Hebrew 3

  • ㆍISBN : 8983144939
  • ㆍ页数 : 285

רוח הקודש אשר שוכנת בי - הדרך הבטוחה בשבילך לקבלת רוח הקודש

Paul C. Jong

בנצרות, נושא הויכוח המשמעותי ביותר הוא הישועה מהחטאים ושכינתה של רוח הקודש. בכל אופן, למעטים מהאנשים יש מידע מדויק על שני הדברים הללו אשר הם החשובים ביותר בנצרות. בכל זאת במציאות אנשים אומרים שהם מאמינים בישוע המשיח בעוד הם אינם בקיאים בגאולה וברוח הקודש.

האם אתם מכירים את הבשורה אשר תגרום לכם לקבל את רוח הקודש? אם ברצונכם לבקש מאלוהים את שכינתה של רוח הקודש, עליכם קודם לדעת על בשורת המים והרוח ולהאמין בה. ספר זה לבטח יוביל את כל הנוצרים ברחבי העולם לקבל את רוח הקודש באמצעות מחילת כל חטאיהם.

音频书籍
HE/03/Ch1_רוח הקודש פועלת במסגרת הבטחתו של אלוהים.mp3
由于COVID-19和国际邮件服务中断,
我们暂时暂停了“免费印刷图书”的服务。
鉴于形势,我们目前无法为您邮寄图书。
祷告这场瘟疫很快结束,并恢复邮寄服务。