Hebrew 21

  • ㆍISBN : 9788928238705
  • ㆍ页数 : 268

הקשר בין עבודתו של ישוע לעבודתו של יוחנן המטביל בארבעת הבשורות

Paul C. Jong

האם במקרה הינכם חושבים שעבודתו של יוחנן המטביל אינה משנה או אינה הכרחית? עליכם להאמין בהתאם לדבר אלוהים הכתוב. עלינו להבין ולהאמין בעבדותו של יוחנן המטביל במסגרת העבודה של ישוע המשיח. יוחנן המטביל בברית החדשה היה הנביא שאליהו בברית הישנה הבטיח שישלח לעולם זה בספר מלאכי פרק 4 פסוקים 4-5. כפי שהנביא אליהו ניבא, יוחנן המטביל נולד שישה חודשים לפני ישוע והיה האדם אשר העביר את החטאים של העולם הזה בבת אחת בהטבילו את ישוע בנהר הירדן כשהיה בן שלושים. לפיכך, עלינו להיות מקבלי ברכות האלוהים על ידי שנדע על עבודתו של יוחנן המטביל ונקבל את עבודתו של ישוע המשיח.

音频书籍
undefined
由于COVID-19和国际邮件服务中断,
我们暂时暂停了“免费印刷图书”的服务。
鉴于形势,我们目前无法为您邮寄图书。
祷告这场瘟疫很快结束,并恢复邮寄服务。