" Gij hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet "
   (Mattheus 10:8)

HOME  |  INHOUD  |  CONTACT  |  HELP    
Bijbelstudies Gratis
Christelijke boeken
Gratis
Christelijke e-boeken
Over ons
  Boodschappen van Mede-Arbeiders

"De loon van de zonde is de dood!"

Pastor Jim Montgomerie, Netherlands

Het doopsel dat Jezus ontving en Zijn bloed an het Kruis volbrachten Godís gerechtigheid. Zowel zij de reeds de verlossing van de zonden hebben ontvangen als ook zij die geen zonden met hun vlees hebben begaan. Bovendien begaan we zonden waarvan we ons niet bewust zijn en daarom zijn we voorbestemd om veroordeelt te worden voor deze zonden. Men moet in gedachten houden dat als iemand ook maar een beetje zonde heeft, hij/zij moet sterven voor Godís gerechtigheid.

Romeinen 6:23. Want het loon, dat de zonden geeft, is de dood, maar de genade, de God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.

Godís Geschreven woord zegt dat de loon voor de zonden de dood is, en we zouden daarom Godís wet moeten begrijpen en erin moeten geloven. We moeten de prijs van de zonden die we met onze gedachten en daden begaan hebben, betalen en slechts als we alle lonen van de zonden afbetaald hebben, zal het probleem van de zonde opgelost zijn. Aan de andere kant, hoe hard we ook onze best doen, als we de prijs van de zonde niet betalen zal aan het oordeel van de zonde geen einde komen. Wat we zouden moeten weten is dat zelfs een persoon die in Jezus gelooft, en toch nog zonden heeft, veroordeeld wordt voor zijn/haar zonden.

We leven in deze wereld die overspoeld is door alle soorten van zonden: grote en kleine, bemerkt en onbemerkt, opzettelijke en onvermijdelijke. We kunnen slechts het feit toegeven dat we volgens Godís wet ter dood veroordeelt dienen te worden voor onze eigen zonden.

Als iemand al zijn/haar zonden wenst te bedekken, zou hij/zij de verlossing van de zonden moeten ontvangen door in de gerechtigheid van God te geloven, die van het water, het bloed en de Heilige Geest komt. Iemand die de verlossing van de zonden heeft verkregen door in Godís gerechtigheid te geloven, is in staat om constant het offer van lof aan te bieden aan God en hij heeft hiervoor de kwalificaties, want Hij heeft alle zonden door het doopsel en het bloed weggenomen. Omdat onze Heer reeds alle zonden van de wereld heeft weggenomen, inclusief onze wolkachtige zonden, door Zijn doopsel, bloed, herrijzenis, danken we de heer die ons eeuwige leven heeft gegeven.

Als Jezus Christus niet alle zonden van de wereld in de Jordaan had genomen door gedoopt te worden door Johannes de Dooper, en door aan het Kruis te sterven, zouden we het loon van de dood betalen door naar de hel te gaan. Hoe kunnen we Hem prijzen als Hij niet al onze zonden volledig heeft uitgewist? Zou het voor ons mogelijk zijn om Godís naam te loven als we voor onze Heilige God komen te staan met ons harten vol zonden? Zouden we werkelijk het offer van lof aan zijn gerechtigheid kunnen aanbeiden terwijl we zeggen, Hij heeft al onze zonden vergeven! Als we nog steeds zonde in ons hart hebben? Nee dus!

Maar nu door het evangelie van het water en de Geest, kunnen we Hem in Zijn gerechtigheid loven en prijzen. Dit alles is mogelijk doordat we in het geschenk van Godís gerechtigheid geloven, waarmee we bekleed zijn.

Om meer van deze gerechtigheid te ontdekken, bestel dan wat van Paul C. Jongís gratis Christelijke boeken.

God zegen u in het evangelie van het water en de Geest.

Pastor & Evangelist
Jim Montgomerie

The New Life Mission
Holland : Branch
Lelystad

"Geloof gerekend tot rechtvaardigheid"

Pastor Jim Montgomerie, Netherlands

Romeinen 4:5. Hem echter, die niet werkt, maar zijn geloof vestigd op Hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekent tot gerechtigheid.

Paulus de Apostel wijst ons de weg naar Godís gerechtigheid door de goddeloze als een voorbeeld te gebruiken. De goddeloze zijn zij die niet alleen geen angst voor God hebben, maar ook gedurende hun levens losbandige zonden begaan. Godís woorden die zeggen dat alle mensen geboren worden als een massa van zonden zijn zeker waar. Bovendien is het ook juist dat de ware aard van de mensheid is dat zij geen andere keuze hebben dan te zondigen tot dat zij Godís vreesvolle oordeel hebben ontvangen. Als God ons, de goddeloze, echter zondeloos noemt en ons geloof tot gerechtigheid rekent, wat anders dan Godís gerechtigheid kan dit mogelijk maken?

Onze Heer spreekt tot ons, de goddeloze: DE Heer Zelf moest gedoopt worden in de Jordaan door Johannes de Doper, de laatste Hoogpriester van het Oude Testament om alle zonden van de wereld over te namen. Hij moest ook de lonen van onze zonden betalen met Zijn verzoenend bloedvergieten aan het Kruis om Zijn woorden te volbrengen.

Gelooft u dat Jezus Christus de lonen van al onze zonden met Godís gerechtigheid betaalde, door het doopsel dat Hij ontving en Zijn bloed aan het Kruis? God rekent het geloof van hun die in Zijn gerechtigheid geloven voor gerechtigheid. Dit is geen hardnekkige aandrang maar een feit die opgemaakt is uit de eerlijke gerechtigheid van God.

Daarom zegt God de vader tegen een persoon die in Godís gerechtigheid gelooft, juist jullie zijn mijn volk. Je gelooft in mijn gerechtigheid. Nu ben je Mijn kind. Je bent zondeloos. Waarom? Omdat Ik je zondeloos gemaakt heb door al je zonden weg te nemen door Mijn Zoonís doopsel en Zijn bloed! Hij betaalde ook de prijs van je zonden met Zijn bloedvergieten volgens de woorden, de loon voor de zonde is de dood. Hij herrees van de dood voor jou. Daarom is Hij je Verlosser en God.

Geloof je hierin? Ja, dan zal Hij verdergaan, Ik gaaf je Mijn gerechtigheid, die volbracht werd door de rechtvaardige daden van Mijn Zoon. Je bent nu Mijn kind geworden, Ik heb je met het water en het bloed van Mijn Zoon geadopteerd.

De gehele mensheid is goddeloos voor God. Onze Heer Jezus nam echter alle zonden van de goddeloze-zowel de zonden die we reeds voorheen begaan hebben als ook de zonden die wij zullen begaan in de toekomst, in een keer door het doopsel dat Johannes hem gaf. Bovendien kleedde God hun die geloven in Godís gerechtigheid met Zijn gerechtigheid en redde hun daarbij van al hun zonden.

Galaten 3:26-27. Want gij zijt allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jesus. Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, heb u met Christus bekleed.

De vraag is nu of we met ons hart werkelijk in Godís geschreven woord geloven of niet. We worden rechtvaardig als we geloven, maar als we dat niet doen, verliezen we Godís gerechtigheid. Zelfs aan hun die goddeloos zijn voor God, beloofde Hij dat Zijn gerechtigheid van hun zou worden als zij slechts geloven dat Jezus de zonden van de wereld in een keer overnam door gedoopt te worden door Johannes in de Jordaan.

Johannes 1:29. Zie, het lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt.

Mattheus 3:15. Jezus echter antwoordde en zeide tot hem: Laat Mij thans geworden, want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij Hem geworden.

Als u in deze gerechtigheid gelooft met je hart en niet met je hooft, dan door je geloof bent u gerekent tot rechtvaardigheid.

God zegen u in het evangelie van het water en de Geest.

Pastor & Evangelist
Jim Montgomerie

The New Life Mission
Holland : Branch Lelystad

"Allen zijn zij afgeweken"

Pastor Jim Montgomerie, Netherlands

Romeinen 3:11-12. Niemand is rechtvaardig, ook niet een, er is niemand, die verstandig is, niemand, die God ernstig zoekt, allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die doet wat goed is, zelfs niet een.

Is een menselijk wezen nuttig voor God? Een menselijk wezen is nutteloos voor God. Allen die nog niet wedergeboren zijn nutteloos voor God. Wijzen zij niet hun vingers naar de hemel terwijl ze vechten en vloeken tegen God, hem afwijzend omdat Hij geen regen zendt terwijl ze allen door Hem geschapen zijn?

Allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden, zegt God. Hoe kan iemand die zonde in zijn hart heeft, God verheerlijken? Hoe kunnen zondaars, die het probleem van hun zonden niet kunnen oplossen, God loven? Zondaars kunnen geen heerlijkheid aan God geven. Er zijn veel lofdiensten tegenwoordig. Praise en aanbidding avonden, cdís etc. Zondaars schreven de woorden voor deze liedjes, terwijl ze de geschriften in de Openbaring citeren.

Openbaring 5:13. En alle schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Hem, die op de troon gezeten is, en het Lam zij de lof en en die eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden.

Natuurlijk is de Heer waardig geprezen te worden, maar slechts de rechtvaardigen kunnen God prijzen. Denkt u dat God het lofzang van zondaars met vreugde accepteert? Het lofzang van de zondaars zijn als het offer van Kain. Hun lofzang is tevergeefs en wordt gezongen naar een lege lucht, zelfs als zij dat zij de Heer prijzen. Waarom? Omdat God zich niet over hun verheugt. God hoort nooit de gebeden van de zondaars ( Jesaja 59:1-2 ).

Gods geschreven woord zegt dat zij zich allen hebben afgekeert en samen zijn zij nutteloos geworden. De woorden, Allen zijn zij afgeweken betekent dat zij hun eigen gedachten geloofden, terwijl ze Gods woord weigerden. Het ware oordeel is gemaakt door het woord van God. Slechts God veroordeeld. Mensen kunnen niet oordelen. De woorden, Allen zijn zij afgeweken betekent dat zij afgeweken naar hun eigen gedachten. Zij zeggen steeds dingen zoals, Ik denkzo en ik geloof dit, of ik geloof dat, of ik geloof op mijn eigen manneer. Zij die hun eigen gedachten niet verwerpen, geven toe aan hun gedachten dus keren zij niet terug naar het woord van God.

Zij die niet wedergeboren denken dat zij hun eigen rechters zijn. Het is niet belangrijk wat er in het woord van God geschreven staat. Zij houden zich aan hun eigen gedachten vast en oordelen waar zij het mee eens zijn of waarmee niet, terwijl ze zeggen, Ik denk zo en ik geloof in dit of dat. Dit is niet hoe een wedergeboren kind van God denkt! Hoe kunnen zij de waarheid vinden met hun eigen gedachten? Gods woord zegt dat alle mensen wezens zich tot hun eigen gedachten hebben gewend.

Een mens moet nooit naar zijn eigen gedachten wenden. In plaats daarvan moeten ze naar de Heer terugkeren. Ze moeten op de juiste wijze gered worden. De mensheid moeten veroordeeld worden in het aangezicht van het ware woord van God. Er is een groote verschil tussen het geschreven woord van God en de gedachten van de mens, daarom is het erg ontwetend voor een mens om het woord van God met zijn/haar eigen vleselijke gedachten te proberen te begrijpen. Mensen die proberen Gods geschreven woord te begrijpen met hun eigen gedachten zijn nutteloos voor God. God kan alleen een persoon die standvastig in Zijn geschreven woord staat en in zijn/haar geloof in het woord gebruiken. Alleen als iemand standvastig in het woord van God, is die persoon nuttig voor God, en God zegent zoín persoon.

Of denkt u dat het is alleen slechts ernstige zondaars die door God veroordeeld zullen worden? Iedereen die niet wedergeboren is, zelfs als zij/hij zich een Christen noemt, zal Gods toorn niet ontsnappen. Er is maar een manneer om van Gods toorn te ontsnappen, u moet u zich ontdoen van uw hypocriete wijze van leven, en u moet naar het geschreven woord van God luisteren, u moet wedergeboren worden uit het water en de Geest.

Johannes 3:3. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wedergeboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.

Johannes 3:5. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.

Heeft u ooit onder de mensen die niet wedergeboren zijn, een slechte persoon gezien die niet vol is met de obsessie om goed te zijn? Mensen zijn vol van de obsessie om goed te zijn. Wie leerde ons dit? Satan. Een menselijk wezen kan oorspronkelijk nooit goed zijn, nee niet een. Een menselijk wezen kan alleen een goed leven leiden als zijn/haar zonden voor God zijn uitgewist. Vertelt God ons dan om slechte dingen met opzet te doen? Nee. God zegt ons dat we de verlossing van de zonden moeten krijgen omdat we reeds geinfecteerd zijn met de zonde voordat we geboren waren en dat we voorbestemd zijn om naar de hell te gaan. God wilt dat we allen Zijn ware woord ontvangen zodat we gered kunnen worden.

Jezus waste alle zonden vanaf het begin tot het einde van de wereld weg!

Romeinen 3:23-26. Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed, om zijn rechtvaardigheid te tonen, daar Hij de zonden, die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden om Zijn rechrvaardigheid te tonen, in de tegenwoordige tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is, ook als Hij hem rechtvaardigt, die uit het geloof in Jezus is.

Gods woord zegt dat allen gezondigd hebben en tekort gekomen zijn in de heerlijkheid van God. We ontvangen de vergeving van de zonden en worden gratis geheiligd door Zijn genade en liefde terwijl de zondaars naar de hell gaan. We bereikten de heerlijkheid van God en daardoor worden geheiligd. God bracht Jezuz naar voren als het verzoeningsoffer door Zijn bloed door geloof. Verse 25. Hem heeft God voorgesteld Betekent dat God Zijn Zoon Jezus zond als verzoening voor de verlossing van de zonden voor het hele universum.

Jezus naam alle zonden van de wereld op Zich door Zijn doopsel. Jezuz is de Alpha en de Omega. Laat ons eens denken over het begin en het einde van de wereld. God leverde ons het geloof dat al onze zonden van het begin tot het einde van de wereld wegwaste. God bracht Jezuz naar voren als het verzoeningsoffer door het geloof in de waarheid. Al onze zonden waren uitgewist toen we in het woord van God geloofden dat zegt, dat Jezus al onze zonden door Zijn doopsel en bloed heft weggewassen. We ontvingen de verlossing van de zonden voor eens en voor altijd maar ons vlees zondigt nog steeds. Het vlees zondigt door onze zwakheid. Gods woord verklaart echter, God vergeeft de zonden die tevoren geschiedt zijn. Zonden die het vlees nu en in de toekomst begaat, zijn zonden die tevoren begaan zijn vanuit Godís standpunt. Waarom?

God maakt het doopsel van Jezus het cardinale beginpunt van onze zaligheid. Daarom zijn de huidige zonden de zonden van het verleden, in Godís perspektief, omdat de verlossing van de zonden door Jezus Christus voor eens en voor altijd volbracht was. De huidige zonden zijn zonden die reeds uitgewist zijn. De woorden, God vergeeft de zonden die tevoren geschiedt zijn onder de verdraagzaamheid Gods betekenen dat Hij reeds de lonen betaald heeft voor de zonden van de wereld. Alle zonden van de wereld zijn reeds vergeven door het doopsel en het bloed an het Kruis van Jezus.

Johannes 1:29. Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt.

God wiste de zonden van de wereld uit, inclusief uw en mijn zonden! Begrijp u wat dit betekent? De woorden God vergeeft de zonden die tevoren geschiedt zijn, betekenen dat God alle zonden overziet omdat Hij ze reeds 2010 jaar geleden uitgewist heeft. De zonden van alle menselijke wezens zijn reeds veroordeeld omdat Jesus gedoopt was in de Jordaan en werd gekruisigd. God gaf alle zonden door omdat Jezus naar de wereld gezonden werd en volmaakt alle mensen heiligde voor een en voor altijd. Daarom telt God niet de schuld van de zonden die begaan zijn door alle mensen in de wereld en die reeds door Hem zijn uitgewist, maar Hij veroordeelt op hun ongeloof in het doopsel en het Kruis van Jezus.

Begrijpt u nu wat de Apostel Paulus bedoelt? Het is erg belangrijk voor ons, verlosten. Zij die niet wedergeboren zijn, gaan naar de hel omdat zij het negeren. Wij moeten naar het woord van God luisteren en de juiste kennis van hebben.

Om meer te weten over hoe belangrijk het doopsel van Jezus was, u kunt altijd een van onze websites bezoeken. Nog beter, u kunt onze gratis gedrukte boeken bestellen of onze e-books downloaden.

God heeft u al vergeven, maar er komt meer bij kijken dan alleen het bloed en het Kruis. Zonder de doopsel van Jezus, heeft het bloed en het Kruis geen betekenis vor ons.

Pastor & Evangelist
Jim Montgomerie

The new Life Mission
Holland : Branch
Lelystad www.bjnewlife.org
www.nlmholland.com
www.nlmbookcafe.com"All authority has been given to Me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you; and lo, I am with you always, even to the end of the age" (Matthew 28:18-20). In accordance to this Great Commission of our Lord, the coworkers of The New Life Mission throughout the whole world are working tirelessly to spread the gospel of the water and the Spirit in each of their countries. As new coworkers of The New Life Mission will continue to arise in the future, and the gospel of the water and the Spirit will indeed be preached to the ends of the earth.
We at The New Life Mission want to rejoice together with you by sharing the news that these faithful servants of God have brought to us from their respective mission fields while preaching the gospel. We also hope that those who have registered with us as our coworkers but have not yet participated in our ministry of book distribution would receive faith and courage from reading these letters and take part in the ministry of preaching the gospel. This news will be continuously updated, and it will be very helpful for the nourishment and growth of your faith.

If you are a coworker and would like to post a new topic on the"Messages from Coworkers" board, click on the "Post a New Topic"button, and log in.No Name Country Title Date Views Touched
41 Pastor Jim Montgomerie Netherlands Geestelijk Ontrouw 2010-10-19 1358 278
40 Marija Marinceska Netherlands De eenvoudige waarheid 2010-10-19 1018 275
39 Marija Marinceska Netherlands De kracht van het water 2010-10-19 1100 259
38 Marija Marinceska Netherlands Dwaling 2010-10-19 1071 252
37 Marija Marinceska Netherlands De prijs van de leugen is de hel 2010-10-19 1082 288
36 Pastor Jim Montgomerie Netherlands De Zeven Doodzonden 2010-09-24 1222 283
35 Pastor Jim Montgomerie Netherlands Klinkt dit toevallig als uw gebedsleven? 2010-08-21 1191 265
34 Jenny Montgomerie Netherlands Het doopsel en het bloed van Jezus redden zondaars. 2010-07-03 1241 288
33 Marija Marinceska Netherlands Een dronkaard met een doorn in zijn hand 2010-07-03 1150 291
32 Marija Marinceska Netherlands De Hedendaagse Spotters 2010-07-03 1186 272
31 Marija Marinceska Netherlands Namens God Spreken 2010-07-03 1021 265
30 Claudia Polko Netherlands We moeten de wil van God kennen voordat we het kunnen doen 2010-07-03 1056 287
29 Claudia Polko Netherlands Sterk in het geloof, zwak in het lichaam 2010-07-03 1107 270
28 Pastor Jim Montgomerie Netherlands Waarom blijft de mens smoesjes maken? 2010-03-13 1091 273
27 Pastor Jim Montgomerie Netherlands De loon van de zonde is de dood! 2010-02-13 997 261
 1 [2][3] [Next]


 
Free Christian Books
    Gedrukte Boekenlijst
    Over de gratis boekendienst
    Het aanvragen van gratis boeken
    FAQ

Bookmark
   
Copyright © 2001 - 2020 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.