" I har fået det for intet, giv det for intet " (Matt 10:8)

HJEM  |  OVERSIGT  |  KONTAKT  |  HJÆLP    
Bibelstudier Gratis Kristne Bøger Gratis Kristne e-Bøger Om Os
  Prædikener om vigtige emner af Pastor Paul C. Jong

 

Troen Kommer Af Det Der Høres


< Romerbrevet 10:16-21 >

“Dog var det ikke alle, der adlød budskabet; for Esajas siger: ‘Herre, hvem troede på det, de hørte af os?’” Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Men, spørger jeg, har de da ikke hørt? Jovist:

‘Deres røst er nået ud over hele jorden,

deres ord til verdens ende.’

Men har Israel da ikke forstået? spørger jeg. Allerede Moses siger:

‘Jeg vil ægge jeres vrede mod noget,

der ikke er et folk, vække jeres trods mod et uforstandigt folk.’

Og Esajas går så vidt, at han siger:

‘Jeg var at finde for dem,

der ikke søgte mig, jeg viste mig for dem,

der ikke spurgte efter mig.’

Men om Israel siger han:

‘Dagenlang rakte jeg hænderne ud

imod et ulydigt og genstridigt folk.’”Vers 17 siger: “Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord.” Hvor kommer den tro fra, som udfrier en person fra sine synder? Sand tro kommer ved at høre Guds ord.

Jeg vil gerne fortsætte med at bære vidne til evangeliet om Guds retfærdighed gennem Hans ord. Lad os begynde med at kigge på Romerbrevet 3:10-20:

“Som der står skrevet: ‘Der er ingen retfærdig,

ikke en eneste.

Der er ingen forstandig,

ingen, der søger Gud.

De er alle kommet på afveje,

alle er fordærvede;

ingen gør godt,

ikke en eneste.’

‘Deres strube er en åben grav,

med deres tunger taler de svig’;

‘der er slangegift under deres læber,

deres mund er fuld af forbandelse og forbitrelse.’

‘De er rappe på fødderne til at udgyde blod.’

‘Vold og ulykke er på deres veje;

fredens vej kender de ikke.’

‘Gudsfrygt har de ikke for øje.’

Og vi ved, at alt, hvad loven siger, taler den til dem, der er under loven, for at hver mund skal lukkes og hele verden stå strafskyldig over for Gud. For af lovgerninger bliver intet menneske retfærdigt over for ham; det, der kommer ved loven, er jo syndserkendelse.”Hvordan skal vi forstå og tro på disse afsnit for at modtage frelsen? Fra begyndelsen var der hverken retfærdige eller dem, der søgte efter Gud, men alle var syndere. Deres struber var åbne grave; deres tunger var som slangegift, svigefulde og fulde af forbandelse og forbitrelse. Deres fødder var rappe til at udgyde blod. De kendte ikke fredens vej eller gudsfrygt, og de vandrede kun på vejen til deres egen ødelæggelse og undergang. Før man kendte eller troede på Guds retfærdighed, var alle syndere, og den måde, at de fandt ud af, at de var syndere, var gennem loven.

Hvordan kunne vi kende vores synder uden loven? Hvordan kunne vi kende Gud? Frygtede vi nogensinde Gud? I Romerbrevet 3:18 står der: “Gudsfrygt har de ikke for øje.” Så vores legemlige øjne Ham nogensinde? Vi har måske været svagt bevidste om Guds eksistens, men vi hverken så eller frygtede Ham. Hvordan fandt vi så ud af, at vi var syndere? Vi kom til at kende Guds eksistens ved at høre Hans skrevne ord. Det er derfor, at hørelsen kommer fra Guds ord.


Vi ved, at Gud skabte verden, fordi der står i de hellige skrifter: “I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden” (1 Mos 1:1). Det er ved at høre dette ord af Gud, at vi kom til at kende og tro på Hans eksistens og til at tro på, at Han er skaberen af hele universet. Hvis det ikke var for Guds ord, ville der ikke have været nogen, som kendte Ham eller frygtede Ham. Vi ville heller ikke have kendt til vores synder uden Guds ord - ikke en eneste person.

Med andre ord var vi grundlæggende uvidende om Gud og tilbad meningsløse ting og var ikke klar over vores egen synd. Men Gud gav os loven, og sådan kom vi til at kende vores synder foran Gud. Det var ved at høre Hans ord om loven, om de ti bud og de 613 påbud i loven, at vi kom til at kende vores egen ufuldkommenheder og synd.

Ingen kan kende selv éns egne synder uden ordet om loven. Næsten enhver fange bag tremmer vil hævde, at han/hun ikke ved, hvad hans/hendes forbrydelse er, eller hvorfor han/hun er kommet i fængsel. Mange af dem hævder, at de er uskyldige; at de er kommet i fængsel uretmæssigt og ved en fejltagelse. Uden at kende Guds lov kan vi ikke kende vores egne synder, og man siger: “Jeg har altid handlet således. Alle gør det. Hvordan kan det være en synd?”

Kun ved at se og høre om Guds lov har vi indset vores synder. Vi er kommet til erkendelsen, at vores tilbedelse af andre guder, vores forgæves kalden på Guds navn, vores forsømmelse af sabbatten, vores myrderi, vores hor, vores tyveri, vores løgne, vores misundelse og kort sagt, vores manglende evne til at efterleve Guds ord, er alle syndens gerninger, fordi Guds lov siger det. Det er sådan, at vi har indset og erkendt, at vi var syndere foran Gud ved lovens ord. Før denne lov kendte vi ikke vores egne synder.

Da vi nu har indset, at vi er syndere, hvad skal vi så gøre foran Gud? Vi må spørge, hvordan vores synder kan tilgives. Det er ved at høre Guds ord, at vi er kommet til at kende vores egne synder og indset vores behov for frelse. Ligesom de sultende har behov for føde, har dem, som indser, at de har brudt Guds lov og ved, at de er alvorlige syndere foran Gud, behov for frelsen. Det er sådan, at vi kom til at kigge efter Gud og til at indse vores behov for at tro på Hans retfærdighed gennem Jesus Kristus, som Han sendte til os. Eftersom “tro kommer ved at høre,” kender vi vores synder ved at høre Guds ord.Nu ved vi, at vi er syndere. Hvad skal vi så gøre for at blive udfriet fra vores synder?

Frelsen kommer ved troen på Hans ord, som står midt i vores hjerter, ligesom vi kom til erkendelsen af vores synder ved at høre og lære om Guds ord. Som Romerbrevet 3:21-22 siger: “Men nu er Guds retfærdighed åbenbaret uden lov, bevidnet af loven og profeterne, Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror.”

Ved at give os Sin lov lod Gud os vide, at vi er syndere foran Ham, eftersom vi har forsømt at leve efter Hans ord. Efterfølgende har vi to forskellige behov: vi ønsker at leve efter loven, men på samme tid søger vi desperat vores egen frelse fra synd. Men fordi “…nu er Guds retfærdighed åbenbaret uden lov,” så må de, som skal udfries fra deres synder, finde udfrielse ved deres tro på denne retfærdighed af Gud og ikke ved loven. Vi ved, at denne udfrielse ikke kommer ved at overholde Guds lov, men ved at tro på frelsen givet af Gud i den sande retfærdighed af Gud, som har frelst os gennem Jesus Kristus.


Hvad er da Guds retfærdighed og Hans frelse? Det er evangeliet om vandet og Ånden, som bliver omtalt både i Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente. Evangeliet om vandet og Ånden optræder i Det Gamle Testamente som frelsen ved troen på offersystemet, og i Det Nye Testamente som troen på Jesu dåb og Hans kors. Romerbrevet 3:21-22 siger: “Men nu er Guds retfærdighed åbenbaret uden lov, bevidnet af loven og profeterne, Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror.”

Hvordan kan vi så modtage Guds retfærdighed? Vi kan modtage Guds retfærdighed ved at kende, gennem Guds ord bevidnet af loven og profeterne, at Jesus er Gud og vores frelser og ved at blive frelst fra alle vores synder gennem vores tro på Ham.

Med andre ord kan vi modtage Guds retfærdighed ved at tro på Hans ord, bevidnet af loven og profeterne i Det Gamle Testamente. At loven og profeterne bevidnede Guds ord er også vist i de allerførste kapitler af Brevet til Hebræerne og i Romerbrevet.

At Jesus kom for at udfri os fra synd er frelsen, som blev lovet os af Gud. Dette løfte om at frelse synderne, som var under loven og på vej til deres egen ødelæggelse, var blevet givet af Gud for tusinder af år siden. Han havde igen og igen gentaget dette løfte og åbenbaret, hvordan Han havde tænkt Sig at holde det gennem mange af Sine tjenere, som kom før os.


Lad os tage et afsnit som eksempel. Tredje Mosebog 16:21 siger: “Aron skal lægge begge sine hænder på den levende buks hoved, og han skal bekende al israelitternes synd over den, alle deres overtrædelser og synder; dem skal han lægge på hovedet af bukken og derpå sende den ud i ørkenen med en mand, der står rede.” Afsnittene fra Romerbrevet 3:21-22, at Guds retfærdighed blev bevidnet af loven og profeterne, betyder, at Jesu komplette frelse blev åbenbaret gennem Det Gamle Testamentes ofringer i Tabernaklet og gennem sådanne profeter som Esajas, Ezekiel, Jeremias og Daniel.

Med andre ord havde Gud allerede åbenbaret gennem ordet i Det Gamle Testamente, hvordan Han ville holde Sit løfte om frelsen - at Han ville gøre dette ved at sende Jesus Kristus, at Han ville lade Ham tage al synd i verden på Sig med dåben, at Han skulle dø på korset i vort sted og derved betale syndens løn med Hans legeme, alt for vores udfrielse fra synd gennem Guds retfærdighed. Vores frelse er således ikke ved loven, men ved vores tro på Guds retfærdighed, Jesus Kristus Selv, som bevidnet både ved loven og ved profeterne.


Gud fortæller os, at vi er frelst fra vores synder ved at tro på Hans retfærdighed, som blev opfyldt af Jesus Kristus. Vores tro kommer ved at høre Guds ord, ordet om Jesus Kristus. Hvordan kan vi vide og tro på, at Jesus er vores frelser? Vi kender og tror på, at Jesus er vores frelser ved at høre Guds ord talt til Hans tjenere, at Han havde lovet at frelse os i overensstemmelse med Sin plan, og at Jesus kom for at frelse os også i overensstemmelse med denne plan. Som der står skrevet i Daniels Bog 9:24: “Halvfjerds uger er fastsat for dit folk og for din hellige by, før overtrædelserne bliver tøjlet, synden bragt til ophør og skylden sonet, før den evige retfærdighed kommer, før profeternes syner bliver beseglet, og det højhellige bliver salvet.”Gud har fastsat halvfjerds uger for vores folk

Vi fortsætter med den ovenstående passage fra Daniels Bog. Hvad passagen beskriver er Israels fald ved Babylon, da Gud besluttede, at israelitterne, på grund af deres afgudsdyrkelse, skulle bringes til Babylon som fanger og leve der i 70 år som slaver. Som besluttet af Gud blev Israel angrebet og overmandet af Babylon, og da de var ude af stand til at stå imod denne ødelæggelse, endte de med at give op for de indtrængende, som tog mange af israelitterne til fange og anvendte dem som slaver. Blandt de fanger, som blev taget med, var også de vise, såsom Daniel, som den babylonske konge gjorde til sin rådgiver.

Så Gud straffede på denne måde israelitterne for deres synder, men fordi Han var barmhjertig, var Han ikke vred for altid, men i stedet planlagde Han at befri dem efter 70 år.

Da Daniel, som angrede foran Gud på vegne af sit folk, bad om nåde og udfrielse, sendte Gud en engel, som udtalte den ovenstående passage: “Halvfjerds uger er fastsat for dit folk og for din hellige by, før overtrædelserne bliver tøjlet, synden bragt til ophør og skylden sonet, før den evige retfærdighed kommer, før profeternes syner bliver beseglet, og det højhellige bliver salvet.” Denne passage er Guds løfte til Daniel, at Han ville tilgive alle synderne, som Hans folk havde begået, efter 70 år, når deres overtrædelser var ovre. Den viser også for os Guds lovede udfrielse gennem Jesus Kristus.

Fordi israelitterne begik mange synder, måtte Gud straffe dem, og prisen var 70 års slaveri, hvorefter Gud tilgav alle deres synder. Når overtrædelserne var blevet udfriede, og synden er nået til ende, så ville alle israelitternes synder ikke længere eksistere. Når overtrædelsernes forsoning er skabt, kommer den evige retfærdighed, og visionen og profetien besegles, så vil alle Guds ord talt til Jeremias blive opfyldt. Gennem 70 års slaveri skulle synden bæres, og i det halvfjerdsindstyvende år skulle israelitterne vende tilbage til deres hjemland.

Det er, hvad Gud fortalte Daniel gennem Sin engel. Dette løfte var et løfte givet til israelitterne, men det har også en åndelig betydning - ligesom Gud fastsatte 70 uger for Israels folk og deres hellige by, har Gud forberedt for alle os, som tror på Ham, vores hellige by i himlen, vores Gudsrige.


I Romerbrevet 3:21-22 står der: “Men nu er Guds retfærdighed åbenbaret uden lov, bevidnet af loven og profeterne, Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror.” Da Jesus kom til denne jord, blev døbt og døde på korset, blev alle vores overtrædelser udraderet, vores synder endte, den evige retfærdighed blev åbenbaret, og visionen og profetien blev bevidnet. Passagen fra Daniels Bog ender med: “Og det højhellige bliver salvet.” Hvad betyder dette? Det højhellige henviser til ingen anden end Jesus Kristus, som ville komme til denne jord for at blive salvet.

Hvad betyder det at blive salvet? At Jesus ville overtage de tre titler som konge, ypperstepræst i Guds rige og profet. Som vores konge, ypperstepræst og profet ville Jesus opfylde Guds vilje for at udfri os fra alle vores synder. Ligesom det blev profeteret af englen, som talte til Daniel, tog Jesus Kristus al synd i verden på Sig og blev dømt i vort sted ved at komme til denne verden og blive døbt.

“Troen kommer ved at høre.” Hvordan kan vi så høre og tro på dette evangelium om Guds retfærdighed? Hvordan kan vi tro på, at Jesus Kristus er vores frelser? Vi kan høre og tro på Guds ord, som det er talt i Det Gamle Testamente og i Det Nye Testamente og ved ordene talt af Guds profeter og Hans tjenere. Det er derfor, at Paulus sagde, at troen kommer ved at høre, og denne tro kommer ved at høre Kristi ord.


Profeterne i Det Gamle Testamente, såsom Daniel og Esajas, havde profeteret om Jesu Kristi komme. Især havde Esajas profeteret: “Men det var vore sygdomme, han tog, det var vore lidelser, han bar” og “Som et lam, der føres til slagtning, som et lam, der er stumt, mens det klippes, åbnede han ikke sin mund” (Es 53: 4,7).

Hvem på Esajas’ tid ville have troet, at Jesus Kristus ville blive født af en jomfru for at komme til denne jord som den mest almindelige blandt mennesker, leve i 33 år, blive døbt, korsfæstet og rejst fra de døde på tredjedagen? Alligevel så Esajas dette og profeterede, cirka 700 år før Jesu komme, at alle disse ting ville ske. Han bevidnede det faktum, at Kristus ville bære vores lidelser og alle vores synder.

Det er derfor, at Paulus ofte brugte ordene i Det Gamle Testamente, da han skrev Romerbrevet, for at forklare, hvordan Guds tjenere bevidnede, hvordan Jesus blev vores frelser ved at komme til denne jord, ved at fjerne alle vores synder og dermed frelse os ved Guds retfærdighed.For alle har syndet

I Romerbrevet 3:23-24 står der: “For alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud, og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus.” Fordi vi blev født med synden, og alle har syndet imod Gud, er vi ufuldstændige foran Hans nåde og Hans rige. Men vi blev ufortjent retfærdiggjort ved Guds nåde gennem udfrielsen i Jesus Kristus. Vores retfærdiggørelse var gratis, uden pris. Vi skulle ikke betale lønnen for vores synder, fordi Jesus tog alle vores synder på Sig og betalte denne løn med Sit eget liv på korset, alt for at udfri de af os, som ville høre og tro på Ham.

Hvad mener vi med troen på frelsen fra alle synderne? Vi mener simpelthen troen på Guds retfærdighed. At tro på Guds retfærdighed har intet med gerninger at gøre, men alt med vores hjerter at gøre. Vi bliver retfærdiggjorte ved at høre ordet om Vorherre og ved at tro på det med vores hjerter. For at frelse os fra vores synder kom Herren ned på jorden, blev Guds lam, som bar al synd i verden ved at blive døbt af Johannes Døber, og døde på korset. På tredjedagen genopstod Han fra de døde og sidder nu ved Gud Faderens højre hånd.

Jesus Kristus tog al synd i verden på Sig selv, betalte prisen for straffen for vores synd med Sit eget liv og rejste Sig fra døden; alt for at frelse os fra vores egen visse død. Vi bliver frelst ved at tro på dette. Vores frelse kommer ved troen, og vores tro kommer ved at høre Guds skrevne ord, og vi kan høre ved Kristi ord.

“Troen kommer ved at høre.” Vi tror med vores hjerter. Vores intellekt er for vores viden, mens vores kroppe skal bruges til at arbejde, og i vores hjerter tror vi. Hvad skal vi da tro på i vore hjerter og hvordan? Ved at høre Guds ord kan vi høre Hans evangelium og ved at høre Hans evangelium kan vi have troen, og ved at have troen kan vi frelses. Når vi tror, tror vi ved Guds ord, og det vil sige, at vi tror på det skrevne ord, som hævder, at Kristus tog al synd i verden på Sig med Sin dåb, bar dem, døde på korset og genopstod fra de døde.

At have troen på Guds ord er at have troen på Hans retfærdighed. Så tro, uden at høre Guds ord, er nytteløs og ubrugelig. Sådanne påstande - at Gud blev åbenbaret gennem éns drømme og så videre - er løgne.


Vi frelses kun ved tro og ved troen alene. Lad os endnu engang læse Romerbrevet 3:24-26: “Der er ingen forskel; for alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud, og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Ham gjorde Gud ved hans blod til sonoffer ved troen for at vise sin retfærdighed, fordi han havde ladet de tidligere synder ustraffede, dengang han bar over med dem, for i den tid, der nu er inde, at vise sin retfærdighed, så han selv er retfærdig og gør den retfærdig, som tror på Jesus.” Amen. Vorherre blev til sonofferet for vores synder. På grund af vores synder blev vi Guds fjender, men Jesus genetablerede vores forhold til Gud ved at blive sonofferet for vores synder med Sin dåb, død og genopstandelse.

Midt i Romerbrevet 3:25 finder vi dette afsnit: “Fordi han havde ladet de tidligere synder ustraffede, dengang han bar over med dem, for i den tid, der nu er inde, at vise sin retfærdighed.” Dette afsnit fortæller os, at Gud havde ventet med stor tålmodighed meget længe, og at Han vil vente indtil dommedag. De, som tror på Jesus Kristus, de, som tror på frelsen gennem evangeliet om vandet og blodet, de, som tror på Sønnens frelse, som blev sonofferet for Gud Faderen - alle deres synder er blevet set igennem fingre med af Gud. “At Gud ser igennem fingre med synden” betyder, at Gud har set igennem fingre med den synd, som de, som hører og tror på Guds ord og Hans evangelium, har begået. Det er de folk, som tror på Jesu dåb og Hans blod på korset.

Igennem vores liv fejler vi fra tid til anden, men dette skyldes svagheden i vores kød og sind, og så længe vi ikke fornægter Jesu frelse, så vil Gud ikke betragte disse fejl som synder. Med andre ord ser Gud ikke på synden hos dem, som er frelst ved at tro på vandet og Jesu Kristi blod i deres hjerter, men ser igennem fingre med dem.

Hvorfor er det, at Gud ser igennem fingre med vores synder? Hvordan kan Han ignorere sådanne synder, når Han er en hellig og retfærdig Gud? Det er fordi, at Kristus kom til denne verden og blev døbt. Det er fordi, at Jesus rensede al synd i verden bort med Sin dåb og korsfæstelse, at Gud ser igennem fingre med vores synder, som vi har begået tidligere. De tidligere synder betyder det kun arvesynden? Nej, det gør det ikke, fordi mens de måske virker som om, det er vores arvesynd, er alt i fortiden for vores evige Gudfader.


I evighedens lys virker tid i denne verden altid som fortiden. Denne verden har sin begyndelse og ende, men Gud er evig, og når vi sammenligner Hans tid med vores tid, så vil alle synderne i verden for Ham virke som om, at de er blevet begået i fortiden. “Fordi han havde ladet de tidligere synder ustraffede, dengang han bar over med dem, for i den tid, der nu er inde, at vise sin retfærdighed.” Det er derfor, at Gud ikke ser vores synder. Det er ikke fordi, at Han ikke har øjnene til at se vores synder, men Han ser dem ikke, fordi Hans søn, Jesus Kristus, har betalt lønnen for vores synd. Fordi Kristi dåb og korsfæstelse rensede alle vores synder bort, fremstår vi faktisk foran Gud som syndfrie mennesker.

Hvordan kunne Gud se vores synder, når Jesus Kristus, hvis opfyldelse af Guds retfærdighed frelste alle dem, som tror på den, allerede har fjernet dem fra os? Det er sådan, at Gud demonstrerer Sin retfærdighed nu ved at overse synder, som blev begået tidligere, synder, som allerede er blevet sonet af Jesus Kristus.


Troen på Guds retfærdighed kommer ved ordet om Kristus, fordi ordet om Kristus i sig selv indeholder Guds sande retfærdighed. Ved at demonstrere Sin retfærdighed viste Gud ikke blot Sin retfærdighed, men også retfærdigheden hos dem, som tror på Jesus Kristus. Gud fjernede alle vores synder, og også vi tror i vores hjerter på, at Jesus har fjernet alle vores synder. Det er derfor, at vi er blevet så syndfrie og så retfærdiggjorte, at vi har iklædt os den samme retfærdighed som Jesus (Gal 3:27). Fordi både Gud og vi er retfærdige, er vi alle sammen en stor familie, og du og jeg er Hans børn. Tror du på denne smukke nyhed?

Betyder dette, at vi har noget af vort eget, som vi kan prale af? Selvfølgelig ikke! Hvad er der, vi kan prale af, når vores frelse faktisk kun er mulig ved at høre og tro på Kristi ord? Blev vi frelst på grund af vores egne gerninger? Hvad er der at prale af? Intet! Blev du frelst, fordi du gik til de tidlige morgengudstjenester? Blev du frelst, fordi du aldrig er gået glip af en søndagsgudstjeneste? Blev du frelst, fordi du havde givet tiende? Selvfølgelig ikke.

Dette er blot gerninger, og troen baseret på gerninger og/eller troen suppleret med gerninger, er den forkerte tro. Vi blev kun frelst fra vores synder ved at tro på Guds retfærdighed i vores hjerter. Tro kommer ved at høre, og frelse kommer ved troen på Kristi ord.

At forsøge at opnå syndernes forladelse gennem angrende bønner er også en falsk tro, for den sande tro kommer kun ved at tro på Guds retfærdighed, ikke ved lovens gerninger. Som Guds ord siger: “Skal man da prale? Det er udelukket. Ved hvilken lov? Gerningernes? Nej, men ved troens lov. Derfor kan vi konkludere, at et menneske bliver retfærdiggjort ved tro og ikke ved lovens gerninger. Eller er han blot jødernes Gud? Er han ikke også hedningernes Gud? Jo, også hedningernes.”

Frelsen kommer, både for israelitterne og hedningerne, ved at høre og tro på i deres hjerter, at Jesus Kristus har frelst dem med vandet og blodet. Vi er frelst fra vores synder, når vi tror på Guds retfærdighed. Når vi tror på denne retfærdighed, som er Jesus Kristus. bliver vi frelst fra vores synd. Gud bliver Vor Fader, og vi bliver Hans børn. Dette er den sande frelse ved troen på Guds retfærdighed, ved at høre og tro på Kristi ord. Vores tro kommer ved at tro på Guds retfærdighed.


Vores frelse kommer ved vores tro på Kristi ord. Tror du da, at Kristus kom til denne jord som din frelser, at Han med Sin dåb tog al synd i verden på Sig som et sonoffer for Gud, og at Han døde på korset, genopstod fra døden på tredjedagen og nu sidder ved Gud Faderens højre hånd? Tror du virkelig på denne frelse, på denne forsoning af Herre Jesus Kristus?

Der er mange mennesker, som beder Gud om at vise Sig i deres drømme, som siger, at de kun vil tro, hvis de kan se Ham én gang med deres egne øjne. Nogle hævder endda at have set Jesus i deres drømme, at Han fortalte dem at gøre sådan og sådan - bygge en kirke her, et bedecenter dér osv., men sædvanligvis noget, som kræver penge - og ved at blive bedraget af sådanne falske påstande bliver mange vildledt. Der er for mange triste begivenheder i den kristne verden. Du må indse, at disse begivenheder ikke er Herrens værk, men djævelen selv.

Hvis du tilfældigvis skulle se Jesus i din drøm, så tag det ikke alt for alvorligt. Drømme er blot drømme. Jesus ville ikke vise Sig for dig på en sådan måde - hvis Han gjorde det, havde vi ikke brug for Bibelen. Hvis Jesus viser Sig for os blot én gang, så må vi lukke Bibelen, for så er der ikke brug for den mere. Men dette vil have en ødelæggende effekt på Kristi arbejde for frelsen.

Vil du vide mere om Romerbrevet? Klik venligst på banneret nedenfor for at få din gratis bog om Romerbrevet.
Bibelstudier om Romerbrevet

Hvis vi skulle tro på Jesus uden Bibelen, så skulle Han vise Sig for alle. Men der er ikke brug for dette, for Vorherre har allerede opfyldt alle frelsens behov. Det er derfor, at troen kommer ved at høre og tro på Kristi ord. Har alle mennesker så hørt om Jesus Kristus? De har måske hørt navnet Jesus Kristus, men ikke alle har hørt om det sande evangelium. Det er derfor, at Paulus spurgte: “Hvordan skal de høre, uden at nogen prædiker?”


Derfor må vi prædike dette evangelium, som indeholder Guds retfærdighed. Men med hvad og hvordan? Ved hvilken måde eller hvordan evangeliet udbredes er ikke vigtigt; alle måder, hvorpå de gode nyheder udbredes, gennem talte ord eller trykte materialer, kan bruges. Tro kommer ved at høre, og hørelsen kommer ved Kristi ord. Også trykte materialer, som prædiker evangeliet, kan føre læserne til sand tro. Ligegyldigt hvilken metode der bruges, må du huske på, at troen kan kun komme ved at høre, og hørelsen kan kun komme ved at prædike de gode nyheder.

Hvis du virkelig har troen på Guds ord i dit hjerte, så vil du vide, at du er en sand kristen. Jeg håber og beder, at du ved dette; at du er blevet frelst fra dine synder. Jeg håber også og beder om, at du vil holde godt fast ved ordet om vandet og Ånden. Lad os så slutte vores diskussion ved at læse Romerbrevet 10:17 sammen.

“Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord.” Amen. De, som i deres hjerter tror ved at høre dette skrevne Guds ord, er dem, som har den sande tro. Har du denne sande tro? Vorherre har udfriet os fra alle vores synder.

Hvor taknemmelige og lykkelige vi er, for at Herren har fjernet alle vores synder! Uden evangeliet mister folk altid modet, men blot ved at høre, at Jesus tog al vores synd på Sig med Sin dåb, kan vores hjerter blive opfyldt med glæde, og vores tro kan begynde at vokse.


Jeg takker Herren, fordi Han har frelst os.

Tilbage

 


Printet Version   |  

 
Bible studies
    Prædikener
    Bekendelser om tro
    Hvad er evangeliet?
    Bibelske termer
    FAQ om den kristne tro
 

   
Copyright © 2001 - 2019 New Life Mission. Alle rettigheder er forbeholdt.