" I har fået det for intet, giv det for intet " (Matt 10:8)

HJEM  |  OVERSIGT  |  KONTAKT  |  HJÆLP    
Bibelstudier Gratis Kristne Bøger Gratis Kristne e-Bøger Om Os
  GRATIS e-Bogs Version af den Oromo udgave 7

 


BARRI MORMITUU KIRISTOOS BARA KITIMAMUU, BARA BUTAMUU FI BARA MOOTUMMAA BAR-KUMEE DHUFAA JIRUU DHA? ( I )

- Hiikaafi Lallaba Kitaaba Mul'ataa

 

Yaadachiisa

Hiikaafi Lallaba Kitaaba Mul'ataa.

Ibsa

Miidhaa shororkeessoota 9/11 booda, bakki tiraafiika interneetii www.raptureready.com, bara dhumaatti rukuttaan miiliiyoona 8 ol ta’an akka ka’u niagarsiisa, bu’uura dhaabbata CNN fi TIME jedhamuttis, Amerikaanonni 59% ol ta’an mul’ata bara dhumaatti akka amanaa jiran nikaa’a.
Fedha akkasii bara kanaatiif deebii kennaa, barreessaan kitaabichaa kitaabichaa Mul’ata Yohannisiif bantuu olaanaa ifa ta’e, waa’ee dhufaatii Mormituu Kiristoos, waa’ee butamuu kitimamoota qulqullootaa fi waa’ee mootummaa bar–kumeefi waa’ee Waaqa Haaraafi Lafaa Haaraa guutummaa Macaafa Qulqulluu keessatti geggeessaa Hafuura Qulqulluutiin nidhiheessa.
Kitaabni kun tokko-tokkoon luqqisii Mul’ata Yohaannisiin hiikaa, lallaba geggeessaa dibata hafuuraan qophaa’etti dabalee nieera. Namni kitaaba kana dubbisu hundi kuusaa akeeka Waaqayyo biyya lafaatiif qabu niarga.
Yeroon ammaa kun yeroo barbaachisummaa wangeela bishaaniifi Hafuuraa hubattee gidiraafi dhiphina bara dhumaatti ilmaan namoota eeggatu jalaa ba’uuf ogummaa ittiin argattuu dha. Kitaaba kanaan, wangeela bishaaniifi Hafuuraatti amantee gidiraa dhiphina guddaa Mul’ata keessatti raajame jalaa nibaata.

Maxxansiisaa irraa

Barreessaan kitaabichaa wangeela bishaaniifi Hafuuraa waggoota diddamaa ol kan ta’uuf lubbuu biyya lafaa badaa jiran oolchuuf lallabaa jira.
Inni Ergama Jireenya Haaraa dhaabee Mana Barumsaa Ergama Jireenya Haaratti duukabuutota hedduu leenjisee jira.
Waldaalee ergama wangeelaa qaban dhaabaa, kitaablee barreessuudhaanis nama wangeela lallabuu dha.
Kitaableensaa kun yeroo ammaatti gara afaanota biyya lafaa 76 ol kan ta’anitti jijjiiramee dubbifamaa jira.


 

 
Free Christian eBooks
    e-Bøger Liste
    Oromo udgave 7
 
 • Om denne bog
 •  
 • Indholdsfortegnelse
 •     Hvad er E-Bog?
   
 • Om e-Bog
 •  
 • Hvordan læser man en e-Bog?
 •  
 • FAQs
 •  
 • Download Hjælp
 •     E-Bogs Læsere
   
 • MS Reader 2.0
 •  
 • Acrobat Reader 4.0
 •  

     
  Copyright © 2001 - 2019 New Life Mission. Alle rettigheder er forbeholdt.