" I har fået det for intet, giv det for intet " (Matt 10:8)

HJEM  |  OVERSIGT  |  KONTAKT  |  HJÆLP    
Bibelstudier Gratis Kristne Bøger Gratis Kristne e-Bøger Om Os
  GRATIS e-Bogs Version af den Cebuano udgave 12

 


Serye 1 ni Paul C. Jong sa Espirituhanong Pagtubo

-Ang Ebanghelyo ni Mateo (I)

 

Hubit

Serye 1 ni Paul C. Jong sa Espirituhanong Pagtubo: Ang Ebanghelyo ni Mateo (I)

Batbat

Si Apostol Mateo nagasulti kanato nga ang Poulong sa Dios gipamulong ngadto sa matag usa niini nga kalibutan, tungod kay iyang nakita si Jesus ingon nga Hari sa mga hari. Karon, ang mga Kristohanon sa tibuok kalibutan, nga bag-o pa lamang natawo pag-usab pinaagi sa pagsalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu nga atong gipakatap, sa pagkatinuod nangandoy sa pagkaon sa tinapay sa kinabuhi. Apan malisud alang kanila ang pagpakighugoyhugoy uban kanato diha sa matuod nga ebanghelyo, tungod kay silang tanan pulos halayo gikan kanato.
Busa, aron pagtubag sa espirituhanong mga panginahanglan niining katawhan ni Kristo Jesus, ang Hari sa mga hari, ang mga pagpanudlo niini nga libro gihan-ay ingon nga bag-ong tinapay sa kinabuhi aron sila matil-ugan sa ilang espirituhanong pagtubo. Ang tagsulat nagasangyaw nga kadtong nakadawat sa kapasayloan sa ilang kasal-anan pinaagi sa pagsalig diha sa Pulong ni Kristo Jesus, ang Hari sa mga hari, kinahanglan mokaon sa Iyang lunsay nga Pulong aron makalaban sa ilang pagtuo ug makapadayon sa ilang espirituhanong mga kinabuhi.
Kini nga libro motagana sa matuod nga espirituhanong tinapay sa kinabuhi kaninyong tanan nga nahimong harianong katawhan sa Hari pinaagi sa pagtuo. Pinaagi sa Iyang Iglesia ug mga alagad, ang Dios magpadayon sa pagtagana kaninyo uban niining tinapay sa kinabuhi. Hinaut nga ang mga pananalingin sa Dios maanaa kaninyong tanan nga nangatawo pag-usab sa tubig ug sa Espiritu, kinsa nagtinguha nga maadunay tinuod nga espirituhanong pagpakighugoyhugoy uban kanamo diha kang Kristo Jesus.


Gikan sa Tagmantala

Kita kinahanglan maadunay pagtuo nga anaa ug gisaligan sa mga Apostoles sama sa ilang gibuhat, tungod kay ang ilang pagtuo ug mga pagtulon-an miabut gikan sa Balaang Espiritu. Ang mga Apostoles nagsalig kang Kristo Jesus, sa Iyang Amahan, ug sa Balaang Espiritu ingon nga ilang Dios.
Si Apostol Pablo misugid nga siya namatay uban kang Kristo ug nabuhi uban Kaniya. Siya nahimong galamiton sa Dios pinaagi sa pagsalig nga siya gibautismohan ngadto kang Kristo Jesus (Galacia 3:27). Diha sa ebanghelyo sa Dios makita ang bautismo nga nadawat ni Jesus, ang dugo nga Iyang giula didto sa Krus, ug ang gasa sa Balaang Espiritu nga Iyang gibubo sa matag usa kinsa mosalig niini nga ebanghelyo.
Kami naglaum nga ang matag usa sa kalibutan mosalig niining orihinal nga ebanghelyo, ug magkinabuhi sa matarung nga kinabuhi atubangan sa Dios, tungod kay ang matarung magkinabuhi pinaagi sa pagtuo (Hebreohanon 10:38). Maoy hinungdan nga ang tagsulat nagsugod sa pagsulat niining serye sa espirituhanong pagtubo. Kami nakasiguro nga kining serye mopalig-on sa inyong pagtuo diha sa tinuod nga ebanghelyo, ug mogiya kaninyo sa pagsunod sa Ginoo ingon nga Iyang disipulo.


 

 
Free Christian eBooks
    e-Bøger Liste
    Cebuano udgave 12
 
 • Om denne bog
 •  
 • Indholdsfortegnelse
 •     Hvad er E-Bog?
   
 • Om e-Bog
 •  
 • Hvordan læser man en e-Bog?
 •  
 • FAQs
 •  
 • Download Hjælp
 •     E-Bogs Læsere
   
 • MS Reader 2.0
 •  
 • Acrobat Reader 4.0
 •  

     
  Copyright © 2001 - 2019 New Life Mission. Alle rettigheder er forbeholdt.