" Freely you have received, freely give " (Matthew 10:8)

HOME  |  SITEMAP  |  CONTACT US  |  HELP    
 Absolutely FREE Printed Book
- Tagalog edition # 15

 


Ika-apat na Serye ng Espiritual na Paglago ni Paul C. Jong:

Ang Unang Liham ni Juan (II)

 

Mga Nilalaman

Panimula

KABANATA 3
Ang ating Diyos na Naparito sa Atin sa Pamamagitan ng Agape na Pag-ibig (1 Juan 3:1-8)
Anong Uri ng Kasalanan ang Hindi Natin Dapat Gawin sa Diyos? (1 Juan 3:9-16)
Siya na Tumutupad sa mga Utos ng Diyos ay Nananahan sa Kanya (1 Juan 3:17-24)

KABANATA 4
Subukin ang mga Espiritu kung Sila ay sa Diyos (1 Juan 4:1-6)
Paano Tayo Mamumuhay Mula Ngayon? (1 Juan 4:7-13)
Kailangan Tayong Manahan sa Pag-ibig ng Diyos (1 Juan 4:16-21)

KABANATA 5
Ano ang Katotohanang Magpapalaya sa Atin sa Lahat ng Ating Kasalanan? (1 Juan 5:1-4)
Sino Ang Ipinanganak ng Diyos? (1 Juan 5:4-8)
Ano ang Ating Sinasampalatayanan? (1 Juan 5:1-11)
Ano ang Katotohanan na Magliligtas sa Atin mula sa Lahat Nating Kasalanan? (1 Juan 5:1-12)
Ang Matibay na Katibayan na Nagligtas sa Atin Mula sa Lahat ng Ating Kasalanan (1 Juan 5:8-13)
Kung ang isang Kapatid ay Magkasala na Hindi Makamamatay, Hingin sa Diyos na Siya'y Bigyan ng Buhay (1 Juan 5:16-19)
Siya ang Tunay na Diyos at Buhay na Walang Hanggan (1 Juan 5:20)
Bagaman Tayo'y Laging may Pagkukulang, ang Ganap na Pag-ibig ng Panginoon ay Niligtas Tayo sa mga Kasalanan ng Sanlibutan (1 Juan 5:1-21)


 
Free Christian Books
    Printed Book List
    Tagalog edition 15
 
 • About this book
 •  
 • Table of Contents
 •     About free book service
      How to request free books?
      FAQ
  View
  Basket
   
  Partner's Zone

  register as a coworker
  Bookmark
     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.