Hebrew 8

  • ㆍISBN : 9788928230112
  • ㆍ页数 : 297

(II) ?האם תקופת אנטיכריסטוס, מות קדושים, לקיחת הקהילה ומלכות אלף השנים מגיעה

Paul C. Jong

רוב הנוצרים היום מאמינים בתיאורית לקיחת הקהילה לפני הצרה הגדולה. כיוון שהם מאמינים בדוקטרינה המוטעית הזו המלמדת אותם שהם יילקחו לפני בואה של הצרה הגדולה של שבע השנים, הם מנהלים אורח חיים דתי חסר ערך הרווי בשאננות.

ברם, לקיחת הקדושים תתרחש רק לאחר שהמכות של שבע השופרות יתרחשו ועד אשר המכה השישית תינתן – כלומר, לקיחת הקהילה תתרחש לאחר שאנטיכריסטוס יופיע מתוך כאוס חובק עולם, הנולדים מחדש הקדושים ימותו מות קדושים והשופר השביעי ייתקע. בזמן ההוא ישוע יירד מן השמים ותחיית המתים ולקיחת הקהילה יתרחשו (הראשונה אל התסלוניקים 17-4:16).

הצדיקים אשר נולדו מחדש על ידי האמונה "בבשורת המים והרוח" יקומו לתחייה ויילקחו וכך יהפכו ליורשי מלכות אלף השנים ולמלכות השמים הנצחית, אך החוטאים אשר לא יהיו מסוגלים לקחת חלק בתחיית המתים הזו, יעמדו בפני עונש גדול של שבע הקערות אשר יינתנו על ידי אלוהים ויושלכו לתוך האש הנצחית של הגיהינום.

לכן, עליכם להיפטר מכל דוקטרינות הדת, התאוות והערכים המבולבלים של העולם הזה ולהיכנס לעולמו האמיתי של אלוהים. אני מקווה ומתפלל שעל ידי שתקראו את הסדרה שלי על בשורת המים והרוח, תוענק לכולכם ברכת שטיפת כל חטאיכם וקבלת ביאתו השנייה של ישוע ללא חשש. 

音频书籍
HE/08/Ch8-1_השופרות המודיעים על שבע המכות.mp3
由于COVID-19和国际邮件服务中断,
我们暂时暂停了“免费印刷图书”的服务。
鉴于形势,我们目前无法为您邮寄图书。
祷告这场瘟疫很快结束,并恢复邮寄服务。