకు స్పష్టమైన జ్ఞానం ఉంటుంది. నీటి సువార్తను మరియు ఆత్మను విశ్వసించే వారు ప్రకటన యుగంలో హతసాక్షులవుతారు కాబట్టి, వారు దేవుని రాజ్యం పట్ల తమ నిరీక్షణతో ఈ యుగాన్ని తెలుసుకోవాలి. ఈ లోకంలో నివసిస్తున్నప్పుడు, పరిశుద్ధులు తమ విశ్వాసంతో అంత్యకాలమున వారు హతసాక్షుల యొక్క మరణం కొరకు సిద్ధం కావాలి. మరియు ఈ విశ్వాసాన్ని వ్యాప్తి చేయడం ద్వారా దేవుని రాజ్యాన్ని విస్తరింపచేయడానికి వారు తీవ్రంగా శ్రమించాలి.

దేవుడు నిర్దేశించిన ఏడు యుగాలు మీకు తెలుసా మరియు నమ్ముతున్నారా? మనం ఇప్పుడు నల్ల గుర్రం యుగంలో జీవిస్తున్నామని మీరు గ్రహించగలరా? మీరు ఇప్పుడు నీరు మరియు ఆత్మ సువార్తను తెలుసుకోకపోయినా, నమ్మకపోయినా, భూమిపైకి వచ్చే శ్రమలు నుండి మీరు తప్పించుకోలేరు. అందువల్ల మీరు ఇప్పుడే సిద్ధం కావాలి. శ్రమలను అధిగమించగల విశ్వాసం కలిగి ఉండటానికి, మీరు మొదట నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్తను విశ్వసించడం ద్వారా మీ పాపాలకు ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకోవాలి మరియు పరిశుద్ధాత్మను మీరు వరముగా స్వీకరించడం ద్వారా వెయ్యేళ్ళ రాజ్యంలో ప్రవేశించి జీవించడానికి సిద్ధం కావాలి. .

ఇప్పుడే సిద్దపడండి. ఏడు బూరలు యొక్క తెగుళ్ళు వచ్చినప్పుడు మాత్రమే నీరు సువార్తను విశ్వసించుట ఆలస్యం చేయాలనుకుంటే,మీరు చాలా కష్టాలను ఎదుర్కొంటారు.ఈ క్షణంలో మీరు నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్తను విశ్వసించి,మరల జన్మించాలని దేవుని భవిష్యత్తుగా మీ భవిష్యత్తును సిద్ధం చేయాలని నా ఆశ మరియు ప్రార్థన. దేవుడు నిర్దేశించిన ఈ ఏడు యుగాలు:

1. తెల్లని గుర్రం: నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్త యొక్క ప్రారంభ మరియు కొనసాగింపు యుగం.

2. ఎర్రని గుర్రం: సాతాను శకం రావడంతో శాంతిని భగ్నం చేయడం.

3. నల్లని గుర్రం: శారీరక మరియు ఆధ్యాత్మిక కరువు యుగం. ప్రస్తుత యుగం.

4. పాండుర వర్ణము గల గుర్రం: అంత్యక్రీస్తు ఆవిర్భావంతో పరిశుద్ధులు హతసాక్షులయ్యే యుగం.

5. పరిశుద్ధులు యొక్క పునరుత్థానం మరియు ఎత్తబడు గొర్రెపిల్ల యొక్క వివాహ భోజనం యొక్క యుగం.

6. మొదటి ప్రపంచాన్ని నాశనం చేయు యుగం.

7. వెయ్యేండ్ల రాజ్యం మరియు క్రొత్త ఆకాశం క్రొత్త భూమి యొక్క యుగం. ప్రభువు మరియు ఆయన పరిశుద్ధులు పరిపాలించు యుగం.

  దేవుడు నిర్దేశించిన ఏడు యుగాలు ఇవి. ఈ యుగాలను స్పష్టంగా తెలుసుకొని, నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్తను విశ్వసించే వారు అంత్యకాలంలో జీవించడానికి తమ విశ్వాసాన్ని సిద్ధం చేసుకుందురు.దేవుడు నిర్దేశించిన నిజమైన విశ్వాసం యొక్క ఈ యుగాలను మీరు కూడా గ్రహించగలరని నేను ఆశిస్తున్నాను మరియు ప్రార్థిస్తున్నాను.