" Freely you have received, freely give " (Matthew 10:8)

HOME  |  SITEMAP  |  CONTACT US  |  HELP    
 Absolutely FREE Printed Book
- Tagalog edition # 15

 


Ika-apat na Serye ng Espiritual na Paglago ni Paul C. Jong:

Ang Unang Liham ni Juan (II)

 

Anotasyon

Ika-apat na Serye ng Espiritual na Paglago ni Paul C. Jong: Ang Unang Liham ni Juan (II)

Paglalarawan

Kung kayo ay tunay na Kristiyano, dapat ninyong higit na malaman ang pag-ibig ng Diyos kaysa sa mahirap unawain. Yaong nalalaman at nananalig kay Jesus bilang kanilang Tagapagligtas ay dapat makilalang mabuti ang pag-ibig ng Diyos sa kanilang ikapapatawad ng mga kasalanan na isinakatuparan sa pamamagitan ng ebanghelyo ng ng Salita ng tubig at ng Espiritu. Kailangan tayong maging tunay na mananampalataya nitong tunay na ebanghelyo upang makilala nating lubos ang pag-ibig ng Diyos. Itong tunay na ebanghelyo, ang pag-ibig ng Diyos ay matibay at detalyeng inihayag. Upang makilala natin ang Diyos bilang pag-ibig, ang ating kaalaman ay kailangang magmula sa matibay na pag-ibig ng Diyos para sa atin na nahayag sa ebanghelyo ng Katotohanan ng tubig at ng Espiritu. Sa gayon lamang natin maaakay ang iba sa tunay na pag-ibig ng Diyos.
Pinatotoo ni Apostol Juan na si Jesu-Cristo, na naparito sa pamamagitan ng tubig, ng dugo, at ng Banal na Espiritu, ay ang Tagapagligtas at Siyang Diyos. Ang kabuuan ng kanyang patotoo ay ang Katotohanan ng kapatawaran ng kasalanan, na nakapaloob sa tubig, sa dugo at sa Banal na Espiritu.
Tulad ng nasusulat sa Salita ng Diyos, ang tubig ay nangangahulugang bautismo ni Jesus na Kanyang tinanggap mula kay Juan Bautista, at ang dugo ay nangangahulugan ng hatol na iginawad sa Kanya para sa lahat nating kasalanan. Muli, ang katibayan ng ating kaligtasan ay nakasalalay sa Banal na Espiritu, sa tubig, at sa dugo (1 Juan 5:8). Ang mga ministeryo ng tubig, ng dugo, at ng Banal na Espiritu ay yaong nasa Diyos kung saan iniligtas Niya ang mga makasalanan sa lahat nilang kasalanan.


Mula sa tagapaglathala

Ang pangunahing bagay na ating kailangang malaman na si Jesus ay tinanggap ang bautismo ni Juan Bautista sa Ilog Jordan upang Kanyang tanggapin ang mga kasalanan ng sanlibutan sa Kanyang sarili bago Siya ipako sa Krus. Nguni't, ang isang malaking suliranin ay maraming tao ang hindi nababatid ang katotohanang ito. Samakatuwid, dapat tayong manangan na sa bautismo ni Jesus ang tatanggap sa mga kasalanan nitong sanlibutan sa Kanyang Sarili bago Siya ipako sa Krus. Sa pagkilala at pananalig kay Jesu-Cristo bilang ating Tagapagligtas, na naparito sa sanlibutan sa pamamagitan ng ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu, ay labis na mahalaga upang alisin lahat ng ating mga kasalanan.


 
Free Christian Books
    Printed Book List
    Tagalog edition 15
 
 • About this book
 •  
 • Table of Contents
 •     About free book service
      How to request free books?
      FAQ
  View
  Basket
   
  Partner's Zone

  register as a coworker
  Bookmark
     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.