" Freely you have received, freely give " (Matthew 10:8)

HOME  |  SITEMAP  |  CONTACT US  |  HELP    
  Free eBook Version of Oromo edition 1

 


DHUGUMA BISHAANII FI HAFUURATTII LAMMAFFAA DHALATTEETTAA?

 • Electronic Book Format : MS Reader
 • Current Downloads : 200
 • About this book
 • Table of Contents
 

Qabiyyee

Qabiyyee

Kutaa Tokkoffaa-Lallaba
 1. Fayyuudhaaf dursinee waa'ee cubbuu keenyaa beekuu qabna (Maarqos 7:8-9, 20-23)

 2. Ilmaan Namootaa Cubbamoota Ta'anii Dhalataniiru (Maarqos 7:20-23)

 3. Wantoota akka seeraatti yoo hojjenne, nu fayyisuu ni danda'uu? (Luqaas 10:25-30)

 4. Fayyina Barabaraa (Yohannis 8:1-12)

 5. Cuuphamuu Yesuusii fi Araara Cubbuu (Maatewos 3:13-17)

 6. Yesuus Kiristoos Bishaan, Dhiigaa fi Hafuuraan Dhufe (1 Yohannis 5:1-12)

 7. Cuuphamuun Yesuus Fakkeenya Fayyina Cubbamootaa ti (1 Pheexiros 3:20-22)

 8. Wangeela Araara Irraa Hafaa (Yohannis 13:1-17)

Kutaa Lammaffaa-Dabalata
 1. Dhuga ba'umsa Fayyinaa

 2. Ibsa Dabalataa

 3. Gaaffii fi Deebii


 
Free Christian eBooks
    eBook List
    Oromo edition 1
 
 • About this book
 •  
 • Table of Contents
 •     What is eBook?
   
 • About eBook
 •  
 • How to read an eBook?
 •  
 • FAQ
 •  
 • Download Help
 •     eBook Readers
   
 • MS Reader 2.0
 •  
 • Acrobat Reader 4.0
 •  
  Partner's Zone

  register as a coworker
  Bookmark
     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.