" Freely you have received, freely give " (Matthew 10:8)

HOME  |  SITEMAP  |  CONTACT US  |  HELP    
 Absolutely FREE Printed Book
- Tagalog edition # 3

 


Ang Walang-kabiguang Paraan para sa Iyo upang Makamit ang
Banal na Espiritu

 

Mga Nilalaman

Unang Bahagi - Mga Sermon
 1. Ang Banal na Espiritung nakapaloob sa Pangako
  ng Salita ng Diyos (Mga Gawa 1:4-8)

 2. Maaari bang bilhin ninuman ang Banal na Espiritu sa
  pamamagitan ng kanyang sariling pagsisikap?
  (Mga Gawa 8:14-24)

 3. Tinanggap mo ba ang Banal na Espiritu nang
  ika'y manalig? (Mga Gawa 19:1-3)

 4. Ang mga nagtataglay ng iisang pananampalataya
  bilang mga Alagad (Mga Gawa 3:19)

 5. Nais mo bang magkaroon ng pakikipisan
  ng Banal na Espiritu? (1 Juan 1:1-10)

 6. Manalig ng gayon na ang Banal na Espiritu
  ay nananahan sa iyo (Mateo 25:1-12)

 7. Ang magandang ebanghelyo na nagtutulot
  sa Banal na Espiritu na manahan sa mga
  mananampalataya (Isaias 9:6-7)

 8. Sa pamamagitan nino dumadaloy ang tubig
  ng buhay ng Banal na Espiritu? (Juan 7:37-38)

 9. Ang ebanghelyo ng Kanyang bautismo
  na naglinis sa atin (Efeso 2:14-22)

 10. Mamuhay ayon sa Espiritu!
  (Galacia 5:16-26, 6:6-18)

 11. Upang mapanatili ang iyong buhay na puspos
  ng Banal na Espiritu (Efeso 5:6-18)

 12. Upang mabuhay na puspos ng Banal na
  Espiritu (Tito 3:1-8)

 13. Ang mga gawa at mga kaloob ng Banal na
  Espiritu (Juan 16:5-11)

 14. Ano ang tunay na pagsisisi sa pagtanggap ng
  Banal na Espiritu? (Mga Gawa 2:38)

 15. Maaari mo lamang kamtan ang pananahan ng Banal
  na Espiritu kapag iyong nalaman ang
  katotohanan (Juan 8:31-36)

 16. Ang misyon ng mga tumanggap sa Banal
  na Espiritu (Isaias 61:1-11)

 17. Dapat nating taglayin ang paniniwala at pag-asa
  sa Banal na Espiritu (Roma 8:16-25)

 18. Ang katotohanang nag-aakay sa mga
  mananampalataya tungo sa pananahan ng Banal
  na Espiritu (Josue 4:23)

 19. Ang magandang ebanghelyong naghati sa
  tabing ng Templo (Mateo 27:45-54)

 20. Ang taong taglay ang pananahan ng Banal na
  Espiritu na gumagabay sa iba upang tanggapin
  ang Banal na Espiritu (Juan 20:21-23)

Pangalawang Bahagi - Apendise
 1. Mga patotoo ng Kaligtasan

 2. Mga Katanungan at mga Kasagutan


 
Free Christian Books
    Printed Book List
    Tagalog edition 3
 
 • About this book
 •  
 • Table of Contents
 •     About free book service
      How to request free books?
      FAQ
  View
  Basket
   
  Partner's Zone

  register as a coworker
  Bookmark
     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.