" Freely you have received, freely give " (Matthew 10:8)

HOME  |  SITEMAP  |  CONTACT US  |  HELP    
 Absolutely FREE Printed Book
- Tagalog edition # 8

 


Ang Panahon ba ng Anticristo, Pagmamartir, Rapture at ang Milenyong Paghahari ay Darating? (II)

- Mga Komentaryo at mga Sermon sa Aklat ng Apocalipsis

 

Mga Nilalaman

Panimulang Salita

KABANATA 8
Ang mga Trumpeta na Naghayag sa mga Pitong Salot (Apocalipsis 8:1-13)
Ang mga Salot ba ng mga Pitong Trumpeta ay Literal?

KABANATA 9
Ang Salot mula sa Hukay ng Kalaliman (Apocalipsis 9:1-21)
Magkaroon ng Tapang ng Pananalig sa mga Huling Araw

KABANATA 10
Alam Mo Ba Kung Kailan ang Oras ng "Rapture"? (Apocalipsis 10:1-11)
Alam Mo Ba Kailan Magaganap ang "Rapture" ng mga Hinirang?

KABANATA 11
Sino ang Dalawang Puno ng Olibo at ang Dalawang Propeta? (Apocalipsis 11:1-19)
Ang Kaligtasan ng Bayan ng Israel

KABANATA 12
Ang Iglesia ng Diyos na Lubos na Mapapahamak sa Hinaharap (Apocalipsis 12:1-17)
Yakapin Mo ang Pagmamartir na May Matapang na Pananampalataya

KABANATA 13
Ang Paglabas ng Anticristo (Apocalipsis 13:1-18)
Ang Paglitaw ng Anticristo

KABANATA 14
Ang Papuri ng mga Nabuhay na Muli at Rapture ng mga Martir (Apocalipsis 14:1-20)
Ano ang Dapat na Reaksyon ng mga Hinirang sa Paglitaw ng Anticristo?

KABANATA 15
Ang mga Hinirang na Nagpuri sa Kamangha-manghang Gawa ng Panginoon sa Alapaap (Apocalipsis 15:1-8)
Ang Paghati ng Walang-hanggang Tadhana

KABANATA 16
Ang Simula ng mga Salot ng mga Pitong Mangkok (Apocalipsis 16:1-21)
Ang Dapat Mo lang Gawin Bago ang Pagbuhos ng mga Pitong Mangkok ay...

KABANATA 17
Ang Hatol sa Patotot na Nakaluklok sa Maraming Tubig (Apocalipsis 17:1-18)
Ituon ang Ating Pansin sa Kanyang Kalooban

KABANATA 18
Ang Mundo ng Babilonia ay Gumuho (Apocalipsis 18:1-24)
"Mangagsilabas Kayo sa Kanya, Bayan Ko, Upang Hindi Kayo Tumanggap ng Kanyang mga Salot"

KABANATA 19
Ang Kahariang Pamamahalaan ng Makapangyarihan (Apocalipsis 19:1-21)
Tanging ang Matuwid ang Makapaghihintay ng mga Pag-asa sa Pagbabalik ni Cristo

KABANATA 20
Ang Dragon ay Kukulungin sa Balon ng Kalaliman (Apocalipsis 20:1-15)
Paano Tayo Makatatawid mula sa Kamatayan Tungo sa Buhay

KABANATA 21
Ang Banal na Lungsod na Bababa mula sa Langit (Apocalipsis 21:1-27)
Dapat Tayong Magkaroon ng Uri ng Pananampalatayang Sinang-ayunan ng Diyos

KABANATA 22
Bagong Langit at Lupa, Kung Saan ang Tubig ng Buhay ay Dumadaloy (Apocalipsis 22:1-21)
Magalak at Magpakatatag sa Pag-asa ng Kaluwalhatian

APENDISE
Mga Katanungan at Mga Kasagutan


 
Free Christian Books
    Printed Book List
    Tagalog edition 8
 
 • About this book
 •  
 • Table of Contents
 •     About free book service
      How to request free books?
      FAQ
  View
  Basket
   
  Partner's Zone

  register as a coworker
  Bookmark
     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.