Hebrew 16

  • ㆍISBN : 8983143959
  • ㆍ页数 : 294

(I) דרשות על אל-הגלטיים: מברית מילה פיזית ועד לדוקטרינת ההכאה על חטא

Paul C. Jong

הנצרות היום הפכה ללא יותר מאשר דת בעולם. רוב הנוצרים בימים אלה חיים בצב שהם חוטאים כיוון שהם לא נולדו מחדש על ידי אמונה רוחנית. זה בגלל שעד עתה הם הסתמכו רק על דוקטרינות נוצריות מבלי להיות מודעים לבשורת המים והרוח.

לכן, עתה הוא הזמן בשבילכם לדעת את הטעות הרוחנית של הנימולים ולהתרחק בסוג אמונה שכזה. עליכם לדעת הסתירה של תפילו ההכאה על חטא. עתה הוא הזמן בשבילכם לעמוד איתנים יותר מפעם בבשורת המים והרוח.

אם לא האמנתם עד עתה בבשורת אמת זו, עליכם להאמין אפילו עכשיו במושיענו אשר בא אלינו על ידי בשורת המים והרוח. עתה, עליכם להיות נוצרים מושלמים עם אמונה המאמינה בבשורת האמת של המים והרוח. 

音频书籍
undefined
由于COVID-19和国际邮件服务中断,
我们暂时暂停了“免费印刷图书”的服务。
鉴于形势,我们目前无法为您邮寄图书。
祷告这场瘟疫很快结束,并恢复邮寄服务。