" Freely you have received, freely give " (Matthew 10:8)

HOME  |  SITEMAP  |  CONTACT US  |  HELP    
 Absolutely FREE Printed Book
- Tagalog edition # 1

 


Talaga Bang Isinilang Ka nang Muli sa Tubig at Sa Espiritu?

 

Mga Nilalaman
Unang Parte - Sermons
 1. Kailangang Alamin Muna Natin Ang Ating Mga Kasalanan Upang Tayo'y Matubos (Marcos 7:8-9; 20-23)

 2. Ang Tao Ay Isinilang Na Makasalanan (Marcos 7:20-23)

 3. Kung Gagawa Tayo Ayon sa Kautusan, Maililigtas Ba Tayo Nito? (Lucas 10:25-30)

 4. Ang Walang Hanggang Kaligtasan (Juan 8:1-12)

 5. Ang Bautismo Ni Hesus At Ang Pagbabayad Sa Mga Kasalanan (Mateo 3:13-17)

 6. Si Hesukristo Ay Dumating Sa Pamamagitan Ng Tubig, Dugo, At Espiritu (I Juan 5:1-2)

 7. Ang Bautismo Ni Hesus Ay Ang Larawan Ng Kaligtasan Para Sa Mga Makasalanan (I Pedro 3:20-22)

 8. Ang Ebanghelyo Ng Masaganang Pagbabayad-Sala (Juan 13:1-17)

Ikalawang Parte - Apendiks
 1. Mga Testimonya ng Kaligtasan

 2. Mga Karagdagang Paliwanag

 3. Mga Katanungan at mga Kasagutan


 
Free Christian Books
    Printed Book List
    Tagalog edition 1
 
 • About this book
 •  
 • Table of Contents
 •     About free book service
      How to request free books?
      FAQ
  View
  Basket
   
  Partner's Zone

  register as a coworker
  Bookmark
     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.