" Freely you have received, freely give " (Matthew 10:8)

HOME  |  SITEMAP  |  CONTACT US  |  HELP    
 Absolutely FREE Printed Book
- Tagalog edition # 8

 


Ang Panahon ba ng Anticristo, Pagmamartir, Rapture at ang Milenyong Paghahari ay Darating? (II)

- Mga Komentaryo at mga Sermon sa Aklat ng Apocalipsis

 

Anotasyon

Mga Komentaryo at mga Sermon sa Aklat ng Apocalipsis

Paglalarawan

Karamihan sa mga Kristiyano ngayon ang naniniwala sa teoriya ng "pre-tibulation rapture." Dahil sila'y naniniwala nitong maling doktrinang itinuturo sa kanila na sila'y kukuhanin papaitaas bago ang pagdating ng Matinding Kapighatian ng pitong taon, sila'y pinangungunahan ng walang-saysay na relihiyosong mga buhay babad na may kasiyahang-loob.
Nguni't ang rapture ng mga hinirang ay magaganap lamang matapos ang mga salot ng pitong trumpeta ay mangyari hanggang sa ikaanim na salot at lahat ay mabuhos-ito ay, ang rapture ay magaganap matapos ang paglitaw ng anticristo sa gitna ng daigdigang kaguluhan at ang mga hinirang na isinilang na muli ay papataying martir at kapag ang ikapitong trumpeta ay maihip. Sa panahong ito si Jesus ay bababa mula sa langit, at ang pagkabuhay na muli at rapture ng mga hinirang na isinilang na muli'y magaganap (1 Tesalonica 4:16-17).
Sa araw na ito, ang lahat sa mundong ito'y tatayo sa krus na daan ng kanyang walang-hanggang tadhana. Ang mga hinirang na isinilang na muli dahil sa pananalig sa "ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu" ay babangong-muli at masasama sa rapture, at sa gayo'y magiging mga tagapagmana sa Milenyong Paghahari at sa walang-hanggang Kaharian ng Langit, nguni't ang mga makasalanan na hindi napasama nitong unang pagkabuhay na muli ay mahaharap sa matinding kapahamakan ng pitong mangkok na ibubuhos ng Diyos at mabubulid sa walang-hanggang apoy ng impiyerno.
Samakatuwid, dapat kang lumayo sa lahat ng mga maling doktrina ng mga relihiyon at sa pita at nakalilitong kahalagahan nitong mundo, at pumasok sa tunay na Salita ng Diyos. Nawa at dalangin ko na sa pagbasa ng aking mga serye ng ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu, kayong lahat ay pagkalooban ng pagpapala ng paghuhugas ng lahat ng iyong mga kasalanan, at pagtanggap sa pangalawang pagbabalik ng ating Panginoon ng walang takot.

Mula sa tagapaglathala

Sa unang bahagi ng Aklat ng Apocalipsis, isinulat ng may-akda na nilayon ng Diyos ang pitong mga panahon sa Kanyang Katalagahan, na ang panahon ng maputlang kabayo ay mabilis ang pagparito sa atin, at ang tao'y magdadanas ng matinding hirap sa ilalim ng kalupitan ng Antricristo; ngunit ang mga hinirang na isinilang na muli ay makakayanang magtagumpay sa kanya at makakamit ang Milenyong Paghahari at ang Bagong Langit at Lupa sa pamamagitan ng kanilang tunay na pananampalatayang pinagkaloob ng Diyos.
Sa pamamagitan nitong karugtong na bahagi, iyong matutuklasan ang wasto at detalyeng kaalaman ng Salita ng mga nalalabing bahagi ng Apocalipsis, mula kabanata 8 to 22.
Pinapayo ng may-akda na ikaw ay magkaroon ng matibay na pananampalataya sa katotohanan na ang lahat ng mga hula sa Apocalipsis ay literal na magaganap. Di-maglaon ay magkakaroon ng mga salot ng pitong mga trumpeta; ang pagdating ng Anticristo; ang malawakang pagmamartir sa mga hinirang ng Anticristo; ang pagkabuhay at "rapture" ng mga hinirang na isinilang na muli sa kalagitnaan ng Matinding Kapighatian; ang mga salot ng pitong mangkok ay ibubuhos sa mga kaaway ng Diyos; ang pagdating ng Milenyong Paghahari; ang pangalawang pagkabuhay muli ng mga makasalanan tungo sa kanilang walang-hanggang kaparusahan; ang pananahan ng mga hinirang kasama ang Diyos sa walang-hanggang Kaharian ng Langit.
Sa gitna ng mga ito na darating, ang rapture ng mga hinirang ay isang bagay na dapat pagtuunan ng lahat ng mga Kristiyano. Kailan ba talaga ito magaganap, at sino ang tiyak na mapapabilang nitong pagpapala?


 
Free Christian Books
    Printed Book List
    Tagalog edition 8
 
 • About this book
 •  
 • Table of Contents
 •     About free book service
      How to request free books?
      FAQ
  View
  Basket
   
  Partner's Zone

  register as a coworker
  Bookmark
     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.