" I har fået det for intet, giv det for intet " (Matt 10:8)

HJEM  |  OVERSIGT  |  KONTAKT  |  HJÆLP    
Bibelstudier Gratis Kristne Bøger Gratis Kristne e-Bøger Om Os
  GRATIS e-Bogs Version af den hollandsk udgave 27

 


Wat Zegt God Tegen Ons Door De Brief Aan de Efeziërs

- Preken over Efeziërs (I)

 

Aantekening

Preken over Efeziërs (I): Wat Zegt God Tegen Ons Door De Brief Aan de Efeziërs.

Beschrijving

Weet U Hoe Gods Kerk Is?

Door te geloven in het evangelie van het water en de Geest, moet u uw geestelijke ogen altijd open hebben. Als u de vergeving van zonden hebt ontvangen door oprecht in het evangelie van het water en de Geest te geloven, dan zult u in staat zijn Gods Kerk correct te herkennen; anders, zou u niet in staat zijn te onderscheiden wat de valse kerken zijn.
Vandaag, heeft God Zijn Kerk op het geloof van de gelovigen in het evangelie van het water en de Geest gesticht. Gods Kerk is de samenkomst van diegenen die gered zijn geworden door te geloven in het evangelie van het water en de Geest. Daarom, als u harten nu geloven in het evangelie van het water en de Geest, dan kunt u het ware leven van geloof leiden. Een dergelijk leven van geloof is alleen mogelijk in Gods Kerk. Bovendien, alleen dit geloof kwalificeert ons voor eeuwig in het Koninkrijk van de Heer. Door dit geloof, moeten we de liefde van zaligmaking en al de geestelijke zegeningen van de Hemel van God de Vader, Jezus Christus, en de Heilige Geest ontvangen.
Ik geef heel mijn dankbaarheid aan God.

Van de Uitgever

Voor ons om tot de Hemel te behoren, moeten we geloven in het evangelie van het water en de Geest. Voor ons om wedergeboren te worden, moeten we weten en geloven dat Jezus Christus ons van al onze zonden heeft gered door hen voor eens en altijd te dragen door het doopsel dat Hij ontving in de rivier de Jordaan, en door Zijn bloed aan het Kruis te vergieten en te sterven. We moeten ons als eerste realiseren, dat het niet door onze eigen gebeden van berouw of andere inspanningen zijn dat wij wedergeboren worden. We moeten begrijpen dat onze eigen inspanningen niets maken hebben met de reiniging van zonden. Anders gezegd, omdat de Heer al onze zonden overnam door te worden gedoopt door Johannes de Doper, het loon van deze zonden afbetalende, dat de dood is, werd Hij gekruisigd, vergoot Zijn bloed en stierf aan het Kruis, en verrees Hij weer van de dood. Nu, moeten we in deze Waarheid van het water en de Geest met onze harten geloven.
Voor u en mij om het ware geloof in God te hebben, moeten we geloven in Jezus Christus als onze Verlosser, die naar deze aarde kwam door het evangelie van het water en de Geest, de absolute Waarheid. Is er iets anders dat wij nu moeten doen, om verlost te worden van al onze zonden en om wedergeboren te worden? Denkt u, zoals zoveel christenen tegenwoordig, dat u eigen gebeden van berouw en vasten, of dergelijke dingen zoals liefdadigheidswerk, kerkoffers, zendingswerk, offers en de marteldood op de een of andere manier nuttig is om uw zonden weg te wassen? Denkt u dat God blij zou zijn als we Hem materiële bezittingen zouden offeren? God vertelde ons duidelijk dat dit niet het geval is. Onze God is de Heer van de Schepping die het hele universum en alles erin maakte. Gods zegt, ''Zo Mij hongerde, Ik zou het u niet zeggen; want Mijn is de wereld en haar volheid'' (Psalm 50:12). Zou een dergelijke God goede daden of goud van ons willen?
Van diegenen die nog steeds niet bevrijdt zijn van hun zonden, wil God het geloof dat ons in staat stelt gereinigd te worden van onze zonden. Zou God ons het geschenk van de Heilige Geest geven, omdat wij Hem gebeden van berouw offeren en in tongen spreken? Wat God van ons wil is dat wij de vergeving van zonden ontvangen, door te geloven dat Jezus Christus de Zoon van God gedoopt werd door Johannes, Zijn bloed aan het Kruis vergoot, weer van de dood verrees en daardoor onze Verlosser is geworden. Wat we ons nu moeten realiseren is dat God naar diegenen zoekt die Hem aanbidden door in Jezus Christus als hun Verlosser te geloven. Door ons het evangelie van het water en de Geest te geven, kwam God de Vader om ons van de zonden van de wereld te bevrijden. Daarom, vertelde God ons nu te geloven dat Jezus Christus de zonden van de wereld voor eens en altijd droeg door Zijn doopsel, gekruisigd werd en Zijn bloed tot de dood vergoot om het loon van onze zonden in onze plaats af te betalen, en weer van de dood te verrijzen. Onze Heer, die ons het evangelie van het water en de Geest heeft gegeven, is de ware Heer, die absoluut in staat is om ons van al de zonden van de wereld te redden.

Waarom Werd Jezus Gekruisigd?
Het bloed dat Jezus aan het Kruis vergoot kon werkzaam zijn voor onze redding omdat Hij al de zonden van de wereld voor eens en altijd had overgenomen door te worden gedoopt door Johannes de Doper in de rivier de Jordaan. Alle godsdienstige personen in deze wereld realiseren zich niet dat Jezus de zonden van de wereld accepteerde door te worden gedoopt door Johannes de Doper, aan het Kruis stierf en weer van de dood verrees, om al de zonden van de wereld voor eens en altijd uit te wissen door de evangelische Waarheid van het water en de Geest. Nu, iedereen die de vergeving van zonden wil ontvangen moet het evangelie van het water en de Geest precies kennen, onder de zes basis elementen van feiten: ''Wie, wanneer, waar, wat, hoe en waarom.'' Gods Woord is de Waarheid. Het Woord van God is geen bijgeloof. Gods Waarheid is het Woord van Waarheid dat precies past zelfs als het getest wordt met de zes basis elementen van feiten vanuit het menselijk perspectief. Diegenen die nog steeds niet de vergeving van zonden in hun harten hebben ontvangen moeten nu de reden waarom Jezus gedoopt werd en Zijn bloed vergoot ontdekken, en in dit feit geloven.
Weet u waarom u geboren werd in deze wereld? Kent u de reden en het doel waarvoor God het menselijke ras schiep? God koos ons in Christus zelfs voor de stichting van de wereld, en om ons tot Zijn kinderen te maken, schiep Hij de mensheid op de zesde dag van Zijn schepping van de hemelen en de aarde. Door toe te staan dat wij geboren werden in deze wereld, plande God ons in staat te stellen het eeuwige leven te ontvangen als Zijn eeuwige kinderen –anders gezegd, God wilde ons tot Zijn eigen mensen maken door de zegen van wedergeboorte aan diegenen van ons te geven die in het evangelie van het water en de Geest geloven. Dat is waarom God ons het evangelie van het water en de Geest gaf, zodat wij mensen wedergeboren zouden worden in overeenstemming met Zijn plan.
Waarom kwam Jezus Christus naar deze aarde? Het was om ons van de zonden van de wereld te redden, en om ons tot Zijn kinderen te maken, dat God Zijn eniggeboren Zoon Jezus naar deze aarde stuurde, en toen Jezus naar deze aarde kwam, werd Hij gedoopt door Johannes en vergoot Zijn bloed aan het Kruis, daarmee zondaars van hun zonden reddend. We moeten in dit evangelie van het water en de Geest met heel onze harten geloven. Als Jezus Christus inderdaad al de zonden van deze wereld op Zich nam door te worden gedoopt door Johannes de Doper, dan moeten we in deze waarheid met heel onze harten geloven. Door dit doopsel dat Jezus Christus ontving, nam Hij al de zonden van ons hele leven weg, en Hij werd gekruisigd. Jezus, die Zijn doopsel van Johannes ontving, droeg de zonden van de mensheid en waste hen voor eens en altijd weg. Door dus gedoopt te worden door Johannes en gekruisigd, betaalde Jezus Christus het loon van onze zonden af. We moeten daarom dankbaar zijn voor het doopsel van Jezus Christus, voor Zijn verrijzenis en ook voor Zijn tweede komst.
We moeten niet denken dat onze wedergeboorte van zonden afhangt van onze eigen goede daden. Om ons van de zonden van de wereld te redden, en om ons tot Gods kinderen in de gelijkenis van Zijn beeld te maken, ontving Jezus, die de ware God Zelf is, van Johannes de Doper het doopsel waarmee Hij de zonden van de wereld accepteerde; om de veroordeling van zonden te dragen, werd Hij gekruisigd en vergoot Zijn bloed aan het Kruis; en door weer van de dood te verrijzen, heeft Hij ons instaat gesteld wedergeboren te worden als Gods kinderen.
Zelfs bij de laagste levensvormen in deze wereld, bevinden zich veel schepsel die twee keer geboren worden. Bijna alle insecten worden volwassen door een wedergeboorte proces dat 'metamorfose' wordt genoemd. Het is dus slechts een vanzelfsprekendheid dat wij mensen getransformeerd kunnen worden in de heilzame mensen die toebehoren aan de Hemel in overeenstemming met Gods plan, maar alleen als we wedergeboren worden door te geloven in het evangelie van het water en de Geest. Door ons onze Zijn Wet en zonden voor een korte tijd te plaatsen, wilde God dat wij gered zouden worden door te geloven in het evangelie van het water en de Geest. Om ons tot Gods mensen te maken, kwam Jezus Christus Zelf naar deze aarde geïncarneerd in het beeld van de mens als de Verlosser van zondaars; door te worden gedoopt door Johannes de Doper in de rivier de Jordaan, droeg Hij al de zonden van de mensheid; en Hij droeg ze allemaal naar het Kruis en werd veroordeeld om het loon van onze zonden af te betalen door Zijn bloed te vergieten in plaats van de zondaars.
Het feit dat Jezus gedoopt werd om onze zonden over te nemen is de Waarheid passend om de harten van diegenen die in deze Waarheid geloven van al hun zonden te reinigen. We moeten ons realiseren dat Jezus de Schepper en de Verlosser is, en dat Hij ons gered heeft door te worden gedoopt door Johannes en de veroordeling van onze zonden te dragen aan het Kruis. Jezus, heeft de gelovigen in het evangelie van het water en de Geest van al hun zonden gered.
Jezus, werd niet gewoon gekruisigd zonder als eerste het doopsel te ontvangen waarmee Hij onze zonden droeg. Om ons in staat te stellen wedergeboren te worden van de zonden in de wereld, werd Hij gedoopt door Johannes de Doper, gekruisigd en verrees weer van de dood, en heeft daarmee onze zaligmaking volbracht. Daarom, dat wij zijn wedergeboren uit water en de Geest werd mogelijk gemaakt door in de Waarheid te geloven dat onze Heer gedoopt werd door Johannes de Doper, stierf aan het Kruis, weer verrees van de dood, en daarmee onze ware zaligmaking heeft vervuld, dit alles zodat wij wedergeboren konden worden. Onze Heer is Degenen die, door ons het evangelie van het water en de Geest te geven, heeft gereinigd van al de zonden in onze harten en zielen en ons nieuw maakte, zodat het ons aan niets ontbreekt om Gods kinderen te worden.
Als zodanig, is het evangelie van het water en de Geest de Waarheid die ons wedergeboren laat worden. Jezus zei tegen Nikodemus, ''Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan'' (Johannes 3:15). Deze passage betekent dat sinds Jezus kon sterven aan het Kruis om het loon van de zonden af te betalen omdat Hij gedoopt werd door Johannes de Doper, en sinds Hij ons in staat stelde wedergeboren te worden door van de dood te verrijzen, wij geloof moeten hebben in dit evangelie van het water en de Geest. Onze Heer heeft al diegenen die in dit evangelie van het water en de Geest geloven gezegend om wedergeboren te worden.

Met Welk Geloof Kunnen Wij Het Koninkrijk van God Binnengaan?
Wat bepaald of u gered bent van de zonden van de wereld, of dat u veroordeeld wordt voor u zonden? Dit wordt bepaald of u wel of niet met uw harten gelooft in de evangelische Waarheid van het water en de Geest. De vraag of u harten zonden hebben of niet, hangt af van of we wel of niet geloven in de evangelische Waarheid van het water en de Geest dat de Heer aan ons geschonken heeft, en afhankelijk van dit geloof, blijven sommige mensen zondaars, terwijl andere zondeloos worden. Daarom, diegenen die nog steeds zonden in hun harten hebben moeten in het evangelie van het water en de Geest geloven, en diegenen die al in dit evangelie geloven hebben de verantwoordelijkheid het aan iedereen in deze wereld te prediken. Sinds het evangelie van het water en de Geest de perfecte Waarheid is dat zijn gelovigen van al de zonden van de wereld red, voor de ongelovigen, is het, het definitieve bewijs dat aangeeft dat deze ongelovigen allen zeker vernietigd zullen worden voor hun zonden.
Zo, afhankelijk van of we wel of niet Jezus correct als onze Verlosser kennen en in Hem als dusdanig geloven, worden volledig tegenovergestelde resultaten bepaald. Anders gezegd, of we wel of niet Gods mensen worden is afhankelijk van of we wel of niet echt geloven in Jezus Christus, die kwam door het evangelie van het water en de Geest als onze Verlosser. Als we Jezus kennen en in Hem correct geloven als de Verlosser die kwam door het evangelie van het water en de Geest, dan worden we zondeloos gemaakt; anders, zullen onze zonden intact blijven in onze harten, en daarom zullen we voor al deze zonden veroordeeld worden. De zonden die nu in de harten van de mensen zitten zijn het resultaat van het niet geloven in het evangelie van het water en de Geest dat God ons gegeven heeft, en niets anders dan dit vormt de reden waarom zij een verschrikkelijke veroordeling moeten dragen. Dat is waarom de Heer zei dat iedereen die gelooft in het evangelie van het water en de Geest nooit veroordeeld zal worden voor zijn zonden. Diegenen die, tot het einde toe, niet geloven in het evangelie van het water en de Geest, zullen van de andere kant, voor eeuwig zondaars blijven.
De Bijbel zegt, ''En gelijk het den mensen gezet is, eenmaal te sterven, en daarna het oordeel'' (Hebreeën 9:27). Als we eenmaal geboren zijn in deze wereld, zullen we zeker allemaal een keer sterven. De vraag van we wel of niet veroordeeld worden voor onze zonden naderhand wordt beantwoord door onszelf te onderzoeken of we wel of niet geloven in de evangelische Waarheid van het water en de Geest. Afhankelijk van of u wel of niet gereinigd bent van u zonden in uw harten door u geloof in het evangelie van het water en de Geest, zullen sommigen van u zich ontdekken als Gods kinderen, en anderen zullen zichzelf als de kinderen van de woede vinden.
Als zodanig, diegenen die niet geloven in Jezus Christus als de Verlosser, die kwam door het evangelie van het water en de Geest, hun harten zijn altijd vervuld met zonden. Dergelijke mensen hebben al hun voorbereidingen gemaakt om veroordeeld te worden, want zij geloven niet in de naam van de eniggeboren Zoon van God die kwam om de mensheid perfect van hun zonden te redden. Als ze onberouwvol blijven, dan zullen ze niet in staat zijn aan het oordeel van God te ontsnappen. Hoe zit het met u? Zitten er nog steeds zonden in uw harten? Zo ja, dan smeek ik u uw harten te richten op God, en terug te keren naar het evangelie van het water en de Geest.
Ondanks dat de Heer al onze zonden voor eens en altijd heeft weggewassen, geloven mensen, van hun kant, alleen maar vaag in Jezus als hun Verlosser zonder zelfs het evangelie van het water en de Geest te kennen, en dat is waarom hun geloof nutteloos is. Toen onze Heer naar deze aarde kwam, accepteerde Hij in een keer al de zonden van de mensen van deze wereld door te worden gedoopt, vergoot Zijn bloed en stierf één keer aan het Kruis, verrees weer van de dood, en heeft daarmee al onze zonden voor eens en altijd uitgewist. Echter, ondanks dit, weten teveel christenen in deze wereld niets over het evangelie van het water en de Geest, en daarom zijn zij nog steeds niet in staat oprecht de liefde van God te waarderen.
Diegenen die nu in het evangelie van het water en de Geest geloven kunnen nooit zeggen dat de Heer faalde al de ongerechtigheden van deze wereld weg te nemen. Integendeel, wij belijden dat de Heer al onze zonden voor eens en altijd schouderde door te worden gedoopt door Johannes, en dat Hij al onze zonden heeft weggewassen door de veroordeling van deze zonden aan het Kruis te dragen. Hoewel de ongerechtigheden in deze wereld onophoudelijk blijven stromen, geloven de mensen van geloof dat de Heer al de zonden van deze wereld voor eens en altijd heeft uitgewist met het evangelie van het water en de Geest, en dat is waarom zij niet langer als slaven van de zonde leven, maar zij leven nu als de werkers die werken voor het werk van de rechtvaardigheid. We moeten allemaal in deze Heer die ons gekleed heeft in de rechtvaardigheid van God geloven, en in het evangelie van rechtvaardigheid dat Hij volbracht heeft.
Als zodanig, moeten we ons hier beseffen dat de oorzaak van corruptie en secularisatie in de hedendaagse kerk is het sterven naar een leeg geloof dat gebouwd is op valse evangeliën en misleidende doctrines. Het is maar al te voor de hand liggend dat met dergelijke verkeerde opvattingen, de kerk simpelweg niet de ongerechtigheden van deze wereld kan opruimen. Onwetend te zijn over de Waarheid, dat God ons van de zonden van de wereld heeft verlost door het evangelie van het water en de Geest, is vast te houden aan een bedrieglijk geloof. Echter, tegenwoordig, zien we nog steeds talloze legalisten om ons heen die maar al te snel excuses aanbieden, in plaats van zich te bekeren van hun verkeerde geloof. De wereldlijke kerk is niet in staat een oplossing te bieden om het probleem van zonden te overwinnen daarom hebben de hedendaagse christenen, velen van hen die zich aan dergelijke verkeerde opvattingen hebben gehouden, erbij neergelegd, zeggend, ''Iedereen zal zeker worden weggevaagd door de zonden van deze wereld.'' Dat is de reden waarom de kritische en cynische jeugd van vandaag, blootgesteld aan zonden, de kerk in drommen verlaten, en dat is waarom de kerk met een verharde en onverzettelijke groeiende generatie is achtergebleven. Onthoudt dat het alleen in het evangelie van het water en de Geest is dat de kerk het probleem van een wereld overvloeiend met zonden kan oplossen.
In de harten van diegenen die geloven in het evangelie van het water en de Geest en toebehoren aan Gods Kerk, zit een geloof dat hen in staat stelt de wereld te overwinnen (1 Johannes 5:4-5). Als er zonden in u harten zitten, dan kan dit alleen betekenen dat het probleem ligt bij het evangelie waar u in gelooft. Diegenen die in Gods Kerk zijn hebben geen zonden in hun harten, want zij geloven in het evangelie van het water en de Geest. Alleen in het evangelie van het water en de Geest bevind zich het Woord van zaligmaking dat ons in staat stelt de vergeving van onze zonden te ontvangen. Als al die tijd uw geloof er niet in is geslaagd u zonden uit u harten te wissen, dan moet u zich realiseren dat het probleem ligt bij het evangelie waar u in gelooft, en uiteindelijk, moet u terugkeren naar de evangelische Waarheid van het water en de Geest. U probleem van geloof ligt in het feit dat u of het evangelie van het water en de Geest niet kent, of dat u er niet in gelooft. De oorzaak van uw probleem van geloof ligt niet bij de Heer, noch ligt het bij het evangelie van het water en de Geest dat onze Heer ons gegeven heeft. U probleem van geloof ligt eerder in u falen het evangelie van het water en de Geest correct te kennen en erin te geloven, en daarom blijven u harten nog steeds zondig.
Wie durven er problemen te identificeren in het evangelie waar de absolute meerderheid van de christenen in geloven? Maar de reden waarom ik tegen u zeg dat dit evangelie vals en bedrieglijk is, is omdat u uw zonden niet kunt uitwissen met het evangelie dat alleen gelooft in het bloed van het Kruis zonder het doopsel van Jezus, ook leidt het u niet naar u zaligmaking. Dit is de reden waarom ik kan zeggen dat het plaatsen van u geloof in dit valse evangelie, verkeerd is.
In welk evangelie moeten we dan geloven? Het is de evangelische Waarheid van het water en de Geest dat we nu moeten ontmoeten, kennen, en ook in geloven. Aan diegenen die vandaag beweren dat zij gered zijn door alleen in het kostbare bloed van Jezus vergoten aan het Kruis geloven, heb ik de volgende woorden, ''U kunt alleen gered worden als u geloofd in het evangelie van het water en de Geest.'' Het zijn diegenen die al in het evangelie van het water en de Geest geloven. Het is een verkeerd geloof te geloven dat wij bevrijdt zijn geworden van dit slechte tijdperk door in de Heer te geloven die alleen bloed aan het Kruis vergoot, zonder de waarheid van het doopsel waarmee Jezus de zonden van de wereld overnam. Dit is niet hoe de Heer onze Verlosser is geworden. Er is een enorm verschil tussen het evangelie van het Kruis dat u nu kent, en de evangelische Waarheid van het water en de Geest dat de Heer aan ieder van ons heeft gegeven. Door ons geloof alleen in het bloed van het Kruis te plaatsen, kunnen we niet bevrijdt worden van onze dagelijkse zonden. Het is alleen door in het evangelie van het water en de Geest te geloven dat iedereen bevrijdt kan worden van al de zonden van de wereld. Uiteindelijk, moet iedereen zich realiseren dat de zonden in hun harten een probleem is dat voortkomt uit hun falen het evangelie van het water en de Geest te kennen en erin te geloven. Zo zijn alle problemen die de hedendaagse geseculariseerde kerk teisteren ontstaan door het feit dat zij in een vals evangelie geloven, zelfs als zij zich niet bewust zijn van de evangelische Waarheid van het water en de Geest, en toch realiseren zij zich dit niet.
Daarom, diegenen die zeggen dat zij gered zijn door alleen in het bloed van het Kruis te geloven moet nu het evangelie van het water en de Geest leren kennen en er zo snel als mogelijk in gaan geloven. Tenzij ze dit doen, kunnen ze niet bevrijdt worden van al de ongerechtigheden van deze wereld, en ze zullen altijd begraven blijven in hun zonden. Door het doopsel dat Hij ontving van Johannes en het bloed dat Hij vergoot aan het Kruis, heeft onze Heer ons voor eens en altijd van al onze zonden gered. Door het evangelie van het water en de Geest, heeft de Heer al onze zonden voor eens en altijd weggenomen. Hij heeft ons meer dan voldoende gered van al de ongerechtigheden die ooit in deze wereld werden gepleegd, en die ooit gepleegd zullen worden tot het einde van de wereld. Door de liefde van God geopenbaard door het evangelie van het water en de Geest, heeft de Heer ons allemaal gered.
Daarom, diegenen die nog steeds zonden in hun harten hebben moeten weten dat onze Heer al onze zonden voor eens en altijd wegnam door Zijn doopsel en bloed, en zij moeten hier in geloven. Dat is waarom ik hen verteld het geloof aan te nemen dat geplaatst is in het evangelie van het water en de Geest. Wij hebben de verantwoordelijkheid het evangelie van het water en de Geest aan iedereen levend in dit tijdperk te prediken. Dit is omdat iedereen in deze wereld ook het recht heeft om deze Waarheid te kennen.
In deze tijden, heeft de kerk gefaald om zijn rol als het ''licht en zout'' correct in deze wereld overvloeiend met zonden te vervullen en niet omdat de wereld te slecht is, maar omdat teveel christenen alleen in het bloed van het Kruis als hun zaligmaking geloven, en omdat zij in een half evangelie geloven, waar de waarheid van het doopsel dat Jezus van Johannes ontving eruit wordt gelaten. De kerken van deze wereld moeten zich de ware reden waarom zij verdwaalden realiseren. Vandaag, tenzij we geloven in het evangelie van het water en de Geest, kunnen we niet bevrijdt worden van de zonden van deze wereld.
Vandaag, om alleen in het bloed van het Kruis te geloven in plaats van in het evangelie van het water en de Geest is vast te houden aan een vals geloof. Het legalistische en hypocritische geloof dat veel hedendaagse christenen hebben heeft ertoe geleidt dat zij hun kerken hebben veranderd in een louter sociale functie, niet anders dan de sociale bijeenkomsten van deze wereld.
Nu, u moet geloven in het evangelie van het water en de Geest gepredikt door Gods Kerk, om zo geestelijk mensen te worden die toebehoren aan de Hemel. Ik hoop en bid dat u en ik nu allemaal zullen geloven in het evangelie van het water en de Geest, zodat we allemaal onze ware zaligmaking bereiken, het eeuwige leven ontvangen en de glorie van God verkrijgen. En ik hoop en bid dat wij allemaal ware predikers worden, die zich toewijden aan de verspreiding van dit evangelie.
Halleluja!

 

 
Free Christian eBooks
    e-Bøger Liste
    hollandsk udgave 27
 
 • Om denne bog
 •  
 • Indholdsfortegnelse
 •     Hvad er E-Bog?
   
 • Om e-Bog
 •  
 • Hvordan læser man en e-Bog?
 •  
 • FAQs
 •  
 • Download Hjælp
 •     E-Bogs Læsere
   
 • MS Reader 2.0
 •  
 • Acrobat Reader 4.0
 •  

     
  Copyright © 2001 - 2019 New Life Mission. Alle rettigheder er forbeholdt.