" I har fået det for intet, giv det for intet " (Matt 10:8)

HJEM  |  OVERSIGT  |  KONTAKT  |  HJÆLP    
Bibelstudier Gratis Kristne Bøger Gratis Kristne e-Bøger Om Os
  Hvad et Evangeliet om vandet og Ånden?

 

Apostelen Paulus sagde: "Jeg overleverede jer nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv har modtaget; at Kristus døde for vore synder efter Skrifterne, at han blev begravet, at han opstod på den tredje dag efter Skrifterne", (1 Kor 15:3-4). Hvad betyder ordet "Skrifterne" i sætningen "at Kristus døde for vore synder efter Skrifterne"? Det betyder Det Gamle Testamente. Apostelen Paulus sagde, at Jesus døde for vore synder ifølge pagten og åbenbaringen i Det Gamle Testamente. Hvordan sonede Han alle vores synder? Det gjorde Han gennem sin retfærdige handling: dåben og døden på korset.

I ved, at på den tidlige kirkes tid fandtes julen ikke før slutningen af det andet århundrede. De tidlige kristne samt apostlene fejrede kun 6 januar som dagen for "Jesu dåb", og det var den tidlige kirkes eneste helligdag.

Hvorfor lagde apostlene så stor vægt på Jesu Dåb? Det er hemmeligheden bag det sande evangelium om vandet og Ånden, som de modtog af Jesus, og som de prædikede til verden. Jesus sagde: "Den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige", (Joh 3:5). Bibelen siger, at Jesus kom gennem vand og blod for at frelse os fra alle vores synder (1 Joh 5:6). Blodet betyder Korset, men hvad betyder vandet så?

(Jeg håber, at I ikke blander de troendes dåb i vand sammen med Jesu Dåb. Vær venlig at være meget opmærksom på betydningen af Jesu dåb. Lige nu fokuserer vi ikke på de troendes vanddåb eller på doktrinen om genfødsel via dåben.)

Hvorfor blev Jesus døbt af Johannes Døber? Hvorfor erklærede Jesus at Hans dåb ville "opfylde al retfærdighed"? (Matt 3:15)

I Hebræerbrevet 10:1 står der: "For da loven kun indeholder en skygge af de kommende goder..". Lad os se på det typiske offer, som Gud gav til Sit folk for deres frelses skyld på Det Gamle Testamentes tid. Hvis man syndede og var skyldig, måtte synderen ofre et sonoffer for at sone sin synd. Lad os kigge på Tredje Mosebog 1:3-5: "Hvis den gave, han bringer, er et brændoffer, og den tages fra hornkvæget, skal det være et lydefrit handyr. Han skal bringe det hen til indgangen til Åbenbaringsteltet for at opnå velbehag for Herrens ansigt. Han skal lægge sin hånd på brændofferdyrets hoved. Det bringer han Herrens velbehag og skaffer ham soning. Dernæst skal han slagte tyrekalven for Herrens ansigt, og præsterne, Arons sønner, skal bringe blodet hen og stænke det hele vejen rundt på alteret, som står ved indgangen til Åbenbaringsteltet". Her kan vi se, at syndofferet måtte opfylde de tre nedenstående betingelse for at være gyldigt i Guds øjne.

De måtte
(1) forberede et lydefrit offerdyr (vers 3).
(2) lægge hænderne på hovedet af brændofferet (vers 4).
(3) dræbe (bløde) offeret for at sone synden (vers 5).


I de ovenstående vers må vi bekræfte Guds lov, at synden skulle overføres til hovedet af offerdyret gennem håndspålæggelsen, før offerdyret blev dræbt. Det er en meget vigtig sandhed. I kan finde så mange forskellige udsagn såsom "at lægge hænderne på hovedet af syndofferet" for syndernes forladelse i de følgende kapitler i Tredje Mosebog. I 3 Mos 16:21 står der: "Aron skal lægge begge sine hænder på den levende buks hoved, og han skal bekende al israelitternes synd over den, alle deres overtrædelser og synder; dem skal han lægge på hovedet af bukken og derpå sende den ud i ørkenen med en mand, der står rede."

Da Aron, ypperstepræsten, lagde sine hænder på hovedet af geden, blev alle israelitternes synder overført til gedens hoved. Når en synder lagde sine hænder på et offers hoved, blev hans synder overført til dets hoved. På samme måde lægger præsten sine hænder på hovedet af den person, som skal indsættes i præstegerningen, for at overføre præstegerningen. Derfor var "håndspålæggelsen" den handling, hvormed synden blev overført til offeret. Det betyder "at overføre."

Og dernæst må dyret dræbes ved at bløde det, fordi "kødets liv er blodet……det er blodet, der skaffer soning", (3 Mos 17:11).

Men israelitterne var for svage til at uddrive alle deres synder, for de kunne ikke gøre andet end at synde hver eneste dag, indtil de døde, selvom de ofrede hver eneste gang, de syndede. Så Gud gav dem endnu en mulighed for at opnå tilgivelse for alle deres årlige synder én gang om året. Det var ritualet på Forsoningsdagen. På Forsoningsdagen lagde Aron, ypperstepræsten, sine hænder på hovedet af syndebukken for at overføre israelitternes synder gennem hele året til den én gang for alle (3 Mos 16:21).

Aron var alle israelitternes repræsentant på den tid, fordi han lagde sine hænder på hovedet af bukken på vegne af israelitterne. Når han selv lagde sine hænder på hovedet af bukken, blev alle israelitternes synder gennem hele året (omkring 2-3 millioner på den tid) overført til syndebukkens hoved gennem hans lovlydige gerning. Det var en eviggyldig regel for menneskeheden (3 Mos 16:29).

Dette var en "skygge af de kommende goder" (Hebr 10:1). Nu fuldendte Gud "de kommende goder" gennem Jesus Kristus. Lad os se, hvordan Jesus Kristus opfyldte Hans pagt.

Først sendte Gud Faderen Jesus Kristus i skikkelse af et syndfrit menneske som Guds lovede Lam. Han er den eneste enbårne Søn af Gud, og Han er også den Hellige Gud. Så Han kunne blive menneskehedens syndfrie Offer.

For det andet blev Han døbt af Johannes Døber i Jordanfloden. Her er det nødvendigt, at vi ved, hvem Johannes Døber var, som døbte Jesus. Johannes Døber var en efterkommer af Aron, ypperstepræsten. Præsten Zakarias, Johannes' fader, nedstammede fra Abija, Arons barnebarn (Luk 1:5, 1 Krøn 24:10). Så Johannes Døber var en efterkommer af Aron, ypperstepræsten. Det betyder, at han havde ret til at blive ypperstepræst. Derudover anerkendte Jesus Johannes Døber som den største blandt menneskeheden. "Sandelig siger jeg jer: Blandt kvindefødte er der ikke fremstået nogen større end Johannes Døber. For alle profeterne og loven har indtil Johannes været forudsigelser", (Matt 11:11,14). Det betyder, at Johannes Døber er den sidste ypperstepræst på jorden og hele menneskehedens legitime repræsentant, som lovet og planlagt af Gud.

Det Gamle Testamente profeterede om ham: "Se, jeg sender min engel, han skal bane vejen for mig", (Mal 3:1). "Husk min tjener Moses' lov, som jeg gav ham på Horeb, lovbudene og retsreglerne for hele Israel. Se, jeg sender profeten Elias til jer, før Herrens dag kommer, den store og frygtelige. Han skal vende fædres hjerte til deres sønner og sønners hjerte til deres fædre, så jeg ikke skal komme og slå landet med forbandelse", (Mal 3:22-24).

Johannes Døber var Elias, som skulle komme og vende alle mennesker til Jesus Kristus og forberede dem på at acceptere Ham. Han blev født seks måneder før Jesus. Han gav omvendelsens dåb til folk i ørkenen for at forberede Herrens vej. Han måtte få folk til at huske på loven og offersystemet i Det Gamle Testamente for at gøre dem klar til at modtage deres Frelser Jesus Kristus. Så han døbte folk og fik dem til at erkende, at Frelseren ville komme snart og fjerne al synd i verden gennem håndspålæggelsen. Johannes' dåb fik syndere til at vende tilbage til Gud. Så mange mennesker hørte Guds ord gennem Johannes og forlod deres afguder og vendte tilbage til Gud og bekendte deres synder.Så kom Jesus fra Galilæa til Johannes Døber ved Jordanfloden for at blive døbt af Johannes Døber. Jesus sagde: "Lad det nu ske! For således bør vi opfylde al retfærdighed", (Matt 3:15). Her er "al retfærdighed" det samme som "dikaiosune" på græsk, og dets betydning er "retfærdighed, rettelig". Det betyder, at Jesus frelste alle syndere fra deres synder på den mest absolutte og retfærdige måde. For at udfri alle syndere fra deres synder på den mest absolutte og mest retfærdige måde, måtte Jesus fjerne deres synder gennem "håndspålæggelsen" ifølge pagten, som Gud etablerede i Det Gamle Testamente. Det var den mest passende måde, hvorpå Han kunne fjerne hele menneskehedens synd ved at modtage dåben af Johannes Døber. Fordi Jesus tog hele verdens synd på sig gennem sin dåb, bekendte Johannes Døber den næste dag: "Se, dér er Guds lam, som bærer verdens synd", (Joh 1:29). Den selvsamme Johannes kom for at døbe Jesus ved håndspålæggelse. I det øjeblik Johannes lagde sine hænder på Jesu Kristi hoved, blev al synd i verden overført til Ham ifølge Guds lov.

For det tredje blev Han korsfæstet for vores synders skyld. Før Han drog sit sidste suk, sagde Han: "Det er fuldbragt", (Joh 19:30). Han udgød alt sit blod for syndens løn. Og Han genopstod fra de døde på tredjedagen og steg til himmels. Han rensede al synd i verden fuldstændigt med sin dåb og sit blod på korset.

Apostelen Paulus sagde: "Kristus døde for vore synder efter Skrifterne", (1 Kor 15:3). Forstår I nu, hvordan det hellige offerdyr blev ofret for syndernes forladelse i Det Gamle Testamente, og hvorfor det er en skygge af de kommende goder?

"Håndspålæggelsen" måtte finde sted, før offerdyret blev dræbt. Hvis en person havde udeladt "håndspålæggelsen på offerdyret", da han ofrede sit sonoffer, så kunne han ikke opnå syndernes forladelse på grund af sin lovløshed. Gud ville aldrig have modtaget sådanne ugyldige ofre. Det var imod Guds lov at ofre et sonoffer uden at lægge hænderne på det.

Jesus kom til denne verden for at rense alle vores synder bort gennem sin retfærdige handling (Rom 5:18). Hans retfærdige handling var, at Han blev døbt af Johannes Døber for at fjerne al synd i verden og blev korsfæstet for at betale syndens løn. Han kom igennem sin dåb og blodet. Men desværre kender de fleste kristne kun halvdelen af Hans retfærdige handling. Vi bør kende hele sandheden om Evangeliet om vandet og Ånden. At tro på Ham og samtidig udelade den vigtigste del af Hans Evangelium er forkert og uden mening.

Apostelen Johannes tydeliggjorde hele Jesu Evangelium i sin første epistel. "Han er den, der er kommet gennem vand og blod, Jesus Kristus. Han kom ikke kun med vandet, men med vandet og blodet", (1 Joh 5:6).

Af natur er vi født syndige, og synden varer ved indtil vores sidste åndedrag. Vi kan ikke gøre andet end at synde, og vi kan ikke slippe bort fra Guds dom. Hele menneskeheden er dømt til at komme i helvede "for syndens løn er døden", (Rom 6:23). Men hvor synden findes i stor mængde, findes nåden desto mere "for således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv", (Rom 5:20, Joh 3:16).

Jesus Kristus, Guds Søn, kom til denne verden som Guds Lam. Han tog al synd i verden bort, da Han blev døbt af Johannes Døber i Jordanfloden. Som menneskehedens repræsentant lagde Johannes Døber sine hænder på Jesu hoved, og i det øjeblik blev al synd i verden overført til Jesus. Således tog Jesus alle vore synder på sig med sin dåb og bar dem til Korset. Han udgød alt sit hellige blod som lønnen for vores synder og sonede hele verdens synd fuldstændigt.

Så skreg Han højt: "Det er fuldbragt!" før Han drog sit sidste åndedrag på Korset. Hvad var det Jesus fuldbragte? Al synden og dommen for denne blev fuldbragt ved Hans retfærdige handling, med andre ord blev vi tilgivet for alle vores synder ved Hans dåb og Hans død på Korset. Jesus Kristus rensede al synd i verden bort for omkring 2000 år siden og har indviet en ny og bedre levemåde (Hebr 10:20). Nu er tiden for Hans nåde her. Enhver, som tror på Hans dåb og Hans død på Korset, kan blive tilgivet for alle sine synder og har den iboende Helligånd i sig (ApG 2:38). Halleluja!

Og hvad skal vi mere sige! Der er så mange vers i Bibelen, som bekræfter Hans dåb som Jesu uerstattelige retfærdige handling for vores frelses skyld (Matt 3:13-17, 1 Pet 3:21, Joh 6:53-55, Ef 4:5, Gal 3:27, ApG 10:37 osv.).

Tror i på denne sandhed? Har I stadig synd i hjertet? Fjernede Jesus alle jeres synder fra jeres fødsel og indtil nu? Fjernede Han alle jeres synder fra nu af og indtil jeres sidste åndedrag ved Sin dåb for 2000 år siden? Er I så fuldstændig helliggjorte ved at tro på Hans dåb og Hans blod?

Kristendommen i dag bør genfinde Evangeliet om vandet og Ånden. Enhver, som ønsker at vide mere om Evangeliet om vandet og Ånden, skal ikke tøve med at kontakte New Life Mission. I kan få Pastor Paul C. Jongs bøger/e-bøger helt gratis.

Udgave 1: "Er I Virkelig Blevet Født Igen Af Vandet og Ånden?"
Udgave 2: "Vend Tilbage Til Evangeliet Om Vandet og Ånden"
Udgave 3: "En Ufejlbarlig Metode Til Opnåelse af Helligånden"
Udgave 4: "Hvilken Tro Fører Os Til Guds Retfærdighed? (I)"
- Guds Retfærdighed som er åbenbaret i Romerbrevet
Udgave 5: "Vor HERRE Som Bliver Guds Retfærdighed (I)"
- Guds Retfærdighed som er åbenbaret i Romerbrevet
Udgave 6: "Vor HERRE Som Bliver Guds Retfærdighed (II)"
- The Righteousness of God that is revealed in Romans
Udgave 7: Er Antikrists Tid Kommet? Er Martyriet, Genopstandelsen og Tusindårsriget På Vej? (I)
- Kommentarer og Prædikener over Johannes' Åbenbaring
Udgave 8: Er Antikrists Tid Kommet? Er Martyriet, Genopstandelsen og Tusindårsriget På Vej? (II)
- Kommentarer og Prædikener over Johannes' Åbenbaring
Udgave 9: TABERNAKLET: Et Detaljeret Portræt af Jesus Kristus (I)
Udgave 10: TABERNAKLET: Et Detaljeret Portræt af Jesus Kristus (II)
Udgave 11: Jesu KRISTI Elementære Principper
-Troen i Apostlenes Trosbekendelse
Udgave 12: Paul C. Jongs Bogserie om Spirituel Udvikling 1
- Matthæusevangeliet (I)
Udgave 13: Paul C. Jongs Bogserie om Spirituel Udvikling 2
- Matthæusevangeliet (II)
Udgave 14: Paul C. Jongs Bogserie om Spirituel Udvikling 3
- Johannes' Første Brev (I)
Udgave 15: Paul C. Jongs Bogserie om Spirituel Udvikling 4
- Johannes' Første Brev (II)


Printet Version   |  

 
Bible studies
    Prædikener
    Bekendelser om tro
    Hvad er evangeliet?
    Bibelske termer
    FAQ om den kristne tro
 

   
Copyright © 2001 - 2019 New Life Mission. Alle rettigheder er forbeholdt.