Hebrew 23

  • ㆍISBN : 9788928238941
  • ㆍ页数 : 226

(II) דרשות על ספר בראשית - החטא הקדמון וישועתו המושלמת של האל

Paul C. Jong

בספר בראשית נמצאת הסיבה לכך שאלוהים יצר אותנו. כאשר ארכיטקט מתכנן בניין או אמן מצייר תמונה, הם קודם הוגים במחשבתם את העבודה אשר הושלמה לפני שהם למעשה מתחילים לעבוד על הפרויקט שלהם. בדיוק כך, גם לאלוהינו הייתה ישועת בני האדם במחשבתו אפילו לפני שהוא יצר את השמיים ואת הארץ, ולתכלית זו, אשר הייתה במחשבתו, הוא ברא את אדם וחווה. אלוהים היה צריך להסביר לנו את תחום השמיים, אשר הוא לא נראה בעיניים גשמיות שלנו, על ידי יצירת אנלוגיה לתחום הארץ שאנו כולנו יכולים לראות ולהבין.

אפילו לפני כינון העולם, אלוהים רצה להושיע את בני האדם באופן מושלם על ידי נתינת בשורת המים והרוח ללב כולם. לכן, למרות שכל בני האדם נוצרו מעפר, הם חייבים ללמוד ולדעת את בשורת האמת של המים והרוח למען רווחת נשמתם. אם האנשים ימשיכו לחיות מבלי להכיר את הריבונות של השמים, הם יאבדו לא רק את הדברים של הארץ אלא גם את כל הדברים אשר שייכים לשמים.

音频书籍
undefined
由于COVID-19和国际邮件服务中断,
我们暂时暂停了“免费印刷图书”的服务。
鉴于形势,我们目前无法为您邮寄图书。
祷告这场瘟疫很快结束,并恢复邮寄服务。