" I har fået det for intet, giv det for intet " (Matt 10:8)

HJEM  |  OVERSIGT  |  KONTAKT  |  HJÆLP    
Bibelstudier Gratis Kristne Bøger Gratis Kristne e-Bøger Om Os
  Prædikener om vigtige emner af Pastor Paul C. Jong

 

Det, Kødet Vil, Er Død, Og Det, Ånden Vil, Er Liv Og Fred


< Romerbrevet 8:4-11 >

“For at lovens krav skulle opfyldes i os, som ikke lever i lydighed mod kødet, men i lydighed mod Ånden. De kødelige vil det kødelige, og de åndelige vil det åndelige. Det, kødet vil, er død, og det, Ånden vil, er liv og fred. For det, kødet vil, er fjendskab med Gud; det underordner sig ikke Guds lov og kan det heller ikke. De, som er i kødet, kan ikke være Gud til behag. Men I er ikke i kødet, I er i Ånden, så sandt som Guds ånd bor i jer. Den, der ikke har Kristi ånd, hører ikke ham til. Men når Kristus er i jer, er legemet ganske vist dødt på grund af synd, men ånden har liv på grund af retfærdighed. Og når hans ånd, han som oprejste Jesus fra de døde, bor i jer, skal han, som oprejste Kristus fra de døde, også gøre jeres dødelige legemer levende ved sin ånd, som bor i jer.”Oversøiske missioner er effektive, når det bliver gjort gennem litteratur, som vi gør det lige nu. Vi er velsignede, når vi læser Guds ord, og vores tro vokser, fordi vi tror på Hans ord.

Igennem de sidste fem århundreder har folk lidt, bedraget af falske doktriner som Doktrinen om den Gradvise Helliggørelse, Doktrinen om Retfærdiggørelsen og andre, som hævder, at frelse er mulig gennem bønner om tilgivelse.

Romerbrevet 8:3 fortæller os, at Gud gjorde, hvad loven ikke kunne, fordi den var svag på grund af kødet. Gud sendte Sin egen søn i syndigt køds lighed, fordømte synden i Hans kød og dømte Ham for at udfri os fra al synd.

I dag læser vi Romerbrevet 8:4-11 for at søge efter Guds sandhed. Romerbrevet 8:3-4 siger: “Og fordømte dermed synden i kødet, for at lovens krav skulle opfyldes i os, som ikke lever i lydighed mod kødet, men i lydighed mod Ånden.” Spørgsmålet er selvfølgelig: hvad betyder dette?Først, hvad betyder det ikke at leve i lydighed mod kødet?

Dette betyder, at man ikke søger efter kødets fortjenester. Det er at skelne mellem Åndens ønsker og kødets lyster, og at holde sig væk fra dem, som ikke adlyder Guds ord. Vers 5 siger: “De kødelige vil det kødelige.” Hvad betyder “det kødelige?” Det betyder, at der er dem, som selvom de går i kirke, søger efter at opfylde deres eget begær.

For at sige det ganske simpelt bør kristne ikke gå i kirke for profitsøgende interessers skyld. Det er at leve i lydighed mod kødet. Disse folk går i kirker med store menigheder for at præsentere og gøre reklame for deres foretagender og i håbet om at få faste og loyale kunder. De går i kirke og tror på Jesus for deres egen skyld.


Der er andre. De, som underviser i sektvæsen indenfor det kristne samfund, og de, som belærer deres tilhængere om kun at forfølge materielle velsignelser, er også dem, som lever i lydighed mod kødet, og som har udset sig det kødelige.

Vi kan sagtens støde på sektvæsenet i vores kristne samfund. Hvem er disse sekterere så? Det er de folk, som bedrager dem selv med deres misforståede tro på deres sekts overlegenhed. De siger, at deres sekt blev etableret af den og den, og at de har så og så mange teologer tilknyttet, at de er så store og velkendte over hele verden og har denne stærke tradition osv. Alt dette praleri er det, som skaber forfængelighed i disse folk og opbygger deres egen tro. Der er mange, som nærer en sådan tro i verden.

Sekterere tror på Jesus for deres eget køds skyld. De, som lever i lydighed mod kødet, vil prale af deres kirker og af at være materielt velsignede ved at komme i deres store kirker. Nogle kirker har så almindelige mål som “elsk din hustru.” Men dette er, hvad “de, som lever i lydighed mod kødet” betyder. Bør kirker fokusere på, at man skal elske sin hustru og sætte det som et mål? Det burde de ikke. Siger jeg dermed, at vi ikke skal elske vores hustruer? Selvfølgelig ikke! Men sådanne mål, uanset hvor pæne og tillokkende, kan ikke være det grundlæggende formål med vores kirke.

De, som lever i lydighed mod kødet, fokuserer på kødets lyster. I dag er der for mange præster, som har forandret dem selv til sådanne mennesker ved kun at være interesseret i menighedens størrelse, donationer og bygningen i sig selv - disse ting er nu blevet troens formål. At bygge en større, højere og bredere kirke er blevet deres største mål. Selvom de udadtil hævder, at det at samle så mange tilhængere som muligt vil føre dem til himlen og andre sådanne undskyldninger, er deres ultimative formål at skaffe flere penge til at bygge større kirker.

For at få deres menigheder til at følge kødets lyster, må de forandre deres tilhængere til religiøse fanatikere. Nogle præster har bygget deres succes på deres evne til at forandre deres menigheder til fanatikere, halvskøre, desillusionerede og totalt misledte mennesker.De, som lever i lydighed mod Guds Ånd

Men der findes dem blandt de kristne, som virkelig lever i overensstemmelse med Guds Ånd. De, som lever i lydighed mod Guds Ånd, lever ifølge Guds ord, tror på det, som står skrevet i de hellige skrifter, mens de fornægter deres egne tanker, gør som Gud vil og prædiker evangeliet om vandet og Ånden.

Bibelen erklærer, at de, som lever i lydighed mod Ånden, vil det åndelige. Hvis vi er blevet tilgivet for alle vores synder ved at tro på Guds retfærdighed, så bør vi ikke leve i tankeløshed, men leve, mens vi spekulerer over Åndens gerninger. De, som lever i Ånden, tænker åndeligt og forsøger at gøre Åndens gerninger i troen. De er lykkelige, de, som forfølger Åndens gerninger. Det er disse folk, som behager Gud, frelser andre fra synden i verden og lever i troen. Vi er blevet tilgivet for vores synder, og derfor må vi ville det åndelige og leve i lydighed mod Ham.

Målet i vores liv er at opfylde Åndens gerning, som er at prædike evangeliet om vandet og Ånden. Vi må vende vores sjæl mod det åndelige. Hvor meget har du vendt dig mod Åndens gerninger? Vi fører en åndelig krig og må praktisere Åndens gerninger ved at tro på Guds retfærdighed og ved at prædike om den. Vi må altid tænke på det, som behager Herren og udfordre Åndens gerninger ved at indstille os selv på Guds arbejde, selvom vi er svage og måske utilstrækkelige. Når et bestemt arbejde er gjort, så må vi igen stræbe efter mere arbejde, som vil behage Herren.

Vi prædiker nu evangeliet om vandet og Ånden til hele verden gennem litteratur. Omkring 200-300 personer modtager dagligt vores gratis kristne bøger og e-bøger ved at besøge vores hjemmeside. Ved i troen at stræbe efter at prædike evangeliet om vandet og Ånden til alle i hvert land i verden, tjener vi evangeliet sammen med dig i Hans kirke. Hvis ikke vi havde villet det åndelige, så ville vi ikke have modtaget Åndens frugter. Vi bør udføre Hans arbejde et efter et med vores sjæl vendt mod det åndelige. Så vil vi behage vores åndelige brudgom, Jesus Kristus, som den fromme hustru i Ordsprogenes Bog kapitel 31.


I vers 8 står der: “De, som er i kødet, kan ikke være Gud til behag.” Dette henviser til dem, som ikke har modtaget syndernes forladelse. “For det, kødet vil, er fjendskab med Gud; det underordner sig ikke Guds lov og kan det heller ikke. De, som er i kødet, kan ikke være Gud til behag” (Rom 8:7-8). Således kan syndere, som ikke har Ånden i sig, hverken gøre Guds arbejde eller behage Ham.

Syndere underlægger sig ikke Guds lov. De bøjer sig heller ikke for Guds retfærdighed. De kan ikke behage Ham. Det er fordi, at de ikke kan forstå Guds vilje, eftersom Helligånden ikke bor i dem. Hvad der behager Herren er at tilgive hele menneskehedens synd med evangeliet om vandet og Ånden. Han er ikke glad for synderes tilbedelse og pris.

Gud er ikke tilfreds, når syndere priser Ham. Ligegyldigt hvor meget syndere løfter deres hænder for at prise Ham og græder i deres tilbedelse af Ham, så kan de ikke behage Ham. Syndefulde kristne forsøger at behage Gud ved at være bedøvet af følelser. De kan ikke behage Herren. De, som er syndige, kan ikke behage Herren, fordi de er syndere. Ligegyldigt hvor meget de prøver, kan syndere aldrig behage Herren. Det er ikke et spørgsmål om, hvor villige de er for at behage Herren; det er et spørgsmål om, hvor umuligt det er for dem at behage Ham.


Ville Gud være glad, hvis mennesker byggede større kirker? Det ville Han ikke. Hvis det er nødvendigt at bygge en større kirkebygning, så byg endelig en større kirke. Men at bygge en større kirke blot for at bygge vil overhovedet ikke behage Gud.

Der er for eksempel en kirke i min hjemby, som for nylig har brugt 3 millioner dollars på at bygge en ny kirkebygning, selvom den tidligere bygning står lige ved siden og stadig er i fin stand og af god størrelse. Eftersom menighedens størrelse er omkring 200, højst 300, var det så virkelig nødvendigt at bygge en sådan kirke? Guds kirke er ikke bygget af mursten. Gud fortæller os, at vi er Guds tempel, og at Guds Ånd hviler i de retfærdiges hjerter.

Det er korrekt at bygge en større kirke, når det er en nødvendighed, men giver det at bygge store kirkebygninger ære til Gud? Nej, det gør det ikke. Giver det mere ære til Gud at samle flere mennesker i kirken? Nej, du kan ikke behage Gud blot ved at gøre det. De, som lever i lydighed mod kødet kan ikke behage Herren.

Nogle gange sker det, at selv retfærdige mennesker kun søger efter kødets gerninger. Disse mennesker kan ikke behage Herren. Blandt de retfærdiggjorte er der nogle, som stadig er bundet af deres køds tanker, som synderne er. Disse mennesker kan ikke behage Gud. Faktisk er de ude af stand til at leve et sundt liv i troen i kirken, og de brokker sig og afskyr Guds kirke og til sidst forlader de kirken.

Derfor skal vi, som er retfærdige, leve et liv, som er retfærdigt, og som behager Gud, ikke et liv, som kun søger efter kødets lyster. Vi skal tænke på Guds gerninger og Hans retfærdighed, tjene Hans retfærdigheds arbejde og bruge vores kroppe, vores hjerner og vores ejendele som instrumenter for Guds retfærdighed. Vi skal leve et liv, som behager Gud.De, som lever i Kristi Ånd

Lad os læse vers 9 sammen: “Men I er ikke i kødet, I er i Ånden, så sandt som Guds ånd bor i jer. Den, der ikke har Kristi ånd, hører ikke ham til.”

Ifølge Paulus betyder dette vers, at hvis vi tror på evangeliet om vandet og Ånden - med andre ord hvis vi tror på Guds retfærdighed - og er blevet udfriet fra vores synder, så er vi ikke længere i kødet, men i Ånden. Hvis nogen har Ånden i sit hjerte, så er denne person i Kristus, og hvis nogen ikke har Kristi ånd, hører denne person ikke ham til.

Derfor er vi ikke i kødet, men i Ånden. Vi, som er i Ånden, og som er blevet udfriet fra synden gennem evangeliet om vandet og Ånden, bør ikke glemme, at vi er retfærdighedens soldater, som har evnen til at behage Gud som de retfærdiggjorte i Kristus. Vi bør ikke blive fortvivlede over vores køds svaghed, men behage Gud med troen, at, selvom vi er svage, er vi Hans, og vi er i Ham, og at vi derfor er Hans arbejdere.

Vi må vide, at det ikke er tilladt for os at søge efter kødets lyster, efter at vi er blevet genfødt. Vi bør leve i viden om, at de retfærdiggjorte er bestemt til at leve kun for Guds retfærdighed. Vers 10 viser os, hvordan kristne bør leve: “Men når Kristus er i jer, er legemet ganske vist dødt på grund af synd, men ånden har liv på grund af retfærdighed.”


I sandhed blev vi, vore kroppe, korsfæstet og døde sammen med Jesus Kristus på grund af vores synd. Vi er blevet frelst fra alle vores synder gennem Guds retfærdige handling. På grund af denne retfærdighed, har de retfærdiggjortes ånder således evigt liv. Evigt liv! Vi bør vide, at de, som er blevet retfærdiggjorte, ikke længere har ret til at leve i lydighed mod kødet. De, som ikke lever for Guds retfærdighed, efter at de er blevet genfødt, er langt fra Hans velsignelser.

Vi var forudbestemt til at leve for Guds retfærdighed. Måske har nogle af jer, efter at være blevet født på ny af vandet og Ånden, desperat tænkt: “Bibelen siger, at de, som er i kødet, ikke kan behage Gud. Jeg må være en af dem.” Men det er ikke sandt. Gud har genskabt os for at leve som Hans retfærdigheds soldater.

Nogle mennesker tænker på den måde, fordi de sikkert har misforstået Bibelen. Selvom nogle af de retfærdiggjorte tænker, at de ikke kan leve i lydighed mod Gud, fordi deres kroppe lever i lydighed mod kødet, og fordi de er svage, så er sandheden, at de, som har Helligånden i sig, glædes ved at gøre Guds gerninger. At gøre Guds gerninger gør dem glade og lykkelige og godt tilpas. På den anden side er et liv uden Guds gerninger et liv uden motivation og formål, et forbandet liv.

Efter at vi har accepteret evangeliet om vandet og Ånden og hviler i Guds retfærdighed, så vil Helligånden bo i os. Helligånden kommer til og bor i dem, som har modtaget udfrielsen. Hvad sker der med dem, i hvem Helligånden bor? De er bestemt til at tjene Guds retfærdighed og gøre Hans retfærdige arbejde.


Kort sagt bør de, som har modtaget syndernes forladelse og er blevet retfærdiggjorte, kun leve i troen. De retfærdiggjorte kan kun overholde deres tro, når de lever i troen og udfører Guds gerninger. Hvis du tror, at du vil leve i denne verden kun i kødet, selvom du er blevet retfærdiggjort, er det fordi, at du ikke har indset, at du har modtaget syndernes forladelse, og at din skæbne allerede er forandret.

De retfærdiggjortes skæbne er forandret. Før de blev født på ny, havde de levet for verden og for deres egne formål og var lykkelige, mens de levede for at opfylde deres kødelige lyster. Men efter, at de er blevet genfødt, er det umuligt at leve sådan igen. Vi har modtaget syndernes forladelse. Ville vi være lykkelige, om så vi havde en sekscifret indtjening? Når vi bliver nødt til at hengive os selv til at frelse andre sjæle fra denne verden, hvordan kan vi så stille os tilfreds med materielle goder?

Jeg beder dig med andre ord om at tænke grundigt over det kødelige og det åndelige. Du behøver ikke at gøre disse ting for at kende dem; alt, du skal gøre, er at overveje dem med stor alvor.

Indtil nu har jeg prædiket over Romerbrevet kapitlerne 1 til 6 i min tidligere prædiken bog om Romerbrevet og fra kapitel 7 til 16 i denne bog. Disse to prædiken bøger, den fjerde og den femte i min kristne bogserie, vil blive uddelt til kristne over hele verden, så de kan læse dem. Jeg er sikker på, at mange mennesker vil få kendskab til Guds retfærdighed gennem min kristne bogserie. Igennem mine tre tidligere prædiken bøger har jeg talt om den fundamentale lærdom vedrørende Guds frelse. I den første bog talte jeg om evangeliet, i den anden om teologiske emner, og den tredje omhandlede Helligånden og den korrekte måde at opnå Helligånden. Og denne fjerde og femte bog om Romerbrevet behandler i dybden, hvor forkerte mange af de teologiske doktriner er, hvorfor synd ikke forsvinder, selvom kristne tror på Jesus, og om hvordan evangeliet om vandet og Ånden er åbenbaret som Guds retfærdighed.


Jeg tror, at evangeliet vil spredes hurtigere over hele verden gennem denne bog. Der har været en bemærkelsesværdig fremgang i evangeliets prædiken efter, at vi udgav den tredje bog sammenlignet med dengang, vi udgav de første to bøger. Nu, efter den tredje bog, spørger flere og flere efter den første og anden udgave af min kristne bogserie.

Efter disse to bøger er blevet udgivet, vil vi vide, hvor stor magt evangeliet om vandet og Helligåndens magt har. Jeg beder om, at Gud vil kaste mange velsignelser ned over dem, som kommer til at kende Hans retfærdighed. De vil vide, hvordan de skal forstå Romerbrevet, at det skal forstås ved troen på evangeliet, som indeholder Guds retfærdighed.

Vi arbejder alle sammen for evangeliet. Udfører du ikke også Guds arbejde? Du støtter den menighed, som prædiker evangeliet for at frelse syndere fra deres synd. Når vi er trofaste og tjener evangeliet, så vil så mange sjæle over hele verden blive udfriet fra alle deres synder. Hvordan kan vi da afvise dette værdifulde arbejde for verdslige gerningers skyld?

Jeg vil gøre det klart for dig, at vi, de retfærdige, er bestemt til ikke længere at leve for kødets skyld. Nu er vores skæbne bestemt til at opnå Guds retfærdighed, at frelse sjæle, og at leve for denne retfærdighed. Du må vide dette og leve resten af dine liv for Gud, for det sande evangelium, og for frelsen af sjælene fortabt til synden.


Dette er, hvad Romerbrevet taler om i denne del. Lad os kigge på vers 10 og 11: “Men når Kristus er i jer, er legemet ganske vist dødt på grund af synd, men ånden har liv på grund af retfærdighed. Og når hans ånd, han som oprejste Jesus fra de døde, bor i jer, skal han, som oprejste Kristus fra de døde, også gøre jeres dødelige legemer levende ved sin ånd, som bor i jer.”

Det ovenstående afsnit betyder, at vi, vores legemer, har været døde længe på grund af vores synd. Men vores ånd er i live på grund af Guds retfærdighed og tro. Hvis man tror på Guds retfærdighed, vil man opnå nyt liv. Vi har fået nye liv ved at tro på Guds retfærdighed.

Vers 11 siger: “Og når hans ånd, han som oprejste Jesus fra de døde, bor i jer, skal han, som oprejste Kristus fra de døde, også gøre jeres dødelige legemer levende ved sin ånd, som bor i jer.” Det betyder, at Han vil lade os genopstå ved dommedag. Livet, med hvilket vi havde levet for længe siden kun for vores legemers skyld og for synden, er nu dødt, og vores skæbne er forandret, så vi skal leve resten af vores liv for Gud og Hans retfærdighed.

Du keder dig måske over de retfærdiggjortes liv, idet du tænker: “Der er ingen tvivl om, at de retfærdiggjorte ofte mødes for at sige, hvad de siger.” Ikke desto mindre vil selv det at høre et gab fra en genfødt troende, som sidder ved siden af dig eller bare det at lytte til deres pris og stemmer vil forny dine tanker, hvis du bliver i kirken. Det er fordi, at Helligånden arbejder i Guds kirke og i de troendes hjerter. Din sjæl vil blive som ny, og du vil få ny styrke i dit hjerte, blive fodret med livets åndelige brød og opnå åndelige forpligtelser som at gå ud og udføre åndelige gerninger.

I forsamlingen af troende kan du blive opfrisket. Det faktum, at du bliver skilt fra verden, viser, at din skæbne har ændret sig. Det er derfor, at de, som lever i lydighed mod kødet, er kødelige, mens de, som lever i lydighed mod Ånden, er åndelige. Vi, som er blevet retfærdiggjorte, lever ikke længere i lydighed mod kødet. De retfærdiggjorte ønsker ikke længere at være slaver af synden. Vi ønsker i det mindste at leve i lydighed mod Ånden og at tænke på det åndelige. De retfærdiggjorte udfører åndelige gerninger, arbejder med at vinde sjæle til Kristus.


Vi må arbejde hårdt for Guds gerninger, fornægte vores egne tanker for det og indstille os på det. Vi må nu leve resten af vores liv på denne måde. Din skæbne er blevet ændret til kun at leve for Guds retfærdighed, fordi du har modtaget udfrielsen ved at tro på evangeliet om vandet og Ånden. Jeg håber, at du kender denne sandhed.

Jeg er ked af det, men du kan ikke længere vende tilbage til verden og blive syndens slave igen. Hvis du vender tilbage til verden nu, vil det være ensbetydende med din egen død. At være kødelig er døden. Din ånd vil dø, din sjæl vil dø, og din krop vil dø, hvis du stadig forsøger at opnå kødelige lyster. Israelitterne vendte ikke tilbage til Egypten efter deres udvandring; de kunne heller ikke være lykkelige, når de mødte en egypter, efter at de havde krydset det Røde Hav. På samme måde kan vi, som er blevet retfærdiggjorte, ikke længere vende tilbage til Egypten eller være lykkelige ved mødet med en åndelig egypter.

Vil du vide mere om Romerbrevet? Klik venligst på banneret nedenfor for at få din gratis bog om Romerbrevet.
Bibelstudier om Romerbrevet

Hvis en retfærdig, genfødt person går ud i verden og lever med syndere i verden, så vil han/hun blive vanvittig af længsel efter at vende tilbage til Guds kirke. Han/hun vil savne Guds kirke. Lad os derfor leve med vores tanker koncentreret om det åndelige.

Hvad betyder Guds ånds gerninger? Er de ikke Guds gerninger? Er det ikke gerninger, som sker, når man tjener Guds evangelium? Og er vi ikke svage og utilstrækkelige? Du er svag, og det er jeg også. Men har du ikke modtaget syndernes forladelse, selv da du var svag og utilstrækkelig? Selvfølgelig har du det! Bor Helligånden da i dig? Svaret er et eftertrykkeligt ja!


Er vi da i stand til at fokusere vores sjæl på det åndelige eller ej? Selvfølgelig er vi det - vi er alle i stand til at koncentrere os om det åndelige. Ved du, at Gud har ændret din skæbne, så at du vil gøre Åndens gerninger? Tror du på dette?

Vores sind har nu ændret sig. Hvis du ikke ved, at dit sind har ændret sig, når det rent faktisk har ændret sig, så betyder det blot, at du er i vanskeligheder. Du må være fast besluttet på Guds retfærdighed. Så vil Guds kirke blive dit hjem, dine kammerater i troen vil blive dine brødre, dine søstre, forældre - din familie - i den samme Helligånd. Alle i din kirke vil blive din familie. Hvis du ikke har tænkt sådan før, så er det nu på tide at tænke dig om og alvorligt overveje denne lærdom.

Tænk ikke, at kun din familie i kød og blod er din familie. Her er dit hjem og alle genfødtes hjem. I er alle del af Guds familie. Det er derfor, at vi må leve i lydighed mod Ånden. Vi må leve for Gud for at være åndelig er at få fred.

Tilbage

 


Printet Version   |  

 
Bible studies
    Prædikener
    Bekendelser om tro
    Hvad er evangeliet?
    Bibelske termer
    FAQ om den kristne tro
 

   
Copyright © 2001 - 2019 New Life Mission. Alle rettigheder er forbeholdt.