" Freely you have received, freely give " (Matthew 10:8)

HOME  |  SITEMAP  |  CONTACT US  |  HELP    
 Absolutely FREE Printed Book
- Tagalog edition # 1

 


Talaga Bang Isinilang Ka nang Muli sa Tubig at Sa Espiritu?

 

Anotasyon

Ito ang unang aklat sa ating panahon na ipinapangaral 'ang ebanghelyo ng Tubig at ng Espiritu' sa mahigpit na pag-alinsunod sa Banal na Kasulatan.

Paglalarawan

Ang pangunahing paksa ng pamagat na ito ay "upang isilang na muli sa Tubig at sa Espiritu." Ito'y naglalaman ng pagka-orihinal na paksa. Sa madaling salita, malinaw na pinakikita ng aklat na ito kung ano ang pagsilang na muli at kung paano isilang na muli sa tubig at sa Espiritu sa mahigpit na pag-alinsunod sa Biblia. Ang tubig ay naglalarawan ng bautismo ni Jesus sa Jordan at sinasabi ng Biblia na ang lahat ng ating mga kasalanan ay isinalin kay Jesus nang bautismuhan Siya ni Juan Bautista. Si Juan ay ang kumakatawan sa buong sangkatauhan at isang inapo ni Aaron, ang Mataas na saserdote. Ipinatong ni Aaron ang kanyang mga kamay sa ulo ng sangkalang kambing at inilipat lahat ng pang-isang taong pagkakasala ng mga Israelita sa Araw ng Pagbabayad-sala. Ito ay anino ng darating na mga mabuting mga bagay. Ang bautismo ni Jesus ay ang larawan ng pagpapatong ng mga kamay. Si Jesus ay binautismuhan sa paraan ng pagpapatong ng mga kamay sa Jordan. Kaya't inalis Niya lahat ng mga kasalanan ng sanlibutan sa pamamagitan ng Kanyang bautismo at pagkapako upang bayaran ang mga kasalanan. Subali't karamihan sa mga Kristiyano ay hindi nalalaman kung bakit si Jesus ay binautismuhan ni Juan Bautista sa Jordan. Ang pagbautismo ni Jesus ay ang pangunahing salita sa aklat na ito, at ang kailangang-kailangang bahagi ng Ebanghelyo ng Tubig at ng Espiritu. Tayo'y maisisilang na muli lamang sa pamamagitan ng bautismo ni Jesus at sa Kanyang Krus.

Mula sa Naglathala

Si Rev. Paul C. Jong ay nakapangangaral ng ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu sa buong mundo nang higit sa dalawang dekada. Nakapagsulat din siya ng mahigit 50 mahahalagang titulo na mga aklat na pang-Kristiyano, at ang mga pangunahing titulo ay naisalin sa higit na 35 pangunahing mga wika. Ang kanyang mga mensahe ay lubos na makapangyarihan at maka-espirituwal na karamihan sa mga mambabasa ng kanyang mga aklat ay tiyak na maisisilang na muli at tanggapin ang Banal na Espiritu. Nakatitiyak tayo na ito ang unang aklat sa ating panahon na nangangaral ng ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu sa mahigpit na pag-alinsunod sa Banal na Kasulatan.


 
Free Christian Books
    Printed Book List
    Tagalog edition 1
 
  • About this book
  •  
  • Table of Contents
  •     About free book service
        How to request free books?
        FAQ
    View
    Basket
     
    Partner's Zone

    register as a coworker
    Bookmark
       
    Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.