Sermons

[అధ్యాయము 7-2] <ప్రకటన 7: 1-17> ఆ యుద్దములో విశ్వాసం కలిగి ఉందాము

 


<ప్రకటన 7: 1-17> 


నేటి క్రైస్తవులు బైబిల్ సత్యాన్ని సరిగ్గా తెలుసుకోవాలి. ముఖ్యంగా, ప్రకటన వాక్యము ద్వారా, పరిశుద్ధుల ఎత్తబడుట గురించి మనకు సరైన అవగాహన ఉండాలి మరియు సరైన విశ్వాసంతో జీవించాలి.

అన్నింటిలో మొదటిది, ఎత్తబడుట మహాశ్రమల మధ్యలో జరుగుతుందని మనం గ్రహించాలి, ఏడుసంవత్సరాల కాలం యొక్క మొదటి మూడున్నర సంవత్సరాలు. సంఘాలు మరియు పరిశుద్ధులు అంత్యకాలంలో పోరాడే విశ్వాసం కలిగి ఉండాలి, మానవజాతిని పాపము నుండి విడిపించుటకు యేసుక్రీస్తులో ఆయన అనుకున్నట్లుగా నిత్యజీవము ఇవ్వడానికి దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి.

తన చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి అంత్యక్రీస్తు కార్యకలాపాలను దేవుడు అనుమతించాడు. అంత్యక్రీస్తు చురుకుగా ఉండే మహాశ్రమల యొక్క ఏడు సంవత్సరాల కాలంలో మొదటి మూడున్నర సంవత్సరాలు, అంత్యక్రీస్తు ఈ కాలంలో తన అంతిమమును తీవ్రంగా కొనసాగించడానికి దేవుడు అనుమతించాడు. ఎందుకు? మన కోసం అనుకున్న తన గొప్ప కార్యాలను నెరవేర్చడానికి, దేవుడు సాతానును అట్టడుగు అగాధములో బందించును, అలా చేయటానికి ప్రభువు స్వయంగా ఈ భూమికి తిరిగి రావాలి. మహాశ్రమల యొక్క ఏడు సంవత్సరాల కాలంలో మొదటి మూడున్నర సంవత్సరాలలో అంత్యక్రీస్తు తన కార్యకలాపాలను శక్తివంతంగా నిర్వహించడానికి మన దేవుడు అనుమతించాడు.

దేవుడు ప్రతి ఒక్కరికీ పాపం మరియు నిత్యజీవం నుండి విముక్తి కలిగించే వాక్యాన్ని ఇచ్చాడు మరియు ఈ వాక్యాన్ని నెరవేర్చడానికి ఆయన మహాశ్రమలను ప్రణాళిక చేసాడు. ప్రధాన భాగంలో, “అటుతరువాత భూమియొక్క నాలుగు దిక్కులలో నలుగురు దేవదూతలు నిలిచియుండి, భూమిమీదనైనను సముద్రముమీదనైనను ఏ చెట్టుమీదనైనను గాలి వీచ కుండునట్లు భూమియొక్కనాలుగు దిక్కుల వాయువులను పట్టుకొనియుండగా చూచితిని”. ఇశ్రాయేలు ప్రజలలో 144,000 మందిని నాశనము నుండి విడిపించాలని దేవుడు ప్రణాళిక వేసుకున్నాడు, ఎందుకంటే ఆయన అబ్రాహాముకు వాగ్దానం చేశాడు ఆయన అబ్రాహాము దేవునిగా, మరియు అతని వారసులకు దేవునిగా. ఈ వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చడానికి, దేవుడు తన మోక్షాన్ని ఇశ్రాయేలుకు ప్రసాదించి,అంత్యకాలంలో 144,000 మంది అబ్రాహాము వారసులను విడిపిస్తాడు.

పరిశుద్ధులకు తన వెయ్యేళ్ళ రాజ్యం మరియు శాశ్వతమైన క్రొత్త ఆకాశము మరియు భూమిని ఇవ్వడానికి, దేవుడు ఈ భూమ్మీదకు మహాశ్రమలను ఖచ్చితంగా అనుమతిస్తాడు. మహాశ్రమల కాలంలో అంత్యక్రీస్తు యుగాన్ని అనుమతించిన తరువాత, దేవుడు సాతానును పట్టుకుని అట్టడుగు అగాధములో బందించును. అంత్యక్రీస్తును మరియు మహాశ్రమల యొక్క రూపాన్ని దేవుడు అనుమతించటానికి కారణం, ఇశ్రాయేలును రక్షించే వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చడం మరియు అన్యజనులకు శాశ్వతమైన జీవితాన్ని ఇచ్చే ఆయన కృపను అనుగ్రహించటం కొరకు, వారు మహాశ్రమల ద్వారా తెల్లని దుస్తులు ధరిస్తారు.

అందుకని, మహాశ్రమల మరియు అంత్యక్రీస్తు పాలన ద్వారా మనం ఖచ్చితముగా వెళ్ళవలసిన దశలు. దేవుడు అనుమతించిన ఈ విషయాలన్నీ మనందరినీ రక్షించి, క్రీస్తు రాజ్యంలో ఆయన నిత్యజీవ కృపతో మనలను ధరించే తన ప్రణాళికలో ఒక భాగమని మనం గ్రహించాలి. అందువల్ల మనం ఇప్పుడు ఏ యుగంలో జీవిస్తున్నామో స్పష్టంగా గుర్తించాలి మరియు మనం ఏ విధమైన విశ్వాసం మీద జీవించాలో మనల్ని మనం ప్రశ్నించుకోవాలి. సంక్షిప్తంగా, మన విశ్వాసం స్పష్టంగా మరియు నిశ్చయంగా ఉండాలి.

మేము దేవుని వాక్యాన్ని నమ్ముతాము. ఈ వాక్యం శారీరకంగా మరియు ఆధ్యాత్మికంగా నెరవేరుతుందని మేము కూడా నమ్ముతున్నాము. నేటి యుగం అంత్యకాలానికి నడుస్తున్న యుగం. అంత్యక్రీస్తు మరియు అతని అనుచరులు అంత్యకాలంలో ఉద్భవించినప్పుడు, మన విశ్వాసాన్ని కాపాడుకోవడానికి, హతసాక్షులలో మన స్వంత ప్రాణాలను వదులుకోవటానికి సిద్దపడి, వారికి వ్యతిరేకంగా మనo పోరాడాలి. ఈ యుగం వేగంగా మనలను సమీపిస్తోంది. మనo ఈ వాక్యాన్ని విశ్వసిస్తే, గొప్ప శత్రువు అయినా అంత్యక్రీస్తు మరియు అతని అనుచరులకు వ్యతిరేకంగా పోరాడాలి. ఇది పోరాడే విశ్వాసం.

యుద్ధం అంటే పోరాటం. కానీ పోరాటం ద్వారా, నేను శారీరక హింస, కొట్టడం మరియు పగులగొట్టడం కాదు. బదులుగా, ఇక్కడ యుద్ధం అంటే, ప్రభువు మనకు ఇచ్చిన మోక్షానికి సువార్తకు వ్యతిరేకంగా నిలబడే సాతాను సేవకుడైన విశ్వాసులను హింసించే అంత్యక్రీస్తుకు లొంగకుండా విశ్వాసాన్ని కాపాడుకోవటం. అంత్య కాలంలో హతసాక్షులైన వారు యేసు సాక్ష్యం కలిగి ఉన్నారు మరియు దేవుని వాక్యాన్ని పాటించారు. వారిచ్చిన సాక్షమిదే యేసు నీరు మరియు ఆత్మా యొక్క సువార్త ద్వారా వచ్చిన వాడు.

పోరాటం అనేది మన విశ్వాసాన్ని కాపాడుకోవటానికి నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్తపై విశ్వాసాన్ని రక్షించుట కొరకు. ప్రభువు ఇచ్చిన ఈ సువార్తను రక్షించడానికి, నీరు మరియు ఆత్మ సువార్తను విశ్వసించడం ద్వారా జన్మించిన వారును దేవుని సంఘాలలో జన్మించిన వారు ఇతర పరిశుద్దులతో ఏకం కావాలి. మరియు మన విశ్వాసాన్ని ఇతరులకు వ్యాప్తి చేయడానికి వారి ఆత్మలను కాపాడటానికి అంతులేని దృఢ నిశ్చయంతో ధైర్యంగా యుద్ధంలోకి ప్రవేశించడానికి మనం సంకల్పించాలి. పూర్తిగా యుద్ధానికి సిద్ధంగా ఉండటం అంటే మన విశ్వాసాన్ని కాపాడుకోవడం మరియు ఇతర ఆత్మలను కూడా రక్షించడం; సంఘం యొక్క ఈ విశ్వాసం దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టే విజయానికి మార్గం. దేవుని సేవకులు మరియు ఆయన పరిశుద్ధులు తమ పోరాట విశ్వాసాన్ని ఎల్లప్పుడూ సిద్ధపర్చకోవాలి.

మహాశ్రమల యొక్క ఏడు సంవత్సరాల కాలం ప్రారంభమయ్యే ముందు యేసులోని విశ్వాసులు పరలోకానికి ఎత్తబడతారని మహాశ్రమలకు ముందు ఎత్తబడు సిద్ధాంతం వాదిస్తుంది. ఈ సిద్ధాంతాన్ని మొదట్లో చాలామంది తిరస్కరించినప్పటికీ, ఇప్పుడు వాస్తవంగా ప్రతి ఒక్కరూ కొన్ని మినహాయింపులతో, మహాశ్రమలకు ముందు ఎత్తబడు సిద్ధాంతాన్ని నమ్ముతారు. కానీ మహాశ్రమలకు ముందు ఎత్తబడు సిద్ధాంతం దేవుని వాక్యంతో ఏమాత్రం సరిపోదు, కానీ అది దేవుని వాక్యాన్ని మరియు ఆయన ప్రణాళికను అర్థరహితంగా చేస్తుంది. ఇంకా బైబిల్ గురించి తెలియని వారి ఆలోచనలలో మరియు మనస్సులలో, మహాశ్రమలకు ముందు ఎత్తబడు యొక్క ఈ సిద్ధాంతం ఇప్పటికే గట్టిగా నాటింది.

పాత కాలపు అపొస్తలులు దేవుని యుగాలను రెండు యుగాలుగా విభజించారు. ఇవి యేసుక్రీస్తుపై ఉన్న విశ్వాసం ద్వారా మోక్షానికి మొదటి యుగం, మరియు మొదటి శకం గడిచిన తరువాత వచ్చే మహాశ్రమల యొక్క రెండవ శకం. నేటి పండితులు యేసుపై విశ్వాసం ద్వారా మోక్షo యొక్క మొదటి శకాన్ని, గొప్ప మహాశ్రమల యొక్క రెండవ శకాన్ని, క్రీస్తు తిరిగి వచ్చిన యుగాన్ని మరియు పరిశుద్ధులు ఎత్తబడుటను అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టం అని చెప్పారు.

చాలా మంది క్రైస్తవులు తమ కాలానికి సంబంధించిన అజ్ఞానంలో మహాశ్రమలకు ముందు ఎత్తబడు సిద్ధాంతాన్ని విశ్వసించారు, కాని తప్పుడు విశ్వాసం కలిగి ఉండలేరు. క్రీస్తు తిరిగి వచ్చే రోజు మరియు సమయాన్ని ముందుగానే ఊహించడం లేదా మహాశ్రమలకు ముందు వారు ఎత్తబడతారని వారి విశ్వాసం నిశ్చలంగా ఉందనడం -ఇవన్నీ మహాశ్రమలకు ముందు ఎత్తబడు ఈ సిద్ధాంతాన్ని విశ్వసించిన ఫలితం. చాలా మంది క్రైస్తవులు ఆధ్యాత్మిక అసహనంలో పడ్డారు, “ప్రపంచం కష్టాలను ఎదుర్కొంటే ఎవరు పట్టించుకుంటారు? మహాశ్రమలకు రావడానికి చాలా కాలం ముందు నేను ఎత్తబడుదును, కాబట్టి ప్రతిదీ బాగానే ఉంది.”ఎత్తబడుట గురించి ఖచ్చితమైన బైబిల్ యొక్క మంచి జ్ఞానం లేకపోవడం వల్ల ఈ గందరగోళం అంతా వచ్చింది.

స్కోఫీల్డ్ మహాశ్రమలకు ముందు ఎత్తబడు సిద్ధాంతాన్ని సమర్థించారు, మరియు దాని ఫలితమేమిటంటే, ఈ సిద్ధాంతాన్ని విశ్వసించిన వారి మనస్సులు వారి స్వంత సుఖాల దిశలో మళ్లించడం ప్రారంభించారు,“మహాశ్రమలు రాకముందే మనం ఎత్తబడుదమని, కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ భూమిలో సాధ్యమైనంత హాయిగా జీవించడానికి ప్రయత్నిద్దాం.”వారి విశ్వాసం ఆ విధంగా పనికి రాకుండా పోయింది. మహాశ్రమల మధ్యలో ఎత్తబడుట గురించి బైబిల్ ఏమి చెబుతుంది? బైబిల్ మహాశ్రమల మధ్యలో ఎత్తబడుట గురించి మాట్లాడుతుంది. నీటి సువార్తను మరియు యేసు ఇచ్చిన ఆత్మను విశ్వసించే అన్యజనులు మరియు ఇశ్రాయేలీయులు కూడా అంత్యక్రీస్తు నుండి హింసను అనుభవిస్తారని, ఇది మహాశ్రమల యొక్క మొదటి మూడున్నర సంవత్సరాల కాలంలోపాండుర వర్ణముగల గుర్రం యొక్క యుగం.

మహాశ్రమల యొక్క మొదటి మూడున్నర సంవత్సరాల తరువాత, అంత్యక్రీస్తు పరిశుద్దులను చంపును-అనగా,పరిశుద్ధుల హతసాక్షులవుదురు. హతసాక్షులందరు మహిమ శరీరం ద్వారా పునరుత్థానం చేయబడుదురు,మరియు వారి పునరుత్థానo ఏకకాలంలో, వారు గాలికి ఎత్తబడతారని కూడా ఇది చెబుతుంది. మహాశ్రమల మధ్యలో పరిశుద్ధులు ఎత్తబడినప్పుడు, ఏడు పాత్రల తెగుళ్ళను కుమ్మరించడం పై ఈ ప్రపంచం ముగింపుకు వస్తుంది. అప్పుడు సాతాను, అనగా అంత్యక్రీస్తు మరియు అతని అనుచరులకు తీర్పు తీర్చడానికి ప్రభువు ఈ భూమ్మీదకు తిరిగి వస్తాడు.

జీవగ్రంథములో పేర్లు వ్రాయబడని వారందరూ అంత్యక్రీస్తు మరియు అతని విగ్రహాలకు లొంగిపోతారని ప్రకటన 13 చెబుతుంది. జీవగ్రంథములో పేర్లు వ్రాయబడిన వారు, మరో మాటలో చెప్పాలంటే, అంత్యక్రీస్తుకు అతని అనుచరులకు ఏ మాత్రము లొంగిపోరు. నీటి సువార్తను మరియు వారి హృదయాలలో ఉన్న ఆత్మను నమ్మడానికి నిరాకరించడం ద్వారా జీవగ్రంథములో పేర్లు వ్రాయబడని వారు, అందరూ సాతాను మరియు అతని విగ్రహాలకు ఆరాధించడం మరియు లొంగిపోవటం జరుగును. ఈ కారణంగానే,మహాశ్రమల కాలములో పరిశుద్ధులు భూమిపై ఉంటారని, మరియు మహాశ్రమల కాలములో కొంచం దాటగానే, వారందరూ గాలిలో ఎత్తబడుదురు. మహాశ్రమల యొక్క ఏడు సంవత్సరాల కాలంలో సాతానుకు లొంగిపోయి అంత్యక్రీస్తు ముద్రను పొందిన వారందరు మండుతున్న అగ్ని గుండములో వేయబడుదురు.కాని వీరందరూ జీవగ్రంథములో వ్రాయబడని వారి హృదయాలన్నీ సాతానుకు మరియు అతని విగ్రహా పూజలకు లొంగిపోవుదురు. 

మహాశ్రమల యొక్క ఏడు సంవత్సరాల కాలం మధ్యలో నిజమైన ఎత్తబడుట జరుగును. ఎత్తబడు సమయం గురించి వివరణాత్మకమైన బైబిల్ క్రాస్-రిఫరెన్సులు ఈ పుస్తకం యొక్క రెండవ సంపుటి అనుసరించబడతాయి. ఇలా చాలా మంది ఉన్నారు, ఎత్తబడుటను గూర్చి వారు చాలా త్వరగా విడుదల చేస్తారు, మహాశ్రమలకు ముందు ఎత్తబడుట గురించి మాట్లాడతారు, లేకపోతే చాలా స్వేచ్ఛగా విడుదల చేసి ముందస్తు శ్రమల గురించి మాట్లాడతారు.

ఎత్తబడుట విద్యావంతుల పూర్వ యోగ్యత యొక్క సిద్ధాంతం గురించి మాట్లాడుతుంటారు, వారు తగిన అర్హత లేకపోయినప్పటికీ, వారిలో సంఘాలకు వెళ్లే చాలా మంది ఈ సిద్ధాంతాన్ని గట్టిగా పట్టుకొని దానిని నమ్ముతారు. కొంతమంది తమ ఆస్తులన్నింటినీ తమ చర్చిలకు దానం చేస్తారు, లేదా క్రీస్తు తిరిగి రావాలని ఏకపక్షంగా నిర్ణయించిన తేదీ కోసం మతవాదులతో వేచి ఉంటారు.

కొంతకాలం క్రితం, ఒక నిర్దిష్ట వర్గానికి చెందిన సభ్యులు ఒక తేదీని ఎంచుకున్నారు మరియు క్రీస్తు వారు ఎంచుకున్న ఈ తేదీన తిరిగి వస్తారని నమ్మారు. అందువల్ల వారి శరీరాలతో తాడు కట్టుకొని వారంతా ఒక పర్వతం పైకి ఎక్కి, అర్ధరాత్రి వరకు వారు ఎత్తబడుట కోసం వేచి ఉన్నారు. సమయం గడిచిపోయింది, కాని వారు ఎంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూసినా, యేసు తిరిగి రాలేదు. కాబట్టి చివరకు వారు పర్వతం విడిచిపెట్టి, తాడుల నుండి తమను తాము విడిపించుకుని, సిగ్గుతో పర్వతంపైకి ఎక్కారు. దురదృష్టవశాత్తు, ఈ రకమైన అపజయం ఇప్పుడు క్రైస్తవ ప్రపంచంలో చాలా సాధారణమైంది. ఇటువంటి అసంబద్ధమైన సంఘటనలు కొరియాకు మాత్రమే పరిమితం కావు, కానీ అవి ప్రపంచవ్యాప్తంగా, యూరప్, అమెరికా, ఆసియా, ప్రతిచోటా జరుగుతాయి.

అందువల్ల మనం ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవలసినది ఏమిటంటే, దేవుడు తన విశ్వాస పరిశుద్ధులకు మహాశ్రమలను స్పష్టంగా అనుమతిస్తాడు. ఇది దేవుని ప్రణాళిక. దేవుడు పరిశుద్ధులకు మహాశ్రమలను అనుమతించటానికి కారణం,ఆయన ఇచ్చిన వాగ్దానాలన్నీ నెరవేర్చడం-మహాశ్రమల ద్వారా సాతానును నిత్య అగ్నిలోకి విసిరేయడం, మరియు వెయ్యి సంవత్సరాలు క్రీస్తు రాజ్యాన్ని స్థాపించడం ద్వారా ఈ భూమిని కొత్త ప్రపంచంగా మార్చడం, మరియు పరిశుద్ధులు ఆయనతో పరిపాలన చేస్తారు, మరియు యేసును నమ్మిన విశ్వాసులకు క్రొత్త ఆకాశం మరియు భూమిని అనుగ్రహించును.గొప్ప ప్రతిక్రియను ఉద్దేశపూర్వకంగా మన వద్దకు రావడానికి అనుమతించిన దేవుని చిత్తం ఇది.

మహాశ్రమల యొక్క ఏడు సంవత్సరాల కాలం ఇంకా ప్రారంభం కాలేదు. ఇప్పటివరకు మనం అనుభవించిన ప్రకృతి వైపరీత్యాలను అగ్నిమాపక సిబ్బంది సులభంగా చల్లారగల రన్-ఆఫ్-మిల్లు మంటలతో పోల్చవచ్చని మనము అనుకుంటే, మహాశ్రమలలో ప్రపంచం కోసం ఎదురుచూస్తున్న విపత్తులు అసాధారణమైనవి, వాటిని అగ్నితో పోల్చవచ్చు ,అది ప్రపంచంలోని మూడవ వంతు అడవులను కాల్చివేస్తుంది.

ఇటువంటి విపత్తులు మరియు తెగుళ్ళు ప్రపంచాన్ని తాకినప్పుడు కదిలించకుండా ఉండటానికి మరియు పట్టుదలతో ఉండటానికి, దేవుని సేవకులు మరియు పరిశుద్ధులందరికి పోరాడే విశ్వాసం ఉండాలి. మహాశ్రమల మధ్యలో మనము ఈ భూమిపై ఉంటాము కాబట్టి, అంత్యక్రీస్తు అతని అనుచరులకు ఎప్పుడూ లొంగిపోని విశ్వాసంతో మనం అంత్యకాలంలో జీవించాలి. ఒక యుద్ధంలో ప్రవేశించే మీ హృదయ దృఢ సంకల్పంతో, మీ స్వంత కుటుంబంతో సహా మరో ఆత్మను కాపాడటానికి మీరు ప్రపంచమంతా నీటి సువార్తను మరియు ఆత్మను బోధించాలి.

ప్రపంచం ఎప్పుడూ ప్రశాంతంగా ఉండదు. గందరగోళం అనేది ప్రపంచాన్ని పరిపాలించినప్పుడు కష్టాలు మన జీవితంలో అధికంగా ఉన్నప్పుడు, అంత్యకాలము వరకు దేవుడు మనలను రక్షిస్తాడు అని నమ్ముతూ, ఎల్లప్పుడూ మనం విశ్వాస పాత్రులుగా జీవించాలి. ప్రపంచంలోని మతాలు మరియు సాతాను యొక్క ప్రజలు అన్ని రకాలైన మాటలతో మోసం చేస్తారు, అంత్యకాలమున మోసం చేయబడిన వారు నరకములో పడవేయబడుదురు.

ఇప్పుడు కూడా, అనేకమంది పెద్ద సంస్థలకు చెందిన నాయకులు 

స్కోఫీల్డ్ యొక్క సిద్ధాంతాన్ని మహాశ్రమల యొక్క ముందుస్తు సిద్ధాంతాన్ని నమ్ముతారు, చాలా మంది ఇతరులు వారి తప్పు విశ్వాసానికి దారితప్పారు. మహాశ్రమలకు ముందు వారు ఎత్తబడుతారని నమ్మే వారు, మహాశ్రమల ద్వారా పట్టుదలతో ఉండటానికి తమ విశ్వాసాన్ని సిద్ధం చేయవలసిన అవసరం లేదు. వారు చేయాల్సిందల్లా వారి ప్రస్తుత జీవితంలో నమ్మకంగా ఉండాలని మరియు ప్రభువు పిలిచినప్పుడు ఆకాశములో ఎత్తబడుటయో అని భావిస్తారు. కానీ పరిశుద్ధులు ఎత్తబడుట వాస్తవానికి మహాశ్రమల యొక్క మొదటి మూడున్నర సంవత్సరాల క్రితం జరుగుతుంది, కాబట్టి వారు తమ విశ్వాసాన్ని సిద్ధపరచుకోవాలి. క్రీస్తు ఎప్పుడు తిరిగి వస్తాడో సంబంధం లేకుండా మహాశ్రమల. యొక్క ఏడు సంవత్సరాల కాలంలో దేవుడు ఇశ్రాయేలు ప్రజలను మరియు అన్యజనులలో చాలామందిని రక్షిస్తాడని మనం నమ్మాలి.

14 వ వచనం: మనకు ఇలా చెబుతుంది,"వీరు మహాశ్రమలనుండి వచ్చిన వారు;గొఱ్ఱపిల్ల రక్తములో తమ వస్త్రములను ఉదుకుకొని వాటిని తెలుపుచేసికొనిరి." ఇది హతసాక్షులను సూచిస్తుంది. హతసాక్షులు అనగా ఒకరి విశ్వాసం ప్రకారం ధర్మబద్ధమైన పని కోసం మరణించడం. పాపం నుండి విముక్తి పొందిన పరిశుద్ధులకు అత్యంత సరైన విశ్వాసం ఏమిటంటే,సువార్తను విశ్వసించడం వలననే, ప్రభువు మన పాపాలన్నీ మాయమయ్యేలా చేసాడు. కావున ఈ విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉండాలి. కానీ సాతాను ఎల్లప్పుడూ పరిశుద్దుల విశ్వాసాన్ని కూల్చివేసేందుకు ప్రయత్నిస్తాడు. కాబట్టి మనం సాతానుకు వ్యతిరేకంగా విశ్వాసoతో యుద్ధం చేయాలి.

ఈ పోరాటంలో మనం సాతానుకు లొంగిపోతే, మనం అతని సేవకులుగా దెయ్యంతో పాటు నరకంలో పడతాము, కాని మన స్వంత జీవన విధానములో కూడా పోరాడి, మన విశ్వాసాన్ని కాపాడుకుంటే, మనం హతసాక్షులమై దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశిస్తాము. ఈ విశ్వాసం ద్వారా. మన విశ్వాసాన్ని కాపాడుకోవడానికి మనము ఈ విశ్వాస యుద్ధాన్ని చేస్తున్నందున మన నీతిమంతుల మరణం మహిమాన్వితమైనది.

అందువల్ల, నీతివంతమైన పనుల కోసం పోరాడే విశ్వాసం మనకు ఉండాలి. ఇతరుల ఆత్మలను కాపాడటానికి మనం ఒక యుద్ధంలో నిమగ్నమై ఉన్నామని మనం నమ్మాలి, చివరి వరకు మన విశ్వాసాన్ని కాపాడుకోవాలి మరియు ఈ ఆత్మలను పరలోకానికి పంపించడానికి ఈ యుద్ధంలో విజయం సాధించాలి. మనం విజయ కిరీటాన్ని స్వీకరించే వరకు, మన ప్రభువు వాక్యపు ఖడ్గముతో సాతానుకు వ్యతిరేకంగా యుద్ధంలో అతన్ని జయించాలి. 

ప్రజలు ఒకే సారి జన్మిస్తారు మరియు వారు ఒకే సారి చనిపోతారు. వైద్య శాస్త్రాలు ఎంత పురోగతి సాధించినా, చివరికి అందరూ చనిపోవాల్సిందే.

ప్రజలు 10 లేదా 80 సంవత్సరాల వయస్సులో మరణించినా, వారందరూ దేవుని నుండి పాపపు తీర్పును ఎదుర్కొంటారు. ఈ భూమిపై ఉన్నప్పుడు నీటి సువార్త మరియు ప్రభువు ఇచ్చిన ఆత్మను నమ్మకుండా మరణించేవారు వారి తీర్పులోనికి తేబడుదురు మరియు శాశ్వతమైన అగ్నిలో పడవేయబడతారు. వారి పాపాలన్నీ నీరు మరియు యేసు రక్తం ద్వారా కొట్టుకుపోయి, మంచులాగా తెల్లగా తయారయ్యాయి, ఎందుకంటే వారు ఈ సత్యాన్ని విశ్వసించలేదు కావున వారి పాపం క్షమించబడలేదు, ఈ అవిశ్వాసులు దేవుని యెదుట వారు చేసిన సమస్త పాపాలకు తీర్పు తీర్చబడతారు మరియు మనుష్యులు ఈ భూమి ఉండగానే ఈ వెల చెల్లించెదరు.

దేవుని యెదుట నరకపు అగ్నికి తీర్పు నుండి విడుదల పొందుటకు, మన పాపాలన్నిటి నుండి విముక్తి పొందే నీటి సువార్త మరియు యేసు ఇచ్చిన ఆత్మను మనం నమ్మాలి. నీటి సువార్త మన పాపాలన్నిటికీ ప్రాయశ్చిత్తం చేసే ఆత్మ. సిలువ రక్తంలో మాత్రమే విశ్వసించే సువార్తకు భిన్నంగా ఉంటుంది. సాధారణ సమయాల్లో లేదా ఇతరత్రా నేను ఎప్పుడూ నీటి సువార్తను, ఆత్మను బోధించాను. నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్తను విశ్వసించడం ద్వారా మాత్రమే మనం పరిశుద్ధాత్మను స్వీకరించగలము మరియు దేవుని పిల్లలు అగుటకు ఆశీర్వాదం పొందవచ్చు. మనము యేసును విశ్వసించినప్పుడు, తప్పుడు సువార్తకు మనం దూరంగా ఉండాలి మరియు సిలువ రక్తం మాత్రమే అనే చేప్పే తప్పుడు సువార్తను నమ్మకూడదు.

పాత నిబంధనలో చేతులు మీద వేయడం అనే నిజమైన సత్య సువార్త గురించి మాట్లాడుతుంది. క్రొత్త నిబంధనలో, క్రీస్తు అందుకున్న బాప్తీస్మం ద్వారా మన పాపాలు ఒకేసారి యేసుపైకి వచ్చాయని దేవుని వాక్యం చెబుతుంది.పాత నిబంధన నీళ్లలో ముంచే విధానము మరియు క్రొత్త నిబంధన యొక్క బాప్తీస్మం రెండూ నీటి సువార్తపై మరియు మన పాపాల నుండి మనలను రక్షించిన ఆత్మపై ఉన్న ఒకే విశ్వాసాన్ని సూచిస్తాయి-యేసు తీసుకున్న బాప్తీస్మం ద్వారా మన పాపాలన్నింటినీ ఆయనకు అప్పగించబడెను, కేవలం సిలువపై ఆయన మరణం మరియు పునరుత్థానం ద్వారా ప్రకటించబడే, నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క ఈ సువార్త ద్వారా ఎవ్వరూ రక్షించబడరు.

మనం మహాశ్రమల మధ్యకు చేరు వరకు నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్త పై విశ్వాసం ద్వారా జీవించడం కొనసాగించాలి. ఈ యుగాన్ని మనం గ్రహించి, దేవుడు కోరుకున్నట్లుగా మిగిలి ఉన్న ఈ అంత్యకాల రోజులను కొనసాగించాలి, దేవుని రాజ్యాన్ని ఆయన శుభవార్తను అందరికీ ప్రకటించడం వలన ఈ అంత్యకాల రోజుల్లో కూడా చాలా మంది రక్షించబడతారని ప్రభువు చెప్పాడు.

నీరు లేనందున కొన్ని మొక్కలు ఎడారిలో జీవించగలవు, కానీ ఇసుక మరియు మండుతున్న సూర్యకాంతి మాత్రమే ఉన్న. వేడి మరియు పొడి దుమ్ము మరియు ఇసుకతో నిండిన ఈ నిర్జనమైన ఎడారిలో కూడా, వర్షపు నీరు వచ్చినప్పుడు మొక్కలు మొలకెత్తవచ్చు, కేవలం పువ్వు మరియు పండ్లను ఒక వారంలోనే పొందవచ్చు. ఎడారికి లేనిదంతా నీరు; ఇసుక కింద నాటబడు విత్తనాలు,ఇంకా మొలకెత్తలేక పోయినప్పటికీ, అవి చని పోవు,ఇంకను సజీవంగా ఉండును, వర్షం కోసం వేచి ఉండును. మరియు తేమ ఆవిత్తనాలకు తగిలినప్పుడు, అవి వెంటనే మొలకెత్తుతాయి.విత్తనాలు ఒక రోజులో మొలకెత్తుతాయి,మరుసటి రోజు పెరుగుతాయి. మూడవ రోజులో పువ్వులు మరియు పండ్లు కాయును మరియు వాటి చివరి రోజున మొక్కల విత్తనాలను నేలమీద పడేస్తాయి. గట్టిపడిన విత్తనాలు మరోసారి ఇసుక క్రింద దాక్కుంటాయి.

ఒక రైతు మొలకను కూడా నిలబెట్టుకోవడం అసాధ్యం అనిపించే ఎడారిలోని మొక్కలకు నీరు సరఫరా చేయబడినప్పుడు ఇంకా అవి పెరగడానికి వీలు కలుగును, చివరి కాలంలో, ఎడారి లాంటి ప్రపంచం చుట్టూ ఆత్మలు కూడా మొలకెత్తుతాయని మేము నమ్ముతున్నాము.నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్త నీటితో స్వల్పంగానైనా సంపర్కంలోకి వస్తే, వికసిస్తుంది మరియు ఫలాలను ఇవ్వగలదు. ఏడు బూరల యొక్క తెగుళ్ళు వాస్తవానికి కార్యరూపం దాల్చినప్పుడు, వాక్యం ద్వారా మహాశ్రమల గురించి విన్న అనేకమంది సువార్తను గ్రహిస్తారని, కావున దానిని కొనసాగించాలని, అలా కొనసాగించుట వలన ఏ సమయంలోనైనా హతసాక్షుల యొక్క విశ్వాసం పెరుగుతుందని మనము నమ్ముతున్నాము.

అందుకని, మీరు మరియు నేను మన విశ్వాసాన్ని కాపాడుకోవడానికి హతసాక్షులైనప్పుడు,ఎండిపోయిన మైదానంలో పెరిగే ఎడారి మొక్కల మాదిరిగా పెరుగుతున్న విశ్వాసం ఉన్న ప్రజలు చాలా మంది ఉన్నారు,వారు ముద్రను విగ్రహాన్ని స్వీకరించడానికి నిరాకరించినందుకు వారు హతసాక్షులలో చేర్చబడతారు.మనం ఇప్పుడు వ్యాప్తి చేస్తున్న ఈ ఆత్మా యొక్క సువార్త వలన అనేకమంది హతసాక్షులుగా చేయబడుదురు.తక్కువ వ్యవధిలో తమ విశ్వాసాన్ని పెంచుకోవడానికి వారిని పోరాడే దేవుని కార్మికులుగా మార్చడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.

పిల్లల నుండి వృద్ధుల వరకు, మనమందరం ప్రభువు సైన్యంలో సైనికులo. యుద్ధానికి ఎల్లప్పుడూ మన హృదయాలను సిద్ధం చేస్తూ, క్రీస్తు ప్రజల వలె ఏ అసత్యముకైన మనం ఎదురాడి విశ్వాసంతో జీవించాలి. మన యుద్ధంలో గెలిచిన వారికి, దేవుడు విజయ కిరీటాన్ని, చెప్పలేని ప్రతిఫలాలను ఇస్తాడు. కాబట్టి మనం సాతానుకు వ్యతిరేకంగా పోరాడే విశ్వాసంతో,ప్రపంచంలోని సకల దుష్టత్వం పై పోరాడుతూ దేవుని నీతి కార్యాల కొరకు సేవచేస్తూ, మన జీవితాలను గడపాలి.శ్రమల కాలములో దేవుడు దైర్యముగల విశ్వాసమును మనకు అనుగ్రహించును


పాండుర వర్ణముగల గుర్రం యొక్క యుగం వచ్చినప్పుడు, దేవుడు దాని దాని గుర్తులను మనకు తెలియజేస్తాడు. 1 వ వచనం ఇలా చెబుతోంది,"అటుతరువాత భూమియొక్క నాలుగు దిక్కులలో నలుగురు దేవదూతలు నిలిచియుండి, భూమిమీదనైనను సముద్రముమీదనైనను ఏ చెట్టుమీదనైనను గాలి వీచ కుండునట్లు భూమియొక్క నాలుగ దిక్కుల వాయువులను పట్టుకొని యుండగాచూచితిని." ఇక్కడ గాలి అనేది దేవుడు లేపుతున్న శ్రమలను సూచిస్తుంది. ప్రకటన 7: 1-8 ఇశ్రాయేలు ప్రజలను రక్షించడానికి, దేవుడు వారికి ముద్రవేసేంత వరకు, కొద్దిసేపు గాలిని పట్టుకుంటాడు. సమయం వచ్చినప్పుడు- అనగా, నల్ల గుర్రం యొక్క యుగం, దేవుని ఏడు యుగాలలో కరువు యుగం గడిచినప్పుడు-దేవుడు పాండుర వర్ణముగల గుర్రం యొక్క శకాన్ని తెరుస్తాడు. అప్పుడు భూమి యొక్క నాలుగు దిశలు గాలులు అనేవి ప్రపంచాన్ని శ్రమలలోనికి నడిపించును.

పాండుర వర్ణముగల గుర్రం యొక్క శకాన్ని తెరవడానికి సమయం వచ్చినప్పుడు, శ్రమల యొక్క భయంకరమైన గాలి వీచడం ప్రారంభమవుతుంది, మరియు చాలా మంది ఇశ్రాయేలీయులు చంపబడతారు మరియు మనతో సహా చాలా మంది అన్యజనులు కూడా చంపబడతారు. పాండుర వర్ణముగల గుర్రం యొక్క ఈ యుగం వచ్చినప్పుడు, మహాశ్రమల యుగం తప్పుగా ప్రారంభమవుతుంది.

ఎందుకంటే,ఇప్పుడు నల్లగుర్రం యొక్క శకంలో,కరువు గాలి ప్రపంచవ్యాప్తంగా వీస్తోంది. ఈ యుగం ముగిసినప్పుడు,పాండుర వర్ణముగల గుర్రం యొక్క శకం ప్రారంభమవుతుంది, ఇది కష్టాల గాలిని పెంచుతుంది. మహాశ్రమల యొక్క గాలి మహాశ్రమల యొక్క ఏడు సంవత్సరాల కాలం యొక్క పూర్తి స్థాయి ప్రారంభాన్ని సూచిస్తుంది. విశ్వం సృష్టించిన తరువాత మరియు మానవ చరిత్ర ప్రారంభమైన తరువాత దేవుడు మొదటిసారిగా ఈ ప్రపంచానికి మహాశ్రమలను పంపించును - అనగా, లేత గుర్రం యొక్క శకం ప్రారంభంతో ప్రతిక్రియ గాలి వీచినప్పుడు-ప్రతిదీ ముగుస్తుంది, మరియు ప్రతిదీ కూడా పునరుద్ధరించబడుతుంది మరియు మళ్లీ ప్రారంభమవుతుంది.

పాండుర వర్ణముగల గుర్రం యొక్క యుగం వచ్చినప్పుడు, మహాశ్రమల యొక్క యుగం కూడా తెరుచుకుంటుందని మనం గ్రహించాలి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా పాలకులు ఏకం కావడంతో, కొంతమంది రాజకీయ నాయకులు సంపూర్ణ అధికారాన్ని స్వాధీనం చేసుకుంటారు, మరియు వారి ఆజ్ఞ మరియు నియమాలను పాటించని వారిని కష్టాలు మరియు మరణాలలో వేధిస్తారు. ఏడు బూరల తెగుళ్ళ విప్పబడి ప్రకృతి వైపరీత్యాల నుండి వారు చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నందున,పాండుర వర్ణముగల గుర్రం యొక్క యుగంలో జీవించడం ప్రజలకు చాలా కష్టం అవుతుంది, కాని ఈ కష్టాలను పెంచుకోవడం ఆ కాలపు రాజకీయ పరిస్థితులు మీద కూడా ఆధారపడి ఉంది. భయపెట్టడం మరియు బెదిరించటం వంటి పరిస్థితులు ఏర్పడును. కానీ ఈ పరిస్థితిలో కూడా, దేవుడు ఆయన ప్రజలలో పని చేస్తూనే ఉంటాడు, దేవుడు అనేకమంది మంది అన్యజనులను వారి రక్షణకు నడిపించును.

పాండుర వర్ణముగల గుర్రం యొక్క యుగంలో మహాశ్రమల గాలి వీచినప్పుడు, నీరిక్షణ అనేది ఒక చోట మాత్రమే కనిపిస్తుంది. అది వాక్యం మనకు చెప్పినట్లుగా, “రక్షణ సింహాసనసీనుడైన మన దేవుని, గొర్రెపిల్లకి చెందినది” అనే ఈ నిరీక్షణ, మన తండ్రి అయిన యేసుక్రీస్తులో కనిపిస్తుంది. మహాశ్రమల యొక్క భయంకరమైన గాలి పెరిగినప్పుడు, అంత్యక్రీస్తు ఈ భూమిపై ఉద్బవించును. ప్రపంచంలోని రాజకీయ రంగాన్ని మాత్రమే కాకుండా, అన్ని సామాజిక రంగాలను, ఆర్థిక వ్యవస్థ నుండి సంస్కృతి నుండి మతం వరకు, ప్రపంచ సమైక్యతలో ఏకం చేస్తుంది. మహాశ్రమాలు అనగా,భయంకరమైన హింసను అనుభవించడం.ఈ విషయాలన్నీఅకస్మాత్తుగా జరుగుతాయి.

నేటి ప్రపంచమంత ఆర్థిక సమైక్యత యొక్క గాలి వీస్తోంది. స్వేచ్ఛా వాణిజ్యం వైపు బలమైన ఉద్యమం ఉంది, వివిధ వాణిజ్య సంస్థల సభ్య దేశాలలో సుంకం గోడలను తొలగిస్తుంది. రక్షణాత్మక వాణిజ్య వ్యవస్థలో, ఒక దేశం యొక్క ఉత్పత్తులు మరొక దేశంలో వాటి ధర-పోటీతత్వాన్ని కొనసాగించడం కష్టంగా ఉండేది, ఎందుకంటే ఎగుమతి మరియు దిగుమతి ప్రక్రియల సమయంలో విధించిన సుంకాలు వాటి ధరలను అధికంగా పెంచుతాయి, ప్రారంభ ధరలు ఎంత తక్కువగా ఉన్నా ఎగుమతులు అయి ఉండవచ్చు.

కానీ అలాంటి పెద్ద భవనాల గోడలు కింద పడిపోతున్నాయి. ఐరోపాను మంచి ఉదాహరణను చూడవచ్చు, ఇక్కడ సుంకాలు దశలవారీగా తొలగించబడ్డాయి. ఉదాహరణకు, యూరోపియన్ యూనియన్ (EU) లోని సభ్య దేశాలలో, ఇకపై సుంకం లేదు. రాజకీయ మరియు సాంస్కృతిక ఐక్యత యొక్క పెరుగుదలను సూచిస్తూ రాబోయే గొప్ప సమైక్యతకు ఇది నాంది. ఇది అద్భుతమైన పరిణామం. సుంకాలు లేకుండా, ఒక దేశం తన ఉత్పత్తులను మరే దేశంలోనైనా అమ్మవచ్చు. ఇది ప్రపంచ ఆర్థిక వాతావరణం యొక్క సంచలనాత్మక పరివర్తన.తన ఆర్థిక సమైక్యతను విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తే, ప్రపంచ ఆర్థిక సమైక్యత కూడా మరింత వేగవంతం అవుతుంది.

ఇటీవల, కొరియా, చైనా మరియు జపాన్ 1997 లో ఈ ప్రాంతంలో మునిగిపోయిన ఆసియాలో భవిష్యత్తు ఆర్థిక సంక్షోభం ఏర్పడినప్పుడు ఒకదానికొకటి అత్యవసర రుణాలు అందించే ఒప్పందానికి వచ్చాయి. 1997 ఆసియా సంక్షోభంలో, ఆర్థిక సహాయం అందించబడింది యునైటెడ్ స్టేట్స్ చేత ఈ ఒప్పందంతో, సంతకం చేసిన దేశం కరెన్సీ లేదా ఆర్థిక సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటే, మూడు దేశాలు ఒకదానికొకటి ఆర్థిక సహాయం అందిస్తామని ప్రతిజ్ఞ చేశాయి. దీని అర్థం ఆర్థిక కూటమిని ఏర్పాటు చేయడం. యూరోపియన్ దేశాలు సుంకాలను తొలగించి, దాని సభ్య దేశాలకు ఎక్కువ శ్రేయస్సు కోసం EU యూరోపియన్ యూనియన్ ద్వారా ఆర్థిక సమైక్యతను అనుసరించినట్లే, దూరప్రాంతంలోనిమూడు దేశాలు కూడా తమ వనరులను సమకూర్చుకుంటున్నాయి. వ్యక్తిగత దేశాల యొక్క ఏకీకరణ మరియు దాని సంస్థాగత అభివృద్ధి చివరికి రాజకీయ సమైక్యతకు దారి తీస్తుంది.

సుంకం తొలగింపు ద్వారా ఆర్థిక సమైక్యత వ్యక్తిగత దేశాలను వాస్తవంగా ఒక అధునాతన సంస్థగా అనుసంధానించడం. ఏడు తెగుళ్ళ యొక్క ప్రకృతి వైపరీత్యాలు మరియు అటువంటి అంతర్జాతీయ సంస్థలు మరియు సంస్థల గందరగోళ ప్రతినిధులను ఏకం చేయటానికి ఒక నాయకుడిని ఎన్నుకోవటo జరుగుతుంది.. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, ప్రపంచాన్ని ఒకే రాజకీయ శక్తిగా నిర్వహించడం ద్వారా సంపూర్ణ శక్తితో ఒక పాలకుడిని పెంచడం ద్వారా అస్తవ్యస్తమైన ప్రపంచాన్ని ఒక క్రమంలోకి తీసుకురావటం కోసం వారు ప్రయత్నిస్తారు.

ఈ ప్రక్రియ మధ్యలో మహాశ్రమల యొక్క గాలి వీస్తుంది. వ్యక్తిగత హక్కులను గౌరవించటానికి బదులుగా, ఎక్కువ మంది మెజారిటీ కోసం, కొద్దిమంది హక్కులను కాలరాయడం ఆమోదయోగ్యమైనది కాదు,కానీ. హింసించబడుట అనేది పాండుర వర్ణముగల గుర్రం యొక్క యుగం వచ్చినప్పుడు ఈ గాలి వీస్తుంది. ఇటువంటి సంఘటనలకు పునాది నల్ల గుర్రం యొక్క యుగంలో వేయబడింది, మరియు వాటి వాస్తవ సాక్షాత్కారం పాండుర వర్ణముగల గుర్రం యొక్క యుగంలో వస్తుంది.

కొరియా 1997 ఆర్థిక సంక్షోభంలో చిక్కుకున్నప్పుడు మరియు అంతర్జాతీయ ద్రవ్య నిధి (ఐఎంఎఫ్) ఆధ్వర్యంలో ఉన్నప్పుడు, అది వినాశకరమైన ఆర్థిక విపత్తులలో మునిగిపోయింది. రియల్ ఎస్టేట్ ధరలు పడిపోయాయి, ప్రజలు రాత్రిపూట ఉద్యోగాలు కోల్పోయారు మరియు మధ్యతరగతి వారిని వీధుల్లోకి నెట్టారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇటువంటి ఆర్థిక విపత్తులు చాలా సాధారణం అయ్యాయి, మరో దేశంలో మరో ఆర్థిక సంక్షోభం గురించి వినకుండానే ఒక రోజు గడిచిపోదు. ఈ గాలి కరువు గాలి.

మనము ఈ కరువు యుగంలో ఉన్నాము, మీకు డబ్బు లేకపోతే మీ జీవితం పనికిరానిది. సమీప భవిష్యత్తులో, కరువు యొక్క ఈ గాలి త్వరలోనే మహాశ్రమల యొక్క పూర్తి గాలిని అనుసరిస్తుంది.

దేవుడు భూమి యొక్క నాలుగు మూలల గాలులను కొద్దిసేపు పట్టుకొని 144,000 మందిని ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు ముద్ర వేసాడు. వారికి ఎటువంటి హాని జరగకుండా నిరోధించిన తరువాత, ఆయన మహాశ్రమల గాలిని విడుదల చేశాడు. ఈ మహాశ్రమల గాలిని దేవదూతల తమ చేతులతో విడిచిపెట్టినప్పుడు, మహాశ్రమల యొక్క గాలి వీస్తుంది. మహాశ్రమల యొక్క గాలి ప్రపంచాన్ని ఏకం చేస్తుంది, ఇది అంత్యక్రీస్తు యొక్క పెరుగుదలతో, పూర్తిగా సాతాను యొక్క ఆధిపత్యంగా మారుతుంది మరియు ఏడు బూరల యొక్క తెగుళ్ళ నుండి ఏడు సంవత్సరాల గొప్ప ప్రకృతి వైపరీత్యాల గుండా వెళుతుంది. ఏడు బూరల యొక్క ఈ తెగుళ్ళు తరువాత ఏడు పాత్రలు తెగుళ్ళు వస్తాయి.

అంత్యక్రీస్తు యొక్క నిరంకుశ పాలన మరియు అదృశ్యమైన విశ్వాసం యొక్క ఈ యుగంలో, కరువు మరియు ఆకలి క్షేత్ర స్థాయికి చేరుకుంటుంది, ప్రజలు ప్రభుత్వo పంపిణీ చేసిన ఆహారం మీద మాత్రమే జీవించవలసి వస్తుంది. ప్రపంచంలోని ప్రతి ఒక్కరూ ఈ యుగాన్ని ఎదుర్కొంటారు. ప్రకటన 7 వ అధ్యాయం యొక్క వాక్యం, రాబోయే వాటి యొక్క పూర్తి రూపాన్నీ అందించును.

ఈ యుగంలో మనకు ఇంకేమైనా ఉన్నదా? పాండుర వర్ణముగల గుర్రం యొక్క యుగంలో ఇశ్రాయేలీయులు మరియు అన్యజనుల అనేకమంది హతసాక్షులుగా గుర్తించబడుదురు. మహాశ్రమలు వచ్చినప్పుడు, ఒక్క నిరీక్షణ మాత్రమే మిగిలి ఉంటుంది. 10 వ వచనం మనకు ఇలా చెబుతుంది,“సింహాసనా సీనుడైన మా దేవునికిని గొఱ్ఱపిల్లకును మా రక్షణకై స్తోత్రమని మహాశబ్దముతో ఎలుగెత్తి చెప్పిరి .”మన మోక్షం,మరో మాటలో చెప్పాలంటే, సింహాసనంపై కూర్చున్న మన గొర్రెపిల్లలో మరియు దేవుడిలో మాత్రమే కనిపిస్తుంది, యేసు క్రీస్తు కోసం సింహాసనం సిద్ధం చేయబడిందన 4 వ అధ్యాయం నుండి మనం చూడగలిగినట్లుగా, సింహాసనంపై కూర్చున్నవాడు యేసుక్రీస్తు, బలహీనుడిగాకాక, దేవుని కుమారుడిగా, సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడుగా మరియు న్యాయమూర్తిగా అన్నిటికంటే. తండ్రి అయిన దేవుడుగా ఇప్పటికీ తన సింహాసనంపై కూర్చున్నాడు. కాబట్టి మనం త్రిత్వ దేవుని గురించి మాట్లాడేటప్పుడు, తండ్రి అయిన దేవుడు, కుమారుడు మరియు పరిశుద్ధాత్మ అందరూను ఒకే దేవుడుగా ఉన్నారు.మన యొక్క అసలు మోక్షం మన దేవునికి మరియు గొర్రెపిల్ల-అయిన యేసుక్రీస్తుకు చెందినది.అంత్యక్రీస్తు ఎందుకు ఉద్భవించును


ఎందుకంటే తన చివరి కోరికను నెరవేర్చడానికి సాతాను తన శక్తిని అంత్యక్రీస్తుకు క్లుప్తంగా ఇస్తాడు-అనగా, నిజమైన దేవుని కంటే పైకి ఎక్కిపోవాలని దేవుడిగా పిలవాలనే కోరికను తీర్చుకోవటానికి.అయితే ఈ కోరిక రెడీ అని సాతానుకు తెలుసు కానీ అది నెరవేర్చబడలేదు. అయినప్పటికీ, చివరిసారిగా, అతను మానవాళి ద్వారా మహిమను పొందటానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు,తనకు విధేయత చూపని వారందరినీ చంపివేయును. పరిశుద్ధులు సహించు శ్రమలలో ఇది మహా ఘోరమైన దుఖ్ఖాన్ని కలిగించును.ఈ సమయంలో, పరిశుద్ధులు చనిపోవటం తప్ప వేరే మార్గం ఉండదు, ఎందుకంటే వారు విశ్వసించి, నిరీక్షణ పెట్టుకోగల ఏకైక వ్యక్తి మన మోక్షానికి దేవుడైన, యేసుక్రీస్తు. నీరు మరియు ఆత్మా యొక్క సువార్త ద్వారా మనలను రక్షించినవాడు. మనం ఈ దేవుడిపైనే ఆధారపడగలం, ఆయనను విశ్వసించడం ద్వారా మాత్రమే ఈ భయంకరమైన తెగుళ్ళు మరియు కష్టాల మధ్య, మన మరణం నుండి విముక్తి పొందవచ్చు.

ఈ చివరి రోజుల్లో, మన ఏకైక నిరీక్షణ “సింహాసనంపై కూర్చున్న మన దేవునికి మరియు దేవుని గొర్రెపిల్లకి” చెందినది. మనo దేవుణ్ణి విశ్వసించడం ద్వారా, పరిశుద్ధులు హతసాక్షులవుతారు, మరియు ఆయనపై మనకున్న విశ్వాసం ద్వారా, వారు భయంకరమైన తెగుళ్ళు మరియు మరణం నుండి విముక్తి పొందుతారు. ప్రకటన 7 వ అధ్యాయం ఈ విధంగా మహాశ్రమల యొక్క ఏడు సంవత్సరాల కాలంలో జరిగే అన్ని ఆకృతులను అందిస్తుంది. 

గాలి తెచ్చే మహాశ్రమల సంఘటనలతో కొనసాగిద్దాం. 9-10 వచనాలు మనకు ఇలా చెబుతున్నాయి,“అటుతరువాత నేను చూడగా,ఇదిగో, ప్రతి జనములోనుండియు ప్రతి వంశములోనుండియు ప్రజలలోనుండియు, ఆయా భాషలు మాటలాడువారిలో నుండియు వచ్చి, యెవడును లెక్కింపజాలని యొక గొప్ప సమూహము కనబడెను. సింహాసనా సీనుడైన మా దేవునికిని గొఱ్ఱపిల్లకును మా రక్షణకై స్తోత్రమని మహాశబ్దముతో ఎలుగెత్తి చెప్పిరి.’’ తెల్లని వస్త్రాలు ధరించి ప్రభువును స్తుతిస్తున్న ఈ వంశము, భాషలు గలవారు ఎవరు అని అడిగినప్పుడు, 24 మంది పెద్దలలో ఒకరు, “వీరు మహాశ్రమలలో నుండి బయటకు వచ్చి, వారి వస్త్రములను గొర్రెపిల్ల యొక్క రక్తములో తెలుపు చేసుకొనిన వారు అని, సమాధానం ఇచ్చారు.

సమస్త దేశములు ,వంశము మరియు భాషల గల ప్రజలలో నుండి మహాశ్రమల మధ్యలో అనేకులు హతసాక్షులైనప్పుడు, ఈ మహాశ్రమల ద్వారా అనేకమంది మంది ప్రజలు రక్షింపబడతారని ఇది మనకు చెబుతుంది. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, ఆ కాలంలోని అన్ని కష్టాలు మరియు తెగుళ్ళ నుండి దేవుణ్ణి తమ ఏకైక రక్షకుడిగా విశ్వసించే వారి సమూహం ఎక్కువుగా ఉంటుంది. సంక్షిప్తంగా, త్రిత్వం యొక్క మోక్షం దేవుడిలో మాత్రమే కనబడుతుంది.

ఎందుకంటే, దేవుడు మన పాపాల నుండి మనలను రక్షించుటకు నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్తను ఇచ్చాడు, మరియు మనము ఈ సువార్తను విశ్వసిస్తున్నందున,అంత్యక్రీస్తుకు సాగిలపడిఅతనికి లోబడమని ఒత్తిడి పెరిగినప్పుడు, ఆయనకు లొంగిపోయి దేవుడిగా పిలవమని బెదిరింపులతో మనలను కోరినప్పుడు, మనము లొంగిపోక. ఉందుము.అంతేకాక, మనలో కొందరు అంత్యక్రీస్తుకు లొంగిపోయినా, వారి మనుగడకు ఎటువంటి హామీ ఉండదు,ఎందుకంటే వారు ఘోరమైన తెగుళ్ళు మరియు సాతాను యొక్క చివరి మతోన్మాదం ద్వారా వెళ్ళవలసి ఉంటుంది. ఈ శ్రమల కాలములో వీరికి ఈ లాంటి వాగ్దానము ఇవ్వబడదు 

మనలను రక్షించిన దేవుణ్ణి నమ్మడం తప్ప మనకు వేరే మార్గం లేదు. దేవుని విశ్వసించడం ద్వారా ధైర్యంగా హతసాక్షులమవుదాము,ఆయన మనకు వెయ్యేళ్ళ రాజ్యం మరియు క్రొత్త ఆకాశము మరియు భూమిని ఇచ్చును, ఎందుకంటే ఆయన మనలను మృతులలోనుండి మరల లేపి ఎత్తబడునట్లు చేయును,మరియు క్రొత్త ఆకాశము మరియు భూమి యొక్క సమస్త కీర్తి ఆశీర్వాదాలను అనుగ్రహించును. అక్కడ గొర్రెపిల్ల రక్తంలో కడగబడిన తెల్లని వస్త్రాలు ధరించిన ప్రజలు చాల మంది ఉండెదరు.

దేవుని యొక్క విశ్వాసం కొరకు చనిపోయే నిజమైన హతసాక్షులు అనేకమంది ఉండెదరు.ఈ సమయంలో అనేక దేశాల నుండి వారి జీవితాలను త్యాగం చేయుదురు. నీరు మరియు ఆత్మా యొక్క సువార్తను మనం ఇప్పుడు ప్రకటిస్తున్నప్పుడు అనేకమంది విశ్వసించి హతసాక్షులవుతారు,ఆ కాలంలోని అన్ని కష్టాలు మరియు తెగుళ్ళ నుండి ఆయన వారిని విడిపిస్తాడు. ఈ భయంకరమైన తెగుళ్ళ నుండి దేవుడు మాత్రమే మనలను విడిపించగలడు.

మహాశ్రమల యొక్క ఏడు సంవత్సరాల కాలంలో జరగబోయే ముఖ్యమైన సంఘటనలను నేను మీకు చెప్తున్నాను. ఈ ప్రపంచంలో శ్రమల గాలి వీచినప్పుడు, ఈ భూమిపై నిరీక్షణ అనేది ఇక దొరకదు. మనకు ఇప్పుడు చూస్తున్న ప్రపంచం ఇకపై ఉండదు, ఆకాశము మరియు భూమి చుట్టబడి కనుమరుగవును.

దేవుడు ఈ భూమిపై కొత్త భూమిని సృష్టిస్తాడు, విశ్వాసం యొక్క హతసాక్షులు అందులో వెయ్యి సంవత్సరాలు పరిపాలన చేస్తారు, మరియు ఈ వెయ్యి సంవత్సరాలు ముగిసిన తరువాత, వారు శాశ్వతమైన రాజ్యములోనికి నడిపించబడెదరు.మన పాపముల నుండి మనలను విడిపించిన మన దేవుడు మాత్రమే మనతో ఉండగలదు, మహాశ్రమల నుండి మరణం మరియు నాశనం నుండి మనలను రక్షించి నిరీక్షణ ఇవ్వగలడు. హతసాక్షుల సమయం వచ్చినప్పుడు, మీరు మరియు నేను, అలాగే సువార్తను విన్న మరియు విశ్వసించిన ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రజలు, మన పాపాల నుండి మనలను రక్షించిన దేవుణ్ణి విశ్వసించినందుకు ధైర్యంగా హతసాక్షులౌదురు. విశ్వాసం మరియు నిరీక్షణ అనే ధైర్యముతో మనo మరణాన్ని ఎదుర్కొందుము. భయంకరమైన తెగుళ్ళు మరియు కష్టాల నుండి మనలను విడిపించేవాడు సింహాసనంపై కూర్చున్న మన దేవుడు.

అందుకని, మన పాపముల నుండి మనలను రక్షించిన దేవుడు ఈ భయంకరమైన తెగుళ్ళ నుండి మనలను విడిపించే దేవుడు అని నమ్మకుండా మనం హతసాక్షులం కాలేము.ఈ కాలం యొక్క హతసాక్షులు యొక్క పేర్లు జీవగ్రంథములో వ్రాయబడును. కానీ జీవగ్రంథములో ఎవని పేరు వ్రాయబడలేదో వారు హతసాక్షులు కాలేరు.

ఈ సువార్త ప్రపంచమంతా తప్పకుండా బోధించబడుతుంది మరియు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ తప్పనిసరిగా విని తెలుసుకుంటారు. మనము ఇప్పుడు ఈ సువార్తను నిరంతరాయంగా వ్యాప్తి చేస్తున్నందున, నీరు మరియు ఆత్మా యొక్క సువార్త ప్రపంచమంతా సాక్ష్యమిస్తోంది. ఈ ప్రపంచంలో అనేక ఆత్మలు ఉన్నవి, మహాశ్రమలు వచ్చినప్పుడు, వారి నిరీక్షణ గొర్రెపిల్లయైన యేసు వైపు చూచెదరు,వారి ప్రాణాల ప్రమాదంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా వారు దేవుణ్ణి నమ్ముతారు, మరియు హతసాక్షులగుటకు కూడా ఇష్టపడెదరు.నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్త, విశ్వాసుల యొక్క పేర్లను జీవగ్రంథములో వ్రాయడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.

అంత్యకాలంలో నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్తను నమ్మిన వారు హతసాక్షులగుదురు.ప్రకటన 13: 8 మనకు చెబుతుంది,"భూని వాసులందరును, అనగా జగదుత్పత్తి మొదలుకొని వధింప బడియున్న గొఱ్ఱపిల్లయొక్క జీవగ్రంథమందు ఎవరి పేరు వ్రాయబడలేదో వారు, ఆ మృగమునకు నమస్కారము చేయుదురు." జీవగ్రంథములో ఎవరి పేరైతే వ్రాయబడలేదో, ప్రతి ఒక్కరూ మినహాయింపు లేకుండా, ఆ మృగానికి లొంగిపోతారనేది సంపూర్ణ సత్యం.

అంత్యకాలములో మహాశ్రమల నుండి యేసుక్రీస్తు మరియు ఆయన తండ్రి దేవుడు మాత్రమే మనలను విడిపించగలరు. పరిశుద్ధాత్మ ఇప్పుడు మన హృదయాల్లో నివసిస్తుంది. మనం దేవుని చేత రక్షించబడ్డామని నేను నమ్ముతున్నాను, ఆయన నిమిత్తం మనం చంపబడినను, దేవుడు మనలను మరల మృతులలోనుండి లేపుతాడు,ఎత్తబడుట ద్వారా గాలిలో పైకి లేపబడుదుము. వెయ్యేండ్ల రాజ్య పాలనలో నివసించుటకు భూమిపై ఉన్న ప్రతి వస్తువును పునరుద్ధరిస్తాడు మరియు అనుమతించును.

ఇటువంటి శ్రమలు గాలితో నాశనమైన పాండుర వర్ణముగల గుర్రం యొక్క ఈ యుగం మనకు వేగంగా చేరుకుంటుంది. నల్ల గుర్రం యొక్క శకం వేగంగా నడుస్తోంది. ఇది దాని మార్గం కొనసాగుతున్నప్పుడు,పాండుర వర్ణముగల గుర్రం కనిపిస్తుంది. అప్పటి నుండి, ప్రపంచం మొత్తం మహాశ్రమల యొక్క ఏడు సంవత్సరాల కాలంలో ప్రవేశిస్తుంది.ఏడు సంవత్సరాల కన్నా తక్కువ కాలం ఉండకుండా,మహాశ్రమల యొక్క ఈ కాలం ఖచ్చితంగా నెరవేరుతుంది, ఎందుకంటే ఇది దేవుని ప్రణాళిక.

నిజంగా మహాశ్రమల ప్రారంభమైందని ఒక క్షణం అనుకుందాం. మన చుట్టూ మరియు ప్రపంచమంతా చెట్లు మరియు గడ్డి కాలిపోతున్నాయి, ఆకాశం పొగతో నిండి ఉంది, దట్టమైన పొగ మేఘాల వెనుక సూర్యుడు దాగి ఉండెను, పగటిపూట కూడా ప్రపంచాన్ని చీకటిలో ఆవరిస్తుంది,ప్రజలు ప్రతిచోటా చనిపోతున్నారు, మరియు మనము కూడా ప్రజల గొంతు వింటున్నాము వారు మనల్ని వెంబడిస్తున్నారు. మనము ఎవరిని విశ్వసిస్తాము? మన పాపాలన్నిటి నుండి మనలను రక్షించిన, యేసును విశ్వసిస్తాము.అంత్యక్రీస్తుకు లొంగిపోని హతసాక్షులనుమరల బ్రతకనిస్తానని, మన పునరుత్థానం తరువాత మనలను పైకి లేపి మరల ఈ భూమ్మీదకు తిరిగి రావాలని మరియు మనలను తీసుకెళ్తానని వాగ్దానం చేసిన దేవునిపై మీరు నమ్మకం ఉంచుతారా? ఆయన క్రొత్త ఆకాశమును మరియు భూమిను, లేదా మీరు ఆయనను విశ్వసించట లేదా? వాస్తవానికి మనం దేవుణ్ణి నమ్ముతాము! దేవుడు మాత్రమే మన ఏకైక నిరీక్షణ! అంత్యక్రీస్తు యొక్క ప్రశంసలు లేదా మనపై ఆధారపడటం వంటివి మనలను ఎప్పటికి విమోచించలేవు; గుహలలో దాచడం, భూమిని విడిచిపెట్టి అంతరిక్ష కేంద్రానికి తప్పించుకోవడం కూడా ఏమీ చేయలేవు, కానీ మనల్ని విమోచించు వాడు దేవుడే!

తోకచుక్కలు ఈ గ్రహం తాకినప్పుడు, శిధిలాలన్నీ భూమిపై పడతాయి, మొత్తం గ్రహం నాశనం అవుతుంది. దేవుడు మొదట సృష్టించినవన్నీ నాశనమవుతాయి. నిజమైన నిరీక్షణ అప్పుడు మన హృదయాల్లో పుడుతుంది. ఇంత తీరని పరిస్థితిలో ఎవరిపైన మనం నిరీక్షించగలం? దేవుడు మాత్రమే మన వైపు చూడగలడు మరియు సహాయం చేయగలడు, దేవుడు తప్ప మరెవరూ మనలను రక్షించలేదు!

నీటి సువార్త మరియు ఆత్మ యొక్క వాక్యాన్ని విశ్వసించడం ద్వారా మనం రక్షింపబడినందున, ఈ మోక్షాన్ని బట్టి దేవునికి కృతజ్ఞతలు మరియు స్తుతులు. మహాశ్రమలు వచ్చినప్పుడు, భయంకరమైన తెగుళ్ళు మరియు మరణం నుండి మనల్ని విడిపించినందుకు,మన దగ్గర ఉన్న ప్రతిదానితో దేవునికి కృతజ్ఞతలు మరియు స్తుతులు. అంత్యక్రీస్తు చేతులలో నుండి దేవుడు మాత్రమే,మనలను విడిపించగలడు. ఈ దేవుడు తప్ప మరెవరూ లేరు. ఎందుకంటే మన విశ్వాసం మరియు నిరీక్షణ ఈ దేవుడిపై ఉంచాము, మరియు దేవుడు మనలను పునరుత్థానం చేసి వెయ్యేండ్ల రాజ్యములో క్రొత్త ఆకాశము మరియు శాశ్వతమైన భూమిలో ఆనందంతో జీవించటానికి అనుమతిస్తాడని మనము నమ్ముతున్నాము మరియు ఆశిస్తున్నాము కాబట్టి, మనము అన్ని కష్టాలను తట్టుకోగలము మరియు అధిగమించగలము రండి.

అంత్యక్రీస్తు తన ప్రతిరూపం మొదట మన లాగే ఉండి ఆతరువాత, “ఈ ప్రతిమకు ముందు నమస్కరించి, నన్ను దేవుడు అని పిలవండి. యేసు దేవుడు కాదు. నేను దేవుణ్ణి, నిన్ను రక్షించే వాడిని నేను.” అంత్యక్రీస్తు ఆయనను ఆరాధించమని మనల్ని కోరినప్పుడు, మనం భయభ్రాంతులకు గురి కావచ్చు, కాని మరలా జన్మించిన మనలో ఎవరూ అతని ప్రతిమ యెదుట నమస్కరించలేరు. ఎందుకు? ఎందుకంటే తన గుర్తును తీసుకోమని బలవంతం చేసిన తరువాత, అంత్యక్రీస్తు మనలను తన బానిసలుగా చేయును, ప్రజలను చంపడానికి మనల్ని ఉపయోగించుకొని చివరికి మనల్ని కూడా చంపివేయును.

ఈ అంత్యక్రీస్తు తనను తాను దేవుడిగా ప్రకటించుకునే సమయం వస్తుంది. అంత్యక్రీస్తు తన తర్వాత భారీ చిత్రాలను నిర్మిస్తాడు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ అతన్ని దేవుడు అని పిలవాలని మరియు అతనిని స్తుతించటానికి గాయక బృందాలను నిర్మించే భవిష్యత్తుకు ఇది చాలా దూరం కాదు. ఈ సమయంలో శాంతి ఉండి, సహజ వాతావరణం ఆరోగ్యంగా మరియు అందంగా ఉంటే, కొత్త ప్రపంచం తెరిచిందని కూడా అనుకోవచ్చు. కానీ అడవి కాలిపోవడంతో, సూర్యుడు అదృశ్యమగును మరియు భూమి చీకటిలో ఉండి ప్రజలు చనిపోతూ అరిచెదరు, చెత్త మరియు సగం కాలిపోయిన శవాలు వీధుల్లో చెత్తకుప్పల్లా వేయడంతో, మనలో ఎవ్వరూ అంత్యక్రీస్తు ప్రతిమకు యెదుట నమస్కరించి మన దేవుడిగా పిలవమని ఎవరు ఆజ్ఞాపించలేరు. తిరిగి జన్మించిన ప్రతి విశ్వాసి ఈ సమయంలో తెలుసుకుంటాడు, అతను దేవుని వాక్యము ద్వారా ప్రవచించబడిన అంత్యక్రీస్తు అని.

పరిశుద్ధాత్మ కూడా మనకు బోధిస్తుంది. ఎప్పుడూ లొంగిపోని హృదయాలను ఆయన మనకు ఇస్తాడు. ఆయన మనకు ధైర్యము కలిగిన హృదయాలను ఇస్తాడు, "మీరు తప్పక నన్ను చంపండి, కాని నేను చనిపోతే ప్రభువు నా మరణానికి ప్రతీకారం తీర్చుకుంటాడు, మరియు ఆయన నన్ను ఖచ్చితంగా పునరుత్థానం చేస్తాడు!" మన ప్రభువు మూడు రోజులలో మృతులలోనుండి లేచినట్లే, మనం కూడా మరల సజీవంగా తీసుకురాబడతామని మేము నమ్ముతున్నాము. మరియు ప్రభువు తప్పకుండా మనలను పైకి ఎత్తబడునట్లు చేయును.నీతిమంతులు ఎన్నటికీ అంత్యక్రీస్తుకు లోబడరు


ఈ వాగ్దానం విన్న వారు, దేవుడు మొదటి ప్రపంచాన్ని నాశనం చేస్తాడని మరియు వెయ్యి సంవత్సరాలు దానిలో నీతిమంతులు పరిపాలించటానికి వీలుగా వెయ్యేండ్ల రాజ్యాన్ని దాని స్థానంలో నిర్మిస్తాడని, నమ్మడం ద్వారా తిరిగి జన్మించిన వారు అంత్యక్రీస్తుకు ఎప్పటికీ లొంగిపోరు, పరిశుద్ధాత్మ వారి హృదయాలలో నివసించినట్లు, వారు ప్రతిదీ తెలుసుకుంటారు. కానీ పరిశుద్ధాత్మ లేని వారు తమ ప్రాణాల కోసం వేడుకొని సాతానుకు లొంగిపోతారు, మొదట సరికొత్త ప్రపంచంలా అనిపించే ఆధిపత్య ప్రవాహాన్ని అనుసరించడానికి నిరాకరిస్తే తమ ప్రాణాలు పోతాయనే భయంతో. ప్రతి ఒక్కరూ ఈ విధంగా మరణానికి భయపడి దానికి బానిసలుగా మారినప్పుడు, తిరిగి పుట్టినవారు మాత్రమే ఈ మరణ భయం నుండి విముక్తి పొందుతారు మరియు ఉదయించే సూర్యుడిలా ప్రకాశవంతమైన క్రియలతో ధైర్యంగా వారు హతసాక్షులుగా మారుదురు

పుట్టుకతో వచ్చిన వారు అలా చేయగలరు ఎందుకంటే వారు కొత్త శరీరాలలో పునరుత్థానం అవుతారనే నిరీక్షణ వారికి ఉంటుంది. పవిత్రాత్మ ద్వారా నివసించేవారికి మరణ భయం ఏమాత్రము ఉండదు, కానీ వారు నిజంగా అంత్యక్రీస్తుకు వ్యతిరేకంగా నిలబడతారు మరియు పరిశుద్ధాత్మ నుండి ప్రవహించే ధైర్యమైన పదాలతో అతని సమతుల్యతను విసిరివేస్తారు. వారు ఇప్పుడు భయంకరంగా ఉండవచ్చు, కాని నీటి సువార్తను మరియు ఆత్మను విశ్వసించడం ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ చేత ముద్రించబడినవారు, పరిశుద్ధాత్మ సహాయంతో ద్వారా, వారి శత్రువులు సమాధానం చెప్పలేని మాటలు మాట్లాడండి. మనము ఈ దేవుని వాక్యాన్ని నమ్ముతున్నాము.

అస్సలు మేము సమాధానం చెప్పము. మేము ఈ దేవుని వాక్యాన్ని నమ్ముతున్నాము. పరిశుద్ధులు ఆయనతో ఇలా చెప్పటంతో అంత్యక్రీస్తు కలత చెందును,“మిమ్మల్ని మీరు దేవుడు అని పిలిచుకోవడానికి ఎంత ధైర్యం! మీరు పరలోకం నుండి తరిమివేయబడ్డారు, త్వరలో మీరు కూడా భూమి నుండి తరిమివేయబడతారు! మీ రోజులు ఇప్పుడు లెక్కించబడ్డాయి!”కొద్దిమంది మాత్రమే ఇలా వ్యతిరేకించటం కాదు, ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాల నుండి అనేకమంది లేచి అంత్యక్రీస్తు వ్యతిరేకంగా నిలబడతారు. అంత్యక్రీస్తు అప్పుడు వారందరినీ చంపుతాడు. ఈ సమయంలో, పరిశుద్ధులు చంపబడినప్పటికి వారు ఎల్లప్పుడూ బానిసలుగా ఉండరు. దేవుని వాక్యం మనకు చెప్పినట్లుగా,“రక్షణ సింహాసనంపై కూర్చొనియున్న మన దేవునికి, మరియు గొర్రెపిల్లకి!”అను నిరీక్షణతో, మనము చనిపోవుదము మరియు పరిశుద్ధాత్మ నుండి ప్రవహించే మన విశ్వాసం యొక్క గొప్ప నమ్మకంతో.

అపొస్తలుల పుస్తకం సాక్ష్యమిస్తున్నప్పుడు, స్తెఫను రాళ్ళతో కొట్టి చంపబడినప్పుడు, అతను పరలోకం వైపు చూసాడు మరియు దేవుని సింహాసనాన్ని దర్శనంలో చూశాడు, యేసు అతనిని స్వీకరించడానికి తన చేతులు చాచి వేచివున్నాడు.తాను చనిపోతున్నప్పుడు, తనను శిలువ వేసిన ప్రజల క్షమాపణ కోసం యేసు కోరినట్లే, తనను రాళ్ళు రువ్విన వారి క్షమాపణ కోసం స్తెఫను ప్రార్థించాడు.

స్తెఫను మాదిరిగానే, అంత్యకాలంలో హతసాక్షులగు పరిశుద్ధులు, పరిశుద్ధాత్మతో నిండి ఉండటంతో, ధైర్యంగా ఉండెదరు. వారు ఇప్పుడు దుర్బలంగా మరియు వారి విశ్వాసం బలహీనంగా అనిపించినప్పటికీ, ఈ వాక్యం విన్న వారందరికీ ఆ సమయం వచ్చినప్పుడు ధైర్యం యొక్క విశ్వాసం ఉంటుంది.

భయపడకు. భయపడటానికి ఏమీ లేదు, ఎందుకంటే ఈ విషయాలన్నీ, అంత్యక్రీస్తు ఎదుగుదల నుండి మహాశ్రమల వరకు, దేవుని అనుమతితో, ప్రకటన 6 లో వ అధ్యాయములో వ్యక్తమయ్యే ఆయన ప్రణాళిక చొప్పున మాత్రమే జరుగుతుంది.

శారీరిక బలం ద్వారా హతసాక్షులు కాలేరు. పరిశుద్దాత్మ శక్తి ద్వారాను మరియు సత్యంపై మన విశ్వాసం ద్వారా మాత్రమే హతసాక్షులు కాగలరు. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, ఆయన వాగ్దాన వాక్యాన్ని బట్టి ,దేవుడు సర్వశక్తిమంతుడైన మన దేవుడు అని విశ్వసించడం ద్వారా, హతసాక్షులు కాగలరు,

దేవుడు తన ప్రణాళిక యొక్క ఏడు యుగాలలో మనకు అనుమతించిన హతసాక్షుల మరణం అనేది దేవుడు అనుగ్రహించినదని ఇప్పుడు మనం నమ్మాలి. మన కోసం దేవుని ప్రణాళికలో భాగమైన మన మరణం గురించి మన స్వంత ఉద్దేశ్యంతో ఆలోచించకుండా, దేవుని చిత్తానికి అనుగుణంగా మన హృదయాలతో నమ్మవలెయును. హతసాక్షులయ్యే సమయం మనకు వచ్చినప్పుడు,దానిని ఎదుర్కోవటానికి దేవుడు మనకు తగినంత శక్తిని అనుగ్రహించును అను దేవుని వాక్యాన్ని నమ్ముదాం.

ప్రతి ప్రపంచంలో ఒక సంపూర్ణ పాలకుడు ఉంటాడు. తిరిగి జన్మించినవారు దేవుని చేత పాలించబడతారు, మరలా జన్మించని వారు సాతాను ఆత్మతో పాలించబడతారు. అంత్యకాల సమయాలు వచ్చినప్పుడు, జన్మించినవాడు, దేవునిచేత పరిపాలించబడును, సకల పరీక్షలు మరియు కష్టాలను భరించే శక్తి ఆయన ద్వారా వస్తుంది. దీనికి విరుద్ధంగా, సాతాను చేత పాలించబడిన వారికి ఆయన ఇష్టాన్ని అనుసరించడం తప్ప వేరే మార్గం ఉండదు, వారు కోరుకుంటున్నారో లేదో, ఎందుకంటే వారు సాతాను ఆధిపత్యంలో ఉన్నారు కావున.

కానీ వాస్తవానికి ఎవరు ఎక్కువ సామర్థ్యం కలిగి ఉన్నారు? మనం ఆశీర్వదించబడ్డామా లేదా శపించబడ్డామో అనేది దేవుని మరియు సాతానుల మధ్య ఎవరి శక్తి ఎక్కువగా ఉందో నిర్ణయించబడుతుంది. అంతిమ కాలంలో ఎవరు రక్షింపబడతారో ఎవరిని నమ్ముతామో, ఎవరిని నమ్మమో కాలము నిర్ణయిస్తుంది. దేవుణ్ణి, ఆయన వాక్యాన్ని విశ్వసించిన వారు ఆయన సార్వభౌమ అధికారం ద్వారా శాశ్వతంగా రక్షించబడతారు, మరియు ఆశీర్వదించబడతారు, మరియు శాశ్వతమైన జీవితాన్ని పొందుకుంటారు. కానీ సాతాను మాటలు విని అతనికి లొంగిపోయిన వారిని అతనితో పాటు నరకంలో పడవేస్తాడు.వారిని నరకం నుండి విడిపించే శక్తి ఎవనికి లేదు. అందుకే దేవుడు ప్రకటన 1-7 ద్వారా తన వాక్యాన్ని అనుగ్రహించెను.

8వ అధ్యాయం నుండి, పాండుర వర్ణము గల గుర్రం యుగంలో ఏమి జరుగుతుందో ప్రకటన గ్రంధం వివరంగా వివరిస్తుంది.అన్నింటిలో మొదటిది, ఏడు బూరల యొక్క తెగుళ్ళు భూమిపైకి వచ్చును.ఈ ఏడు తెగుళ్ళలో, 7 వ వచనంలో కనిపించే మొదటి తెగులు వైపు చూద్దాం:“మొదటి దూత బూర ఊదినప్పుడు రక్తముతో మిళితమైన వడగండ్లును అగ్నియు పుట్టి భూమిపైన పడవేయబడెను; అందువలన భూమిలో మూడవ భాగము కాలి పోయెను, చెట్లలో మూడవ భాగమును కాలిపోయెను, పచ్చగడ్డియంతయు కాలిపోయెను.”మొదటి దూత బూర ఊదినప్పుడు తెగుళ్లతోను,వడగళ్ళుతోను మరియు అగ్ని రక్తంతో కలిసిపోయి భూమిపై వర్షం పడుతుంది. ఇప్పటికే అనేక సందర్భాల్లో భూగ్రహం ఉల్కలు లేదా తోకచుక్కలతో దెబ్బతిన్నందున భూమిపై అగ్ని వర్షం పడటం మొదటిసారి కాదు.

ఇప్పటివరకు, వాటిలో ఏవీ ప్రపంచమంతా వినాశనాన్ని కలిగించేంత విపత్తుగా లేవు, కానీ పాండుర వర్ణముగల గుర్రం యొక్క యుగం వచ్చినప్పుడు, శ్రమల యొక్క పూర్తి గాలి భూమిపైకి వస్తుంది.ఈ గాలి సుడిగాలిగా లేచి ప్రకృతిని తుడిచిపెట్టినప్పుడు, ఈ భూమిపై అగ్ని వర్షం పడుతుంది మరియు మూడవ వంతు చెట్లు మరియు గడ్డిని కాల్చివేస్తుంది, మరియు ప్రతి ఒక్కరూ ఆవేశపూరితంగా మంటలను ఆర్పడానికి బయటికి వస్తారు.

ప్రపంచంలోని అడవులను మొదటి తెగులుతో తగలబెట్టిన తరువాత, అగ్నితో కాలిపోతున్న ఒక గొప్ప పర్వతం సముద్రంలో పడిపోతుంది- బహుశా అది తోకచుక్క కావచ్చు అని దేవుని వాక్యం చెబుతుంది. ఇది మూడవ తెగులుతో మరింత వివరించబడింది: “మూడవ దూత బూర ఊదినప్పుడు దివిటీవలె మండుచున్న యొక పెద్ద నక్షత్రము ఆకాశమునుండి రాలి నదుల మూడవ భాగముమీదను నీటిబుగ్గల మీదను పడెను.” ఒక తోకచుక్క, మరో మాటలో చెప్పాలంటే, భూమితో ఢీకొంటుంది. డీప్ ఇంపాక్ట్ చిత్రంలో వలె, ఒక తోకచుక్క సముద్రంలో పడి భారీ తరంగాలను పెంచుతుంది, మూడవ తెగులు కూడా ఇలాంటి విపత్తును తెస్తుంది. ఈ చలన చిత్రంలో తెగులు అంత విపత్తుగా ఉండకపోవచ్చు, కానీ భూమి యొక్క వివిధ ప్రదేశాలను కొట్టే ఉల్కలు గ్రహం భూమికి గణనీయమైన నష్టాన్ని తెస్తాయి.అలల తరంగాలు సముద్రంలో నివసిస్తున్న జీవులలో మూడింట ఒక వంతు మందిని చంపి, మూడవ వంతు ఓడలను నాశనం చేస్తాయి.

అటువంటి కష్టాల గాలి వీచడం ప్రారంభించినప్పుడు, పాండుర వర్ణముగల గుర్రం యొక్క యుగం రాకను మనము గుర్తిస్తాము. భవిష్యత్తులో, మీ టీవీలో బ్రేకింగ్ న్యూస్ మెరుస్తున్నట్లు మీరు చూసినప్పుడు, ఆకాశం నుండి అగ్ని వర్షం పడుతోందని మరియు ప్రపంచంలోని మూడవ వంతు అడవులు పొగతో కాలిపోతున్నాయని మీకు చెప్తున్నప్పుడు, చివరికి ఏమి జరిగిందో మీరు గ్రహించాలి. మంటలను ఆర్పడానికి ప్రభుత్వాలు పిల్లల నుండి వృద్ధుల వరకు ప్రతి ఒక్కరినీ సమీకరించినప్పుడు, అంతము ప్రారంభమై చివరికి వచ్చిందని మీరు ఖచ్చితంగా గుర్తించాలి.

ఇప్పుడు మనలో నీరు మరియు ఆత్మ సువార్తను విశ్వసించేవారికి, ఈ భయంకరమైన తెగుళ్ళ నుండి మనలను విడిపించగల మోక్షం యొక్క నిరీక్షణ సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడిలో మాత్రమే కనిపిస్తుంది. అంత్యక్రీస్తు మనల్ని చంపినప్పుడు, ఆయనతో సరిపోలడానికి మనకు భూసంబంధమైన శక్తి లేనందున మనం హతసాక్షులుగా చేయబడెదము,అయితే మనం ఎంతో ఆనందంతో మరణించెదము. విశ్వాసంతో ఈ భయానక మహాశ్రమల మధ్య హతసాక్షులమైన తరువాత మనలను సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడు పునరుత్థానం చేస్తాడు, మరియు ప్రభువు మన గొర్రెల కాపరి అవుతాడు మరియు మనల్ని జీవ జలపునది నీటి యొద్దకు నడిపించును.

దేవుని రాజ్యాన్ని నిర్మించిన తరువాత, మనం మరలా అగ్నితోను, దాహంతోను లేదా సూర్యుడి హాని నుండి బాధపడము, దేవుడు మనలను అక్కడికి తీసుకువెళతాడు. ఈ రాజ్యంలో ఆయన వారి కన్నుల ప్రతి బాష్పబిందువును తుడిచివేయును, మరణము ఇక ఉండదు, దుఃఖమైనను ఏడ్పైనను వేదనయైనను ఇక ఉండదు. దేవుడు మనతో నివసించును, శాశ్వతమైన కీర్తితో జీవించటానికి అనుమతిస్తానని వాక్యం చెబుతుంది.వాగ్దాన పూర్వకమైన వాక్యంలో స్థిరంగా నిలువబడాలి


నేను పరిశుద్ధగ్రంధమును ధ్యానించినప్పుడు, నా హృదయం పరిశుద్ధాత్మనిరీక్షణ చేత నిండిపోతుంది, ఈ భయంకరమైన తెగుళ్ళ నుండి దేవుడు మాత్రమే మనలను విడిపించగలడని నేను గ్రహించాను. "ప్రభువైన యేసు, రండి!" నేను మా ప్రభువును నమ్ముతున్నాను.నాపాపాలన్నిటి నుండి ఆయన నన్ను విడిపించినట్లే, భయంకరమైన కష్టాల నుండి ఆయన నన్ను విడిపిస్తాడని నేను నమ్ముతున్నాను. ఆయన నా తోటి పరిశుద్దులను కూడా విడిపిస్తాడని నేను నమ్ముతున్నాను. నా యొక్క రక్షణకు చివరి రోజులు రాకముందే, సింహాసనంపై గొర్రెపిల్లగా కూర్చొని ఉన్న, మనo దేవునికి చెందిన వారమని నేను నమ్ముతున్నాను, మరియు మీ మోక్షం కూడా దేవునిలో కనబడుతుందని నేను నమ్ముతున్నాను.

మహాశ్రమలు వచ్చేసరికి ప్రపంచం త్వరలోనే తెగుళ్ళు మరియు విపత్తులతో నిండి ఉంటుంది. ఈ ప్రపంచం ఎంత కష్టంగా మారినప్పటికీ, మన దేవుడు ఆ కాలపు కష్టాలు మరియు తెగుళ్ళ నుండి మన శత్రువుల హింస నుండి మనలను విడిపిస్తాడని నేను నమ్ముతున్నాను, ఎందుకంటే దేవుడు మన పాపాలన్నిటి నుండి మనలను విడిపించాడు, ఆయన పిల్లలు కావడానికి మనకు ఆ హక్కు ఇచ్చాడు. 

మరల పుట్టని వారు మనకంటే చాలా దౌర్భాగ్యులు. ప్రతిదీ మండిపోతున్నప్పుడు మరియు గందరగోళం ప్రబలంగా నడుస్తున్నప్పుడు, సంపూర్ణ నమ్మకాన్ని ఉంచడానికి దేవుడు లేకుంటే ఎంత దయనీయంగా ఉంటుంది? కొంతమంది బౌద్ధమతం లేదా ఇస్లాం మతం అయినా తమ సొంత మతాన్ని తీవ్రంగా తప్పు పట్టుకుంటారు, కాని వారిలో వారికి నిరీక్షణ ఉండదు. నిరాశ మరియు కష్టాలు మాత్రమే వారికి ఎదురుచూస్తాయి. అటువంటి నిరాశలో వారి మరణాన్ని ఎదుర్కొనే వారు చాలా మంది ఉంటారు. మనము కూడా, ఈ వ్యక్తుల మాదిరిగానే అదే గందరగోళాన్ని మరియు అదే ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటాము. కానీ మన హృదయాలు వారి హృదయాలకు భిన్నంగా ఉంటాయి. ఇప్పుడు మన విశ్వాసాన్ని సిద్ధం చేస్తున్న మనం, మిగతా వారి నుండి భిన్నంగా ఉన్నాము, ఎందుకంటే నీరు మరియు ఆత్మ యొక్క సువార్త ద్వారా దేవుడు మనలను పాపము చేయనివ్వడు.

యోహాను 1:12 మనకు ఇలా చెబుతోంది,“తన్ను ఎందరంగీకరించిరో వారికంద రికి, అనగా తన నామమునందు విశ్వాసముంచినవారికి, దేవుని పిల్లలగుటకు ఆయన అధికారము అనుగ్రహించెను."అని ఆయన మనకు చెప్పెను. ఈ గొప్ప మరియు అద్భుతమైన హక్కును ఆయన మనకు ఇచ్చారు. మనo దేవుని పిల్లలo. మనo నీటి సువార్తను మరియు ఆత్మను విశ్వసించినప్పుడు, మన హృదయంలో ఇంకా ఏదైనా పాపం మిగిలి ఉందా? అస్సలు లేనే లేదు! అన్నిటికంటే, మనం దేవుని పిల్లలo కాదా? వాస్తవానికి మనకు ఆ అధికారం ఉంది! దేవుని పిల్లలుగా ఆ గ్రంథం యొక్క జ్ఞానం లేకపోవడం మరియు చాలా లోపాలను కలిగి ఉండుట వలన , దేవుడు వారిని వారి తండ్రిగా రక్షించలేడని దీని అర్థమా?అస్సలు కానే కాదు! జ్ఞానం లేని వారి పిల్లలపై తల్లిదండ్రులు ఎక్కువ శ్రద్ధ వహిస్తున్నట్లే, మనలో బలహీనంగా ఉన్నవారికి దేవుడు ఎక్కువ బలాన్ని, ఎక్కువ రక్షణను ఇస్తాడు.

అంత్యక్రీస్తు యొక్క సమయం రాకతో గందరగోళం ప్రబలినప్పుడు, దేవుడు తన పిల్లలను పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా బలంగా ఉంచుతాడు మరియు వారికి విశ్వాసం యొక్క నిరీక్షణ మరియు ధైర్యాన్ని ఇస్తాడు. ఆయన మనకు ధైర్యాన్ని ఇస్తాడు కాబట్టి, మనకు భయం ఉండదు. భయం మన హృదయాల్లో పెరుగుతుండటం తప్ప భయపడటానికి ఏమీ లేదు. దాని నుండి తప్పించుకోవడం ద్వారా ప్రజలు తమ చుట్టూ జరిగే వాటిని నివారించవచ్చు, కాని వారు ఎక్కడ తిరిగినా వారి హృదయాలలో భయం కదిలించబడదు. పడకగదిలోను, సొరంగాలలోను, లేదా బాంబు ఆశ్రయాలలో దాగడం ద్వారా వారు తమ హృదయాలను పట్టుకునే ఈ భయం నుండి పారిపోలేరు.

దీనికి విరుద్ధంగా, పరిశుద్ధుల హృదయాలకు భయం లేదు, ధైర్యం మాత్రమే ఉంది, మరియు వారు తమ బలిదానాన్ని ధైర్యంతో ఎదుర్కోగలుగుతారు, తమకు తాము ఇలా చెప్పుకుంటూ, “చివరికి ఏమి వచ్చింది. ప్రభువు తిరిగి రావడానికి ఇది సమయం! ఆయన అతను త్వరలో మనల్ని తీసుకెళ్తాడు!”ఎత్తబడుట ఎప్పుడు జరుగుతుంది-ఈ రోజు వంటి సాధారణ రోజులో కాదు, కానీ ప్రపంచంలో మూడవ వంతు పొగలో కాలిపోతున్నప్పుడు. మహాశ్రమాలు మరింత దిగజారడానికి ముందే, దేవుడు పరిశుద్దులను గాలికి పైకి లేపుతాడు.

దేవుడు మీ కోసం ఏడు యుగాలను నిర్దేశించాడని మీరు ఇప్పుడు నమ్ముతున్నారా? ఆయన చేసినట్లు ప్రకటన 6 వ అధ్యాయం చెబుతుంది. అతను నిర్దేశించినట్లుగా,దేవుడు వ్రాసినట్లుగానే పరిశుద్ధులు భరించడానికి ప్రతిదీ తీసుకువస్తాడు. అందుకని, వారి పాపాలకు ప్రాయశ్చిత్తం పొందిన వారు ఆశీర్వదించబడతారు, కాని సువార్తను విశ్వసించని సంశయించిన వారు దురదృష్టవంతులు, నరకంలో పడుదురు.భవిష్యత్తులో భయానక తెగుళ్ళు వస్తాయని దేవుడు చెప్పాడు, మరియు ఈ తెగుళ్ళు ముగిసినప్పుడు, మరల పుట్టని వారిని శాశ్వతమైన మండుచున్న అగ్నిగుండములో పడవేయును. ఈ కారణంగానే దేవుడు ఇప్పుడు మనకు ప్రశాంతమైన ప్రపంచాన్ని ఇచ్చాడు, ఇంత ప్రశాంతమైన సమయంలో ఆయన తన సువార్తను మనకు ఎందుకు అప్పగించాడు.

దేవుడు 2000 సంవత్సరాల క్రితం మానవ ఆకారములో ఈ భూమ్మీదకు వచ్చాడు. మన కొరకు, ఆయన మన పాపాలన్నిటినీ స్వీకరించడానికి బాప్తీస్మం అందుకున్నాడు మరియు సిలువపై మరణించాడు, ప్రపంచంలోని అన్ని పాపాల నుండి మనలను విడిపించాడు. మన రక్షకుడిగా, ఆయన మనలను రక్షించాడు. ఆయన మోక్షాన్ని విశ్వసించడం ద్వారా రక్షింపబడటానికి అనుమతించిన ఆయన ఆశీర్వాదం మనకు ప్రసాదించాడు.ఇది దేవుని యొక్క కృప. దేవుని ఏకైక కుమారుడిని మన దగ్గరకు పంపడం ద్వారా, మన పాపాలన్నింటినీ ఆయనపైకి పంపించడం ద్వారా మరియు మన స్థానంలో తన సొంత కుమారుని తీర్పు తీర్చడం ద్వారా, మన పాపాల నుండి మరియు దేవుని తీర్పు నుండి, మనలను విడిపించిన సువార్త ఇది. ఇప్పుడే దీనిని విశ్వసించడం ద్వారా, మనము దేవుని దయను ధరించి ఆయన నుండి నిత్యజీవము పొందుతాము. మనము దీనిని నమ్ముతున్నందున, మనము దేవుని పిల్లలం అయ్యాము, మరియు ఇప్పుడు మనం దేవుని బిడ్డలుగా మారాము.

ఈ సమయంలో, దేవుని పిల్లలు మరియు సాతాను పిల్లలు ఒకరికొకరు స్పష్టంగా వేరు చేయబడతారు. వారి స్పష్టమైన తేడాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. తరువాత మరింత వివరంగా చర్చించడంతో ఇది మరింత వివరించబడుతుంది. మీరు ఇప్పుడు గుర్తుంచుకోవలసిన విషయం ఏమిటంటే, మహాశ్రమలలో మనం హతసాక్షులైనప్పుడు,మనం పునరుత్థానం చేయబడి, దేవుని ముందు ఎత్తబడుదుము. ఒకరు దానిని నమ్ముతారో లేదో పట్టింపు లేదు; ఇది సంబంధం లేకుండా జరుగుతుంది, ఎందుకంటే దేవుడు గాలులను లేపుతాడని మరియు ఈ విషయాలన్నీ నెరవేరుస్తానని చెప్పాడు.

1 వ వచనం: మనకు చెబుతుంది, "అటుతరువాత భూమియొక్క నాలుగు దిక్కులలోనలుగురు దేవదూతలు నిలిచియుండి, భూమి మీదనైనను సముద్రము మీదనైనను ఏ చెట్టుమీదనైనను గాలి వీచ కుండునట్లు భూమియొక్క నాలుగ దిక్కుల వాయువులను పట్టుకొనియుండగా చూచితిని.” ఈ గాలులు ఇప్పుడు వీచకుండా ఉండటానికి దేవుడు వాటిని నిలిపివేస్తున్నాడు. భిన్నంగా చెప్పాలంటే, దేవుడు అనుమతించినప్పుడు, ఈ గాలులు భూమి యొక్క నాలుగు మూలల నుండి వీస్తాయి. దేవుడు అనుమతించినప్పుడు, దేవుని దేవదూతలు ఈ గాలులను విడుదల చేస్తారు మరియు పాండుర వర్ణముగల గుర్రం యొక్క యుగంలో ప్రవేశిస్తాము. మహాశ్రమలు యొక్క గాలి ఈ విధంగా వీచేటప్పుడు, 

ప్రపంచంలోని ప్రతిచోటా ప్రకృతి వైపరీత్యాలు మరియు యుద్ధాలు వచ్చును, ప్రతి ఒక్కరూ విపత్తుల మధ్యలో ఉందురు కానీ ఇప్పటివరకు, దేవుడు ఈ గాలులను స్థిరంగా నిలిపివేసాడు.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న దేశాలు ఆయుధాల ఉత్పత్తిలో భారీగా పెట్టుబడులు పెడుతున్నాయి. అత్యధికంగా తమ జిఎన్‌పిలో 30 శాతం సైనిక వ్యయం కోసం కేటాయించాల్సిన సమయం రావచ్చు. ఇప్పుడు కూడా, భారీ మొత్తంలో కొత్తగా, మరింత ఘోరమైన ఆయుధాలను అభివృద్ధి చేసే ప్రయత్నంలో సైనిక వ్యయానికి భారీ మొత్తంలో వనరులు పంపబడుతున్నాయి, అనగా, సామూహిక విధ్వంసం చేసే ఆయుధాలు. ఆర్థిక వ్యవస్థ కోలుకున్నప్పుడల్లా, దాని మిగులు సైనిక వ్యయాన్ని విస్తరించడంలో ఖర్చు చేస్తారు.

ఉదాహరణకు, యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఇప్పుడు "స్టార్ వార్ ప్లాన్" గా పిలువబడే క్షిపణి రక్షణ వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేయడానికి ముందుకు వస్తోంది. ఈ వ్యవస్థ పూర్తిగా అభివృద్ధి చెందినప్పుడు, యుద్ధం భూమిపై మాత్రమే కాకుండా, అంతరిక్షంలో కూడా జరుగుతుంది,సాయుధ ఉపగ్రహాలు గాలికి వెలుపల ఉన్న బాలిస్టిక్ క్షిపణులను వాతావరణం వెలుపల దాని స్వంత క్షిపణులతో కాల్చివేస్తాయి.వాయు యుద్ధం అప్పుడు సరికొత్త అర్థాన్ని సంతరించుకుంటుంది. అందువల్ల ఇప్పుడు లేవనెత్తిన ప్రశ్న ఏమిటంటే, సైనిక ఉపయోగం కోసం స్థలాన్ని ఆధిపత్యం చేయు వాతావరణ-అదనపు ఆయుధాలను అభివృద్ధి చేసిన మొదటి వ్యక్తి ఎవరు.

అలాంటి పరిణామాలను చూస్తే, దేవుడు అనుమతించినప్పుడు, భయంకరమైన తెగుళ్ళు భూమిపైకి వచ్చినప్పుడు, సంపూర్ణ శక్తితో ప్రవచించిన బడిన అంత్యక్రీస్తు త్వరలో బయటపడతాడని మనకు అనిపించవచ్చు.

అయితే, ఈ విషయాలన్నీ దేవుడు అనుమతించినప్పుడే జరుగును.ప్రపంచం ఎంత కష్టపడినా, దేవుడు మన గొర్రెల కాపరిగా ఉంటాడని, జీవజలపు నది వద్దకు మార్గనిర్దేశం చేస్తాడని, మన కళ్ళ నుండి కన్నీళ్లన్నింటినీ తుడిచివేస్తాడని మనo నమ్ముతున్నాము.

అందుకే రక్షించబడినవారు చాలా సమృద్ధిగా ఆశీర్వదించబడతారు. మీరు యేసును విశ్వసించినప్పుడు,మీరు మీ భావాలకు అనుగుణంగా ఆయన యందు విశ్వాసముంచ లేరు నిజమైన విశ్వాసం దేవుని వాక్యాన్ని విశ్వసించే వారి యొక్క విశ్వాసమే

ప్రకటన 7:14 మనకు ఇలా చెబుతుంది,“అందుకు నేను అయ్యా,నీకే తెలియుననగా అతడు ఈలాగు నాతో చెప్పెనువీరు మహాశ్రమలనుండి వచ్చిన వారు; గొఱ్ఱపిల్ల రక్తములో తమ వస్త్రములను ఉదుకుకొని వాటిని తెలుపుచేసికొనిరి.”దీని ద్వారా, ప్రభువుపై విశ్వాసం ఉన్న వారు హతసాక్షులువుదురని దీని అర్ధం. ఈ వచనాన్ని వివరించడంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి; ఇది సిలువ రక్తమును మాత్రమే నమ్మడం ద్వారా రక్షింపబడటం కాదు.

బదులుగా,మీరు గ్రహించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, పరిశుద్దాత్మ చేత వారి హృదయాలు నింపబడని వారు దేవుని పిల్లలు కాలేరు మరియు నీటి సువార్తను మరియు ఆత్మను విశ్వసించని వారు నమ్మరు దేవుని పిల్లలు కాలేరు. నీటి సువార్తను మరియు ఆత్మను విశ్వసించే వారు మాత్రమే హతసాక్షులై, మహాశ్రమలను జయించి, ప్రభువుకు గొప్ప మహిమను ఇవ్వగలరు.

మనము దేవుణ్ణి నమ్ముతున్నాము,మహాశ్రమలు మరియు బాధలు వచ్చినప్పుడు, మన విశ్వాసాన్ని కోల్పోము,సాతానుకు లొంగిపోము, కానీ ధైర్యంగా దేవుని నుండి పొందిన బలంతో హతసాక్షులమౌదుము. అప్పుడు మనం ప్రభువు చేత పునరుత్థానం చేయబడుదుము మరియు ఆయన చేత రక్షించబడతాము. గొర్రెపిల్ల మనకు కాపరిగా ఉండి,మన కళ్ళ నుండి కన్నీళ్లను తుడిచివేవేయును, మరియు మనకు ఇకపై ఆకలైనను వేడియైనను దాహమైనను ఇక ఉండదు ఇక ఏ హాని ఉండదు. ఏ బాద ఉండదు.ఎందుకు?ఎందుకంటే దేవుడు బాధలను శాశ్వతంగా తొలగిస్తాడు, ఎందుకంటే మనం ఇప్పటికే మహాశ్రమల ద్వారా వెళ్ళాము. పరలోకం అని పిలువబడే దేవుని ప్రపంచం ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇది చాలా అద్భుతమైన ప్రదేశం కాబట్టి, ప్రజలoదరు దీనిని క్లుప్తంగా పరదైసు లేదా పరలోకం అని పిలుస్తారు.

పరలోకం అంతులేని ఆనందానికి చోటు. బౌద్ధమతంలో, పరలోకం దేవుడిగా, బుద్ధుడిగా మారిన వారికి మాత్రమే కేటాయించబడింది. అయితే నిజంగా బుద్ధునిగా మారగలిగిన వారు కానీ, దేవుడిగా మారగల వారు ఎవరైనా ఉన్నారా? లేనేలేరు! సిద్ధార్థ తన మరణ శిఖరంపై, “దేవుడు అవ్వండి; దేవుడిగా మారడం ద్వారా మాత్రమే మీరు ప్రపంచంలోని అన్ని భయానక పరిస్థితుల నుండి తప్పించుకోగలరు.”కానీ ఎవరైనా పాపం నుండి తప్పించుకోవడం అతని/ఆమె సొంతంగా దాని ఘోరమైన భయానక పరిస్థితులను అధిగమించడం అసాధ్యం.సిద్ధార్థ తప్పించుకోలేకపోయాడు, మిగతా వారందరికీ ఇదే పరిస్థితి .

వాక్యం మనకు చెప్పినట్లుగా,“మరి ఎవనివలనను రక్షణ కలుగదు;ఈ నామముననే మనము రక్షణ పొందవలెను గాని, ఆకాశము క్రింద మనుష్యులలో ఇయ్యబడిన మరి ఏ నామమున రక్షణ పొందలేము అనెను” (అపొస్తలుల కార్యములు 4:12).మన మోక్షాన్ని విశ్వాన్ని సృష్టించిన యేసుదేవుడు మాత్రమే ఇవ్వగలడు. ఈ ఈ సత్యాన్ని,యేసు క్రీస్తు రక్షకుడని, భయంకరమైన తెగుళ్ళ నుండి కూడా మనలను కాపాడతాడని పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా, దేవుడు మనకు బోధిస్తున్నాడు.

పరలోకం చాలా అద్భుతమైన ప్రదేశం. మీరు గౌరవంగా మరియు కీర్తితో ఎప్పటికీ సంతోషంగా జీవించాలనుకుంటున్నారా? మీరు విలువైనవారిగా గుర్తించబడాలని మరియు శాశ్వతమైన ఆనందంతో జీవించాలనుకుంటున్నారా? మీరు పరిపూర్ణత మరియు సమృద్ధిగా జీవించాలనుకుంటున్నారా, మరియు ఏ కోరిక లేదనడం కాదు గాని? దేవుడు మనల్ని జీవించమని పిలిచే స్థలం అటువంటి ప్రదేశం. ఆయన వారి కన్నుల ప్రతి బాష్పబిందువును తుడిచివేయును, మరణము ఇక ఉండదు, దుఃఖమైనను ఏడ్పైనను వేదనయైనను ఇక ఉండదు.

యేసు సిలువ వేయబడినప్పుడు, తన వైపు సిలువ వేయబడిన దొంగతో, "ఈ రోజు మీరు నాతో పాటు పరదైసులో ఉంటారు" అని చెప్పాడు.“ పరలోకం”అంటే ఆనందపు తోట అని అర్ధం. ఇది అన్ని ఆనందం మరియు ఆనందంలో ఆనందించే ప్రదేశం. ఈ భూమిపై మనకు సంతోషం మరియు ఆనందం కలిగించేవి ఈ ప్రదేశంలో పొంగిపొర్లుతున్నాయి, ఇక్కడ దేవుడు మనల్ని నివసించడానికి పిలుస్తాడు. దానిపై నమ్మకం ఉంచండి మరియు ఈ పరలోకాన్ని, ఈ దేవుని రాజ్యాన్ని మీరే సొంతం చేసుకోండి. దేవుని రాజ్యం పరిపూర్ణమైనది మరియు మంచిది, ఎందుకంటే ఈ భూమి యొక్క రాజ్యాల యొక్క అసంపూర్ణత దానిలో ఎప్పుడూ కనిపించదు. దేవుడు సర్వశక్తిమంతుడు కాబట్టి, ఆయన మనకు ఈ రాజ్యాన్ని ఇస్తాడు.

మన ప్రభువు సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడు కాబట్టి, ఆయన తన ప్రజలను విడిపిస్తాడు మరియు వారిని మరలా మరలా కన్నీరు పెట్టనివ్వడు, దేని గురించి బాధ ఉండదు. ఆయన మనల్నిజీవ జలపు నీటి నదుల యొద్దకు నడిపిస్తాడు. నిత్యజీవము, శాశ్వతమైన ఆనందం మరియు ఆ శాశ్వతమైన ఆనందం మధ్యలో జీవించడానికి ఆయన మనకు మార్గనిర్దేశం చేస్తాడు. ఈ విషయాలన్నీ సాధ్యమే, నేను నమ్ముతున్నాను, ఎందుకంటే ఆయన శక్తి సర్వశక్తిమంతుడు.

మనల్ని రక్షించిన దేవుడు బలహీనులైతే, మనం కూడా బలహీనంగా ఉంటాం. కానీ మనలను విడిపించిన దేవునికి సంపూర్ణమైన, సర్వశక్తిగల శక్తి కలిగిన వాడు. ఆయన తన సంపూర్ణ శక్తితో మనలను పాపము చేయనివ్వని వాడు, అందువలన మనము ఆయనప రిశుద్ధులముగా ఉండెదము.

ఈ భూమిపై మనకు ఎలాంటి జీవితం ఉందో అది పట్టింపు లేదు. ఎందుకంటే మనం దేవుని పిల్లలు మరియు రాజుల రాజు యొక్క శక్తిని కలిగి ఉన్నాము, ప్రస్తుతానికి మళ్ళీ పుట్టని వారికంటే మన జీవితాలు అధ్వాన్నంగా ఉన్నప్పటికీ, పాండుర వర్ణముగల గుర్రం యొక్క యుగంలో ప్రభువు తిరిగి వచ్చినప్పుడు, ఆయన ఖచ్చితంగా మనల్ని పైకి పిలుస్తాడు మరియు మనము ఆయన పరలోకములో నివసిద్దాం. ఇక్కడ మనకు ఎటువంటి హాని ఉండదు, మరియు సంపూర్ణ శక్తితో పాలన ఉంటుంది, ఇక్కడ దేవదూతలు కూడా మనకు సేవకులుగా ఉంటారు. పరిశుద్ధులు శాశ్వతంగా సమస్త వైభవం మరియు మహిమతో జీవిస్తారు.

పరిశుద్ధులు ఎప్పటికీ ఎప్పటికీ మరణించరు. అన్ని మతాలు కలలుకంటున్నది-శాశ్వతంగా జీవించడం, పాలించడం మరియు పరలోకములోకి ప్రవేశించడం. ఈ ఆశీర్వాదం నాకు మాత్రమే కాదు, దేవుడు మీకు కూడా సమానంగా అనుగ్రహించాడు .

సమయం వచ్చినప్పుడు, దేవుడు శ్రమల గాలిని లేపుతాడని నేను నమ్ముతున్నాను, ఈ శ్రమల గాలి వీచినప్పుడు, దెయ్యానికి వ్యతిరేకంగా నిలబడటానికి ఆయన మనలను బలపరుస్తాడు మరియు అంతము వరకు మనల్ని నడిపించును. మరియు ఆయన మనలను శాశ్వతంగా ఆనందంతో జీవింపచేయునని నేను నమ్ముతున్నాను.

ఈ విషయాలన్నీ దేవుడు మనకు వాగ్దానం చేయలేదా? వాస్తవానికి ఆయన ఉన్నారు!ఆయన మనతో, “మీ హృదయమును కలవరపడనియ్యకుడి; దేవుని యందు విశ్వాసముంచుచున్నారు నాయందును విశ్వాస ముంచుడి. నా తండ్రి యింట అనేక నివాసములు కలవు, లేనియెడల మీతో చెప్పుదును; మీకు స్థలము సిద్ధపరచ వెళ్లుచున్నాను. నేను వెళ్లి మీకు స్థలము సిద్ధపరచినయెడల నేనుండు స్థలములో మీరును ఉండులాగున మరల వచ్చి నాయొద్ద నుండుటకు మిమ్మును తీసికొని పోవుదును” (యోహాను 14: 1-3). ఇదే మన ప్రభువు మనకు వాగ్దానం చేశాడు. ప్రకటన 20-22 లోని దేవుని వాక్యాలన్నీ ఆయన మనకు ఇచ్చిన వాగ్దానం.


హల్లెలూయా! నా క్రతజ్ఞతలన్నియు ఆయనకే చెందును.