Hebrew 2

  • ㆍISBN : 8983142642
  • ㆍ页数 : 262

בחזרה לבשורת המים והרוח

Paul C. Jong

הבה נחזור לבשורת המים והרוח. תיאולוגיה ודוקטרינות בעצמן  אינן יכולות להושיע אותנו. אך רוב הנוצרים עדיין נוהגים לפיהן ולפיכך לא יכולים להיוולד מחדש. ספר זה מראה לנו בבירור איזה טעויות התיאולוגיה והדוקטרינות עשו וכיצד להאמין בישוע בדרך ההולמת ביותר.

由于COVID-19和国际邮件服务中断,
我们暂时暂停了“免费印刷图书”的服务。
鉴于形势,我们目前无法为您邮寄图书。
祷告这场瘟疫很快结束,并恢复邮寄服务。