" Freely you have received, freely give " (Matthew 10:8)

HOME  |  SITEMAP  |  CONTACT US  |  HELP    
  Free eBook Version of Madi edition 17

 

Engajo Rulika ru si ri iga cajo Lini Enzi rujo ri iga ( II )
Lejo nzele Galatia `ba ni ri `i

 • Electronic Book Format : MS Reader
 • Current Downloads : 4
 • About this book
 • Table of Contents
 

Idoka

Engajo Rulika ru si ri iga cajo Lini Enzi rujo ri iga ( II ) : Lejo nzele Galatia `ba ni ri `i

Lejo rusidi ri'a ehwi'i

Lini enzi ru ka dri ri ate ba le nyini engwile Endri si avu ni tri.
`Ba cidru oluka vu ndutu dri ri `bati ka adri obu ungwele SARS ni diani disi ori, a`dusi dra aidri ri kolu emira alu jo kaki ruba tala obu ndrele mi si kpe diani di iga `i.
Alua ri ani, Kristo `ba vu ndutu dri o`du disi ri `bati ka dra esu ru aidri ri `ia `i lini enzi ru jo hwele aini risi `i. A`di konia lini enzi ru jo dii mbi ni ni?
Ini adi oba Kristo `ba ozo gulukutu driluci endri si di dri ri `ia ni ya ni ote ya? Dii Kristo `ba enzi `ba ilegi enzi ru jo ri ilegika o`du cidru si vua dini ri cekaa aiangasi ai igeni Yesu Kristo ni aini Aridipi dru ra ri `bati `i.
Disidru, kole dria nyesu lebe nya enzi dri rii nya le`jo ofu loso eyidri vua Endri dri ri igenika si a`dusi dii ofu loso loku erijo eze sa Rubanga a ehwele amani ri `i. Ebe hwa alusa andra loso anyini rutijo endri si idi dii ku. Ru cidru kole ondeki driluci ama esule ewo endri dri ri iga ria mi ni ofu loso loku eyidri vua Endri dri risi. Kole ondreki ingwe anda dri su`di daku rii au, ingwe di kemu ofu loso eyidri vua Endri dri risi, tadi ka ride ama lipa esuka driluci Endri si ri `ia a vu ga.

Enga Jo madi lejo di sidi ri dri

Dini Kristo 'ba dri o`du disi rii engwi kendre dini vu di idri ri ani. Kristo 'ba amgbu o`du disi ri kolu ovi olujo enzia ri si amala driso otikiru ai Endri dri si di kuru. Adusi obaki asi tete lini Kristo 'ba dri idri ta nika ofu loso eyidri Endri drii tro ri idri ni ako ndi driaru. Disidru dii dria saa nyini lunza ziti ewo Endri dri ruolijo rii iga ri 'i ni jo vua mbajo lolu ai naba ani na iga ri 'i. Kole nyini mbaka okpo konde andrani rii ra ofu loso eyidri Endri tro ri si ni ote. Jo driso nyai ofu loso lokugodii kuru kole nyai Aridipi amadri emudi leti ofu loso eyidri Endri dri tro risi rini driadru. Dria kole nyolu Kristo 'ba ndutu a`i tro ofu loso lokugo eyidri Endri tro ri igeni di ri 'i.


 
Free Christian eBooks
    eBook List
    Madi edition 17
 
 • About this book
 •  
 • Table of Contents
 •     What is eBook?
   
 • About eBook
 •  
 • How to read an eBook?
 •  
 • FAQ
 •  
 • Download Help
 •     eBook Readers
   
 • MS Reader 2.0
 •  
 • Acrobat Reader 4.0
 •  
  Partner's Zone

  register as a coworker
  Bookmark
     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.