Hebrew 25

  • ㆍISBN : 9788928239870
  • ㆍ页数 : 214

כופרים אשר הולכים בעקבות חטאי ירבעם (Ⅰ)

Paul C. Jong

הנוצרים היום אינם מכירים את בשורת האמת של המים והרוח אשר אלוהים עשה ונתן לנו. כך, הם ממשיכים להאמין בדוקטרינות נוצריות ולא בבשורת המים והרוח. מסיבה זו, לאמתו של דבר למרות טענתם שיש להם אמונה בישוע, הם ממשיכים להאמין וללכת אחר עגל הזהב.

אנו חייבים להבחין באלה אשר עובדים את עגל הזהב כאלוהים בנצרות. על ידי שנבוא לפני אלוהי האמת, אנו חייבים להעלות את עולת הצדק לאלוהים. העולה אשר אלוהים מקבל בשמחה היא עולת הצדק אשר האנשים מעלים באמונה לאחר שקיבלו את מחילת החטא על ידי אמונה בבשורת המים והרוח. לפני אלוהים, אתם חייבים לחשוב ברצינות האם אתם מעלים או לא מעלים את עולת הצדק אשר אלוהים נתן על ידי האמונה המאמינה בבשורת המים והרוח.

音频书籍
undefined
由于COVID-19和国际邮件服务中断,
我们暂时暂停了“免费印刷图书”的服务。
鉴于形势,我们目前无法为您邮寄图书。
祷告这场瘟疫很快结束,并恢复邮寄服务。