" I har fået det for intet, giv det for intet " (Matt 10:8)

HJEM  |  OVERSIGT  |  KONTAKT  |  HJÆLP    
Bibelstudier Gratis Kristne Bøger Gratis Kristne e-Bøger Om Os
 Helt GRATIS Trykte Bøger
- Cebuano udgave # 9

 


AngTABERNAKULO: Usa ka Kinuti nga Paglarawan kang Kristo Jesus ( I )

 

Hubit

Usa ka Kinuti nga Paglarawan kang Kristo Jesus

Batbat

Unsaon nato pagkakaplag sa linilong nga kamatuoran diha sa Tabernakulo? Pinaagi lamang sa pagkahibalo sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, ang matuod nga uyok sa Tabernakulo, nga kita makasabot sa husto ug masayod sa tubag niini nga pangutana.
Sa tinuod, ang bughaw, morado, ug eskarlata nga tanod ug ang linarang pino nga lino nga gipadayag sa ganghaan sa korte sa Tabernakulo nagpakita kanato sa mga buhat ni Kristo Jesus sa panahon sa Bag-ong Testamento nga nakaluwas sa katawhan. Niini nga paagi, ang mga Pulong diha sa Tabernakulo sa Daang Testamento tukma ug may kalambigitan sa usag-usa, sama sa linarang pino nga lino. Apan, alaut, kini nga kamatuoran nalilong sa dugayng panahon diha sa Kristyanismo nga nagapangita sa kamatuoran.
Mianhi sa kalibutan, si Kristo Jesus gibautismohan ni Juan ug miula sa Iyang dugo sa Krus. Kon walay pagsabot ug pagsalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, walay usa kanato nga makakaplag sa kamatuoran nga gipadayag diha sa Tabernakulo. Kinahanglan kita karon masayod niini nga kamatuoran sa Tabernakulo ug mosalig niana. Kinahanglan kita moamgo ug mosalig sa kamatuoran nga gipadayag sa bughaw, morado, ug eskarlata nga tanod ug ang linarang pino nga lino sa ganghaan sa korte sa Tabernakulo.


Gikan sa Tagmantala

Daghang mga Kristohanon karong mga adlawa ang nagaangkon nga sila nakahibalag sa ebanghelyo sa paghinlo sa ilang kasal-anan, nga wala gani sila mahibalo sa kamatuoran sa bughaw nga tanod nga gipakita diha sa ganghaan sa korte sa Tabernakulo. Kini tataw nga kadtong mga Kristohanon nga sa gihapon adunay kasal-anan diha sa ilang mga kasingkasing mosalig kang Jesus sa binuta nga walay paghibalo sa kamatuoran nga gipadayag diha sa bughaw, morado, ug eskarlata nga tanod nga gigamit alang sa ganghaan sa korte sa Tabernakulo.
Ang tagsulat dayon nagtinguha sa pagsangyaw sa kamatuoran nga gipakita diha sa bughaw, morado, ug eskarlata nga tanod ug ang pino nga lino nga gigamit alang niini nga ganghaan. Kini nga kamatuoran sa bughaw, morado, ug eskarlata nga tanod nga gigamit diha sa Tabernakulo maoy naglandong sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu nga gipadayag nganhi kanato diha sa Daang Testamento, ug nga kini maoy pagpadayag sa matuod nga ebanghelyo. Pinaagi niini nga libro, ikaw makakaplag sa kamatuoran nga gipakita niining bughaw, morado, ug eskarlata nga nga tanod ug sa pinong linara nga lino, ug busa ikaw dayon makahibalag sa Ginoo pinaagi sa pagtuo. Ako momando kaninyo sa pagsalig diha sa ebanghelyo nga gipadayag diha sa bughaw, morado, ug eskarlata nga tanod nga gigamit alang sa Tabernakulo, ug busa magbaton og pagtuo nga makaluwas kanimo gikan sa tanan nimong kasal-anan.


 

 
Free Christian Books
    Trykt Bogliste
    Cebuano udgave 9
 
 • Om denne bog
 •  
 • Indholdsfortegnelse
 •     Om gratisbøger service
      Hvordan bestiller man gratis bøger
      FAQs
  Se
  Kurv
   

     
  Copyright © 2001 - 2019 New Life Mission. Alle rettigheder er forbeholdt.