" Freely you have received, freely give " (Matthew 10:8)

HOME  |  SITEMAP  |  CONTACT US  |  HELP    
 Absolutely FREE Printed Book
- Tagalog edition # 3

 


Ang Walang-kabiguang Paraan para sa Iyo upang Makamit ang
Banal na Espiritu

 

Anotasyon

Kumpletong Manwal ukol sa Pananahan ng Banal na Espiritu

Paglalarawan

Sa Kristiyanismo ngayon, ang pinakamadalas na pinag-uusapang paksa ay ang "kaligtasan mula sa kasalanan"
at "ang pananahan ng Banal na Espiritu." Gayon pa man, iilang tao ang may tiyak na kaalaman nitong
dalawang ideya, bagaman sa katotohanang ito ang dalawang pinakamahalagang kaalaman sa
Kristiyanismo. Ang malubha nito, hindi tayo makakatagpo ng anumang biblikal na panulat na nagtuturo
sa atin ng maliwanag ukol sa mga paksang ito. Marami sa mga Kristiyanong manunulat ang
lumuluwalhati sa mga kaloob ng Banal na Espiritu o naglalarawan sa mga buhay na pinuspos ng Espiritu.
Nguni't alin man sa kanila ay hindi nangahas na katagpuin ang pangunahing katanungang, "Paanong ang
isang mananampalataya ay tiyak na makakamit ang Banal na Espiritu?" Bakit? Nakamamanghang
katotohanan na hindi nila magagawang sumulat ng may kabuuan ukol dito dahil hindi nila taglay ang
tiyak na kaalamang ito. Tulad ng sinabi ni Propeta Hosea, "Ang Aking bayan ay nasira dahil sa
kakulangan ng kaalaman,"sa mga araw na ito, hindi iilan sa mga Kristiyano ang naaakit ng relihiyosong
pagka-panatiko, umaasam na matatanggap ang Banal na Espiritu. Naniniwala sila na matatanggap ang
Banal na Espiritu sa pamamagitan ng silakbo at histeryang kalagayan. Nguni't hindi kalabisang
sabihin na ang kanilang naturingang pananampalataya ay maibaba ang Kristiyanismo sa waring mababaw
na Shamanismo, at ang gayong pagka-panatiko ay nagmumula kay Satanas.
Ang may-akdang si Rev. Paul C. Jong ang nangahas na ipahayag ang katotohanan. Tinalakay niya ang
mahahalagang mga paksa na may kabuuan, kung saan iniwasan ng karamihan sa mga manunulat ng
mahabang panahon. Kanyang unang pinaliwanag ang kahulugan ng "pagiging isinilang na muli" at "ang
pananahan ng Banal na Espiritu," at ipinaliwanag ang di-maiwasang kaugnayan sa pagitan ng dalawang
kinasasalalayang mga paksa. At siya'y buong hanay na nagpatuloy sa paglalarawan ukol sa Banal na
Espiritu, mula kung "paano maaaninaw ang mga espiritu" hanggang sa "ang paraan tungo sa buhay na puspos ng Banal na Espiritu."
Para sa karagdagang impormasyon, pinapayo ng manunulat na inyong suriin ang mga nilalaman nitong aklat na makikita sa "web page."


Mula sa tagapaglathala

Kung iyong pinasiyang babasahin lamang ang tanging isang aklat, maliban sa Biblia, sa loob ng isang
taon bilang isang Kristiyano, lubos kong minumungkahi ang aklat na ito para sa iyo. Nakatitiyak ako na
itong aklat ay dapat na maging pangalawa sa sinumang Kristiyanong mambabasa. Ang mainam at
malinaw na paglalarawan ng pananahan ng Banal na Espiritu ay lubos na biblikal na nakatala. Yamang
nalathala ang mga sulat ni Rev. Jong ng maraming taon sa pamamagitan ng pangalang "Paul C. Jong's
Christian Book Series," maaaring ako'y lubos na mapalad kaysa iba dahil ako ang unang mambabasa ng
kanyang mga aklat. Ang kanyang mga sermon sa pamagat na ito ay may sigla, wasto, magdadala ng
kaluluwa, at puspos ng pananampalataya. Siya'y isang lingkod ng Diyos na nangahas na ipahayag ang
katotohanan laban sa mga umiiral ng mga bulaang propeta sa Kristiyanismo ngayon. Kami ay buong
pagmamalaki sa lahat ng kanyang mga panulat, at nakahanda upang ipalathala ang kanyang susunod na mga panunulat.


 
Free Christian Books
    Printed Book List
    Tagalog edition 3
 
 • About this book
 •  
 • Table of Contents
 •     About free book service
      How to request free books?
      FAQ
  View
  Basket
   
  Partner's Zone

  register as a coworker
  Bookmark
     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.