" I har fået det for intet, giv det for intet " (Matt 10:8)

HJEM  |  OVERSIGT  |  KONTAKT  |  HJÆLP    
Bibelstudier Gratis Kristne Bøger Gratis Kristne e-Bøger Om Os
  GRATIS e-Bogs Version af den Chichewa udgave 15

 


Paul C. Jong’s Kukula Mumzimu Mundandanda wa 4:

- Kalata Woyamba wa Yohane (II)

 • Elektronisk Bog Format : Acrobat PDF Reader
 • Nuværende antal downloads : 5
 • Om denne bog
 • Indholdsfortegnelse
 

Kulengeza:

Paul C. Jong's Kukula Mumzimu Mundandanda wa 4: Kalata Woyamba wa Yohane (II)

Kufothokoza:

Ngati ndiwe Mkristu woona, ufunika kudziwa chikondi cha kwambiri koposa mwa ziphunzitso chabe. Onse amene odziwa ndi kukhulupilira Yesu ngati M’pulumutsi wawo ayenera kudziwa chikondi cha Mulungu mwathunthu mu chikhululukiro chawo cha machimo cimene chinakwanilitsidwa kupitira mu Mawu a uthenga wa madzi ndi Mzimu. Tiyenera kukhala okhulupilira oona mu uthengawu oona kotero kuti tidziwe chikondi cha Mulungu mozama. Mu uthengau oona, chikondi cha Mulungu chikuvumbulutsidwa mwathunthu ndiponso mozama. Ngati tikufuna kudziwa Mulungu ngati chikondi, kuzindikira kwathu kuyenera kuchokera ku chikondi chathunthu cha Mulungu kwa ife cimene chinavumbulutsidwa mu Choonadi cha uthenga wa madzi ndi Mzimu. Ndipokhapo pamene tingatengere anthu ena ku chikondi choona cha Mulungu.
Monga mmene chinalembedwa mu Mawu a Mulungu, madzi akutanthauza ubatizo wa Yesu umene Iye analandira kwa Yohane M’batizi, ndipo mwazi akutanthauza chiweruzo cimene Iye analandira cifukwa cha machimo athu onse. Ndiponso, umboni wa chipulumutso chathu ukugona mu Mzimu Woyera, madzi, ndi mwazi (1 Yohane 5:8). Mautumiki a madzi, mwazi, ndi Mzimu Woyera ndi aja a Mulungu kupitira mu ameneo Iye anaombora ochimwa kumachimo awo onse.


Mau a wosindikiza:

Chinthu chofunikira kuti ife tidziwe ndi kuti Yesu analandira ubatizo kwa Yohane M’batizi mu Mtsinje wa Yorodano kotero kuti Iye anyamure machimo adziko pa Iyeyekha Iye asanapachikidwe pa Mtanda. Koma, bvuto lalikulu ndi lakuti anthu ambiri sakudziwa za choonacho. Chotero, tiyenera kugwiririra nji kuti ubatizo wa Yesu kunali kunyamula machimo adzikoli pa Iyeyekha mwa kamodzi Iye asanapachikidwe pa Mtanda. Kudziwa ndi kukhulupilira mwa Yesu Khristu ngati M’pulumutsi wathu, amene anabwera mdziko kudzera mwa uthenga wa madzi ndi Mzimu, ndi chofunikira kwambiri pakuchotsa machimo athu onse.


 

 
Free Christian eBooks
    e-Bøger Liste
    Chichewa udgave 15
 
 • Om denne bog
 •  
 • Indholdsfortegnelse
 •     Hvad er E-Bog?
   
 • Om e-Bog
 •  
 • Hvordan læser man en e-Bog?
 •  
 • FAQs
 •  
 • Download Hjælp
 •     E-Bogs Læsere
   
 • MS Reader 2.0
 •  
 • Acrobat Reader 4.0
 •  

     
  Copyright © 2001 - 2019 New Life Mission. Alle rettigheder er forbeholdt.