" I har fået det for intet, giv det for intet " (Matt 10:8)

HJEM  |  OVERSIGT  |  KONTAKT  |  HJÆLP    
Bibelstudier Gratis Kristne Bøger Gratis Kristne e-Bøger Om Os
 Helt GRATIS Trykte Bøger
- filipinsk udgave # 11

 


Ang mga Pangunahing Panuntunan ni CRISTO

- Ang Pananampalataya ng Credo ng mga Apostol

 

Mga Nilalaman

Ang Pagsusuri sa Credo ng mga Apostol

BAHAGI1

Kapahayagan ng Pananampalataya sa Diyos Ama

Diyos Ama
Pangalan ng Diyos
Ang Credo ng mga Apostol at ang Kanilang mga Pagpapala ng Pagsampalataya
Sino ang mga Apostol?
Mga Katangian at mga Katungkulan ng mga Apostol
Ang mga Judio ba'y Naniniwala sa Diyos bilang Ama ng Sangnilikha?
"Sumasampalataya ako sa …" (Juan 1:12-13)

BAHAGI 2

Kapahayagan ng Pananampalataya sa Diyos Anak

Jesu-Cristo
Sermon sa Banal na Anak 1: Sino si Jesu-Cristo?
Sermon sa Banal na Anak 2: Ano ang Kahulugan ng Pagpapatong ng mga Kamay sa Lumang Tipan at ang Bautismo sa Bagong Tipan?
Sermon sa Banal na Anak 3: Bakit Tiniis ni Cristo ang Kamatayan Alang-alang sa Nakararami?
Sermon sa Banal na Anak 4: Dapat Tayong Matatag na Manampalataya sa Pagkabuhay muli ni Jesus
Sermon sa Banal na Anak 5: Ang Katibayang Umakyat si Jesus sa Langit
Sermon sa Banal na Anak 6: A Panginoon ay Magbabalik bilang Panginoon ng Hukom
Sermon sa Banal na Anak 7: Sino Ang Sasailalim ng Paghuhukom?
Sermon sa Banal na Anak 8: Ano Ang Pananampalatayang Inihayag ng Diyos na Dakila?
Sermon sa Banal na Anak 9: Ano ang Handog na Iniutos ni Moises bilang isang Tipan?
Sermon sa Banal na Anak 10: Ang Bautismo ni Jesus at ang Kapatawaran ng mga Kasalanan


BAHAGI 3

Kapahayagan ng Pananampalataya sa Espiritu Santo

Ang Diyos ng Trinidad
Ang Diyos Espiritu Santo
Ano ang Gawain ng Diyos Espiritu Santo
Paano Natin Makakamit ang Bautismo ng Espiritu Santo?
Sino ang Espiritu Santo?
Ano Ang mga Pangunahing Gawa ng Espiritu Santo?

Sermon sa Espiritu Santo 1: Paano Natin Makakamit ang Espiritu Santo?
Sermon sa Espiritu Santo 2: "Natanggap Mo ba ang Espiritu Santo Nang Ika'y Manalig?"
Sermon sa Espiritu Santo 3: Ang Napakahalagang Katangian Upang Maging mga Apostol
Sermon sa Espiritu Santo 4: Kailan Darating ang Espiritu Santo?
Sermon sa Espiritu Santo 5: Ang mga Ministeryo ng Espiritu Santo
Sermon sa Espiritu Santo 6: At Inyong Matatanggap ang Kaloob ng Espiritu Santo
Sermon sa Espiritu Santo 7: Ang Espiritu Santo ay Nanahan sa mga Hentil
Sermon sa Espiritu Santo 8: Subukin ang mga Espiritu Upang Malaman Kung Sila Nga ay Mula sa Diyos
Sermon sa Espiritu Santo 9: Ang Buhay na Puspos ng Espiritu

Ang Pananampalataya sa Salita ng Diyos ang Maghahatid sa Atin sa Buhay na Puspos ng Espiritu

Pananampalataya sa Banal na Iglesia Katolika
Pananampalataya sa Komunyon ng mga Hinirang
Pananampalataya sa Ikapapatawad ng mga Kasalanan (1 Juan 1:9)
Pananampalataya sa Pagkabuhay Muli at sa Katawan
Pananampalataya sa Buhay na Walang hanggan


 

 
Free Christian Books
    Trykt Bogliste
    filipinsk udgave 11
 
 • Om denne bog
 •  
 • Indholdsfortegnelse
 •     Om gratisbøger service
      Hvordan bestiller man gratis bøger
      FAQs
  Se
  Kurv
   

     
  Copyright © 2001 - 2019 New Life Mission. Alle rettigheder er forbeholdt.