" Freely you have received, freely give " (Matthew 10:8)

HOME  |  SITEMAP  |  CONTACT US  |  HELP    
  Free eBook Version of Tagalog edition 26

 

Ang mga Erehe, Sila na Sumunod sa mga Kasalanan ni Jeroboam ( II )

 • Electronic Book Format : MS Reader
 • Current Downloads : 56
 • About this book
 • Table of Contents
 

Mga Nilalaman

Panimula

1. Hindi Mo ba Alam na ang Pagsamba sa Diyus-diyosan ay Pagiging Erehe? (1 Mga Hari 10:1-29)

2. Ang Sumpa ng Diyos sa mga Erehe (1 Mga Hari 15:25-34)

3. Ang mga Erehe Ngayon na Katulad ni Haring Achab (1 Mga Hari 21:1-26)

4. May mga Lingkod ng Diyos na Nananatili pa rin Dito sa Lupa (1 Mga Hari 22:1-40)

5. Ang mga Kristiyano Ngayon ay Dapat Magbalik at Manalig sa Ebanghelyo ng Tubig at ng Espiritu (1 Mga Hari 22:51-53)

6. Sino Itong mga Kristiyanong Pinuno na Hanap Lamang ay Kayamanan (2 Mga Hari 5:1-27)

7. Bukas sa Ganitong Oras, Malalaman Ninyo Kung Ano ang Tunay na Kaligtasan (2 Mga Hari 7:1-20)

8. Sino ang mga Huwad na Propeta sa Kristiyanismo Ngayon? (Mateo 7:15-27)

9. Tayo ay Manguna sa Katotohanan ang mga Erehe na Hindi Nananalig na si Jesus ang Cristo! (1 Juan 5:1-12)

10. Huwag Mong Papatayin ang Buhay ng mga Isinilang na Muli (Genesis 9:1-7)

11. Ano ang ating Dapat Gawin upang Maiwasan ang Pagsamba sa mga Diyus-diyosan sa Harap ng Diyos tulad ni Salomon? (1 Mga Hari 9:1-9)

12. May mga Magigiting na Mangangaso na ang Layunin ay ang Kaluluwa ng mga Tao (Genesis 10:1-14)

13. Ang mga Inapo ni Cham, mga Magigiting na Mangangaso Ng Kaluluwa (Genesis 10:1-32)

14. Ang Aral sa Tore ni Babel (Genesis 11:1-9)

15. Dapat Ninyong Isapamuhay ang Inyong Pananampalataya na may Dalisay na Pananampalataya Tulad ng Bato at ng Argamansa (Genesis 11:1-9)


 
Free Christian eBooks
    eBook List
    Tagalog edition 26
 
 • About this book
 •  
 • Table of Contents
 •     What is eBook?
   
 • About eBook
 •  
 • How to read an eBook?
 •  
 • FAQ
 •  
 • Download Help
 •     eBook Readers
   
 • MS Reader 2.0
 •  
 • Acrobat Reader 4.0
 •  
  Partner's Zone

  register as a coworker
  Bookmark
     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.