" Freely you have received, freely give " (Matthew 10:8)

HOME  |  SITEMAP  |  CONTACT US  |  HELP    
  Free eBook Version of Tagalog edition 18

 

Ang Pag-ibig ng Diyos na Nahayag sa pamamagitan ni Jesus, Ang Bugtong na Anak ( I )
- Mga Sermon sa Ebanghelyo ni Juan (I)

 • Electronic Book Format : MS Reader
 • Current Downloads : 50
 • About this book
 • Table of Contents
 

Anotasyon
Ang Pag-ibig ng Diyos na Naihayag sa pamamagitan ni Jesus, Ang Bugtong na Anak ( I )

Paglalarawan

Ang Pag-ibig ng Diyos na Naihayag sa Pamamagitan ni Jesu-Cristo

Nasusulat, "Walang taong nakakita kailan man sa Dios; Ang Bugtong na Dios, na nasa sinapupunan ng Ama, Siya ang nagpakilala sa Kanya" (Juan 1:18).
Ganap na inihayag ni Jesus ang pag-ibig ng Diyos sa atin! Ganap na iniligtas tayo ni Jesus! Anong ganap ang Katotohanan ng kaligtasan ang ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu! Kailanman ay hindi tayo nagsisi sa pagtanggap ng ating kaligtasan sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Jesus, na naparito sa pamamagitan ng tubig at ng dugo (1 Juan 5:6).
Umaasa ako na kayong lahat ay manalig kay Jesu-Cristo na Siyang naghayag ng pag-ibig ng Diyos, panatilihin ang pananampalataya ng Kanyang pag-ibig sa inyong mga puso, at araw-araw na mamuhay alang-alang sa pagpapalaganap niyaong pag-ibig. Umaasa ako na inyong makakamit ang pagpapala ng pagpapatawad sa kasalanan sa pamamagitan ng pagkilala sa Diyos sa pamamagitan ng ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu.

Mula sa tagapaglathala

Ang Biblikal na Katibayan sa Pagpasan ni Jesus sa Lahat ng mga Kasalanan Nitong Sanlibutan

Nang tanggapin ni Jesus ang bautismo, inutos Niya kay Juan Bautista na Siya'y bautismuhan, sinabing, "Payagan mo ngayon: sapagka't ganyan ang nararapat sa atin, ang pagganap ng buong katuwiran" (Mateo 3:15). Kinuha ng ating Panginoon lahat ng kasalanan ng sanlibutan sa pamamagitan ng pagtanggap sa bautismo at inalis lahat ng mga kasalanan sa pamamagitan ng pagpasan ng mga ito sa Krus. Tinupad ng ating Panginoon lahat ng katuwiran sa pamamagitan ng pagpasan sa lahat ng kasalanan ng sanlibutan sa pamamagitan ng Kanyang bautismo.
Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Juan Bautista sa sumunod na araw ng pagbautismo kay Jesus, "Narito, ang Cordero ng Dios, na nagaalis ng kasalanan ng sanglibutan!" (Juan 1:29). Kailangan nating alalahanin ang katotohanang hindi natin makakamtan ang tunay na kapatawaran ng kasalanan kung walang pananalig sa Kanyang bautismo kalakip ng Kanyang dugo sa Krus.

 
Free Christian eBooks
    eBook List
    Tagalog edition 18
 
 • About this book
 •  
 • Table of Contents
 •     What is eBook?
   
 • About eBook
 •  
 • How to read an eBook?
 •  
 • FAQ
 •  
 • Download Help
 •     eBook Readers
   
 • MS Reader 2.0
 •  
 • Acrobat Reader 4.0
 •  
  Partner's Zone

  register as a coworker
  Bookmark
     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.