" I har fået det for intet, giv det for intet " (Matt 10:8)

HJEM  |  OVERSIGT  |  KONTAKT  |  HJÆLP    
Bibelstudier Gratis Kristne Bøger Gratis Kristne e-Bøger Om Os
 Helt GRATIS Trykte Bøger
- Shona udgave # 3

 


Nzira Isingatadzikari yekuti Ugamuchire Nayo Mweya Mutsvene

 

Musumo

Pamusoro peKugara kweMweya Mutsvene

Tsananangudzo

MuchiKristu chanhasi, nyaya dzinonyanyokurukurwa nezvadzo ndedzinoti "kuponeswa kubva kuzvivi" uye "kugara kweMweya Mutsvene." Asivo, vanhu vashomanana kwazvo avo vane ruzivo rwomene pamusoro pemazano maviri aya, kunyangwe zvazvo chiri chokwadi chekuti ndiyo misori miviri yakanyanyokosha muchiKristu. Chakanyanyoipa ndechekuti hatizi kuwana kana chinyorwa chipi zvacho (chakanyorwa kuchishandiswa) Bhaibheri chinotidzidzisa zvakanyatsojeka pamusoro penyaya dziri pamusoro idzi. Pakave nevanyori vazhinji kwazvo vechiKristu vairumbidza zvipo zveMweya Mutsvene kana kutsanangura nezvehupenyu uhwo huzere neMweya. Asi hapana kana mumwe wavo zvake akaedza kumbobata mubvunzo wakakosha, wekuti, "Ko mutendi angagamuchira Mweya Mutsvene zvomene sei?" Nemhaka yei? Zvokwadi inoshamisa ndeyekuti havana kukwanisa kunyora pamusoro pawo zvakadzama nekuti havana ruzivo rwakakwana pamusoro pawo. Sezvakawungudzwa naMupurofita Hosiya, kuti, "Vanhu vangu vaparadzwa nokushaiwa zivo," mazuva ano, havasi vaKristu vashoma avo vari kukwezverwa kuchitendero chehunyaunyau netariro yekuti vagamuchire Mweya Mutsvene. Vanodavira kuti vanozova nekugamuchira Mweya Mutsvene kuburikidza nekusvika pachikamu chekuyavaya uye chemaneka. Asi hakusi kuwedzerera kana kuchinzi; kwavanoti kutenda uku kunova nekuderedza chiKristu kusvika pachiShamanism chechigumegume, uyevo kuti hunyaunyau hwakadaro hunovambira panaSatani. Munyori, Mufundisi Paul C.Jong, vakashinga kuparidzira zvokwadi. Vakabata misoro yakanyanyokosha, iyo yakanzvengwa kwenguva refu nevanyori vazhinji vanonyora pamusoro pezvemweya. Vakatanga nekutsanangura zvinoreva kuti "kuzvarwa patsva" uye kuti "kugara kweMweya Mutsvene," vakazotsanangura kudyidzana kusingadziviririke kuri pakati penyaya mbiri dzinonyandudzana idzi. Vakazobva vapa tsanangudzo yakadzama inobata zvose maringe neMweya Mutsvene, kubvira pakuti "mweya inosiyaniswa sei" kusvika pakuti "nzira yehupenyu huzere noMweya." Kuti unzwe horokodzwa zhinji, munyori anokuraira kuti ucherechedze hwerengedzo dzebhuku rino idzo dzakaiswa papeji rino re-web

KUBVA KUMUNYORI

Kana ukasarudza kuverenga bhuku rimwechete badzi, kunze kweBhaibheri, pagore rimwechete, somuKristu; ndinoreverera, zvakasimba, bhuku rino iri kwauri. Ndine chokwadi kuti bhuku rino rinofanira kuva risina rimwe ringada kusvika pariri, kumuverengi upi zvake wechiKristu. Tsananguro dzaro dzakasimba, uye dzakajeka, pamusoro pokugara kwoMweya Mutsvene ndedzebhaibheri, zvamazvirokwazvo. Mushure mokudhindisa zvinyorwa zvaMufundisi Jong kwemakore akati kuti, nezita rokuti "Mudungwe weMabhuku echiKristu aPaul C. Jong," zvimwe ndakave nokuropafadzwa zvakanyanya kupfuura vamwe vose, nokuda kwekuti ndaingove muverengi wokutanga wemabhuku avo. Mharidzo, dzavo dzinotaura nezvemusoro uyu, dzakajeka, uye dzinokwanisa moyo, uye dzizere nokutenda. (Mufundisi ava) muranda waMwari akashinga kuparidzira zvokwadi achipikisana nevaprofita venhema, varipo panguva dzino dzechiKristu. Tinofara kwazvo nemabhuku avo ose, uye takagadzirira kuti tidhindise zvinyorwa zvavo zvakapundutsika.


 

 
Free Christian Books
    Trykt Bogliste
    Shona udgave 3
 
 • Om denne bog
 •  
 • Indholdsfortegnelse
 •     Om gratisbøger service
      Hvordan bestiller man gratis bøger
      FAQs
  Se
  Kurv
   

     
  Copyright © 2001 - 2019 New Life Mission. Alle rettigheder er forbeholdt.