" Freely you have received, freely give " (Matthew 10:8)

HOME  |  SITEMAP  |  CONTACT US  |  HELP    
  Free eBook Version of Tagalog edition 17

 

MULA SA PISIKAL NA PAGTUTULI TUNGO SA DOKTRINA NG PAGSISISI (II)
- Mga Sermon sa Galacia

 • Electronic Book Format : MS Reader
 • Current Downloads : 40
 • About this book
 • Table of Contents
 

Mga Nilalaman

Panimula

KABANATA 4
Tayo Yaong Hindi Malalasap ang Kamatayan, Magagalak sa Buhay na Walang Hanggan (Galacia 4:1-11)
Kayo ba at Ako ay Taglay Din ang Gayong Uri ng Pananampalatayang Taglay ni Abraham? (Galacia 4:12-31)
Huwag na Muling Bumalik sa Mahihina at Mapanglimos ng mga Pangunahin ng Sanlibutan (Galacia 4:1-11)
Tayo'y mga Tagapagmana ng Diyos (Galacia 4:1-11)

KABANATA 5
Manahan kay Cristo na Nagtitiwala sa Ebanghelyo ng Tubig at ng Espiritu (Galacia 5:1-16)
Ang Bisa ng Pananampalataya na Kumikilos sa pamamagitan ng Pag-ibig (Galacia 5:1-6)
Mamuhay ayon sa mga Hangarin ng Banal na Espiritu (Galacia 5:7-26)
Ang mga Hangarin ng Banal na Espiritu at Yaong sa Laman (Galacia 5:13-26)
Mamuhay sa pamamagitan ng Hangarin ng Espiritu (Galacia 5:16-26)
Ang Bunga ng Banal na Espiritu (Galacia 5:15-26)
Huwag Mamuhay para sa Walang Saysay na Luwalhati Bagkus ay Hanapin ang Luwalhati ng Kaharian ng Diyos (Galacia 5:16-26)

KABANATA 6
Makibahagi sa Lahat ng Mabubuting mga Gawa ng Diyos (Galacia 6:1-10)
Tayo ng Ating mga Sarili ay Dapat Talikdan ang Pananampalataya sa mga Panalangin ng Pagsisisi Nalalamang ito ay Mali (Galacia 6:1-10)
Tayo'y Maglingkod sa Diyos Dala-dala ang Pasanin ng Isa't-isa (Galacia 6:1-10)
Niligtas Tayo ng Panginoon Hindi lamang sa Pamamagitan ng Kanyang Dugo sa Krus, kundi sa pamamagitan ng Ebanghelyo ng Tubig At ng Espiritu (Galacia 6:11-18)
Ating Ipangaral ang Ebanghelyo ng Tubig at ng Espiritu sa pamamagitan ng Wastong Kaunawaan (Galacia 6:17-18) 
Free Christian eBooks
    eBook List
    Tagalog edition 17
 
 • About this book
 •  
 • Table of Contents
 •     What is eBook?
   
 • About eBook
 •  
 • How to read an eBook?
 •  
 • FAQ
 •  
 • Download Help
 •     eBook Readers
   
 • MS Reader 2.0
 •  
 • Acrobat Reader 4.0
 •  
  Partner's Zone

  register as a coworker
  Bookmark
     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.