" Freely you have received, freely give " (Matthew 10:8)

HOME  |  SITEMAP  |  CONTACT US  |  HELP    
 Absolutely FREE Printed Book
- Oromo edition # 5

 

Gooftaa Keenya isa Qajeelummaa Waaqayyoo ta'e ( I )
- Qajeelummaa Waaqayyoo akka ergaa gara warra Roomaa keessatti mul'ifame

 

Yaadachiisa

Qajeelummaa Waaqayyoo akka ergaa gara warra Roomaa keessatti mul'ifame.

Ibsa

Wangeelli bishaaniifi Hafuuraa Qajeelummaa Waaqayyoo ti!

Dubbiin kitaaba kana keessaa dheebuu garaa namaa kan baasuu dha. Kiristaanonni bara kanaa rakkoo cubbuu guyyaa-guyyaatti nama mudatuuf furmaata sirrii ta’e otoo hin argatin deddeebi’aa jiru. Qajeelummaan Waaqayyoo maal akka ta’e beekta? Gaaffii kana of-gaafattee qajeelummaan Waaqayyoo akka hubattu nan abdadha.
Qajeelummaan Waaqayyoo wangeela bishaaniifi Hafuuraa keessatti mul’ifame. Haa ta’u iyyuu malee, namoota amala waaqeffannaan dessssddeebi’an jalaa akka callee gati-jabeessaa nama jalaa bade ija isaanii duraa dhokatee jira. Haaluma kanaan, sababa kanaaf namoonni hedduun qajeelummaa Waaqayyoo dhiisanii qajeelummaa mataa isaaniitti hirkatu. Kanaafuu, barsiisni hundee amantii amaleeffata waldaa kiristaanaa amantoota gara qajeelummaa Waaqayyootti fiduu hin dandeenye.
Barsiisni filannoo duraan-dursaa, kiristaanni tokko al-takkaa qajeelaa fi cubbamaa dha kan jedhuu fi qullaa’ummaan suuta-suutaa hojii gaarii keessaan kan dhufuu dha kan jedhamu barsiisa waldaa kiristaanaa keessatti amaleeffatamee dha. Haa ta’u iyyuu malee kiristaanonni hedduun gara qajeelummaa Waaqayyootti deebi’anii amantii dhugaa irra akka jiran mirkaneeffachuu isaan barbaachisa.
Kitaabni,“Gooftaa keenya isa Qajeelummaa Waaqayyoo ta’e” jedhu kun hubannoo guddaa namaa kennee gara nagaa Waaqayyootti nama geessa. Barreessaan kitaaba kanaa akka ati qajeelummaa Waaqayyoo gonfamtee jireenya argattuu dha. Eebbi Waaqayyoo yeroo hunduma si duukaa haa ta’u!

Maxxansiisaa irraa

Barreessaan kitaaba kanaa dhaabbata Ergama Jireenya Haaraa dhaabee wangeela bishaaniifi Hafuuraa isa qajeelummaa Waaqayyoo akka ta’utti ibsu guutummaa biyya lafaan kan qaqqabsiise dha. Hojiin isaa kun gara Afaanota addaaddaa 76 oliitti hiikamee biyyooleessa 160 ol kan ta’anitti raabsamee jira. Luba Yoongii fi hidhattoonni hojii isaatii barsiisa qajeelummaa Waaqayyoo isa gara eebba waan hundumaatti nama geessu guutummaa biyya lafaatti karaa kitaaba kanaa ga’aa jira. Barsiisa kitaaba kanaa irratti hundooftee Gooftaa Yesuusitti amantee dhiifama cubbuu fudhattee jireenya barabaraa akka argattu sin affeera.


 
Free Christian Books
    Printed Book List
    Oromo edition 5
 
 • About this book
 •  
 • Table of Contents
 •     About free book service
      How to request free books?
      FAQ
  View
  Basket
   
  Partner's Zone

  register as a coworker
  Bookmark
     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.