" Freely you have received, freely give " (Matthew 10:8)

HOME  |  SITEMAP  |  CONTACT US  |  HELP    
  Free eBook Version of Tagalog edition 17

 

MULA SA PISIKAL NA PAGTUTULI TUNGO SA DOKTRINA NG PAGSISISI (II)
- Mga Sermon sa Galacia

 • Electronic Book Format : MS Reader
 • Current Downloads : 40
 • About this book
 • Table of Contents
 

Anotasyon
Mula sa Pisikal na Pagtutuli tungo sa Doktrina ng Pagsisisi (II): Mga Sermon sa Galacia

Paglalarawan

Ang Doktrina ng Pagsisisi ay Sapat na Magdudulot sa Inyo ng Espiritual na Karamdaman.

Ang tao sa buong sanlibutan ay nangatatakot sa mga virus tulad ng SARS, dahil sila'y maaaring mamatay kung sila'y madadapuan ng gayong di-nakikitang mga virus.
Gayon din, ang mga Kristiyano sa mga araw na ito sa buong sanlibutan ay nangamamatay sa kanilang mga katawan at mga espiritu sa pamamagitan ng pagkakahawa ng doktrina ng pagsisisi. Sinong makakabatid na ang doktrina ng pagsisisi ay labis na kamalian?
Batid ba ninyo kung sino ang naghuhulog sa mga Kristiyano sa walang-kalalimang hukay ng espiritual na kalituhan? Sila mismo yaong mga makasalanang Kristiyano na naghahandog ng araw-araw na panalangin ng pagsisisi upang mahugasan sa kanilang mga personal na kasalanan habang umaangking sila'y naniniwala kay Jesu-Cristo bilang kanilang Tagapagligtas.
Samakatuwid, kailangan ninyong makamit ang kapatawaran sa mga kasalanan sa pamamagitan ng pananalig sa ebanghelyo ng Salita ng tubig at ng Espiritu na orihinal na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Hindi dapat maglaho ang mapalad na pagkakataon na maisilang na muli. Lahat tayo ay kailangang mapalaya sa espiritual na kalituhan sa pamamagitan ng pananalig sa ebanghelyo ng Katotohanan ng tubig at ng Espiritu. Kailangan tayong tumingin sa maliwanag na ilaw ng Katotohanan, na naparito sa pamamagitan ng ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu, matapos makatakas mula sa espiritual na kalituhan.Mula sa tagapaglathala

Ang Kristiyanismo ngayon, sa ibang salita, ay nagiging pawang isang relihiyon. Karamihan sa mga Kristiyano ngayon ay namumuhay sa isang kalagayan ng pagiging makasalanan dahil sila'y hindi pa isinisilang na muli sa pamamagitan ng espiritual na pananampalataya. Ito ay dahil sila'y umaasa sa mga Kristiyanong doktrina na hindi nakikilala ang ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu hanggang ngayon.
Samakatuwid, ngayon na ang panahon upang inyong makilala ang mga espiritual na kamalian ng mga tinuli at lumayo sa gayong mga pananampalataya. Ngayon na ang panahon upang kayo ay matibay na tumindig ng lalong higit sa ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu. Kung hindi pa kayo nananalig nitong tunay na katotohanan, kailangan kayong manalig sa ating Tagapagligtas na naparito sa atin sa pamamagitan ng ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu kahit ngayon. Ngayon, kayo ay kailangang maging ganap na mga Kristiyano sa pananampalataya na nananalig sa ebanghelyo ng Katotohanan ng tubig at ng Espiritu. 
Free Christian eBooks
    eBook List
    Tagalog edition 17
 
 • About this book
 •  
 • Table of Contents
 •     What is eBook?
   
 • About eBook
 •  
 • How to read an eBook?
 •  
 • FAQ
 •  
 • Download Help
 •     eBook Readers
   
 • MS Reader 2.0
 •  
 • Acrobat Reader 4.0
 •  
  Partner's Zone

  register as a coworker
  Bookmark
     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.