Hebrew 9

  • ㆍISBN : 8983143185
  • ㆍ页数 : 277

(I) המשכן: דיוקן מפורט של ישוע המשיח

Paul C. Jong

כיצד נוכל למצוא את האמת המסתתרת במשכן? רק על ידי ידיעת בשורת המים והרוח, המהות העיקרית של המשכן, נוכל להבין באופן נכון ולדעת את התשובה לשאלה זו.

למעשה, התכלת, הארגמן, חוט השני והפשתן השזור הנראים בשער חצר המשכן מראים לנו את מעשיו של ישוע בתקופת הברית החדשה אשר הושיעו את בני האדם. בדרך זו, דבר הברית הישנה על המשכן ודבר הברית החדשה קשורים באופן הדוק ומוחלט אחד לשני; כמו הפשתן השזור. אך למרבה הצער, אמת זו הסתתרה במשך הרבה זמן לכל מי שחיפש אחר האמת בנצרות.

בבואו לעולם זה, ישוע המשיח הוטבל על ידי יוחנן ושפך את דמו על הצלב. מבלי להבין את בשורת המים והרוח, אף אחד מאיתנו לעולם לא יוכל לגלות אי פעם את האמת הנגלית במשכן. אנו חייבים עתה ללמוד את האמת של המשכן ולהאמין בה. על כולנו להבין ולהאמין באמת הנראית בתכלת, ארגמן, חוט השני והפשתן השזור של שער חצר המשכן.

音频书籍
HE/09/Ch01_ישועת החוטאים נראתה במשכן.mp3
由于COVID-19和国际邮件服务中断,
我们暂时暂停了“免费印刷图书”的服务。
鉴于形势,我们目前无法为您邮寄图书。
祷告这场瘟疫很快结束,并恢复邮寄服务。